A

A

A

Бүлэг: 1979

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ

2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Дугаар180

Улаанбаатар хот

Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөх журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Барилгын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.18 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөх журам"-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, "Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг"-ийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг, түүнийг хөтлөх журмыг мөрдөж ажиллахыг барилга байгууламжийн өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч нарт, тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай.

3. Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг, түүнийг хөтлөх журмыг хэвлэн олшруулах, холбогдох байгууллагад хүргүүлж мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Д.Занабазар/-т үүрэг болгосугай.

4. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан "Журам батлах тухай" Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2009 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн 71 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД Г.МӨНХБАЯР

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2016 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 3671 дугаарт бүртгэв.