A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2010 оны 06 сарын 10 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ТУХАЙ

(ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА)

НЭГДYГЭЭР БYЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь аж ахуй эрхлэгчийн зах зээлд шударгаар өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх, зах зээлд ноёлох болон өрсөлдөөнд харш аливаа үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх, хориглон хязгаарлах, өрсөлдөөнийг зохицуулах байгууллагын эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, тэдгээртэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Өрсөлдөөний тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Өрсөлдөөний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Yндсэн хууль, Иргэний хууль энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

2.3.Өрсөлдөөний тухай хуулийг Иргэний хуулийн 3.3-т заасны дагуу өрсөлдөөний харилцааг илүү нарийвчлан зохицуулсан хууль гэж үзнэ.

3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Энэ хуулийн үйлчлэлд аж ахуй эрхлэгч, төрийн, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага хамаарна.

3.2.Аж ахуй эрхлэгч Монгол Улсын хилийн гадна энэ хуулиар хориглосон үйл ажиллагааг явуулж, тэр нь Монгол Улсын зах зээлд нөлөөлсөн нь баримтаар тогтоогдвол энэ хууль нэгэн адил үйлчилнэ.

3.3.Оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах хууль тогтоомжийн хүрээнд хийсэн үйл ажиллагаа, үүссэн нөхцөл байдлыг өрсөлдөөнийг хязгаарласанд тооцохгүй.

4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."бараа бүтээгдэхүүн" гэж зах зээлд худалдах, солилцох, эргэлтийн өөр нэг хэлбэрт оруулах зориулалттай бүх төрлийн эд юмс, төлбөрийн хэрэгсэл, ажил, үйлчилгээ, шилжүүлж болох эрх зэргийг;

4.1.2."зах зээл" гэж тодорхой бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт, борлуулалт явагдаж байгаа нутаг дэвсгэрийг;

4.1.3."аж ахуй эрхлэгч" гэж Монгол Улсад бүртгэлтэй, аж ахуй эрхэлж байгаа ашгийн төлөө болон ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага, хувь хүнийг;

4.1.4."өрсөлдөгч" гэж тухайн төрлийн бараа бүтээгдэхүүний зах зээлд нийлүүлэлт, борлуулалт хийж байгаа аж ахуй эрхлэгчийг;

4.1.5."ноёлох үйл ажиллагаа" гэж давамгай байдлаа хууль бусаар ашиглаж бусад аж ахуй эрхлэгчийг зах зээлд гарч ирэх нөхцөлийг хаан боогдуулах, зах зээлээс шахан гаргах зорилгоор зах зээлд борлуулж байгаа тухайн бараа бүтээгдэхүүний тоо, хэмжээ, үнэ зэргийг хязгаарлан өрсөлдөөнийг бодитоор хязгаарлах, хэрэглэгчийг хясан боогдуулахыг;

4.1.6."харилцан хамаарал бүхий этгээд" гэж тухайн аж ахуй эрхлэгчтэй Татварын ерөнхий хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан харилцаа бүхий аж ахуй эрхлэгчийг;

/Энэ заалтад 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.7."бараа бүтээгдэхүүний хүрээ" гэж харилцан орлох бараа бүтээгдэхүүний бүлгийг;

4.1.8."зах зээлийн газар зүйн хил хязгаар" гэж тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг өөр зах зээлээс худалдан авах боломж нь эдийн засгийн хувьд хязгаарлагдмал нутаг дэвсгэрийг;

4.1.9."зах зээлийн төвлөрөл" гэж зах зээлд аж ахуй эрхлэгчийн дангаараа буюу бусад этгээдтэй хамтран, эсхүл харилцан хамаарал бүхий этгээдийн борлуулж байгаа тухайн бараа бүтээгдэхүүний эзлэх хувийг;

4.1.10."зах зээлийн хүч" гэж аж ахуй эрхлэгчийн тухайн бараа бүтээгдэхүүний зах зээлд нөлөө үзүүлэх чадварыг.

5 дугаар зүйл. Зүй ёсны монополь болон давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгч

Хэвлэх

5.1.Тухайн бараа бүтээгдэхүүний зах зээлд нийлүүлэлт хийж байгаа нэг этгээд байхад л нийгмийн дундаж зардал хамгийн бага байх боломжтой зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй эрхлэгчийг зүй ёсны монополь байдалтай гэж үзнэ.

5.2.Тодорхой бараа бүтээгдэхүүний зах зээлд дангаараа буюу бусад этгээдтэй хамтран, эсхүл харилцан хамаарал бүхий этгээд үйлдвэрлэл, борлуулалтын, эсхүл худалдан авалтын гуравны нэг буюу түүнээс дээш хувийг эзэлж байвал давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгч гэж үзнэ.

5.3.Энэ хуулийн 5.2-т заасан хувьд хүрээгүй ч бусад аж ахуй эрхлэгчийг зах зээлд гарч ирэх нөхцөлийг хаан боогдуулах, зах зээлээс шахан гаргах чадвартай аж ахуй эрхлэгчийг бараа бүтээгдэхүүний хүрээ, зах зээлийн газар зүйн хил хязгаар, зах зээлийн төвлөрөл, зах зээлийн хүч зэргийг үндэслэн давамгай байдалтай гэж үзэж болно.

ХОЁРДУГААР БYЛЭГ

ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТ

6 дугаар зүйл.Зүй ёсны монополь байдалтай аж ахуй эрхлэгчийн үйл ажиллагааг зохицуулах

Хэвлэх

6.1.Энэ хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь зүй ёсны монополь байдалтай аж ахуй эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд дараахь зохицуулалт хийнэ:

6.1.1.зах зээлд нийлүүлж байгаа тухайн бараа бүтээгдэхүүний тоо, хэмжээний өөрчлөлтийн талаар хүчин чадалтай нь уялдуулан хянан зохицуулах;

6.1.2.бодит зардлыг нь харгалзан тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах үнийн өөрчлөлтийг хянан зөвшөөрөл олгох.

6.2.Зүй ёсны монополь байдалтай аж ахуй эрхлэгч энэ хуулийн 7.1-д заасан үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

6.3.Хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрөл олгож, тарифын зохицуулалт хийгддэг, зохицуулах байгууллагатай салбарт энэ хуулийн 6.1.1, 6.1.2 дахь заалт хамаарахгүй.

/Энэ хэсгийг 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

6.4.Зүй ёсны монополь байдалтай аж ахуй эрхлэгч бараа бүтээгдэхүүний тоо, хэмжээ, үнэд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт өргөдөл гаргана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

6.5.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар өргөдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын таван өдрийн дотор баримт бичгийн бүрдлийг шалгаж, нэмэлт мэдээ, мэдээлэл, баримт бичгийг гаргуулан авах шаардлагатай гэж үзвэл энэ талаар зүй ёсны монополь байдалтай аж ахуй эрхлэгчид мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

6.6.Зүй ёсны монополь байдалтай аж ахуй эрхлэгч нэмэлт мэдээ, мэдээлэл, баримт бичгийг бүрдүүлж ирүүлэх хугацаа 30 хүртэл хоног байна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

6.7.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар зүй ёсны монополь байдалтай аж ахуй эрхлэгчийн өргөдөл, энэ хуулийн 6.5-д заасан баримт бичгийн бүрдлийг хангасан гэж үзвэл бараа бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, үнийн өөрчлөлтийг 30 хоногийн дотор хянан зөвшөөрөл олгоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

7 дугаар зүйл.Давамгай байдлаа хууль бусаар ашиглах

Хэвлэх

7.1.Давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгч дараахь ноёлох үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

7.1.1.зохиомлоор тухайн бараа бүтээгдэхүүний хомсдол бий болгох, бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, борлуулалтыг зогсоох, хэмжээг хязгаарлах;

7.1.2.бараа бүтээгдэхүүнд үндэслэлгүйгээр хэт өндөр үнэ тогтоох;

7.1.3.аж ахуй эрхлэгчээс борлуулалтын нэмэлт нөхцөлийг шаардах, зах зээлд ижил төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг ялгавартай үнээр борлуулах, үндэслэлгүйгээр борлуулалт хийхээс татгалзах. Энэ нь бүс нутгийн байршлаас хамаарсан тээврийн бодит зардлыг тооцсон бараа бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлт, үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчээс бөөний болон жижиглэнгийн худалдан авагчид өгч байгаа урамшуулалд хамаарахгүй;

7.1.4.бусад аж ахуй эрхлэгч зах зээлд гарч ирэхэд саад учруулах, тэдгээрийг зах зээлээс шахан гаргах зорилгоор бараа бүтээгдэхүүнээ бодит зардлаас доогуур үнээр борлуулах;

7.1.5.эдийн засгийн болон техникийн бодит үндэслэлгүйгээр аж ахуйн бусад харилцаа тогтоохоос татгалзах, үндэслэлгүйгээр шалгуур үзүүлэлт тогтоох;

7.1.6.тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг дахин борлуулах үнэ, нутаг дэвсгэрийг тогтоож өгөх;

7.1.7.өөрийн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулахдаа өрсөлдөгчийн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авахуулахгүй байх болзол тулгах;

7.1.8.тухайн бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, борлуулалтыг бууруулахад хүргэж болох нөхцөлөөр уг бараа бүтээгдэхүүнийг өөртөө худалдахыг бусдаас шаардах;

7.1.9.аж ахуй эрхлэгчээс санхүүгийн хэрэгсэл, эд хөрөнгө, тэдгээрийн эрх, ажиллах хүч зэргийг өөртөө шилжүүлэхийг үндэслэлгүйгээр шаардах;

7.1.10.өрсөлдөгчөө өөртөө нэгтгэх, нийлүүлэх, хуваах, тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулахыг шаардах;

7.1.11.тодорхой төрлийн бараа бүтээгдэхүүний талаар хийж байгаа гэрээ, хэлэлцээрт гэрээний зүйлд хамаарахгүй нөхцөлийг гэрээнд тусгахыг тулган шаардах, бусад оролцогчид ялгавартай нөхцөл тавих;

7.1.12.бараа бүтээгдэхүүн борлуулахдаа иж бүрдэлд ороогүй бараа дагалдуулах.

7.2.Давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчийн бараа бүтээгдэхүүний хэт өндөр үнийг тогтоохтой холбогдсон журмыг олон улсын тэргүүн туршлагыг үндэслэн Засгийн газар батална.

8 дугаар зүйл. Давамгай байдалтай хуулийн этгээд нэгдэх, нийлэх замаар өөрчлөн байгуулагдах, бусад компанийн хувьцааг худалдан авах

Хэвлэх

8.1.Давамгай байдалтай хуулийн этгээд бусад этгээдтэй нэгдэх, нийлэх замаар өөрчлөн байгуулагдах, эсхүл ижил төрлийн бараа бүтээгдэхүүн борлуулдаг өрсөлдөгч компанийн энгийн хувьцааны 20-оос дээш, давуу эрхийн хувьцааны 15-аас дээш хувийг худалдан авах, эсхүл харилцан хамаарал бүхий этгээдтэй нэгдэх, нийлэх тохиолдолд Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт өргөдөл гаргана.

8.2.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар өргөдлийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор хянаж дүгнэлт гаргана. Энэ хугацааг 30 хүртэл хоногоор сунгаж болох бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт мэдээлэл гаргуулж болно.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.3.Шудaрга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар өргөдлийг хянаж өрсөлдөөнийг хязгаарлах нөхцөл бүрдэнэ гэж үзвэл татгалзсан дүгнэлтийг гаргана. Дүгнэлт гаргах журмыг Засгийн газар батална.

8.4.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын татгалзсан дүгнэлт хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэхгүй байх үндэслэл болно.

8.5.Улсын эдийн засагт ашигтай тал нь өрсөлдөөнд учруулах хохирлоос илүүтэй байх нь нотлогдсон тохиолдолд энэ хуулийн 8.3-т заасныг хамааруулахгүй байж болно.

9 дүгээр зүйл.Өрсөлдөгч хуулийн этгээдийн удирдлагын албан тушаалд ажиллахыг хориглох

Хэвлэх

9.1.Давамгай байдалтай хуулийн этгээдийн удирдлага өрсөлдөгч хуулийн этгээдийн удирдлагын албан тушаал хавсран ажиллахыг хориглоно.

10 дугаар зүйл. Давамгай байдалтай хуулийн этгээдийг хуваах, тусгаарлах

Хэвлэх

10.1.Ноёлох үйл ажиллагааг нэг жилд хоёр ба түүнээс дээш удаа явуулж хуулийн хариуцлага хүлээж байсан ч дахин ийм үйл ажиллагаа явуулсан нь тогтоогдвол тухайн давамгай байдалтай хуулийн этгээдийг хуваах, тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах тухай шийдвэрийг Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газраас гаргасан нэхэмжлэлийг үндэслэн шүүх шийдвэрлэнэ.

11 дүгээр зүйл.Өрсөлдөөнийг хязгаарлахад чиглэсэн гэрээ, хэлцэл (картель) байгуулахыг хориглох

Хэвлэх

11.1.Аж ахуй эрхлэгчид өрсөлдөөнийг хязгаарлахад чиглэсэн дараахь гэрээ, хэлцэл (картель) байгуулахыг хориглоно:

11.1.1.бараа бүтээгдэхүүний үнийг хэлцэн тогтоох;

11.1.2.зах зээлийг нутаг дэвсгэр, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, борлуулалт, барааны нэр, төрөл, худалдан авагчаар хуваарилах;

11.1.3.бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, нийлүүлэлт, борлуулалт, ачилт болон тээвэрлэлт, зах зээлд нэвтрэн орох боломж, хөрөнгө оруулалт, техник, технологийн шинэчлэлийг хязгаарлах;

11.1.4.уралдаант шалгаруулалт, дуудлага худалдаа болон төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа, түүний нэг багц, хэсэгт харилцан хамаарал бүхий этгээдтэй хамт оролцох, эсхүл бусад оролцогчтой өрсөлдөөнийг хязгаарлахад чиглэсэн гэрээ, хэлцэл байгуулах, эсхүл үнэ, бусад нөхцөл, шалгуурыг урьдчилан тохиролцох.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.2.Аж ахуй эрхлэгчдийн хооронд байгуулсан дараахь гэрээ, хэлцэл (картель) нь нийтийн ашиг сонирхолд харшлах, эсхүл өрсөлдөөнийг хязгаарлах нөхцөлийг бүрдүүлэхээр бол хориглоно:

11.2.1.эдийн засгийн болон технологийн үндэслэлгүйгээр аж ахуйн харилцаа тогтоохоос татгалзах;

11.2.2.барааг гуравдагч этгээдэд худалдах, худалдан авахыг хязгаарлах;

11.2.3.өрсөлдөөнд чухал ач холбогдол бүхий хэлцэл, тохиролцооноос хамсан татгалзах;

11.2.4.аж ахуйг ашигтай эрхлэх зорилгоор аль нэг байгууллагад гишүүнээр элсэхэд нь өрсөлдөгчид саад учруулах.

11.3.Аж ахуй эрхлэгч энэ хуулийн 11.1, 11.2-т заасан гэрээ, хэлцэл (картель) -ийг дэмжиж оролцохыг хориглоно.

11.4.Энэ хуулийн 11.1, 11.2-т заасан гэрээ, хэлцэл (картель) байгуулсан, шийдвэр гаргасан этгээдийн талаархи бодит мэдээллийг холбогдох нотлох баримтын хамт Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт ирүүлсэн этгээдэд тухайн зөрчилд ногдуулсан торгуулийн мөнгөн дүнгийн таван хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшуулал олгох бөгөөд мөнгөн урамшуулал олгох журмыг Засгийн газар батална.

12 дугаар зүйл.Өрсөлдөөнийг хязгаарлахад чиглэсэн үйл ажиллагаа

Хэвлэх

12.1.Аж ахуй эрхлэгч өрсөлдөөнийг хязгаарлахад чиглэсэн дараахь үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

12.1.1.өрсөлдөгчийн болон түүний бараа бүтээгдэхүүний нэр хүндийг гутаах, эсхүл өрсөлдөгчөө алдагдалд оруулж болохуйц худал, зөрүүтэй буюу гуйвуулсан мэдээ тараах;

12.1.2.өөрийн бараа бүтээгдэхүүний талаар худал, зөрүүтэй мэдээлэх, эсхүл үнэн байдлыг гуйвуулах зэргээр бусдыг төөрөгдүүлэх;

12.1.3.өрсөлдөөнд харш үр дагавар үзүүлэх зар сурталчилгаа явуулах;

12.1.4.бусдын барааны тэмдэг, шошго, аж ахуй эрхлэгчийн нэр, барааны чанарын баталгааг дур мэдэн хэрэглэх, барааны оноосон нэр, баглаа боодлыг хуулбарлах;

12.1.5.патент эзэмшигч, зохиогчийн зөвшөөрөлгүйгээр шинжлэх ухаан, технологи, үйлдвэрлэл, худалдааны мэдээлэл, нууцыг худалдах, нийтлэх, бусдад тараах;

12.1.6.барааны чанарын доголдол, хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд аюултай шинж чанарыг нуун дарагдуулах;

12.1.7.өөрийн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулахдаа өрсөлдөгчийн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авахуулахгүй байх болзол тулгах;

12.1.8.тухайн бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтад урамшуулал, хямдрал байгаа гэсэн хуурамч мэдээлэл түгээх, эсхүл уг урамшууллыг аль нэг этгээдэд өгөхөөр урьдаас тохиролцож зориуд хуурамчаар зохион байгуулах;

12.1.9.уралдаант шалгаруулалт, дуудлага худалдаа болон төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо өрсөлдөгчөө тухайн үйл ажиллагааны бодит нөхцөлөөс төөрөгдүүлэх, тэдэнд дарамт, шахалт үзүүлэх;

12.1.10.хууль ёсны ашиг сонирхолд харшлах болон хэрэглэгчийг хууль бусаар хохироох худалдааны арга хэрэглэх.

13 дугаар зүйл.Төрийн захиргааны байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллагаас өрсөлдөөнийг хязгаарлахыг хориглох

Хэвлэх

13.1.Хуульд зааснаас бусад тохиолдолд төрийн захиргааны байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага аж ахуйн аливаа үйл ажиллагаатай холбогдсон зөвшөөрөл олгох, бүртгэл явуулах, төлбөр, хураамж авахыг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

13.2.Төрийн захиргааны байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага хуульд зааснаас бусад тохиолдолд дараахь үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно:

13.2.1.аж ахуй эрхлэгчийг тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа явуулах, бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, борлуулахыг хориглосон буюу хязгаарласан;

13.2.2.аж ахуй эрхлэгчийн бараа бүтээгдэхүүнээ нэг зах зээлээс нөгөөд борлуулахыг хориглосон буюу хязгаарласан;

13.2.3.тухайн зах зээлд өрсөлдөгч гарч ирэхийг хориглосон буюу хязгаарласан, эсхүл түүнийг зах зээлээс шахан гаргахад чиглэсэн;

13.2.4.бараа бүтээгдэхүүний үнийг бууруулахад, эсхүл нэг хэмжээнд барихад чиглэсэн;

13.2.5.зах зээлийг нутаг дэвсгэр, эсхүл үйлдвэрлэл, борлуулалтын хэмжээ, барааны нэр, төрөл, худалдагч, худалдан авагчийн хүрээгээр хуваарилахад чиглэсэн;

13.2.6.аж ахуй эрхлэгчийн бараа бүтээгдэхүүнийг бусад байгууллага, аж ахуй эрхлэгчид зээлээр олгоход чиглэсэн;

13.2.7.аль нэг аж ахуй эрхлэгчид давуу байдал олгоход чиглэсэн.

13.3.Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлын улмаас учирсан хохирлыг нөхөх, эдийн засгийн хямралыг даван туулах, стратегийн гол бараа бүтээгдэхүүн тухайлбал, Улсын нөөцийн тухай хуульд[3] заасны дагуу Улсын Их Хурлаас тогтоосон бараа материалын эрэлт, нийлүүлэлтийн зохистой байдлыг бүрдүүлэн хэрэглэгчийн амьжиргааны түвшний тогтвортой байдлыг хангахад зориулж Засгийн газар, түүний эрх олгосон байгууллагаас зохицуулалт хийх, зээл олгох, тусламж үзүүлэхийг өрсөлдөөнийг хязгаарласанд тооцохгүй.

13.4.Засгийн газраас нийтийн ашиг сонирхол, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, үр ашигтай өрсөлдөөний нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс зарим төрлийн аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөлд тодорхой хугацаагаар хязгаарлалт хийж болно.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

ГУРАВДУГААР БYЛЭГ

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРЫН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

14 дүгээр зүйл.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар

Хэвлэх

14.1.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь өрсөлдөөний тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих, өрсөлдөөний бодлогыг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх, аж ахуй эрхлэгч, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны байгууллага мөн.

14.2.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дүрмийг Засгийн газар батална.

14.3.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар энэ хуульд заасан үндсэн чиг үүргээ аливаа этгээдээс хараат бусаар, бие даан хэрэгжүүлнэ.

14.4.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт улсын ерөнхий байцаагч, улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагч, орон нутагт улсын байцаагч ажиллана.

14.5.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга улсын ерөнхий байцаагч байх бөгөөд тэрээр улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагчийг томилж, чөлөөлнө.

14.6.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь эрхэлсэн асуудлаараа Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурал, Засгийн газартай тэдгээрийн ажлын албаар дамжуулан, бусад байгууллага, албан тушаалтан, иргэнтэй шууд харилцана.

14.7.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар үйл ажиллагаагаа жил бүр Засгийн газарт тайлагнана.

14.8.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлж, үйл ажиллагаа явуулах эдийн засгийн баталгааг төр хангана.

14.9.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын тухайн жилийн төсвийг өмнөх оны батлагдсан төсвийн хэмжээнээс бууруулан батлахыг хориглоно.

14.10.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь эрхэлсэн ажлын онцлогийг илэрхийлсэн бэлгэдэлтэй байх бөгөөд түүний тодорхойлолт, загвар, хэрэглэх журмыг Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга тогтооно.

14.11.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь тогтоосон журмаар үйлдсэн тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ.

14.12.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын байранд улс төрийн нам, эвсэл, холбоо, хөдөлгөөний болон шашны үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

14.13.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын байр төрийн хамгаалалтад байна.

15 дугаар зүйл.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

15.1.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар чиг үүргийнхээ дагуу дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

15.1.1.өрсөлдөөний соёлыг төлөвшүүлэх, шударга бус өрсөлдөөнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах хөтөлбөр боловсруулах, арга зүйн удирдлагаар хангах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих;

15.1.2.өрсөлдөөний нөхцөлийг бүрдүүлэх, хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлогыг боловсруулж шийдвэрлүүлэх;

15.1.3.өрсөлдөөний тухай хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулж шийдвэрлүүлэх;

15.1.4.өрсөлдөөний тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр аж ахуй эрхлэгч, байгууллагад хяналт шалгалт хийж дүгнэлт гаргах;

15.1.5.хяналт шалгалтын явцад илэрсэн эрхлэх асуудлын хүрээнд хамааралгүй хууль зөрчсөн бусад үйлдлийг шалгуулах, холбогдох баримт материалыг эрх бүхий байгууллагад шилжүүлэх;

15.1.6.зах зээлд зүй ёсны монополь болон давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчийг тогтоох, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих. Зүй ёсны монополь болон давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчийг тогтоох журмыг Засгийн газар батална.

15.1.7.өрсөлдөөний тухай хууль тогтоомжийг зөрчиж гаргасан төрийн захиргааны байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллагын шийдвэрийг хүчингүй болгуулах саналыг холбогдох дээд байгууллага, албан тушаалтан, захиргааны хэргийн шүүхэд гаргаж шийдвэрлүүлэх;

15.1.8.аж ахуй эрхлэгч, төрийн захиргааны байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтнаас өрсөлдөөний нөхцөлийг бүрдүүлэх, зах зээлийн байдлыг судлан тогтооход шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл, судалгаа, тайлбар, тодорхойлолт, санхүүгийн болон бусад баримт бичгийг үнэ төлбөргүй, нэн даруй гаргуулан авах, мэргэжлийн дүгнэлт, магадлагаа гаргуулан авах;

15.1.9.өрсөлдөөний нөхцөлийг бүрдүүлэхтэй холбогдуулан гаргасан шийдвэрээ нийтэд мэдээлэх, сурталчлах;

15.1.10.бусад байгууллага, тэдгээрийн ажилтан, иргэнийг хяналт шалгалт, судалгааны ажилд татан оролцуулах;

/Энэ заалтад 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

15.1.11.өөрийн байгууллага, албан хаагчийнхаа аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ авах;

15.1.12.эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх;

15.1.13.өөрийн үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлсэн гэрч, бусад этгээдийг шаардлагатай тохиолдолд цагдаагийн байгууллагын хамгаалалтад авахуулах тухай асуудлыг холбогдох байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх;

15.1.14.өрсөлдөөний нөхцөлийг бүрдүүлэх, хяналт шалгалт хийх болон өрсөлдөөнтэй холбоотой асуудлаар гадаад улсын болон олон улсын ижил төстэй байгууллагатай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох;

15.1.15.эрх бүхий байгууллагаас төрийн өмчит хуулийн этгээдийг хувьчлах талаар боловсруулсан санал, шийдвэрийн төсөлд санал, дүгнэлт өгөх;

15.1.16.улсын байцаагчийн шийдвэрт гаргасан гомдлыг хянан шийдвэрлэх;

15.1.17.улсын байцаагчийн ёс зүйн дүрмийг батлах.

16 дугаар зүйл.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын хуралдаан

Хэвлэх

16.1.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын шийдвэр гаргах үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хуралдаан байна.

16.2.Хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар шийдвэр гаргах бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн санал тэнцсэн тохиолдолд асуудлыг хуралдаан даргалагчийн саналаар шийдвэрлэнэ.

16.3.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын шийдвэрт тус газрын дарга гарын үсэг зурна.

16.4.Хуралдаан сард нэгээс доошгүй удаа болох бөгөөд хуралдааны дэгийг тогтооно.

16.5.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга, гишүүн хуралдаанаар асуудлыг нь хэлэлцэж байгаа этгээдтэй гэр бүл, төрөл садангийн холбоотой бол хуралдаан эхлэхээс өмнө энэ тухай мэдэгдэж, уг асуудлыг хуралдаанаар хэлэлцэх, шийдвэр гаргахад оролцохгүй.

16.6.Хуралдааныг нийт гишүүний олонхи нь хүрэлцэн ирсэн бол хүчинтэйд тооцно.

16.7.Хуралдааныг гурваас доошгүй гишүүний бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр гаргасан хүсэлт болон Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын даргын шийдвэрээр энэ хуулийн 16.4-т зааснаас бусад үед зарлан хуралдуулж болно.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

16.8.Хуралдаанаас гаргасан шийдвэр тогтоол хэлбэртэй байна.

17 дугаар зүйл.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга, гишүүнийг томилох

Хэвлэх

17.1.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар нь хамтын удирдлагын зарчмаар ажиллах бөгөөд дарга, найман гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх ба гишүүдийн хоёр нь орон тооны, зургаа нь орон тооны бус байна.

17.2.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга, орон тооны хоёр болон орон тооны бус гурван гишүүнийг Ерөнхий сайд, орон тооны бус 3 гишүүнийг Монголын худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим, Монголын үйлдвэрчний эвлэл, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага тус тус нэг хүнийг нэр дэвшүүлж Засгийн газар томилж, чөлөөлнө.

17.3.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга, гишүүнд дараахь этгээдийг нэр дэвшүүлэхгүй:

17.3.1.төрийн улс төрийн албан хаагч;

17.3.2.улс төрийн намын удирдах албан тушаалтан;

17.3.3.Yндсэн хуулийн цэцийн гишүүн, бүх шатны шүүхийн шүүгч, прокурор;

17.3.4.төрийн болон хувийн өмчийн аж ахуйн нэгжид ажиллаж байгаа этгээд;

17.3.5.бизнесийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагын удирдах албан тушаалтан.

17.4.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга нь эдийн засаг, эрх зүйн аль нэг чиглэлээр мэргэжил эзэмшсэн, мэргэжлээрээ таваас доошгүй жил, үүнээс төрийн байгууллагад гурваас доошгүй жил ажилласан Монгол Улсын иргэн байна.

17.5.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын гишүүн нь эдийн засаг, эрх зүйн аль нэг чиглэлээр мэргэжил эзэмшсэн, мэргэжлээрээ гурваас доошгүй жил, үүнээс төрийн байгууллагад нэгээс доошгүй жил ажилласан Монгол Улсын иргэн байна.

17.6.Энэ хуулийн 17.2-т заасан нэр дэвшигчийг Засгийн газар дэмжээгүй бол нэр дэвшүүлэх эрх бүхий этгээд ажлын 10 өдрийн дотор өөр хүний нэрийг дэвшүүлэх бөгөөд уг саналыг хүлээн авснаас хойш Засгийн газар ажлын 15 өдрийн дотор хэлэлцэж томилно.

18 дугаар зүйл.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга, гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа

Хэвлэх

18.1.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга, гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дөрвөн жил байх бөгөөд нэг удаа улируулан томилж болно.

18.2.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга, гишүүний бүрэн эрх нь түүнийг томилсон тухай Засгийн газрын шийдвэр гарснаар эхэлж, дараагийн дарга, гишүүн томилогдсоноор дуусгавар болно.

19 дүгээр зүйл.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын даргын бүрэн эрх

Хэвлэх

19.1.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

19.1.1.байгууллагыг дотоод, гадаад харилцаанд төлөөлөх;

19.1.2.Улсын Их Хурлын нэгдсэн болон Байнгын хорооны хуралдаанд шаардлагатай тохиолдолд, Засгийн газрын хуралдаанд тогтмол оролцож тус байгууллагын байр суурийг илэрхийлэх;

19.1.3.энэ хуулийн 16.1-д заасан хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг тодорхойлж, хуралдааныг товлох, даргалах;

19.1.4.гишүүний ажил үүргийг хуваарилж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих;

19.1.5.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.

19.2.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын даргын түр эзгүйд үүргийг нь түүний томилсон гишүүн гүйцэтгэнэ.

20 дугаар зүйл. Улсын байцаагчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

20.1.Энэ хуулийн 14.4-т заасан улсын байцаагч Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газраас баталсан албаны болон хувийн дугаар бүхий үнэмлэх, тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ.

20.2.Улсын байцаагч нь Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан эрх, үүргийг хэрэгжүүлэх ба мөн хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан баталгаагаар хангагдана.

20.3.Улсын байцаагч дараахь эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ:

20.3.1.өрсөлдөөний тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, захиргааны шийтгэл ногдуулах;

20.3.2.судалгаа, хяналт шалгалтын ажилд шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл, тайлан, тайлбар, тодорхойлолт, бусад баримт бичгийг холбогдох байгууллага, албан тушаалтан, аж ахуй эрхлэгчээс үнэ төлбөргүй гаргуулан авах;

20.3.3.хийсэн хяналт шалгалтын үнэн зөвийг бүрэн хариуцах;

20.3.4.хяналт шалгалтын явцад зөрчлийн ул мөр, нотлох баримт олох, зөрчлийн талаархи ач холбогдол бүхий бусад байдлыг тодруулах зорилгоор шалгагдаж байгаа этгээдийн бие, албан тасалгаа, үйлдвэрийн газар, агуулах болон бичиг баримт, компьютер, эд зүйлд үзлэг хийх, шаардлагатай баримт материал, эд зүйлийг Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд заасан журмын дагуу түр хураан авах;

20.3.5.захиргааны шийтгэл ногдуулах тухай өөрийн болон Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газраас гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах;

20.3.6.өөрийн болон гэр бүлийн гишүүний амь нас, эрүүл мэнд, өмч хөрөнгөд нь шууд тулгарсан гэнэтийн халдлагын аюулаас хамгаалахын тулд бие хамгаалах тусгай хэрэгсэл хэрэглэх;

20.3.7.хяналт шалгалтын явцад холбогдох этгээдийг мэдэгдэх хуудсаар дуудан ирүүлэх;

20.3.8.хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх.

21 дүгээр зүйл.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга, гишүүн, албан хаагчийн баталгаа

Хэвлэх

21.1.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга, гишүүн, албан хаагч төрийн албаны тухай хууль тогтоомжид заасан төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, баталгаа, түүнд олгох цалин хөлс, нөхөн төлбөр, тусламж, шагнал, урамшил, тэтгэвэр, тэтгэмжээс гадна дор дурдсан нэмэгдэл баталгаагаар хангагдана:

21.1.1.хуульд зааснаас бусад үндэслэлээр дарга, гишүүнийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх, халахыг хориглох;

21.1.2.албан хаагч албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон бол түүний авч байсан цалин, тэтгэвэр, тэтгэмжийн зөрүүг, хэрэв хиймэл эрхтэн хийлгэсэн бол түүний зардлыг төр хариуцах;

21.1.3.албан хаагч албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа амь насаа алдсан буюу албан үүрэгтэй нь холбогдуулан амь насыг нь хохироосон бол түүний ар гэрт таван жилийн албан тушаалын цалинтай нь тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох;

21.1.4.10-аас доошгүй жил ажилласан албан хаагч тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрсэн бол түүнд албан тушаалынх нь гучин зургаа хүртэл сарын цалинтай нь тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох;

/Энэ заалтыг 2015 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

21.1.5.албан хаагчийн амь нас, эрүүл мэндийг заавал даатгах бөгөөд даатгалын төлбөрийг тухайн байгууллагын төсвөөс төлөх;

21.1.6.албан хаагчийн хяналт шалгалт хийх бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд гарах зайлшгүй зардлыг нөхөн олгох.

21.2.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын орон тооны бус гишүүнд урамшуулал олгох бөгөөд уг урамшууллын хэмжээг Засгийн газар тогтооно.

21.3.Энэ хуульд заасан эдийн засгийн баталгааг албан хаагчид эдлүүлэхдээ ижил төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж, нэмэгдлийг давхардуулж олгохгүй бөгөөд сонголтыг албан хаагч өөрөө хийнэ.

21.4.Албан хаагч эрх бүхий албан тушаалтны өгсөн тушаал, даалгаврыг биелүүлснээс үүссэн хохирол, сөрөг үр дагаврыг тушаал, даалгавар өгсөн албан тушаалтан хариуцна.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ХЯНАН ШАЛГАХ

22 дугаар зүйл.Хяналт шалгалт явуулах

Хэвлэх

22.1.Өрсөлдөөний тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалтыг дараахь үндэслэлээр явуулна:

/Энэ хэсгийг 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

22.1.1.аж ахуй эрхлэгч, байгууллага, иргэнээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол;

22.1.2.хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр гарсан мэдээлэл;

22.1.3.өөрийн санаачилгаар;

22.1.4.хуульд заасан бусад үндэслэл.

23 дугаар зүйл.Хяналт шалгалт явуулах хугацаа

Хэвлэх

23.1.Улсын байцаагч хянан шалгах ажиллагааг 60 хоногийн дотор явуулна.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

23.2.Энэ хуулийн 23.1-д заасан хугацаанд зөрчлийг хянан шалгах ажиллагааг дуусгах боломжгүй бол уг хугацааг Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга 30 хүртэл хоногоор сунгаж болно.

23.3.Захиргааны хариуцлагын тухай хуульд заасан зөрчлийг хянан шалгах ажиллагааны хугацаа энэ хуульд хамаарахгүй.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

23.4.Улсын байцаагч хяналт шалгалтын ажлын дүнг уг ажиллагааг гүйцэтгэж дууссанаас хойш ажлын таван өдрийн дотор Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын даргад танилцуулна.

23.5.Хууль тогтоомж зөрчсөн нь зөрчлийн шинжтэй бол Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд заасан журмын дагуу шалган тогтоож, хуульд заасан шийтгэл оногдуулна.

/Энэ хэсгийг 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

24 дүгээр зүйл.Хяналт шалгалтын дагуу авах арга хэмжээ

Хэвлэх

24.1.Зөрчлийг хянан шалгасан улсын байцаагч дараахь шийдвэрийн аль нэгийг гаргана:

24.1.1.зөрчил гаргасан этгээдийн гэм буруу нь нотлогдвол түүнд захиргааны шийтгэл ногдуулах;

24.1.2.энэ хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан нөхцөл байдал тогтоогдсон бол холбогдох этгээдийг захиргааны хариуцлагаас хөнгөлөх;

/Энэ заалтыг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

24.1.3.уг зөрчил гэмт хэргийн шинжтэй байвал холбогдох бүх баримт сэлтийг мөрдөн байцаах байгууллагад шилжүүлэх.

24.2.Улсын байцаагчийн шийдвэрт гаргасан гомдлыг Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар хянан үзэж шийдвэрлэхдээ шаардлагатай гэж үзвэл хараат бус, бие даасан хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар санал, дүгнэлт гаргуулж болно.

24.3.Улсын байцаагч нь өрсөлдөөний тухай хууль тогтоомж зөрчсөн үйлдлийг хянан шалгаж эцсийн шийдвэр гаргаагүй байхад аж ахуй эрхлэгчийн нэр хүндэд харш аливаа мэдээ, мэдээллийг тараахыг хориглоно.

24.4.Энэ хуулийн 24.3-т заасныг зөрчсөний улмаас аж ахуй эрхлэгч ажил хэргийн нэр хүнд, бизнесийн ашиг орлогод нөлөөлж гэм хор учирсан гэж гомдол гаргавал Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар шалгаж гэм буруутай этгээдэд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

25 дугаар зүйл.Хянан шалгах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх

Хэвлэх

25.1.Улсын байцаагчид хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийн хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа хяналт шалгалтын ажилд төрийн бүх шатны байгууллага, албан тушаалтан шаардлагатай туслалцаа үзүүлж, уг үйл ажиллагааг явуулах бололцоогоор хангаж ажиллана.

25.2.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга, гишүүн болон албан хаагч хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан өөрт нь болон түүний гэр бүлийн гишүүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд бодит аюул заналхийлсэн тохиолдолд тэдний аюулгүй байдлыг цагдаагийн байгууллага хангана.

ТАВДУГААР БYЛЭГ

БУСАД ЗYЙЛ

26 дугаар зүйл. Аж ахуй эрхлэгч, байгууллага, албан тушаалтны эрх, үүрэг

Хэвлэх

26.1.Аж ахуй эрхлэгч, байгууллага, албан тушаалтан дараахь эрх, үүрэгтэй:

26.1.1.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, улсын байцаагчийн гаргасан хууль ёсны шийдвэрийг тогтоосон хугацаанд заавал биелүүлэх;

26.1.2.өрсөлдөөний нөхцөлийг бүрдүүлэх, зах зээлийн байдлыг судлах болон хяналт шалгалтын ажилд шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл, баримт материалыг тогтоосон хугацаанд үнэ төлбөргүйгээр, үл маргах журмаар, нэн даруй үнэн зөв гаргаж өгөх;

26.1.3.улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийг хууль бус гэж үзсэн этгээд холбогдох шийдвэрийг хүлээн авснаас, эсхүл мэдсэнээс хойш 30 хоногийн дотор Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт гомдол гаргах.

26.2.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын шийдвэрийг хууль бус гэж үзсэн этгээд холбогдох шийдвэрийг хүлээн авснаас, эсхүл шийдвэрийг мэдсэнээс хойш 30 хоногийн дотор шүүхэд гомдол гаргаж болно.

27 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

27.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

27.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

28 дугаар зүйл. Захиргааны шийтгэлээс хөнгөлөх

Хэвлэх

28.1.Энэ хуулийн 11.1, 11.2-т заасныг зөрчсөн аж ахуй эрхлэгч энэ тухайгаа сайн дураараа илчилсэн тохиолдолд хохирлын хэмжээг харгалзан энэ хуульд заасан захиргааны шийтгэлээс хөнгөлж болно.

28.2.Энэ хуулийн 11.1-11.3-т заасныг зөрчсөн аж ахуй эрхлэгч энэ тухайгаа сайн дураараа илчилсэн тохиолдолд энэ хуульд заасан захиргааны хариуцлагаас 100 хүртэл хувиар, энэ хуулийн 23.1-д заасан зөрчлийг хянан шалгах ажиллагаа эхэлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор буруутай үйлдлээ хүлээн зөвшөөрсөн аж ахуй эрхлэгчид 50 хүртэл хувийн хөнгөлөлтийг үзүүлж болно.

28.3.Энэ хуулийн 28.1-д заасан аж ахуй эрхлэгч дараахь нөхцөлийг хангасан тохиолдолд захиргааны шийтгэлээс хөнгөлөх тухай шийдвэрийг Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар гаргана:

28.3.1.тухайн зөрчлийн талаар хангалттай нотлох баримтыг гаргаж өгсөн байх;

28.3.2.хяналт шалгалтын явцад шаардлагатай баримт материалаар хангах үүрэг хүлээсэн байх.

28.4.Энэ хуулийн 28.1-д заасны дагуу аж ахуй эрхлэгчийг захиргааны хариуцлагаас хөнгөлөхөд баримтлах журмыг Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар батална.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.10.10-ны өдрийн орчуулга)                                               Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

June 10, 2010           The State House, Ulaanbaatar city

ON COMPETITION

(Revised edition)

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISION

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this law is to identify legal basis for and regulate relations connected with an organization to create conditions for fair competition in the market for entrepreneurs, prevent, restrict and prohibit from any activities of market monopoly and impeding competition.

Article 2.Legislation on Competition

2.1.The legislation on competition consists of the Constitution of Mongolia, the Civil Code, this Law and other legislation adopted in conformity with these laws.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, provides differently than specified in this Law, then provisions of an international treaty shall prevail.

2.3.As specified in Article 3.3 of the Civil Code, the Law on Competition shall be deemed as the legislation that regulates competition relations in detail.

Article 3.Scope of the Law

3.1.This Law shall be applicable to entrepreneurs, government and local self-governing as well as local administrative organizations.

3.2.This Law shall be equally applicable to entrepreneurs with proven evidences of conducting activities, prohibited by this law, outside of Mongolia that impacted the market in Mongolia.

3.3.Activities undertaken under the legislation protecting intellectual property and its resulting circumstances shall not be considered as impeding competition.

Article 4.Definitions of the terms

4.1.Following terms used in this Law shall have the following meanings:

4.1.1."product" shall mean all kinds of things such as goods, means of payment, services and transferrable rights with a purpose to be sold, exchanged and converted into another type for circulation/revolving in the market;

4.1.2."market" shall mean the territory where supply and sales of certain product occurs;

4.1.3."entrepreneur" shall mean for-profit and not-for-profit legal entities, registered and conducting business activities in Mongolia and organization or individuals without rights of a legal entity;

4.1.4."competitor" shall mean entrepreneur supplying and selling the particular types of goods and products on the market;

4.1.5."dominating activity" shall mean actual limitation of competition and restriction or hindrance to the customers by limiting quantity, size and cost of the particular goods and products of the market with purposes to restrict conditions for other entrepreneurs to come to the market and to marginalize other entrepreneurs from the market by unlawful use of its dominant position;

4.1.6."Interrelated person" means a business entity that has relations with the business entity specified in Article 27 of the General Law on Taxation;

/This sub-paragraph was amended according to the law as of March 22, 2019/

4.1.7."scope of products" means a group of interchangeable products;

4.1.8."geographic boundary of market" shall mean a territory with economic restrictions of purchasing the particular goods and products from other market;

4.1.9."market centralization" shall mean percentage of sales of certain goods and product in the market, by a single entrepreneur solely or together with other bodies or by inter-dependent bodies;

4.1.10."market power" shall mean ability of the particular goods and products of the entrepreneurs to impact the market.

Article 5.Legitimate Monopolistic and Dominant Entrepreneur

5.1.When a single entrepreneur alone accounts for the total supply of particular goods to the market at the lowest average social cost, it shall be considered as a legitimate monopoly.

5.2.Supply of one third or higher percentages of the productions, sales, or purchases of certain kinds of goods and products in the market by a single entrepreneur, either solely or together with others or by inter-dependent body, shall be considered as a dominant entrepreneur.

5.3.Entrepreneurs, under the level prescribed in article 5.2 of this Law, are capable to restrict and hinder entry of other entrepreneurs to the market and drive them out of the market, can be considered as dominant, on the basis of its scope of goods and products, geographic boundary of the market, market centralization and market power.

CHAPTER TWO

REGULATION OF A COMPETITION

Article 6.Regulating Activities of a Legitimate Monopolistic Entrepreneur

6.1.Authority for Fair Competition and Customer Protection, stated in Article 14 of this Law, shall make following arrangements regarding to the activities of legitimate monopoly entrepreneurs:

6.1.1.controlling and regulating changes in the quantity and size of products supplied to the market in consistent to its capacity;

6.1.2.reviewing the changes in the selling price of particular products in consistent with the actual costs, and granting permission;

6.2.Legitimate monopolistic entrepreneurs are prohibited to carry out activities, specified in article 7.1 of this Law.

6.3.Clauses 6.1.1. and 6.1.2. of this law shall not apply to the sector having a regulatory organization, a license is issued in accordance with law and governed by the tariff regulation.

/This paragraph was added acording to the law as of June 19, 2015/

Article 7.lllegal Use of Dominant Position

7.1.Entrepreneurs in dominant position are prohibited to conduct following dominating activities:

7.1.1.creating an artificial shortage of the particular goods and products, suspending and restricting volume of the productions and sales of goods and products;

7.1.2.setting too high prices for the goods and products with no grounds;

7.1.3.demanding additional conditions for sale from the entrepreneurs, selling same types of goods and products at differentiated prices on market, refusing sales without grounds. It is not applicable to the price changes of goods and products that incorporated actual transportation costs depending on regional locations and to the bonuses for wholesale and retail buyers from manufacturers and suppliers;

7.1.4.selling goods and products at prices lower than the actual costs, in order to prevent other entrepreneurs from entering that market and to drive them out of the market;

7.1.5.refusing to establish business relationships with other entrepreneurs without actual economic and technical causes, and setting unreasonable criteria;

7.1.6.fixing prices and establishing territories within which the products may be resold;

7.1.7.insisting on condition not to buy products of its competitors as a condition for sale of its own products;

7.1.8.insisting that others sell their products to oneself on a condition that may lead to the reduction of production and sale of those products;

7.1.9.demanding a transfer of entrepreneur's financial means, assets, their rights and labor force to oneself without due cause;

7.1.10.demanding competitors to restructure through merging with, or joining itself, or division and separation;

7.1.11.insisting on including conditions irrelevant to the subject of the contracts and agreements on certain types of goods and products in that contract, and setting differentiated conditions to other parties;

7.1.12.attaching products that are not included in the regular set in selling products;

7.2.Based on the world's best practices, the Government shall adopt a regulation connected with fixing too high prices for goods and products by entrepreneurs in dominant positions.

Article 8.Restructuring of legal body in dominant position through merger and amalgamation, purchase of shares of other companies

8.1.In case legal bodies in dominant position restructure through merger and/or amalgamation with other bodies, or purchase above 20% of common shares and/or above 15% of the preferred shares of competitor companies that sell the same type of goods and products, or merge or amalgamate with interdependent bodies, it should apply to the Authority for Fair Competition and Customer Protection.

8.2.Authority for Fair Competition and Customer Protection shall review the application and make accepting or rejecting conclusion within 30 days after the receipt of the application. This period can be extended up to 30 days and supplementary information can be obtained, if required.

8.3.Authority for Fair Competition and Customer Protection shall make rejecting conclusion if its review considers that competition-restricting circumstances is constituted. Regulation on drawing conclusions shall be approved by the Government.

8.4.Rejective conclusion by Authority for Fair Competition and Customer Protection shall serve as ground for not registering the legal entity in the state register.

8.5.In case benefits/advantages to the state economy is proven to be higher than the losses/damages to be incurred to competition, section 8.3 of this Law can be disregarded.

Article 9.Prohibition of serving on the management of a competitor

9.1.Individuals from the management of a dominant entrepreneur shall be prohibited from co-serving in the management of competing entrepreneur.

Article 10.Splitting and separating the legal entities with dominant position

10.1.If a legal entity, which has previously been imposed with legal liabilities for conducting monopolistic activities two or more times in one year, is proven to have repeated such illegal activity, the court shall resolve the decision on restructuring the legal entity in dominant positions through splitting or separating based on claim by the Authority for Fair Competition and Customer Protection.

Article 11.Prohibition of establishing contracts and agreements (cartel) aimed at restricting competition

11.1.Entrepreneurs are prohibited to establish following contracts and agreements (cartel) aimed at restricting competition:

11.1.1.negotiating and agreeing to fix prices of goods and products;

11.1.2.dividing markets by location, production, services, sales, names or types of products or customers;

11.1.3.restricting production, supply, sales, loading, transporting, opportunity to enter a market, investment, technical and technological renovation of goods and products;

11.1.4.agreeing in advance the price, other conditions and criteria when participating in competitive bid, auction and procurement activities of goods, works and services by state and local funds;

11.2.Following contracts and agreements (cartel), established between the entrepreneurs, shall be prohibited if it creates conditions harmful to the public interests or restricting competition:

11.2.1.refusing to establish business relations without economic and technological grounds;

11.2.2.restricting sales to or purchase by third parties of products;

11.2.3.collectively refusing to enter into agreements or negotiations which have significance in competition;

11.2.4.preventing competitors from joining organizations with the purpose of running their businesses profitably;

11.3.Entrepreneurs are prohibited to support or take part in contracts and agreements (cartel), stated in sections 11.1 and 11.2 of this Law.

11.4.Persons submitting concrete information, along with proof/evidence, about bodies concluded contracts and agreements (cartel) and made decisions, stated in articles 11.1 and 11.2 of this Law to the Authority for Fair Competition and Customer Protection, shall be granted a monetary honoraria equivalent to 5% of the fine amount, imposed for the particular violation, and a regulation on issuance of monetary honoraria shall be approved by the Government.

Article 12.Activities restricting competition

12.1.Entrepreneurs shall be prohibited to carry out the following activities that restrict competition:

12.1.1.disseminating false, inaccurate, or misleading information that may diminish reputation of competitors or its products, or results in losses to competitors;

12.1.2.misinforming or disseminating false or inaccurate information about its/one's own goods and products;

12.1.3.conducting advertisements and promotions of harmful consequences to competition;

12.1.4.using trademarks, labels, names and quality guarantees of others' products without proper authorization, or copying brand names or packages;

12.1.5.selling, publishing or disseminating scientific, technological, industrial or trade information and secrets without the permission of patent owners or authors;

12.1.6.concealing quality deficiencies or certain features of products dangerous/harmful to life and health of people and environment;

12.1.7.insisting on condition not to buy products of competitors as a condition for sale of its own products;

12.1.8.disseminating inaccurate information that the particular good and product sales have bonuses or discounts, or making, in advance, agreement and intentional fake/false arrangement to give such bonuses to a certain body;

12.1.9.misleading competitors from the actual conditions of the activity, and put pressure on them when participating in tenders, auctions, and the purchase of goods, works, and services with state or local property funds;

12.1.10.using trade measures harmful to legal interests and illegal losses to customers.

Article 13.Prohibition of competition restriction by the government administrative, local self-governance and local administrative bodies

13.1.Unless otherwise provided by laws, the government administrative, local self-governance and local administrative bodies shall be prohibited to grant permissions, register and/or charge fees and payments related to any business activities.

/The words "license, right" were removed from this section according to the law as of June 17, 2022, and it shall enter into force from the date of January 1, 2023/

13.2.Unless otherwise provided by law, government administrative, local self-governance and local administrative bodies shall be prohibited to conduct the following activities:

13.2.1.to prohibit or restrict entrepreneurs from being engaged in certain types of business activities and productions or sales of goods and products;

13.2.2.to prohibit or restrict entrepreneurs from selling products from one market to another;

13.2.3.to prohibit or restrict entry of competitors into the particular market, or drive them out from the market;

13.2.4.to lower, or maintain at the same level the price of goods and products;

13.2.5.to divide markets by location, production, amount of sales, name and type of products, scope of sellers or customers;

13.2.6.to give products of an entrepreneur to other organizations and entrepreneurs on credit;

13.2.7.to grant dominance to one of the entrepreneurs;

13.3.Coordination, loan or assistance by the Government or by bodies authorized by the Government, extended to compensate losses caused by emergency or force majeure conditions and overcome economic crisis, as well as to ensure livelihood stability of customers via creation of proper conditions for demand and supply of strategic main goods and products, in particular the goods and materials, determined by the State Great Khural in compliance with the Law on State Resources shall not be deemed as restricting competition.

13.4.The Government can restrict, for specific timeframe, special permissions of some types of business activities in order to ensure public interest, national security and create conditions for effective competition.

/This paragraph was revoked according to the law as of June 17, 2022, and it shall enter into force starting from the date of January 1, 2023/

CHAPTER THREE

LEGAL STATUS OF THE AUTHORITY FOR FAIR COMPETITION AND CUSTOMER PROTECTION

Article 14.Authority for Fair Competition and Customer Protection

14.1.Authority for Fair Competition and Customer Protection is a state administrative body with functions to supervise the fulfillment of the legislation on competition, nation-wide implementation of competition policy and protection of interests of entrepreneurs and customers.

14.2.The Government shall adopt the Charter of the Authority for Fair Competition and Customer Protection.

14.3.Authority for Fair Competition and Customer Protection shall fulfill its functions, stated in this Law, autonomously and independently from any bodies.

14.4.General state inspector, senior state inspector and state inspector shall work in the Authority for Fair Competition and Customer Protection, and state inspectors in local areas.

14.5.The Chairperson of the Authority for Fair Competition and Customer Protection shall have a title of the general state inspector, and will appoint or dismiss senior state inspectors and state inspectors.

14.6.Authority for Fair Competition and Customer Protection shall interact with the President, the State Great Khural and the Government of Mongolia via their respective Secretariat offices and directly with the other organizations, officials and individuals on matters of concern.

14.7.Authority for Fair Competition and Customer Protection shall report its activities to the Government annually.

14.8.Expenditures of the Authority for Fair Competition and Customer Protection shall be funded by the state budget and the Government shall ensure economic guarantees of its operations.

14.9.Budget of the Authority for Fair Competition and Customer Protection for the particular year cannot be approved at the level lower than that approved for the previous/last year.

14.10.Authority for Fair Competition and Customer Protection shall have a symbol, representing the unique features of the work, and its definition, design, and application procedures will be determined by the chairperson of the Authority for Fair Competition and Customer Protection.

14.11.Authority for Fair Competition and Customer Protection shall use stamps, seals and printed letterheads, made according to the established rule.

14.12.It is prohibited to conduct political parties, alliances, associations, movements and religious activities in the premises of Authority for Fair Competition and Customer Protection.

14.13.Office of the Authority for Fair Competition and Customer Protection shall be under the Government protection.

Article 15.Power of the Authority for Fair Competition and Customer Protection

15.1.According to its functions, the Authority for Fair Competition and Customer Protection shall exercise following powers:

15.1.1.to settle culture of competing, develop program on prevention from unfair competition, provide methodological guidance and supervise its implementation;

15.1.2.to develop government policy on creating and protecting competition conditions and to get it resolved;

15.1.3.to develop proposals on upgrading/improving legislation on competition for approval/resolving;

15.1.4.to conduct inspections and issue conclusions regarding implementation of legislation on competition by entrepreneurs and organizations regardless of ownership type;

15.1.5.to investigate other acts that violate the law that are not related to the issues identified during the inspection, and to transfer relevant documents and materials to the competent authorities;

15.1.6.to determine and monitor activities of entrepreneurs in legitimate monopolistic and dominant positions in the market. The Government shall approve a regulation on identifying entrepreneurs in legitimate monopolistic and dominant positions;

15.1.7.to submit proposals to relevant organizations or their officials of higher instance or administrative court on overruling decisions of government administrative, local self-governing and local administrative bodies issued in violation of legislation on competition;

15.1.8.to have entrepreneurs, government administrative, local self-governing and local administrative bodies and officials to provide information, data, studies, explanations, statements, financial and other documents required for creating conditions for competition and determining market status urgently free of charge, and to have professional conclusion and expertise drawn;

15.1.9.to inform and promote to the general public about its decision related to creation of conditions for competition;

15.1.10.to involve specialized inspection organizations, other organizations, its staff, and individuals in the inspections and studies;

15.1.11.to take measures on ensuring safety of the organization and its staff;

15.1.12.to receive and resolve requests and complains within the scope of matters on concern;

15.1.13.to approach relevant organizations on having police organizations to protect witnesses and other bodies, when required, who helped the activities of the organization, and have it resolved;

15.1.14.to cooperate and exchange information with foreign and international similar organizations on issues connected with creating conditions for competition, inspection and competition;

15.1.15.to provide comments and conclusions on draft proposals and decisions by the authorized organizations on privatization of state-owned legal bodies;

15.1.16.to review and resolve complaints against/regarding the decisions by state inspectors;

15.1.17.to approve code of ethics for state inspectors.

Article 16.Meeting of the Authority for Fair Competition and Customer Protection

16.1.Main decision-making form of the Authority for Fair Competition and Customer Protection shall be a meeting.

16.2.Decision is made by the majority of the members attending the meeting, in case equal votes of the members attending the meeting, the issue shall be resolved by a vote of the chairperson of the meeting.

16.3.Decisions of the Authority for Fair Competition and Customer Protection shall be signed by the chairperson of the Authority.

16.4.The meeting shall be held not less than once a month, and the meeting procedure shall be established.

16.5.In case a chairperson and members of the Authority for Fair Competition and Customer Protection are in marriage with or relatives to the body, whose issue is being discussed during the meeting, he/she should notify about it before the meeting starts and shall not attend discussion and decision-making processes of the issues in the meeting.

16.6.The meeting shall be valid by attendance of the majority of the members.

16.7.The meeting can be announced and organized in cases except stated in article 16.4 of this Law, based on requests made in writing at least by 3 members and by the decision of the chairperson of Authority for Fair Competition and Customer Protection.

16.8.The meeting shall make decisions in a form of resolution.

Article 17.Appointing Chairperson and Members of the Authority for Fair Competition and Customer Protection

17.1.Authority for Fair Competition and Customer Protection shall work on the principle of collaborative management, and it shall consist of a chairperson and 8 members, out of which 2 will be full-time and 6 will be part-time basis.

17.2.Chairperson, 2 full-time members and 3 part-time members of the Authority for Fair Competition and Customer Protection shall be nominated by the Prime Minister, and the Chamber of Commerce and Trade, Confederation of Trade Unions and a Non-government organization on customers' rights protection shall nominate one person each for the 3 part-time members who will be appointed and dismissed by the Government.

17.3.Following bodies cannot be nominated for the chairperson or members of the Authority for Fair Competition and Customer Protection:

17.3.1.public political officers;

17.3.2.leaders of political parties;

17.3.3.members of Constitutional Court, judges and prosecutors of all levels;

17.3.4.bodies from state-owned or private business entities;

17.3.5.managers from non-government organizations that pursue professional business activities.

17.4.Chairperson of the Authority for Fair Competition and Customer Protection shall be a citizen of Mongolia, specialized either in economics or law, who has exercised her/his profession for at least 5 years including not less than 3 years of employment record in state authorities.

17.5.Members of the Authority for Fair Competition and Customer Protection shall be a citizen of Mongolia, specialized either in economics or law, who has exercised her/his profession for at least 3 years including not less than 1 year of employment record in state authorities.

17.6.In case the Government doesn't approve the candidates, stated in article 17.2 of this law, the body authorized to nominate shall nominate another person within 10 working days who will be reviewed and appointed by the Government within 15 working days from the date of the receipt of the nomination proposal.

Article 18.Terms of the Chairperson and Members of the Authority for Fair Competition and Customer Protection

18.1.The term of the chairperson and members of the Authority for Fair Competition and Customer Protection shall be 4 years and can be re-appointed for one more term.

18.2.The term of the chairperson and members of the Authority for Fair Competition and Customer Protection shall commence by/upon the Government decision made on his/her appointment and ends up upon the appointment of the next chairperson and members.

Article 19.Power of the Chairperson of the Authority for Fair Competition and Customer Protection

19.1.The chairperson of the Authority for Fair Competition and Customer Protection shall exercise following powers:

19.1.1.to represent the organization in national and foreign relations;

19.1.2.to attend parliamentary sessions and Standing Committee meetings when required and Cabinet Meeting constantly/at all times and express positions of the organization;

19.1.3.to determine agenda, set up date for and chair the meeting, as stated in article 16.1 of this law;

19.1.4.to assign duties to members and supervise their performance;

19.1.5.other rights stated in legislation.

19.2.During temporary absence of the chairperson of the Authority for Fair Competition and Customer Protection, a member, appointed by the chairperson, shall act as acting chairperson.

Article 20.Rights and responsibilities of state inspectors

20.1.The state inspector specified in article 14.4 of this law shall use the official or personal ID card, badge, and printed letterhead approved by the Department for Fair Competition and Customer Protection.

20.2.State inspectors of the Authority for Fair Competition and Customer Protection shall exercise powers of state inspectors prescribed in Article 10 of the Law on State Inspection and shall be provided with guarantees to exercise the powers prescribed in article 11 of the same law.

20.3.A state inspector shall exercise the following rights and responsibilities:

20.3.1.to monitor implementation of the legislations on competition and impose administrative penalty;

20.3.2.to obtain data, information, reports, remarks, statements and other documents, required for studies and inspections by relevant organizations, officials and entrepreneurs free of charge;

20.3.3.to be fully responsible for the accuracy/ of the inspections carried out;

20.3.4.during the inspection, in order to find traces and evidence of the violation, to inspect the body, office, factory, warehouse, documents, computers, and other belongings of the person being inspected, and temporary confiscate the required documents and items of the person under investigation, in accordance with procedure provided by the Law on Violation Resolving Procedure;

20.3.5.to ensure fulfillment of the decisions on administrative penalty imposed by oneself and by the Authority for Fair Competition and Customer Protection;

20.3.6.to use special safeguard instruments to protect oneself from direct/sudden attack which may cause harm/loss to life and health of oneself and the family members and assets;

20.3.7.to call in the relevant bodies by written notices during the inspection process;

20.3.8.other powers stated in legislation.

Article 21. Guarantee for chairperson, members and staff of the Authority for Fair Competition and Customer Protection

21.1.Chairperson, members and staff members of the Authority for Fair Competition and Customer Protection shall be provided with the following supplementary guarantees in addition to the working conditions, guarantee, salary, compensation, assistance, awards, honoraria pension and allowances to civil servants, specified in the Law on Civil Service:

21.1.1.termination and dismissal of chairperson and members at the grounds other than specified in the laws are prohibited;

21.1.2.in case staff temporarily loses working ability or becomes disabled during official duties, the Government shall bear the discrepancy of the salaries, pension or allowances and costs of prosthesis if he/she had it made;

21.1.3.to provide/grant one-time grant assistance, equivalent to 5 years' salary of the position, to the family in case the staff passes away during official duties or is murdered in connection with the official duties;

21.1.4.to issue one-time grant assistance equivalent up to 36 months' salary of the position to the staff who reaches the age of pension after having worked for at least 10 years;

/This sub-paragraph was revoked according to the law as of January 23, 2015/

21.1.5.staff's life and health must be insured, and insurance cost shall be paid from the particular organization's budget;

21.1.6.to compensate inevitable costs incurred in fulfilling power of the staff to carry out inspection;

21.2.Part-time members of the Authority for Fair Competition and Customer Protection shall be paid honoraria and honoraria rate shall be determined by the Government.

21.3.Economic guarantee to the staff, specified in this law, shall be enjoyed without coincidence of the same type of pension, allowances, assistance and additions, and selection shall be made by the staff him/herself.

21.4.The official who issued orders or assignments shall be responsible for the losses and negative consequences incurred as a result of fulfillment of the orders and assignments by staff.

CHAPTER FOUR

INSPECTION

Article 22.Carry out inspection

22.1.Inspection on the implementation of competition laws and regulations shall be carried out on the following grounds:

/The paragraph was modified according to the law as of May 18, 2017/

22.1.1.application and complaint by entrepreneurs, organizations and individuals;

22.1.2.information broadcast through press and media;

22.1.3.upon own initiatives;

22.1.4.other basis stated in laws.

Article 23.Inspection time frame

23.1.State inspector shall carry out inspection within 60 days.

/The paragraph was modified according to the law as of May 18, 2017/

23.2.If inspection of violations cannot be completed within the period specified in section 23.1of this law, the chairperson of the Authority for Fair Competition and Customer Protection can extend it for up to 30 days.

23.3.Time frame of inspection of violations, specified in the Law on Administrative Accountability, is not applicable to this law.

/The paragraph was revoked according to the law as of May 18, 2017/

23.4.State inspectors shall report the inspection results to the chairperson of the Authority for Fair Competition and Customer Protection within 5 working days after the completion of inspections.

23.5. If the action has the nature of violation, such action shall, in accordance with procedure provided by Law on Violation Resolving Procedure, be investigated and legally penalized.

/The paragraph was modified according to the law as of May 18, 2017/

Article 24. Measures following the inspection

24.1.A state inspector who inspected the violation shall issue/make one of the following decisions:

24.1.1.if the fault of the person who committed the violation is proven, to impose an administrative penalty on him;

24.1.2. if the conditions prescribed in Article 28 of this law is constituted, to commute administrative penalties of the relevant bodies;

/This sub-paragraph was revoked according to the law as of December 4, 2015/

24.1.3.to transfer all relevant documents to the investigation organizations if the violation is of a criminal nature;

24.2.When resolving complaints filed against the decision by the state inspector, the Authority for Fair Competition and Customer Protection can have comments and conclusions drawn by an independent third-party audit organization, if required.

24.3.It is prohibited to disseminate any news or information against the reputation of the entrepreneur before the state inspector has inspected the violation of competition laws and has not made a final decision.

24.4.The Authority for Fair Competition and Customer Protection shall inspect and impose legal penalties on the body/person of fault if an entrepreneur files complaint on violation of section 24.3 of this law, which impacted on its business reputation and business income and caused losses.

Article 25.Support to Inspection

25.1.All level of state bodies and officials shall provide the required support to and ensure conditions for state inspectors to carry out investigations within the power authorized by the law.

25.2.In case of actual danger and threat to the lives, health and assets of the chairperson, members and staff of the Authority for Fair Competition and Customer Protection and their family members in connection with the fulfilment of the legal duties, the police organization shall ensure their safety.

CHAPTER FIVE

MISCELLANEOUS

Article 26.Rights and responsibilities of entrepreneurs, organizations and officials

26.1.Entrepreneurs, organizations and officials shall exercise following rights and responsibilities:

26.1.1.must implement legitimate decisions issued by the Authority for Fair Competition and Customer Protection and/or state inspectors within the specified timeframe;

26.1.2.provide, free of charge, urgently without dispute, accurate data, information, documents and materials required for creation of competition conditions, study of market situation and inspections within the specified timeframe;

26.1.3.a person considering decision of the state inspector as unlawful may file its complaint to the Authority for Fair Competition and Customer Protection within 30 days after receipt or acknowledgment of the relevant decision.

26.2.A person considering decision of the Authority for Fair Competition and Customer Protection as unlawful may file its complaint to the court within 30 days after receipt or acknowledgment of the relevant decision.

Article 27.Liabilities for violation of law

27.1.Unless an official who has breached this law is subject to the criminal liability, he/she shall be held liable under the Law on Public Service.

27.2.An individual or a legal entity who has breached this law is subject to the liability in accordance with the Criminal Code or Law on Violations.

/This Article was modified according to the law as of December 4, 2015/

Article 28.Commuting administrative penalties

28.1.If an entrepreneur in breach of sections 11.1 and 11.2 of this law voluntarily discloses the case, administrative penalties prescribed in this law can be commuted depending on the size of the losses.

28.2.If an entrepreneur in breach of sections 11.1 and 11.2 of this law voluntarily discloses the case it can be remitted from the administrative penalties prescribed in this law for 100%, and an entrepreneur admitting the incorrect action within 30 days since the starting date of investigation of breaches, stated in section 23.1 of this law, can be granted up to 50% commuting.

28.3.Chairperson of the Authority for Fair Competition and Customer Protection shall make decisions on remittance of administrative penalties if entrepreneurs, stated in section 28.1 of this law, meet following conditions:

28.3.1.to have provided sufficient evidences about the breach;

28.3.2.to be obliged to provide required documents and materials during inspection process;

28.4.The Authority for Fair Competition and Customer Protection shall approve the rule on remittance from administrative accountabilities of entrepreneurs as stated in article 28.1 of this law.

/This Article was revoked according to the law as of December 4, 2015/

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIAD.DEMBEREL