A

A

A

Бүлэг: 1979

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

2016 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр

Дугаар А/133

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Ойн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.3 дахь заалт, 35 дугаар зүйлийн 35.5 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Ойгоос мод бэлтгэх журмыг 1 дүгээр, Бэлтгэх модны санал ирүүлэх хүснэгтийн загварыг 2 дугаар, Мод бэлтгэх гэрээний загварыг 3 дугаар, Мод тээвэрлэх хяналтын хуудасны загварыг 4 дүгээр, Ойгоос мод бэлтгэх эхлэл, төгсгөлийн актын загварыг 5 дугаар, Мод бэлтгэх технологийн картын загварыг 6 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга, нийслэлийн Байгаль орчны газар, аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, сум дундын Ойн ангийн дарга нарт тус тус даалгасугай.

3. Журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, мэргэжлийн удирдлага зохицуулалтаар хангаж ажиллахыг Ойн бодлого зохицуулалтын газар/М.Тунгалаг/-т үүрэг болгосугай.

4. Журам шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан ойгоос мод бэлтгэх талбай тусгаарлах аргазүйн стандартыг холбогдох шинжлэх ухааны байгууллагуудтай хамтран боловсруулж батлуулахыг Ойн судалгаа, хөгжлийн төв /Д.Мөнхбат/-д даалгасугай.

5. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Журам батлах тухай Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн А-127 дугаар тушаал, "Заавар батлах тухай" Ойн газрын даргын 2009 оны 7 дугаар сарын 30-ны өдрийн 88 дугаар тушаалын 1, 2 дугаар хавсралтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД Д.ОЮУНХОРОЛ

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 1 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 3681 дүгээрт бүртгэв.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

2024 оны 4 дүгээр сарын 03-ны өдөр

Дугаар А/196

Улаанбаатар хот

ТУШААЛЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 1.5 дугаар зүйлийн 17 дахь хэсэг, Захиргааны ерөнхий хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.2, 60.1.7 дахь заалт, 68 дугаар зүйлийн 68.2 дахь хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Байгаль орчны сайдын 1995 оны 18 дугаар тушаал, 2000 оны 21 дүгээр тушаал, 2001 оны 218 дугаар тушаал, 2002 оны 117 дугаар тушаал, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2016 оны А/133 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

2.Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хүчингүй болсонд тооцсон захиргааны хэм хэмжээний актыг улсын нэгдсэн бүртгэлээс хасуулж ажиллахыг Төрийн нарийн бичгийн дарга (С.Цогтгэрэл)-д үүрэг болгосугай.

САЙД Б.БАТ-ЭРДЭНЭ