Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
ХЭЛЭЛЦЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ
2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 122
Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
Улаанбаатар хотод 2016 оны 9 дүгээр 8-ны өдөр гарын үсэг зурсан "Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай Монгол Улс, Канад Улс хоорондын хэлэлцээр"-ийг баталсугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.ЭРДЭНЭБАТ
Гадаад харилцааны сайд Ц.МӨНХ-ОРГИЛ
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 122

ХЭЛЭЛЦЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ

Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Улаанбаатар хотод 2016 оны 9 дүгээр 8-ны өдөр гарын үсэг зурсан “Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай Монгол Улс, Канад Улс хоорондын хэлэлцээр”-ийг баталсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                              Ж.ЭРДЭНЭБАТ

Гадаад харилцааны сайд                                                    Ц.МӨНХ-ОРГИЛ