A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

Улаанбаатар хот

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭНИЙ ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хоёр болон олон талт олон улсын гэрээ байгуулах, соёрхон батлах, батлах, хүчин төгөлдөр олон талт олон улсын гэрээнд нэгдэн орох, тайлбар хийх, гэрээг биелүүлэх, гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээний үйлчлэлийг дуусгавар болгох, нийтлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Олон улсын гэрээний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хууль тогтоомжийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."Монгол Улсын олон улсын гэрээ" гэж Монгол Улс, Монгол Улсын Засгийн газраас гадаадын нэг болон хэд хэдэн улс, тэдгээрийн Засгийн газар, эсхүл олон улсын байгууллагатай тодорхой асуудлаар харилцан эдлэх эрх, хүлээх үүргийг тодорхойлон тогтоосон, олон улсын эрх зүйгээр зохицуулагдах, түүний төрөл, нэрнээс үл хамааран хоёр болон олон талын бичгээр үйлдсэн нэг, эсхүл өөр хоорондоо холбоотой хоёр болон хэд хэдэн баримт бичигт агуулагдаж байгаа олон улсын тохиролцоог;

3.1.2."бүрэн эрхийн итгэмжлэл" гэж Монгол Улсыг төлөөлж олон улсын гэрээнд гарын үсэг зурах зэрэг Монгол Улс олон улсын гэрээг заавал биелүүлэх зөвшөөрлийг илэрхийлэх болон гэрээтэй холбоотой бусад үйлдлийг гүйцэтгэх эрхийг эрх бүхий байгууллагаас тодорхой албан тушаалтанд олгосныг нотолж байгаа баримт бичгийг;

3.1.3."батламж жуух бичиг" гэж олон улсын гэрээг Монгол Улсын Их Хурал соёрхон баталж хууль гаргасныг нотолж байгаа баримт бичгийг;

3.1.4."олон улсын гэрээ байгуулах" гэж Монгол Улс, Монгол Улсын Засгийн газраас гадаадын нэг болон хэд хэдэн улс, тэдгээрийн Засгийн газар, эсхүл олон улсын байгууллагатай харилцан тохиролцсон болон тухайн олон улсын гэрээгээр хүлээн зөвшөөрсөн гэрээнд гарын үсэг зурах, гэрээг бүрдүүлэгч баримт бичгийг солилцох, соёрхон батлах, хүлээн зөвшөөрөх, батлах, нэгдэн орох, эдгээртэй адилтгах бусад аргаар тухайн олон улсын гэрээг заавал биелүүлэхээ олон улсын хэмжээнд зөвшөөрсөн үйлдлийг;

3.1.5."гэрээнд нэгдэн орох" гэж хүчин төгөлдөр олон талт олон улсын гэрээг Монгол Улс тухайн гэрээгээр хүлээн зөвшөөрсөн арга, энэ хуульд заасны дагуу заавал биелүүлэхээ олон улсын хэмжээнд зөвшөөрсөн үйлдлийг;

3.1.6."олон улсын байгууллага" гэж улс болон Засгийн газар хоорондын түвшинд байгуулагдсан олон улсын байгууллага, тэдгээртэй адилтгах зохион байгуулалтын бусад нэгдлийг;

3.1.7."тайлбар" гэж олон улсын гэрээ байгуулахдаа тухайн гэрээний тодорхой заалтыг Монгол Улсын хувьд хэрэгжүүлэхэд хуулийн үйлчлэлийг нь хасах, эсхүл өөрчлөх зорилгоор энэ хуульд заасны дагуу гаргасан мэдэгдлийг;

3.1.8."гарын үсэг зурах" гэж энэ хуульд заасны дагуу эрх олгогдсон албан тушаалтан Монгол Улс, Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлж олон улсын гэрээнд гарын үсэг зурах үйлдлийг хэлэх бөгөөд гарын үсгийн эрх зүйн чадамж, үр дагавар нь Олон улсын гэрээний эрх зүйн тухай Венийн конвенц, энэ хууль, тухайн олон улсын гэрээгээр тодорхойлогдохыг;

3.1.9."үзэглэх" гэж олон улсын гэрээний төслийг гэрээний нөгөө тал, эсхүл бусад талтай эцэслэн тохиролцсоныг нотлох зорилгоор эрх олгогдсон албан тушаалтан өөрийн эцэг /эх/-ийн болон нэрийн эхний үсгээр олон улсын гэрээний төслийн хуудас бүрд хийсэн тэмдэглэгээг;

3.1.10."гэрээний баталсан буюу жинхэлсэн эх бичвэр" гэж Олон улсын гэрээний эрх зүйн тухай Венийн конвенцийн 9, 10 дугаар зүйлд заасны дагуу талууд олон талт олон улсын гэрээний төслийг эцэслэн тохиролцож, баталгаажуулсан гэрээний эх бичвэрийг;

3.1.11."олон улсын гэрээг хүчин төгөлдөр болгоход тавигдах дотоодын шаардлагыг хангах" гэж энэ хуульд заасны дагуу тухайн олон улсын гэрээг соёрхон батлах, батлах үйлдлийг.

3.2.Энэ хуульд заасан олон улсын гэрээгээр зохицуулах асуудлыг эрхэлсэн, гэрээг хариуцан байгуулж байгаа, байгуулсан, гэрээг хэрэгжүүлэх, гэрээний хэрэгжилтийн тайланг боловсруулах, хамгаалах чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны төв байгууллага байхгүй бол тухайн чиг үүргийг хүлээсэн төрийн захиргааны байгууллага, эсхүл төрийн бусад байгууллагыг төрийн захиргааны төв байгууллагатай адилтгаж ойлгоно.

4 дүгээр зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

4.1.Улс болон Засгийн газар хоорондын олон улсын гэрээний хувьд тэдгээрийн төрөл, нэрнээс үл хамааран энэ хууль үйлчилнэ.

4.2.Төрийн захиргааны төв болон төрийн захиргааны байгууллага, Монгол Улсын Их Хуралд ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг байгууллага, шүүх эрх мэдлийн байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллагаас гадаад улсын адил байгууллага, эсхүл олон улсын байгууллагатай байгуулах байгууллага хоорондын гэрээнд энэ хууль үйлчлэхгүй.

4.3.Энэ зүйлийн 4.2-т заасан гэрээ нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоох бол тухайн гэрээний төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр байгуулна.

4.4.Энэ зүйлийн 4.2-т заасан байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журмыг Засгийн газар батална.

4.5.Монгол Улсын Засгийн газраас гадаадын хуулийн этгээд, иргэнтэй байгуулах, олон улсын хувийн эрх зүйгээр зохицуулагдах бизнесийн хэлцэл, гэрээнд энэ хууль үйлчлэхгүй.

5 дугаар зүйл. Олон улсын гэрээ байгуулах зарчим

Хэвлэх

5.1.Олон улсын гэрээг Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль, Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, Монгол Улсын Гадаад бодлогын үзэл баримтлал, тухайн гэрээний үндэслэл, олон улсын эрх зүйн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, зарчимд нийцүүлэн байгуулна.

6 дугаар зүйл. Олон улсын гэрээ байгуулах түвшин, эрх бүхий этгээд

Хэвлэх

6.1.Монгол Улсын олон улсын гэрээг Монгол Улсын нэрийн өмнөөс улс хоорондын болон Засгийн газрын нэрийн өмнөөс Засгийн газар хоорондын түвшинд байгуулна.

6.2.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч болон Засгийн газар өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар Монгол Улсын нэрийн өмнөөс улс хоорондын олон улсын гэрээ байгуулах эрхтэй.

6.3.Монгол Улсын Засгийн газар өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар Засгийн газар хоорондын олон улсын гэрээ байгуулах эрхтэй.

6.4.Төрийн захиргааны төв байгууллага өөрийн эрхлэх асуудлаар энэ хуульд заасны дагуу Засгийн газраас олон улсын гэрээ байгуулах эрх авсны үндсэн дээр Засгийн газрын нэрийн өмнөөс Засгийн газар хоорондын олон улсын гэрээ байгуулж болно.

7 дугаар зүйл. Олон улсын гэрээ үйлдэх хэл, орчуулга

Хэвлэх

7.1.Хоёр талт олон улсын гэрээг монгол хэлээр болон гэрээний нөгөө талын албан ёсны, эсхүл тухайн талын сонгон авсан хэлээр үйлдэнэ.

7.2.Олон улсын гэрээг ойлгох, тайлбарлах болон бусад шалтгааны улмаас зөвхөн хоёр талын хэлээр олон улсын гэрээг үйлдэх нь учир дутагдалтай гэж үзвэл гэрээг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын албан ёсны аль нэг хэлээр, эсхүл олон улсын гэрээний нөгөө талтай тохиролцсон өөр хэлээр үйлдэж болно.

7.3.Олон улсын гэрээний нөгөө талтай харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр хоёр талт олон улсын гэрээг зөвхөн нэг хэл буюу гадаад улсын хэлээр үйлдэж болно.

7.4.Энэ зүйлийн 7.5-д зааснаас бусад тохиолдолд энэ зүйлийн 7.3-т заасан олон улсын гэрээг уг олон улсын гэрээгээр зохицуулах асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага монгол хэлнээ орчуулж, гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тухайн орчуулгыг хянан баталгаажуулна.

7.5.Энэ зүйлийн 7.3-т заасан олон улсын гэрээ нь гадаад улс, олон улсын байгууллага, гадаад улсын болон олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагаас авах зээл, тусламжийн гэрээ бол тухайн асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тухайн гэрээг орчуулах, орчуулгыг хянан баталгаажуулна.

7.6.Олон талт олон улсын гэрээний хувьд уг гэрээгээр зохицуулах асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тухайн олон улсын гэрээг монгол хэлнээ орчуулж, гадаад харилцааны болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага эрхлэх асуудлын хүрээнд тухайн орчуулгыг хянан баталгаажуулна.

7.7.Хоёр болон олон талт олон улсын гэрээг монгол хэлээр үйлдсэн бол энэ зүйлийн 7.4-7.6-д заасан орчуулга, түүнийг хянан баталгаажуулах шаардлагагүй.

7.8.Олон улсын гэрээний орчуулгыг иргэн, хуулийн этгээдээр гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлж болно.

7.9.Олон улсын гэрээний орчуулга хийх, хянан баталгаажуулах журам, үйлчилгээний хөлсийг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

8 дугаар зүйл. Заавал соёрхон батлах олон улсын гэрээ

Хэвлэх

8.1.Улсын Их Хурал дараахь олон улсын гэрээг заавал соёрхон батална:

8.1.1.Монгол Улсын бүрэн эрхт байдал, аюулгүй байдал, нутаг дэвсгэр, улсын хил болон хүний салшгүй эрхтэй холбогдсон олон улсын гэрээ;

8.1.2.гадаад улс, олон улсын байгууллага, гадаад улсын болон олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагаас авах зээлийн ерөнхий нөхцөлийн талаархи олон улсын гэрээ;

8.1.3.Монгол Улсын хуульд зааснаас өөр журам тогтоож байгаа, эсхүл тухайн гэрээг байгуулснаар, нэгдсэнээр, эсхүл хэрэгжүүлснээр Монгол Улсын хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, эсхүл хууль шинээр батлах шаардлагатай олон улсын гэрээ;

8.1.4.эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, гэмт этгээд болон ялтан шилжүүлэхтэй холбогдсон олон улсын гэрээ;

8.1.5.чөлөөт худалдаа, давхар татвар, хөрөнгө оруулалттай холбогдсон олон улсын гэрээ;

8.1.6.батлан хамгаалах салбарын хамтын ажиллагааны олон улсын ерөнхий гэрээ.

8.2.Заавал соёрхон батлах зохицуулалт бүхий олон талт олон улсын гэрээ болон заавал соёрхон батлуулахаар тохиролцсон хоёр талт олон улсын гэрээг соёрхон батална.

8.3.Дараахь олон улсын гэрээг соёрхон батлах шаардлагагүй ба Засгийн газар байгуулж болно:

8.3.1.гадаад улс, олон улсын байгууллага, гадаад улсын болон олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагаас олгох тусламжийн хүрээнд гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх зохицуулалт бүхий олон улсын гэрээ;

/Энэ заалтад 2017 оны 6 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

8.3.2.Иргэд харилцан зорчих визийн нөхцөл, хураамжаас хөнгөлөх, чөлөөлөх зохицуулалт бүхий олон улсын гэрээ.

/Энэ заалтад 2017 оны 6 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ САНАЛ, ГЭРЭЭНИЙ ТӨСЛИЙГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ

9 дүгээр зүйл. Хоёр болон олон талт олон улсын гэрээ байгуулах санал

Хэвлэх

9.1.Хоёр болон олон талт олон улсын гэрээ байгуулах саналыг тухайн гэрээний эцэслэн тохиролцсон, эсхүл үзэглэсэн төсөл, эсхүл баталсан буюу жинхэлсэн эх бичвэрийн хуулбар, боломжтой бол баталгаат хуулбар, шаардлагатай бол түүний орчуулгын хамт уг олон улсын гэрээгээр зохицуулах асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай тохиролцсоны үндсэн дээр холбогдох журмын дагуу Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.

9.2.Энэ хуулийн 8.1.3-т заасан заавал соёрхон батлах хоёр болон олон талт олон улсын гэрээ байгуулах саналыг гадаад харилцааны болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай тохиролцсоны үндсэн дээр Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.

9.3.Хоёр болон олон талт олон улсын гэрээний монголын талын төслийг уг гэрээгээр зохицуулах асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хариуцан, шаардлагатай бол холбогдох бусад байгууллагатай хамтран боловсруулж, олон улсын гэрээний нөгөө тал, эсхүл бусад талтай олон улсын гэрээний төслийн талаар хэлэлцээ хийж, олон улсын гэрээний төслийг эцэслэн тохиролцоно.

9.4.Засгийн газар заавал соёрхон батлах хоёр болон олон талт олон улсын гэрээ байгуулах санал, олон улсын гэрээний эцэслэн тохиролцсон, эсхүл үзэглэсэн төсөл, эсхүл баталсан буюу жинхэлсэн эх бичвэрийг хэлэлцэн дэмжсэн бол Улсын Их Хурлын холбогдох Байнгын хороотой холбогдох журмын дагуу урьдчилан зөвшилцөнө.

9.5.Олон талт олон улсын гэрээ байгуулснаар тухайн олон улсын гэрээг хэрэгжүүлэх төрийн захиргааны төв байгууллагыг тодорхойлох шаардлагатай бол энэ талаархи саналыг энэ зүйлийн 9.1-д заасан саналын хамт хэлэлцүүлнэ.

9.6.Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал үүссэн, бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан байгуулах энэ хуулийн 8.1.2-т заасан хоёр талт олон улсын гэрээний саналыг тухайн гэрээний төсөл, гэрээний орчуулга, соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл, түүний үзэл баримтлалын төслийн хамт Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 20.8, 20.9-д заасан зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

10 дугаар зүйл. Олон талт олон улсын гэрээнд нэгдэн орох санал

Хэвлэх

10.1.Хүчин төгөлдөр олон талт олон улсын гэрээнд нэгдэн орох саналыг тухайн олон талт олон улсын гэрээний эх бичвэрийн хуулбар, боломжтой бол баталгаат хуулбар, шаардлагатай бол түүний орчуулгын хамт энэ хуулийн 9.1-д заасан журмын дагуу Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.

10.2.Энэ хуулийн 8.1.3-т заасан заавал соёрхон батлах олон талт олон улсын гэрээнд нэгдэн орох саналыг энэ хуулийн 9.2-т заасан журмын дагуу Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.

10.3.Засгийн газар заавал соёрхон батлах олон талт олон улсын гэрээнд нэгдэн орох санал, олон талт олон улсын гэрээг дэмжсэн бол Улсын Их Хурлын холбогдох Байнгын хороотой холбогдох журмын дагуу урьдчилан зөвшилцөнө.

10.4.Заавал соёрхон батлах олон талт олон улсын гэрээнд гарын үсэг зурах боломжит хугацаа нь дууссан, эсхүл гарын үсэг зурах шаардлагагүй бол тухайн олон талт олон улсын гэрээг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл, шаардлагатай бол холбогдох бусад хуулийн төсөл, хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг боловсруулж, энэ зүйлийн 10.1-д заасны дагуу тухайн хүчин төгөлдөр олон талт олон улсын гэрээнд нэгдэн орох саналыг хэлэлцүүлэхдээ хамт хэлэлцүүлнэ.

10.5.Соёрхон батлах шаардлагагүй олон талт олон улсын гэрээнд гарын үсэг зурах боломжит хугацаа нь дууссан, эсхүл гарын үсэг зурах шаардлагагүй бол тухайн олон улсын гэрээг батлах тухай Засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулж, энэ зүйлийн 10.1-д заасны дагуу тухайн хүчин төгөлдөр олон талт олон улсын гэрээнд нэгдэн орох саналыг хэлэлцүүлэхдээ хамт хэлэлцүүлнэ.

10.6.Хүчин төгөлдөр олон талт олон улсын гэрээнд нэгдэн орох саналыг энэ зүйлийн 10.1-д заасны дагуу хэлэлцүүлэхдээ тухайн олон талт олон улсын гэрээнд тайлбар хийх, тухайн олон талт олон улсын гэрээг хэрэгжүүлэх төрийн захиргааны төв байгууллагыг тодорхойлох шаардлагатай бол энэ талаархи саналыг хамт хэлэлцүүлнэ.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ АСУУДЛААР ХЭЛЭЛЦЭЭ ХИЙХ, ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРАХ ШИЙДВЭР ГАРГАХ

11 дүгээр зүйл. Олон улсын гэрээ байгуулах асуудлаар хэлэлцээ хийх, гэрээнд гарын үсэг зурах шийдвэр гаргах

Хэвлэх

11.1.Заавал соёрхон батлах олон улсын гэрээний төслийн талаар хэлэлцээ хийх, олон улсын гэрээнд гарын үсэг зурах шийдвэрийг Засгийн газар энэ хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасны дагуу Улсын Их Хурлын холбогдох Байнгын хороотой урьдчилан зөвшилцөж гаргана.

11.2.Заавал соёрхон батлах шаардлагагүй олон улсын гэрээний төслийн талаар хэлэлцээ хийх, олон улсын гэрээнд гарын үсэг зурах шийдвэрийг Засгийн газар гаргана.

11.3.Олон улсын гэрээний төслийн талаар хэлэлцээ хийх эрхийг урьдчилан авах шаардлагатай эсэх асуудлыг тухайн олон улсын гэрээгээр зохицуулах асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай тохиролцсоны үндсэн дээр шийдвэрлэнэ.

11.4.Энэ зүйлийн 11.3-т заасны дагуу олон улсын гэрээний төслийн талаар хэлэлцээ хийх эрхийг урьдчилан авах шаардлагатай гэж шийдвэрлэсэн бол хэлэлцээ хийх эрх авах саналыг олон улсын гэрээний монголын талын төслийн хамт энэ хуульд заасан журмын дагуу Улсын Их Хурлын холбогдох Байнгын хороо, эсхүл Засгийн газраар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлнэ.

12 дугаар зүйл. Хоёр болон олон талт олон улсын гэрээ байгуулах, гэрээнд гарын үсэг зурах шийдвэр гаргах

Хэвлэх

12.1.Засгийн газар соёрхон батлах шаардлагагүй хоёр болон олон талт олон улсын гэрээ байгуулах санал, тухайн олон улсын гэрээний эцэслэн тохиролцсон, эсхүл үзэглэсэн төсөл, эсхүл баталсан буюу жинхэлсэн эх бичвэрийг холбогдох журмын дагуу хэлэлцэн дараахь шийдвэрийн аль нэгийг гаргана:

12.1.1.олон улсын гэрээний төсөл, эсхүл эх бичвэрийг бүхэлд нь зөвшөөрч, олон улсын гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг холбогдох албан тушаалтанд олгох;

12.1.2.баталсан буюу жинхэлсэн эх бичвэрээс бусад олон улсын гэрээний төсөлтэй холбогдуулан зарчмын шинжтэй тодорхой засвар, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах чиглэлийг тухайн асуудлыг хэлэлцүүлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад өгөх;

12.1.3.олон улсын гэрээ байгуулахыг эс зөвшөөрөх.

12.2.Засгийн газраас урьдчилан зөвшилцөхөөр өргөн мэдүүлсэн заавал соёрхон батлах хоёр болон олон талт олон улсын гэрээ байгуулах санал, гэрээний эцэслэн тохиролцсон, эсхүл үзэглэсэн төсөл, эсхүл баталсан буюу жинхэлсэн эх бичвэрийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу Улсын Их Хурлын холбогдох Байнгын хороогоор хэлэлцүүлнэ.

12.3.Энэ зүйлийн 12.1.2-т заасан Засгийн газрын шийдвэр, энэ зүйлийн 12.2-т заасны дагуу гаргасан Байнгын хорооны санал, дүгнэлтийн дагуу энэ хуулийн 9.3-т заасан байгууллага олон улсын гэрээний төсөлд засвар, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар олон улсын гэрээний нөгөө тал, эсхүл бусад талтай хэлэлцээ хийж, хэлэлцээний үр дүнг олон улсын гэрээний шинэчилсэн төслийн хамт холбогдох журмын дагуу Засгийн газраар хэлэлцүүлэх, эсхүл Улсын Их Хуралд зөвшилцөхөөр дахин хүргүүлнэ.

13 дугаар зүйл. Олон талт олон улсын гэрээнд нэгдэн орох, олон улсын гэрээнд гарын үсэг зурах шийдвэр гаргах

Хэвлэх

13.1.Засгийн газар соёрхон батлах шаардлагагүй хүчин төгөлдөр олон талт олон улсын гэрээнд нэгдэн орох санал, гэрээ, энэ хуулийн 10.5-д заасан тохиолдолд тухайн олон улсын гэрээг батлах тухай Засгийн газрын тогтоолын төслийг хэлэлцэн дараахь шийдвэрийн аль нэгийг гаргана:

13.1.1.олон талт олон улсын гэрээнд нэгдэн орохыг зөвшөөрч, тухайн олон талт олон улсын гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг холбогдох албан тушаалтанд олгох;

13.1.2.олон талт олон улсын гэрээнд гарын үсэг зурах боломжит хугацаа нь дууссан, эсхүл гарын үсэг зурах шаардлагагүй бол тухайн олон улсын гэрээг батлах тухай Засгийн газрын тогтоолыг батлах;

13.1.3.олон талт олон улсын гэрээнд нэгдэн орохыг эс зөвшөөрөх.

13.2.Засгийн газраас энэ хуулийн 10.3-т заасны дагуу зөвшилцөхөөр ирүүлсэн заавал соёрхон батлах хүчин төгөлдөр олон талт олон улсын гэрээнд нэгдэн орох санал, олон улсын гэрээ, энэ хуулийн 10.4-т заасан тухайн олон улсын гэрээг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 281дугаар зүйлд заасан журмын дагуу Улсын Их Хурлын холбогдох Байнгын хороогоор хэлэлцүүлнэ.

14 дүгээр зүйл. Бүрэн эрхийн итгэмжлэл олгох

Хэвлэх

14.1.Хоёр болон олон талт олон улсын гэрээг байгуулах, олон улсын гэрээнд нэгдэн орохыг зөвшөөрч, олон улсын гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг олгосон Улсын Их Хурлын холбогдох Байнгын хорооны санал, дүгнэлт, Засгийн газрын шийдвэрийг үндэслэн Ерөнхий сайдын захирамжаар хоёр болон олон талт олон улсын гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг холбогдох албан тушаалтанд олгоно.

14.2.Энэ зүйлийн 14.1-д заасан Ерөнхий сайдын захирамжийг үндэслэн гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ зүйлийн 14.3.1-14.3.3-т зааснаас бусад албан тушаалтанд олон улсын гэрээнд гарын үсэг зурах бүрэн эрхийн итгэмжлэл олгоно.

14.3.Дараахь албан тушаалтан бүрэн эрхийн итгэмжлэлгүйгээр олон улсын гэрээ байгуулах асуудлаар хэлэлцээ хийх, олон улсын гэрээнд гарын үсэг зурах эрхтэй:

14.3.1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч;

14.3.2.Монгол Улсын Ерөнхий сайд;

14.3.3.гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн.

14.4.Энэ зүйлийн 14.3.1-14.3.3-т заасан албан тушаалтан энэ зүйлийн 14.1-д заасан санал, дүгнэлт, шийдвэрийг үндэслэн олон улсын гэрээнд гарын үсэг зурах үүрэгтэй.

14.5.Энэ зүйлийн 14.1-14.4-т заасан шаардлага нь олон улсын гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах харилцаанд нэгэн адил үйлчилнэ.

14.6.Энэ хуульд заасны дагуу авсан зохих эрх, бүрэн эрхийн итгэмжлэлийн үндсэн дээр гадаад улс болон олон улсын байгууллагын дэргэд суугаа Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүн тухайн улс болон хавсран суугаа улстай, эсхүл тухайн байгууллагын хүрээнд олон улсын гэрээ байгуулах асуудлаар хэлэлцээ хийх, олон улсын гэрээний төслийг эцэслэн тохиролцох, үзэглэх, батлах буюу жинхлэх эрхтэй.

14.7.Олон талт олон улсын гэрээний төслийн талаар хэлэлцээ хийх, гэрээний төслийг эцэслэн тохиролцох, эх бичвэрийг батлах, эсхүл жинхлэх, гарын үсэг зурах, олон улсын гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зэрэг асуудал хэлэлцэх асуудалд нь орсон олон улсын арга хэмжээнд Монгол Улсыг төлөөлөн оролцох төлөөлөгч энэ хуульд заасан журмын дагуу зохих эрхээ авах, бүрэн эрхийн итгэмжлэл гаргуулах үүрэгтэй.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭГ СОЁРХОН БАТЛАХ, БАТЛАХ

15 дугаар зүйл. Олон улсын гэрээг соёрхон батлах, батлах санал

Хэвлэх

15.1.Энэ хуулийн 14.1-д заасны дагуу эрх олгогдсон албан тушаалтан олон улсын гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа хоёр болон олон талт олон улсын гэрээг соёрхон батлах, эсхүл батлах саналыг тухайн олон улсын гэрээг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл, эсхүл батлах тухай Засгийн газрын тогтоолын төслийн хамт энэ хуулийн 9, 10 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу Улсын Их Хурал, Засгийн газраар хэлэлцүүлнэ.

15.2.Энэ зүйлийн 15.1-д заасан шаардлага гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болох зохицуулалттай олон улсын гэрээнд үйлчлэхгүй.

15.3.Олон улсын гэрээг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдаанаар хэлэлцэх журмыг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулиар зохицуулна.

15.4.Энэ хуулийн 9.6-д заасан тохиолдолд энэ зүйлийн 15.1-д заасан Засгийн газраар хэлэлцүүлэхтэй холбоотой зохицуулалт хамаарахгүй.

/Энэ хэсгийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

16 дугаар зүйл. Олон улсын гэрээг соёрхон батлах

Хэвлэх

16.1.Засгийн газар гарын үсэг зурсан заавал соёрхон батлах хоёр талт олон улсын гэрээг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл, хуулийн төслийн үзэл баримтлал, тухайн гэрээний эх бичвэрийн хуулбар, шаардлагатай бол тухайн олон улсын гэрээний энэ хуулийн 7.4, 7.5-д заасны дагуу хянан баталгаажуулсан монгол хэл дээрх орчуулга болон холбогдох бусад баримт бичгийн хамт Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ.

16.2.Засгийн газар гарын үсэг зурсан заавал соёрхон батлах олон талт олон улсын гэрээг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл, шаардлагатай бол холбогдох бусад хуулийн төсөл, хуулийн төслийн үзэл баримтлал, тухайн олон улсын гэрээний эх бичвэрийн хуулбар, боломжтой бол баталгаат хуулбар, тухайн олон улсын гэрээний энэ хуулийн 7.6-д заасны дагуу хянан баталгаажуулсан монгол хэл дээрх орчуулга болон холбогдох бусад баримт бичгийн хамт Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлнэ.

16.3.Улсын Их Хурал энэ зүйлийн 16.1, 16.2-т заасны дагуу өргөн мэдүүлсэн олон улсын гэрээ соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн дэмжсэн бол тухайн олон улсын гэрээг соёрхон батлах тухай хууль, дэмжээгүй бол хуулийн төслийг Засгийн газарт буцаах тухай тогтоол гаргана.

16.4.Улсын Их Хурал олон талт олон улсын гэрээг соёрхон батлахдаа тайлбар хийхээр шийдвэрлэсэн бол тухайн олон улсын гэрээг соёрхон батлах тухай хуульд энэ тухай тусгай заалт оруулна.

16.5.Улсын Их Хурал олон улсын гэрээг соёрхон батлахдаа тухайн олон улсын гэрээг хэрэгжүүлэх төрийн захиргааны төв байгууллагыг тогтоосон бол уг олон улсын гэрээг соёрхон батлах тухай хуульд энэ тухай тусгай заалт оруулна.

16.6.Хууль тогтоомжид өөрчлөлт орсны улмаас энэ зүйлийн 16.5-д заасан гэрээг хэрэгжүүлэх төрийн захиргааны төв байгууллага өөрчлөгдсөн бол энэ өөрчлөлтийг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дипломат шугамаар холбогдох олон улсын байгууллага, олон улсын гэрээний нөгөө, эсхүл бусад талд мэдэгдэнэ.

16.7.Олон улсын гэрээ соёрхон батлах тухай хуулийн төслөөр Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд заасны дагуу хэлэлцүүлэг зохион байгуулахгүй.

17 дугаар зүйл. Олон улсын гэрээг батлах

Хэвлэх

17.1.Засгийн газар заавал соёрхон батлах шаардлагатай, эсхүл гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болох олон улсын гэрээнээс бусад гарын үсэг зурсан хоёр талт олон улсын гэрээ, тухайн олон улсын гэрээг батлах тухай Засгийн газрын тогтоолын төслийг холбогдох журмын дагуу хэлэлцэн дэмжсэн бол тухайн хоёр талт олон улсын гэрээг батлах тухай тогтоол, дэмжээгүй бол хуралдааны тэмдэглэл гаргана.

17.2.Энэ зүйлийн 17.1-д заасан гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болох олон улсын гэрээ гэдэгт гэрээний талууд түүнд гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болох зохицуулалтыг агуулсан олон улсын гэрээг ойлгоно.

17.3.Засгийн газар гарын үсэг зурсан олон талт олон улсын гэрээ, тухайн олон улсын гэрээг батлах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл, энэ хуулийн 13.1.2-т заасан гарын үсэг зурах боломжит хугацаа нь дууссан, эсхүл гарын үсэг зурах шаардлагагүй олон талт олон улсын гэрээ, тухайн олон улсын гэрээг батлах тухай Засгийн газрын тогтоолын төсөл, олон улсын гэрээнд тайлбар хийх талаархи саналыг хэлэлцэн дэмжсэн бол тухайн олон талт олон улсын гэрээг батлах тухай Засгийн газрын тогтоол, дэмжээгүй бол хуралдааны тэмдэглэл гаргана.

17.4.Засгийн газар олон улсын гэрээг батлахдаа тайлбар хийхээр шийдвэрлэсэн бол тухайн олон улсын гэрээг батлах тухай Засгийн газрын тогтоолд энэ тухай тусгай заалт оруулна.

17.5.Засгийн газар олон талт олон улсын гэрээг батлахдаа тухайн олон улсын гэрээг хэрэгжүүлэх төрийн захиргааны төв байгууллагыг тогтоосон бол тухайн олон улсын гэрээг батлах тухай Засгийн газрын тогтоолд энэ тухай тусгай заалт оруулна.

17.6.Хууль тогтоомжид өөрчлөлт орсны улмаас энэ зүйлийн 17.5-д заасан гэрээг хэрэгжүүлэх төрийн захиргааны төв байгууллага өөрчлөгдсөн бол энэ өөрчлөлтийг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дипломат шугамаар холбогдох олон улсын байгууллага, олон улсын гэрээний нөгөө, эсхүл бусад талд мэдэгдэнэ.

18 дугаар зүйл. Хуулийн зохицуулалтыг хэрэглэх

Хэвлэх

18.1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч санаачлан олон улсын гэрээ байгуулах, олон улсын гэрээнд нэгдэн орох саналыг хэлэлцүүлэх, Улсын Их Хуралтай зөвшилцөх, олон улсын гэрээг соёрхон батлуулахад энэ хуулийн 9-17 дугаар зүйлд заасан зохицуулалт болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн зохицуулалтыг мөрдлөг болгоно.

19 дүгээр зүйл. Батламж жуух бичгийг харилцан солилцох, хадгалуулах

Хэвлэх

19.1.Олон улсын гэрээг соёрхон баталсан тухай Монгол Улсын хуулийг үндэслэн гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тухайн олон улсын гэрээг соёрхон баталсан тухай Батламж жуух бичгийг олон улсын эрх зүйн тогтсон томьёоллын дагуу хоёр хувь үйлдэнэ.

19.2.Батламж жуух бичигт Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн гарын үсэг зурж, төрийн тамга дарна.

19.3.Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батламж жуух бичгийг хоёр талт олон улсын гэрээний нөгөө талтай харилцан солилцох, олон талт олон улсын гэрээний эх хадгалагч улс, эсхүл олон улсын байгууллагад хүргүүлж, хадгалуулах ажлыг хариуцан гүйцэтгэнэ.

20 дугаар зүйл. Олон улсын гэрээг баталсан баримт бичгийг харилцан солилцох, хадгалуулах

Хэвлэх

20.1.Хоёр талт олон улсын гэрээг баталсан Засгийн газрын тогтоолыг үндэслэн гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тухайн олон улсын гэрээг баталсан тухай ноот бичиг, эсхүл харилцан тохиролцсон бусад баримт бичгийг олон улсын гэрээний нөгөө талтай харилцан солилцоно.

20.2.Олон талт олон улсын гэрээг баталсан Засгийн газрын тогтоолыг үндэслэн гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тухайн олон улсын гэрээг баталсан тухай баримт бичгийг олон улсын эрх зүйн тогтсон томьёоллын дагуу хоёр хувь үйлдэнэ.

20.3.Олон талт олон улсын гэрээг Засгийн газар баталсан тухай баримт бичигт гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн гарын үсэг зурж, гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын тамга дарна.

20.4.Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага олон талт олон улсын гэрээг Засгийн газар баталсан тухай баримт бичгийг тухайн олон улсын гэрээний эх хадгалагч улс, эсхүл олон улсын байгууллагад хүргүүлж, хадгалуулах ажлыг хариуцан гүйцэтгэнэ.

21 дүгээр зүйл. Тайлбар хийх, эсэргүүцэх, эгүүлэн авах

Хэвлэх

21.1.Улсын Их Хурал, Засгийн газар олон талт олон улсын гэрээг соёрхон батлах, батлахдаа тайлбар хийсэн бол гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тухайн олон улсын гэрээг соёрхон баталсан Монгол Улсын хууль, баталсан Засгийн газрын тогтоолыг орчуулж тухайн олон улсын гэрээний зохицуулалтын дагуу холбогдох улс, эсхүл олон улсын байгууллагад хүргүүлэх арга хэмжээ авна.

21.2.Энэ зүйлийн 21.1-д заасны дагуу үйлдсэн тайлбарыг тухайн олон улсын гэрээг соёрхон баталсан тухай Батламж жуух бичиг, эсхүл баталсан тухай баримт бичигтэй хамт хүргүүлнэ.

21.3.Олон талт олон улсын гэрээнд тайлбар хийх саналыг боловсруулахдаа тухайн олон улсын гэрээгээр тайлбар хийх боломжтой эсэх, тайлбар хийх боломжит хүрээ, тухайн олон улсын гэрээний бусад талын, эсхүл олон улсын байгууллагын зөвшөөрөл шаардлагатай эсэх зэрэг зохицуулалтыг харгалзана.

21.4.Олон талт олон улсын гэрээнд хийсэн гэрээний бусад талын тайлбарыг зөвшөөрөх эсэх асуудлыг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага судлан, шаардлагатай бол энэ тухай тодорхой санал боловсруулан холбогдох журмын дагуу Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.

21.5.Олон талт олон улсын гэрээнд хийсэн тайлбарыг эгүүлэн авах саналыг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тухайн олон улсын гэрээгээр зохицуулах асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай тохиролцсоны үндсэн дээр холбогдох журмын дагуу Улсын Их Хурал, эсхүл Засгийн газраар шийдвэрлүүлнэ.

21.6.Соёрхон баталсан олон талт олон улсын гэрээнд хийсэн тайлбарыг эгүүлэн авах шийдвэрийг Улсын Их Хурал, баталсан олон талт олон улсын гэрээнд хийсэн тайлбарыг эгүүлэн авах шийдвэрийг Засгийн газар гаргана.

22 дугаар зүйл. Эх хадгалагчийн үүрэг гүйцэтгэх

Хэвлэх

22.1.Олон улсын гэрээний эх хадгалагчийн үүргийг Монгол Улс хүлээсэн бол гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ үүргийг тухайн олон улсын гэрээний зохицуулалт, олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ, зарчмын дагуу биелүүлнэ.

23 дугаар зүйл. Олон улсын гэрээг бүртгүүлэх

Хэвлэх

23.1.Улсын Их Хурал, Засгийн газар олон улсын гэрээг соёрхон батлах, батлахдаа тухайн олон улсын гэрээг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Нарийн бичгийн дарга нарын газар болон олон улсын бусад байгууллагад бүртгүүлэхээр шийдвэрлэсэн, тухайн олон улсын гэрээгээр бүртгүүлэх шаардлага тогтоосон, эсхүл олон улсын гэрээний нөгөө талтай харилцан тохиролцсон бол гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага холбогдох журмын дагуу бүртгүүлнэ.

23.2.Олон улсын гэрээг бүртгүүлэх саналыг тухайн олон улсын гэрээгээр зохицуулах асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай тохиролцсоны үндсэн дээр тухайн олон улсын гэрээг соёрхон батлах, батлах саналтай хамт хэлэлцүүлнэ.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭГЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГЭЭ БИЕЛҮҮЛЭХ, БИЕЛЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ

24 дүгээр зүйл. Олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, биелэлтэд хяналт тавих

Хэвлэх

24.1.Олон улсын гэрээ Монгол Улсын хувьд хүчин төгөлдөр болсон хугацааг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага олон нийтэд албан ёсны цахим хуудсаараа мэдээлэх үүрэгтэй.

24.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргийг тухайн олон улсын гэрээгээр зохицуулах асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, тухайн олон улсын гэрээгээр салбар хоорондын харилцааг зохицуулсан бол холбогдох байгууллагатай хамтран биелүүлнэ.

24.3.Монгол Улсын олон улсын гэрээний үүргийн биелэлтэд гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хяналт тавьж, гэрээний үүргийн биелэлтийг хангуулах талаар зөвлөмж, чиглэл өгч, шаардлагатай бол энэ тухай санал боловсруулж Улсын Их Хурал, эсхүл Засгийн газарт танилцуулна.

24.4.Засгийн газар Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлтэд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг зохион байгуулна.

24.5.Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргийг гэрээний нөгөө тал, эсхүл бусад тал хэрхэн биелүүлж байгаа, монголын талын эрхийг хэрхэн хангаж байгаад тухайн олон улсын гэрээгээр зохицуулах асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хяналт тавина.

24.6.Олон улсын гэрээний үүргээ биелүүлэхгүй байгаа бол олон улсын гэрээний үүргээ биелүүлэх шаардлагыг олон улсын гэрээний нөгөө тал, эсхүл бусад талд тавих, шаардлагатай бол тухайн олон улсын гэрээний үйлчлэлийг дуусгавар болгох, цуцлах, гарах, эсхүл үйлчлэлийг түр зогсоох саналыг Улсын Их Хурал, эсхүл Засгийн газраар хэлэлцүүлнэ.

24.7.Монгол Улсын олон улсын гэрээний дагуу төлөх татвар, хандив, тэдгээртэй адилтгах санхүүгийн үүргийг биелүүлэх зардлыг тухайн олон улсын гэрээгээр зохицуулах асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын төсөвт суулган, тухай бүр заагдсан хугацаанд төлнө.

25 дугаар зүйл. Олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийн тайлан

Хэвлэх

25.1.Монгол Улс олон улсын гэрээний дагуу тухайн олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийн тайлан гаргах үүрэг хүлээсэн бол тайланг уг олон улсын гэрээгээр зохицуулах асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, тухайн олон улсын гэрээгээр салбар хоорондын харилцааг зохицуулсан бол холбогдох төрийн байгууллагатай хамтран боловсруулна.

25.2.Тайлан боловсруулах үүрэг бүхий төрийн захиргааны төв байгууллага тайланг түүнд тавигдах шаардлагад нийцүүлэн хугацаанд нь боловсруулж, шаардлагатай хэлээр орчуулах үүрэгтэй.

25.3.Энэ зүйлийн 25.1, 25.2-т заасны дагуу боловсруулсан тайланг төрийн захиргааны төв байгууллага гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай тохиролцсоны үндсэн дээр Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.

25.4.Засгийн газар олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийн тайланг хэлэлцэн гаргасан шийдвэрийг үндэслэн гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тайланг тогтоосон хугацаанд холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ.

25.5.Олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийн тайланг Засгийн газраас томилогдсон эрх бүхий төлөөлөгчид тухайн олон улсын гэрээгээр зохицуулах асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон журмын дагуу хэлэлцүүлж хамгаална.

25.6.Олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийн тайланг хэлэлцсэний үндсэн дээр өгсөн зөвлөмжийг энэ зүйлийн 25.1-д заасан төрийн захиргааны төв байгууллага орчуулах, хэрэгжилтийг хангах үүрэгтэй.

25.7.Олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийн тайланг түүнд тавигдах шаардлагад нийцүүлэн боловсруулах, шаардлагатай хэлнээ орчуулах, хүргүүлэх, хамгаалах, зөвлөмжийг орчуулах, хэрэгжүүлэх зардлыг энэ зүйлийн 25.1-д заасан байгууллага өөрийн төсөвтөө тусган санхүүжүүлнэ.

25.8.Олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийн тайлан, зөвлөмжийн орчуулгыг гэрээний үндсэн дээр иргэн, хуулийн этгээдээр гүйцэтгүүлж болно.

25.9.Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийн тайлан боловсруулах ажлыг хариуцах үндсэн болон хамтрах үүрэг бүхий төрийн захиргааны төв байгууллагын хуваарийг энэ зүйлийн 25.1-д заасан төрийн захиргааны төв байгууллагын саналын үндсэн дээр Засгийн газраар батлуулж, шаардлагатай үед шинэчилж байна.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭНД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ, ҮЙЛЧЛЭЛИЙГ ДУУСГАВАР БОЛГОХ, ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ, ГЭРЭЭНЭЭС ГАРАХ, ГЭРЭЭНИЙ ҮЙЛЧЛЭЛИЙГ ТҮР ЗОГСООХ

26 дугаар зүйл. Олон улсын гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

Хэвлэх

26.1.Хоёр талт болон олон талт олон улсын гэрээнд тухайн гэрээний зохицуулалт болон гэрээний нөгөө тал, эсхүл бусад талтай харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр нэмэлт, өөрчлөлт оруулна.

26.2.Олон улсын гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах баримт бичгийн төрөл, нэрийг тухайн олон улсын гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан гэрээний зохицуулалт болон гэрээний нөгөө тал, эсхүл бусад талтай харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр тодорхойлно.

26.3.Соёрхон баталсан олон улсын гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шийдвэрийг Улсын Их Хурал, баталсан олон улсын гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шийдвэрийг Засгийн газар гаргана.

26.4.Энэ зүйлийн 26.3-т заасан шаардлага Улсын Их Хурал соёрхон баталсан олон улсын гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан, эсхүл нэмэлт олон улсын гэрээ нь энэ хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан заавал соёрхон батлах олон улсын гэрээний төрөлд хамаарахгүй, үндсэн олон улсын гэрээний гол нөхцөлийг хөндөөгүй техникийн шинжтэй бол Засгийн газар тухайн олон улсын гэрээг баталж болно.

26.5.Энэ зүйлийн 26.4-т заасан олон улсын гэрээнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, эсхүл нэмэлт олон улсын гэрээ нь үндсэн олон улсын гэрээний гол нөхцөлийг хөндөөгүй техникийн шинжтэй эсэхийг гадаад харилцааны болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран тогтооно.

26.6.Энэ хуулийн 9-20 дугаар зүйлд заасан зохицуулалт нь олон улсын гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахад үйлчилнэ.

27 дугаар зүйл. Олон улсын гэрээний үйлчлэлийн хугацаа

Хэвлэх

27.1.Олон улсын гэрээний хүчинтэй буюу үйлчлэлийн хугацаа тухайн олон улсын гэрээгээр тодорхойлогдоно.

27.2.Олон улсын гэрээний хүчинтэй хугацааг сунгах саналыг тухайн олон улсын гэрээгээр зохицуулах асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага олон улсын гэрээний нөгөө тал, эсхүл бусад талтай урьдчилан тохиролцсоны дараа гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай тохиролцсоны үндсэн дээр холбогдох журмын дагуу Улсын Их Хурал, эсхүл Засгийн газраар хэлэлцүүлнэ.

28 дугаар зүйл. Олон улсын гэрээний үйлчлэлийг дуусгавар болгох

Хэвлэх

28.1.Олон улсын гэрээний үйлчлэлийг хугацаанаас нь өмнө тухайн олон улсын гэрээний зохицуулалтын дагуу, эсхүл олон улсын гэрээний нөгөө тал, эсхүл бусад талтай тохиролцсоны үндсэн дээр дуусгавар болгоно.

28.2.Олон улсын гэрээний үйлчлэлийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох шийдвэрийг соёрхон баталсан олон улсын гэрээний хувьд Улсын Их Хурал, баталсан олон улсын гэрээний хувьд Засгийн газар гаргана.

28.3.Олон улсын гэрээний үйлчлэлийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох саналыг тухайн олон улсын гэрээгээр зохицуулах асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага олон улсын гэрээний нөгөө тал, эсхүл бусад талтай урьдчилан тохиролцсоны дараа гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай зөвшилцөн холбогдох журмын дагуу Улсын Их Хурал, эсхүл Засгийн газраар хэлэлцүүлнэ.

29 дүгээр зүйл. Олон улсын гэрээг цуцлах, олон улсын гэрээнээс гарах, гэрээний үйлчлэлийг түр зогсоох

Хэвлэх

29.1.Олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ олон улсын гэрээний нөгөө тал, эсхүл бусад тал үл биелүүлсэн, эсхүл удаа дараа зөрчсөн тохиолдолд болон тухайн олон улсын гэрээний зохицуулалтын дагуу олон улсын гэрээг цуцлах, олон талт олон улсын гэрээнээс гарах, түүний үйлчлэлийг түр зогсоох саналыг тухайн олон улсын гэрээгээр зохицуулах асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай тохиролцсоны үндсэн дээр Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж болно.

29.2.Соёрхон баталсан олон улсын гэрээг цуцлах, олон талт олон улсын гэрээнээс гарах, олон улсын гэрээний үйлчлэлийг түр зогсоох эсэх асуудлыг Засгийн газрын саналыг үндэслэн Улсын Их Хурал, бусад олон улсын гэрээний хувьд Засгийн газар энэ зүйлийн 29.1-д заасан саналыг үндэслэн шийдвэрлэнэ.

29.3.Олон улсын гэрээний үйлчлэлийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох, олон улсын гэрээг цуцлах, олон талт олон улсын гэрээнээс гарах, олон улсын гэрээний үйлчлэлийг түр зогсоох шийдвэр гаргасан бол Улсын Их Хурал хууль, Засгийн газар тогтоол батална.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭГ НИЙТЛЭХ, ХАДГАЛАХ, БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ

30 дугаар зүйл. Олон улсын гэрээг нийтлэх

Хэвлэх

30.1.Улсын Их Хурал соёрхон баталсан олон улсын гэрээг тухайн олон улсын гэрээг соёрхон баталсан хуулийн хамт "Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэлд нийтэлнэ.

/Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

30.2.Засгийн газар баталсан олон улсын гэрээг тухайн олон улсын гэрээг баталсан тогтоолын хамт Засгийн газрын тогтоолыг нийтлэх журмын дагуу нийтэлнэ.

30.3.Энэ хуулийн 17.2-т заасан гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болсон олон улсын гэрээг гарын үсэг зурсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор тухайн гэрээгээр зохицуулах асуудлыг эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэн, энэ зүйлийн 30.2-т заасан журмын дагуу нийтлүүлнэ.

30.4.Энэ зүйлийн 30.2, 30.3-т заасан нийтлэх олон улсын гэрээг тухайн олон талт олон улсын гэрээний хянан баталгаажуулсан орчуулга, эсхүл түүний гарын үсэг зурсан эх бичвэрийн хуулбар, эсхүл хоёр талт олон улсын гэрээний гарын үсэг зурсан эх бичвэрийн хуулбар гэж ойлгоно.

Тайлбар: Олон талт олон улсын гэрээний хянан баталгаажуулсан орчуулга, эсхүл түүний гарын үсэг зурсан эх бичвэрийн хуулбар, эсхүл хоёр талт олон улсын гэрээний гарын үсэг зурсан эх бичвэрийн хуулбар нь хэвлэлийн шаардлага хангахгүй бол тэдгээрийн гарын үсэг зураагүй эх бичвэрийг нийтэлж болно.

30.5.Соёрхон баталсан олон улсын гэрээг нийтлэх зардлыг Улсын Их Хурлын Тамгын газрын, Засгийн газар баталсан олон улсын гэрээ болон энэ хуулийн 17.2-т заасан гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болох олон улсын гэрээг нийтлэх зардлыг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын төсвөөс санхүүжүүлнэ.

30.6.Монгол Улсын олон улсын гэрээг Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 44.2-т заасан хууль тогтоомжийн санд оруулж, эрх зүйн мэдээллийн албан ёсны цахим хуудсанд байршуулна.

30.7.Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тухайн жил байгуулсан Монгол Улсын нийт нутаг дэвсгэр, хүн амд үйлчлэх ач холбогдолтой гэж үзсэн Монгол Улсын олон улсын гэрээг эмхэтгэл хэлбэрээр дараа жилийн 06 дугаар сарын 01-ний дотор нийтэлж болно.

31 дүгээр зүйл. Олон улсын гэрээг хадгалах

Хэвлэх

31.1.Олон улсын гэрээний эх бичвэрийг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хадгална.

31.2.Хоёр талт болон олон талт олон улсын гэрээг хариуцан байгуулсан төрийн захиргааны төв байгууллага гэрээнд гарын үсэг зурсан, соёрхон баталсан, эсхүл баталсан өдрөөс хойш 45 хоногийн дотор тухайн олон улсын гэрээний эх бичвэрийг дараахь баримт бичиг, материалын хамт гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад шилжүүлэх үүрэгтэй:

31.2.1.олон улсын гэрээний монголын талын болон нөгөө талын анхны төсөл, эцэслэн тохиролцсон, эсхүл үзэглэсэн төсөл, эсхүл баталсан буюу жинхэлсэн эх бичвэрийн хуулбар, боломжтой бол баталгаат хуулбар;

31.2.2.олон улсын гэрээ байгуулах асуудлаар хийсэн хэлэлцээ, ярианы тэмдэглэл;

31.2.3.олон улсын гэрээ байгуулах асуудлаар харилцсан баримт бичиг, завсрын шийдвэр;

31.2.4.олон улсын гэрээний нөгөө болон бусад талын бүрэн эрхийн итгэмжлэл;

31.2.5.олон улсын гэрээнд гарын үсэг зурсан тэмдэглэл, олон улсын гэрээг соёрхон баталсан тухай хууль, баталсан Засгийн газрын тогтоолын хуулбар;

31.2.6.олон улсын гэрээнд гарын үсэг зурах үеийн гэрэл зураг, түүний хувь;

31.2.7.тухайн олон улсын гэрээнд холбогдолтой бусад баримт бичиг.

31.3.Энэ зүйлийн 31.2-т заасны дагуу шилжүүлсэн олон улсын гэрээний эх бичвэр, баримт бичиг, материалын бүрдүүлбэрийг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хянан дараахь баримт бичгийг хавсарган холбогдох журмын дагуу гадаад харилцааны архивт шилжүүлнэ:

31.3.1.тухайн олон улсын гэрээг соёрхон баталсан Батламж жуух бичиг, эсхүл баталсан тухай баримт бичиг;

31.3.2.Батламж жуух бичиг, эсхүл баталсан тухай баримт бичгийг харилцан солилцсон, хадгалуулсан тухай тэмдэглэл;

31.3.3.тухайн олон улсын гэрээг соёрхон баталсан, баталсан талаар олон улсын гэрээний нөгөө тал, эсхүл бусад талтай харилцан солилцсон, эсхүл холбогдох байгууллагад мэдэгдсэн ноот бичиг;

31.3.4.тухайн олон улсын гэрээний хянан баталгаажуулсан монгол хэл дээрх орчуулга;

31.3.5.тухайн олон улсын гэрээнд холбогдолтой бусад баримт бичиг.

32 дугаар зүйл. Олон улсын гэрээний бүртгэл хөтлөх

Хэвлэх

32.1.Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага Монгол Улсын хоёр талт болон олон талт олон улсын гэрээний бүртгэл хөтөлнө.

32.2.Олон улсын гэрээний бүртгэл дараахь мэдээллийг агуулсан байна:

32.2.1.олон улсын гэрээний нэр;

32.2.2.олон улсын гэрээнд гарын үсэг зурсан өдөр, газар;

32.2.3.олон улсын гэрээг соёрхон баталсан, баталсан өдөр;

32.2.4.Батламж жуух бичиг, олон улсын гэрээг баталсан тухай баримт бичгийг харилцан солилцсон, хадгалуулахаар гардуулж өгсөн өдөр;

32.2.5.олон улсын гэрээ талуудын хувьд болон Монгол Улсын хувьд хүчин төгөлдөр болсон өдөр;

32.2.6.олон улсын гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан, олон улсын гэрээний үйлчлэлийг дуусгавар болгосон, олон улсын гэрээг цуцалсан, олон улсын гэрээнээс гарсан, олон улсын гэрээний үйлчлэлийг түр зогсоох шийдвэр гарсан өдөр, уг шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон өдөр;

32.2.7.олон улсын гэрээнд хийсэн тайлбар, илэрхийлсэн эсэргүүцэл, тайлбарыг эгүүлэн авах шийдвэр гарсан өдөр, тэдгээрийн хуулийн хүчин төгөлдөр болох хугацаа.

32.3.Олон улсын гэрээний бүртгэлийг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага албан ёсны цахим хуудсандаа байршуулна.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

33 дугаар зүйл. Олон улсын гэрээг шүүх хэрэглэх, тайлбарлах

Хэвлэх

33.1.Монгол Улсын шүүх албан ёсоор нийтлэгдсэн Монгол Улсын олон улсын гэрээг холбогдох хуульд заасан журмын дагуу хэрэглэнэ.

33.2.Монгол Улсын дээд шүүх шаардлагатай бол Монгол Улсын олон улсын гэрээг зөв хэрэглэх талаар албан ёсны тайлбар гаргана.

33.3.Гадаад харилцааны болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага олон улсын гэрээг зөв хэрэглэх талаар зөвлөмж өгч болно.

34 дүгээр зүйл. Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, хууль шинээр батлах

Хэвлэх

34.1.Олон улсын гэрээ байгуулснаар, түүнд нэгдэн орсноор, эсхүл хэрэгжүүлснээр Монгол Улсын хүчин төгөлдөр хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, эсхүл хууль шинээр батлах шаардлагатай бол тухайн олон улсын гэрээг соёрхон батлах, батлах саналыг өргөн мэдүүлэхдээ тухайн хуулийн төслийг хамт өргөн мэдүүлнэ.

34.2.Энэ зүйлийн 34.1-д заасан хуулийн төслийг тухайн олон улсын гэрээг хариуцан байгуулж байгаа төрийн захиргааны төв байгууллага холбогдох хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу боловсруулах үүрэгтэй.

34.3.Энэ зүйлийн 34.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй бол тухайн олон улсын гэрээг соёрхон батлах, батлах саналыг өргөн мэдүүлэх, хэлэлцүүлэхийг хориглоно.

34.4.Олон улсын гэрээ байгуулснаар, олон улсын гэрээнд нэгдсэнээр, эсхүл хэрэгжүүлснээр Монгол Улсын хүчин төгөлдөр хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, эсхүл хууль шинээр батлах шаардлагатай эсэхийг гадаад харилцааны болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран тодорхойлно.

35 дугаар зүйл.Хууль тогтоомж зөрчиж байгуулсан олон улсын гэрээ

Хэвлэх

35.1.Энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан байгууллага, албан тушаалтан олон улсын гэрээний тухай хууль тогтоомжийг зөрчин гэрээ байгуулсан бол тухайн олон улсын гэрээг дараахь байгууллага авч хэлэлцэж хүчингүй болгож болно:

35.1.1.Соёрхон баталсан олон улсын гэрээг Монгол Улсын Их Хурал;

35.1.2.Монгол Улсын Засгийн газрын байгуулсан буюу баталсан олон улсын гэрээг Монгол Улсын Их Хурал.

35.2.Энэ зүйлийн 35.1-д заасан хүчингүй болгох тухай шийдвэрийг үндэслэн гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тухайн олон улсын гэрээг олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ, зарчмын дагуу холбогдох тал, эсхүл олон улсын байгууллагад уламжилж шийдвэрлүүлнэ.

35.3.Энэ зүйлийн 35.1-д заасан зөрчил гаргасан албан тушаалтанд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2017 оны 6 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

36 дугаар зүйл. Олон улсын гэрээтэй холбоотой зардал, ёслол

Хэвлэх

36.1.Олон улсын гэрээ байгуулах асуудлаар хэлэлцээ хийх, томилолтоор ажиллах, төлөөлөгчид хүлээн авах, хүндэтгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулах, олон улсын гэрээ байгуулах, олон улсын гэрээнд нэгдэн орохтой холбоотой судалгаа хийх, хэрэгжилтийн тайлан хамгаалах, олон улсын гэрээг орчуулах, орчуулгыг хянан баталгаажуулах, олон улсын гэрээний тусгай хэвлэмэл хуудас, хавтас, үдээс, лац захиалах зардлыг тухайн олон улсын гэрээг хариуцан байгуулж байгаа төрийн захиргааны төв байгууллага санхүүжүүлнэ.

36.2.Олон улсын гэрээнд гарын үсэг зурах хугацаа, газар болон ёслолын бусад ажиллагааг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрлийн үндсэн дээр гүйцэтгэнэ.

37 дугаар зүйл. Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

37.1.Энэ хуулийг 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА М.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW OF MONGOLIA

December 1, 2016               Ulaanbaatar city

(2022.08.19-ний өдрийн орчуулга) Unofficial translation

ON INTERNATIONAL TREATIES

/Revised edition/


CHAPTER ONE

GENERAL PROVISION

 

Article 1. Purpose of the law

1.1.The purpose of this law is to regulate relations in connection with establishing, ratifying, and approving bilateral and/or multilateral international agreements/treaties, interpreting and acceding to valid multilateral international treaties, implementing treaties, amending and revising treaties, terminating the validity of treaties, and publishing them.

Article 2. Legislation

2.1.Legislation on international treaties consists of the Constitution of Mongolia, the Law on Legislation, this law and other legislative acts issued in accordance with these laws.

2.2.If the international treaty of Mongolia stipulates otherwise than this law, the clauses of the international treaty shall prevail.

Article 3. Definition of terms

3.1.Terms used in this Law shall have the following meanings:

3.1.1."International treaty of Mongolia" means international agreements specifying rights and obligations of the parties and concluded between Mongolia and/or the Government of Mongolia and one or more foreign countries, or their governments, or international organizations in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments regardless of their type or name, and whatever its particular designation;

3.1.2."a power of attorney" means a document emanating from the competent authority of a State designating an official to represent Mongolia for signing the international treaty which is an expression of the consent of Mongolia to be bound by the international treaty, or for accomplishing any other act with respect to the treaty;

3.1.3."a confirmation letter" is a document proving that the State Great Khural of Mongolia has made a law ratifying the international treaty;

3.1.4."concluding an international treaty" means signing, ratifying, accepting, approving, acceding to a treaty that mutually agreed by Mongolia, the Government of Mongolia and one or more foreign countries and their governments or international organizations, and a treaty accepted by the international treaty, and exchanging documents constituting the treaty, and/or the act of agreeing internationally to bind the international treaty in similar ways;

3.1.5."accession" is a method by which Mongolia accepts a valid and multilateral international treaty, and an action that agreeing to follow it internationally according to this Law;

3.1.6."an international organization" is an international organization established at the intergovernmental level, or any other organization equivalent to it;

3.1.7."a commentary" is a statement issued in accordance with this Law in order to exclude or change the legal effect of certain provisions of the treaty when concluding an international treaty for Mongolia;

3.1.8."signing" means the act of signing an international treaty by an official authorized on behalf of Mongolia and the Government of Mongolia in accordance with this Law, and legal capacity and legal consequence of signature is defined by Vienna Convention on the Law of Treaties, this Law, and the international treaty;

3.1.9."initialing" means a marking of each page of the draft of international treaty with initials of an authorized official in order to prove that the draft of the international agreement has been finalized with the another party or other parties;

3.1.10."approved and/or authenticated text of the treaty" means the text of the treaty, which the parties have finally agreed upon and authenticated the draft of the multilateral international treaty in accordance with Articles 9 and 10 of the Vienna Convention on the Law of Treaties;

3.1.11."meeting the domestic requirements for the entry into force of an international treaty" means the act of ratifying and approving an international treaty in accordance with this Law.

3.2.If there is no state central administrative organization with functions of regulating matters specified in this Law that shall be covered by international agreements, establishing, concluding, implementing international agreements, preparing and/or presenting reports on the implementation of agreements, a state administrative organization or other state organizations in charge of above mentioned functions shall be equitant with the state central administrative organization.

Article 4. Scope of the law

4.1.This Law applies to international agreements between countries and governments regardless of their type and name.

4.2.This Law does not apply to inter-organizational agreements between the state central administrative organization and state administrative organizations, organizations that submit reports directly to the State Great Khural of Mongolia, judicial authorities, local self-governments and local administrative organizations, and similar organizations of foreign countries or international organizations.

4.3.If the agreement specified in the paragraph 4.2 of this Article establishes norms to be generally followed in the territory of Mongolia, the draft of the agreement shall be concluded on the basis of discussion and approval of the Government.

4.4.A procedure to conclude inter-organizational agreement stated in the paragraph 4.2 of this Article shall be approved by the Government.

4.5.This Law shall not apply to business transactions and contracts concluded between the Government of Mongolia and foreign legal entities and/or citizens, and/or other contracts governed by international private law.

Article 5. Principle of concluding the international treaty

5.1.International treaties shall be concluded in accordance with the Constitution of Mongolia, this Law, the concept of national security of Mongolia, the concept of foreign policy of Mongolia, the basis of the agreement, and generally accepted norms and principles of international law.

Article 6. Level and authority to conclude international treaty

6.1.International treaties of Mongolia shall be concluded on behalf of Mongolia at the inter-state level and on behalf of the Government at the inter-governmental level.

6.2.The President and/or the Government of Mongolia have the right to conclude international treaty on behalf of Mongolia between countries on matters within their full powers.

6.3.The Government of Mongolia has the right to enter into intergovernmental international treaty on matters within its full powers.

6.4.The state central administrative organization may enter into intergovernmental international treaties on behalf of the Government on the basis of obtaining the right to conclude international treaties from the Government in accordance with this Law.

Article 7. Language and translation of international treaty

7.1.Bilateral international treaties shall be concluded in the Mongolian language and in the official language of the other party, or in the language chosen by that party.

7.2.If, it is considered inappropriate to conclude the international treaty only in the languages ​​of both parties for reasons of understanding and interpretation of an international treaty, or for other reasons, the agreement may be concluded in one of the official languages ​​of the United Nations, or in another language agreed upon by the other party to the international agreement.

7.3.On the basis of mutual agreement with the other party to the international treaty, the bilateral international treaty may be concluded in only one language or foreign language.

7.4.Except as specified in paragraph 7.5 of this Article, the state central administrative organization in charge of matters regulated by the international treaty specified in paragraph 7.3 of this Article shall translate into Mongolian, and the state central administrative organization in charge of foreign relations shall review and confirm the translation.

7.5.If the international treaty referred to in paragraph 7.3 of this Article is a loan or assistance agreement with a foreign country, international organization, foreign state or international bank, or financial institution, the state central administrative body in charge of the matter shall translate and verify the translation of the agreement.

7.6.In the case of multilateral international treaty, the state central administrative organization in charge of regulating the agreement shall translate the international treaty into Mongolian and the state central administrative organization in charge of foreign relations and legal relations shall review and confirm the translation within the framework.

7.7.If a bilateral and/or multilateral international treaty is concluded in Mongolian, there is no need to translate and verify it as specified in paragraphs 7.4-7.6 of this Article.

7.8.Translation of international treaty can be performed by a citizen and legal entity on the basis of a contract.

7.9.A procedure for translation and verification of international treaties and fees for services shall be approved by the member of the Government in charge of foreign relations.

Article 8. Mandatory ratification of international treaty

8.1.The State Great Khural shall mandatory ratify the following international treaties:

8.1.1.In international treaty related to Mongolia's sovereignty, security, territory, state borders and inalienable human rights;

8.1.2.International treaty on the general terms of loans from foreign countries, international organizations, foreign and international banks and financial institutions;

8.1.3.International treaty that establishes different procedures than those stipulated in the laws of Mongolia, or requires amendments or addendums to the laws of Mongolia, or adopts new laws by the concluding, integrating, or implementing the said treaty;

8.1.4.International treaty related to legal assistance and extradition of criminals and convicts;

  8.1.5.International treaty related to free trade, double taxation and investment;

  8.1.6.General international treaty on defense cooperation.

8.2.Multilateral international treaty with mandatory ratification arrangements and bilateral international treaties agreed to be subject to mandatory ratification shall be ratified.

8.3.The following international treaties are not required to be ratified and can be concluded by the Government:

8.3.1.international treaty regulating reduction and exemption from customs and value-added taxes within the framework of aid provided by foreign countries, international organizations, foreign and international banks and financial institutions;

/This sub-paragraph was added according to the law as of June 9, 2017/

8.3.2.international treaty regulating the terms and conditions of mutual travel visas, fee reductions and exemptions.

/This sub-paragraph was amended according to the law as of June 9, 2017/

CHAPTER TWO
OFFER TO MAKE AN INTERNATIONAL TREATY, DISCUSSION OF DRAFT TREATY

Article 9. Offer to make bilateral and/or multilateral international treaty

9.1.On basis of mutual agreement with the state central administrative organization in charge of foreign relations, the state central administrative organization in charge of matters regulated by the international treaty shall submit the proposal to conclude a bilateral and/or multilateral international treaty with the final agreed upon or reviewed draft treaty, or a copy of the original text approved or signed, if possible, with a certified copy, and, if necessary, with its translation to be discussed at the Cabinet meeting according to the relevant regulations.

9.2.Proposals to conclude bilateral and/or multilateral international treaties specified in the sub-paragraph 8.1.3 of this Law that must be mandatory ratified shall be discussed at the Cabinet meeting on basis of mutual agreement with the state central administrative organizations in charge of foreign relations and legal matters.

9.3.A draft of bilateral and/or multilateral international treaty from the Mongolian side is the responsibility of the state central administrative organization in charge of matters that resolved in that treaty and, if necessary, that organization may develop the draft, negotiate the draft of the international treaty with the another party or with other parties of the treaty, and finalize the draft of international treaty in cooperation with other relevant organizations.  

9.4.If the Government discusses and supports proposals for binding bilateral and/or multilateral international treaty, and/or final agreed upon or reviewed drafts of international treaties, and/or approved or signed texts, it shall be consulted in advance with the relevant Standing Committee of the State Great Khural pursuant to the relevant procedures.

9.5.If it is necessary to determine the state central administrative organization for the implementation of the international treaty after concluding a multilateral international treaty, the proposal in this regard shall be discussed along with the proposal specified in paragraph 9.1 of this Article.

9.6.On basis of receiving approval stated in 20.8 and 20.9 of the Law on Legislation, the proposal for concluding a bilateral international treaty, stipulated in sub-paragraph 8.1.2 of this Law, in connection with the occurrence of sudden situations or force majeure, and the shift to public readiness regime shall be discussed at the Cabinet meeting along with the draft treaty, its translation, a bill of ratification, and its concept.

/This paragraph was added in accordance with the law as of April 9, 2020/

Article 10. Proposal for acceding to multilateral international treaty

10.1.A proposal for acceding to a valid multilateral international treaty shall be discussed at the Cabinet meeting along with a copy of the original text of the relevant multilateral international treaty, a certified copy (if possible), and its translation (if necessary) pursuant to the procedure specified in paragraph 9.2 of this Law.

10.2.A proposal for acceding to multilateral international treaties specified in sub-paragraph 8.1.3 of this Law, which must be ratified mandatory, shall be discussed at the Cabinet meeting in accordance with the procedure specified in paragraph 9.2 of this Law.

10.3.If the Government supports the proposal to accede to a multilateral international treaty that must be ratified and/or the multilateral international treaty, it shall be consulted in advance with the relevant Standing Committee of the State Great Khural in accordance with the relevant procedures.

10.4.If the due date for signing a multilateral international treaty, that must be ratified, has expired, or if it is not necessary to sign, a bill on the ratification of that multilateral international treaty, and, if necessary, other relevant bills and a draft of concepts shall be prepared and discussed along with the proposal to accede to that multilateral international treaty according to 10.1 of this Article.

10.5.If the due date for signing a multilateral international treaty, that does not require ratification, has expired, or if a signature is not required, a draft of government resolution on the approval of that international treaty shall be prepared and discussed along with a proposal for accession to the valid multilateral international treaty pursuant to 10.1 of this Article.

10.6.When discussing a proposal to accede to a valid multilateral international treaty in accordance with 10.1 of this Article, if it is necessary to comment on the multilateral international treaty and/or determine the state central administrative organization that would implement the multilateral international treaty, the proposal in this regard shall be discussed along with.

CHAPTER THREE
DECISION TO NEGOTIATE CONCLUDING INTERNATIONAL TREATY

AND SIGN THE TREATY

Article 11. Decision to negotiate concluding international treaty and to sign the treaty

11.1.In accordance with this Law and other relevant laws and regulations, the Government shall make a decision to negotiate and sign a draft of international treaty, that must be ratified, by discussing with the relevant Standing Committee of the State Great Khural in advance.

11.2.The Government shall make a decision to negotiate and sign a draft of international treaty that does not require mandatory ratification.

11.3.The question of whether it is necessary to obtain a right/permission to negotiate a draft of the international treaty in advance shall be decided by the state central administrative organization in charge of matters regulated by the international treaty on the basis of mutual agreement with the state central administrative organization in charge of foreign relations.

11.4.If it is decided that it is necessary to obtain the right/permission to negotiate the draft of the international treaty in advance, the proposal to obtain the right/permission to negotiate and the draft of the international treaty of Mongolian side shall be discussed and decided by the relevant Standing Committee of the State Great Khural or the Government in accordance with 11.3 of this Article.

Article 12. Decision to conclude and sign bilateral and/or multilateral international treaties

12.1.In accordance with the relevant procedures, the Government shall make one of the following decisions after discussing the proposal to conclude a bilateral and/or multilateral international treaty that does not require ratification, the final agreed or initialed draft of the international treaty, or the approved and/or authenticated original text:

12.1.1.to approve the draft of the international treaty or the entire text, and to grant the relevant official the right to sign the international treaty;

12.1.2.to give a direction to make specific principled corrections or amendments in connection with the draft of international treaty, except the approved and/or authenticated original text, to the state central administrative organization that submitted for the discussion;

  12.1.3.a refusal to conclude an international treaty.

12.2.A proposal for concluding a bilateral and/or multilateral international treaty, that must be ratified, and finally agreed or reviewed draft treaty, or initialed draft, or approved and/or authenticated original text, submitted by the Government for prior consultation shall be discussed by the relevant Standing Committee of the State Great Khural in accordance with the procedure specified in Article 28 of the Law on the Rules of Session of the State Great Khural of Mongolia.

12.3.Pursuant to the Government decision specified in sub-paragraph 12.1.2 of this Article and the opinion and conclusion of the Standing Committee issued according to paragraph 12.2 of this Article, the organization specified in paragraph 9.3 of this Law shall negotiate with other party of the international treaty on corrections, additions and/or amendments to the draft treaty, and the result of the negotiation shall be discussed by Government, or shall be resubmitted to the State Great Khural for discussion in accordance with the relevant regulations.

Article 13. Decision to accede to a multilateral international treaty and to sign an international treaty

13.1.The Government shall make one of the following decisions upon discussing a proposal for accession to valid multilateral international treaty that does not require ratification, a draft treaty, and a draft of Government resolution on approving the international treaty in cases specified in paragraph 10.5 of this Law:

13.1.1.to agree to accede to the multilateral international treaty and to grant the relevant official the right to sign the multilateral international treaty;

13.1.2.to approve the Government resolution on approving the relevant international treaty if the due date for signing the multilateral international treaty has expired, or if it is not necessary to sign it;

     13.1.3.to refuse to accede to the multilateral international treaty.

13.2.A proposal to accede to the valid multilateral international treaty that must be ratified, the international treaty, and a bill on ratification of international treaty, specified in paragraph 10.4 of this Law, submitted by the Government for consultation according to paragraph 10.3 of this Law shall be discussed by the relevant Standing Committee of the State Great Khural in accordance with the procedure stipulated in Article 281 of the Law on the Rules of Session.

Article 14. Grant a power of attorney

14.1.On basis of the Government decision, and the opinion and conclusion of the relevant Standing Committee of State Great Khural that approved to conclude the bilateral and/multilateral international treaty, and/or to accede to the international treaty, and granted the right to sign the international treaty, the right to sign the bilateral and/or multilateral international treaty shall be granted to the relevant official by an order of the Prime Minister.

14.2.On the basis of the Prime Minister's order specified in 14.1 of this Article, the state central administrative organization in charge of foreign relations shall issue a power of attorney to sign the international treaty to officials except those specified in sub-paragraphs 14.3.1-14.3.3 of this Article.

14.3.The following official has the right to negotiate and sign international treaties without a power of attorney:

     14.3.1.the President of Mongolia;

     14.3.2.the Prime Minister of Mongolia;

     14.3.3.a member of the Government in charge of foreign relations;

14.4.The official specified in sub-paragraphs 14.3.1-14.3.3 of this Article is obliged to sign the international treaty based on the opinions, conclusions and decisions specified in paragraph 14.1 of this Article.

14.5.The requirements specified in 14.1-14.4 of this Article shall apply in the same way to the relation of amendment to international treaty.

14.6.On the basis of the power of attorney obtained in accordance with this law, the head of the diplomatic mission of Mongolia to a foreign country or an international organization has the right to negotiate with that country and its neighboring country, or within the framework of that organization, on the issue of concluding an international treaty, and is entitled to finalize, review, approve or authenticate the draft treaty.

14.7.A representative representing Mongolia in an international event, where the agenda includes matters such as negotiating drafts of a multilateral international treaty, finalizing the draft treaty, approving the original text, authenticating and signing, and making amendments to the international treaty, is responsible for obtaining the appropriate rights and receiving a power of attorney in accordance with the procedures specified in this Law.

CHAPTER FOUR
RATIFY AND APPROVE INTERNATIONAL TREATY

Article 15. Ratify and approve the international treaty

15.1.After signing an international treaty by an authorized official in accordance with paragraph 14.1 of this Law, the bill on the ratification of the international treaty or the draft of the Government resolution on the approval of the proposal to ratify the bilateral or multilateral international treaty shall be discussed by the State Great Khural and/or the Government in accordance with the procedures stipulated in Articles 9 and 10 of this Law.

15.2.The requirements set forth in paragraph 15.1 of this Article shall not apply to international treaties that enter into force upon signature.

15.3.The procedure for discussing the bill on the ratification of international treaties at the session of the State Great Khural shall be regulated by the Law on the Rules of Session of the State Great Khural of Mongolia.

15.4.The regulation related to discussion by the Government, specified in Article 15.1 of this Article, shall not apply in the case specified in Article 9.6 of this Law.

/This paragraph was added in accordance with the law as of April 9, 2020/

Article 16. Ratify the international treaty

16.1.The Government shall submit the bill on the mandatory ratification of the signed bilateral international treaty, the concept of the bill, a copy of the original text of the treaty, and, if necessary, the Mongolian translation of the international treaty reviewed and certified in accordance with 7.4 and 7.5 of this Law along with other relevant documents to the State Great Khural.

16.2.The Government shall submit the bill on the mandatory ratification of the signed multilateral international treaty, other relevant bills if necessary, the concept of the bill, a copy of the original text of the relevant international treaty, a certified copy if possible, the Mongolian translation of the international treaty reviewed and certified in accordance with 7.6 of this Law and other relevant documents to the State Great Khural.

16.3.If the State Great Khural supports the bill on the ratification of an international treaty submitted in accordance with 16.1 and 16.2 of this Article, it shall approve the law on mandatory ratification of the international treaty, and, if the State Great Khural does not support the bill, it shall make a resolution on sending the bill back to the Government.

16.4.If the State Great Khural decides to comment on the ratification of a multilateral international treaty, the law on the ratification of the relevant international treaty shall include a special provision specified about it.

16.5.When ratifying an international treaty, the State Great Khural determines the state central administrative organization in charge of implementing the international treaty, the law on ratification of the international treaty shall include a special provision specified about it.

16.6.If, due to changes in legislation, the state central administrative organization in charge of implementation of the treaty specified in 16.5 of this Article was changed, the state central administrative organization in charge of foreign relations shall notify the relevant international organization, the another party or other parties to the international treaty, of this change through diplomatic channels.

16.7.Discussions shall not be held on the bill on ratification of international treaty according to Article 38 of the Law on Legislation.

Article 17. Approve the international treaty

17.1.If the Government discusses and supports a signed bilateral international treaty, expect international treaties that require mandatory ratification or international treaties that become effective upon the signature, and the draft resolution of the Government on the approval of that international treaty in accordance with the relevant regulations, the it shall issue a resolution on approving the treaty, and, if the Government does not support it, it shall issue a meeting minutes.

17.2.An international treaty that enters into force upon signature specified in 17.1 of this Article shall mean an international treaty that contains a provision stating that the treaty shall enter into force upon signature by the parties of the treaty.

17.3.If the Government discusses and supports a signed multilateral international treaty, the draft of the Government resolution on approving that international treaty, and a due date of signing a multilateral international treaty specified in sub-paragraph 13.1.2 of this Law has expired or a multilateral international treaty that does not require to be signed, the draft of the Government's resolution on approving the relevant international agreement, a draft of the Government resolution on approving that international treaty, and a proposal for commenting on the international treaty, it shall issue the Government resolution on approving the relevant multilateral international treaty, if the Government does not support it, it shall issue a meeting minutes.

17.4.If the Government decides to make an explanation when approving an international treaty, a special provision about it shall be included in the Government resolution on approving the international treaty.

17.5.When approving a multilateral international treaty, if the Government determines the state central administrative organization in charge of the implementing the international treaty, a special provision about it shall be included in the Government resolution on approving the international treaty.

17.6.If, due to changes in the legislation, the state central administrative organization in charge of implementing the agreement specified in paragraph 17.5 of this article has changed, the state central administrative organization in charge of foreign relations shall notify the relevant international organization, the another party or other parties of the international treaty, of this change through diplomatic channels.

Article 18. Application of law

18.1.When the President of Mongolia initiates concluding an international treaty, discusses proposals to accede to an international treaty, consults with the State Great Khural, and ratifies an international treaty, the regulations stipulated in Articles 9-17 of this Law and other related laws and regulations shall be followed.

Article 19. Mutual exchange and storage of confirmation certificate/letter

19.1.On basis of the Law of Mongolia on ratification of international treaty, the state central administrative organization in charge of foreign relations shall execute the Confirmation certificate/letter of international treaty ratification in two counterparts according to the established legal formula of international law.  

19.2.The President of Mongolia and the Government member in charge of foreign relations shall sign the Confirmation certificate/letter and stamp with the State Seal.

19.3.The state central administrative organization shall be responsible for the exchange of the Confirmation certificate/letter with another party of a bilateral international treaty, and the storage and delivery of a multilateral international treaty to the depositary or an international organization.

Article 20. Exchange and storage of documents approved the international treaty

20.1.Based on the Government resolution on approving a bilateral international treaty, the state central administrative organization in charge of foreign relations shall exchange a note on the approval of the international treaty or other mutually agreed documents with the other party of the international treaty.

20.2.Based on the Government resolution on approving a multilateral international treaty, the state central administrative organization in charge of foreign relations shall execute documents on approval of the international treaty in two counterparts according to the established formula of the international law.

20.3.A member of the Government in charge of foreign relations shall sign documents on approval of the multilateral international treaty and stamp with the seal of the state central administrative organization in charge of foreign relations.

20.4.The state central administrative organization in charge of foreign relations shall be responsible for the storage and delivery of documents on the Government's approval of the multilateral international treaty to the depositary of the international treaty or an international organization.

Article 21. Comment, objection, and withdrawal

21.1.If the State Great Khural and/or the Government makes a comment on the international treaty when ratifying or approving the multilateral international treaty, the state central administrative organization in charge of foreign relations shall translate the law of Mongolia on ratification of the international treaty and the approved Government resolution, and take measures to deliver it to the relevant country or an international organization in accordance with regulations of the international treaty.

21.2.The comment made in accordance with paragraph 21.1 of this Article shall be delivered along with the Confirmation certificate/letter on the ratification of the relevant international treaty or documents on approval.

21.3.When developing a proposal for commenting on the multilateral international treaty, it must clarify regulations that if it is possible to make comments on the international treaty, a scope of comment, if it is necessary to take a permission of other parties of the international treaty or an international organization.

21.4.The state central administrative organization in charge of foreign relations will study the issue of whether to accept comments on the multilateral international treaty of other parties of the treaty, and if necessary, it shall formulate a specific proposal and discuss it at the Cabinet meeting pursuant to the relevant regulations.

21.5.On the basis of the mutual agreement between the state central administrative organization in charge of foreign relations and the state central administrative organization in charge of regulations of international treaties, the proposal to withdraw the comment made in the multilateral international treaty shall be decided by the State Great Khural or the Government in accordance with the relevant regulations.

21.6.A decision to withdraw the comment on the ratified multilateral international treaty shall be made by the State Great Khural, and a decision to withdraw the comment on the approved multilateral international treaty shall be made by the Government.

Article 22. Obligations of the depositary

22.1.If Mongolia is a depositary of the international treaty, the state central administrative organization in charge of foreign relations shall fulfill its obligations in accordance with the regulations of the international treaty, international legal norms and principles.

Article 23. Registration of international treaties

23.1.When ratifying or approving an international treaty, the State Great Khural or the Government has decided to register the international treaty with the United Nations Secretariat and/or other international organizations, or has set requirements for registration of the international treaty, or has mutually agreed with the other party of the international treaty to register it, the state central administrative organization in charge of foreign relations shall register in accordance with the relevant regulations.

23.2.On basis of mutual agreement with the state central administrative organization in charge of foreign relations, the state central administrative organization in charge of matters regulated by the international treaty shall submit the proposal to register an international treaty for discussion together with the proposal to ratify and/or approve the international treaty.

CHAPTER FIVE
FULLFILLMENT OF OBLIGATIONS UNDER INTERNATIONAL TREATIES,  MONITORING THE FULFILLMENT OF OBLIGATIONS, AND REPORTING THE IMPLEMENTATION

Article 24. Fulfillment of obligations under the international treaty, and monitoring the fulfillment of obligations

24.1.The state central administrative organization in charge of foreign relations is responsible for informing the public on its official website of the date of entry into force of international treaties in Mongolia.

24.2.The state central administrative organization in charge of regulating the international treaty shall fulfill obligations under international treaties of Mongolia, in case that international treaty regulates inter-sectoral relations it shall be fulfilled in cooperation with the relevant organization.

24.3.The state central administrative organization in charge of foreign relations shall monitor the fulfillment of obligations under international treaties of Mongolia, and give recommendations and directions on ensuring the fulfillment of obligations of treaties, and, if necessary, formulate proposals on this matter and present them to the State Great Khural or the Government.

24.4.The Government will monitor and organize the implementation of obligations of Mongolia under international treaties.

24.5.The state central administrative organization in charge of matters regulated by the international treaty shall monitor how the another party or other parties fulfills obligations under the international treaty of Mongolia, and how the rights of the Mongolian side are satisfied.

24.6.In case of non-fulfillment of obligations of the international treaty, the request to fulfill obligations of the international treaty to be delivered to another party or other parties of the international treaty, and if necessary, the proposal to terminate, cancel, denunciate or temporarily suspend the international treaty shall be discussed by the State Great Khural or the Government.

24.7.The costs of taxes, donations, and similar financial obligations to be paid according to international treaties of Mongolia shall be included in the budget of the state central administrative organization in charge of matters regulated by the international treaty, and shall be paid within the specified period.

Article 25. Report on the implementation of obligations of international treaties

25.1.If Mongolia undertakes a duty to issue a report on the implementation of its obligations under the international treaty, the report shall be prepared by the state central administrative organization in charge of matters regulated by the international treaty, and if the international treaty regulates inter-sectoral relations, the report shall be prepared jointly with the relevant state organization.

25.2.The state central administrative organization responsible for developing the report is obligated to prepare the report within the specified period pursuant to the requirements, and translate it into the required language.

25.3.The report prepared according to paragraphs 25.1 and 25.2 of this Article shall be submitted by the state central administrative organization and shall be discussed at the Cabinet meeting based on the mutual agreement with the state central administrative organization in charge of foreign relations.

25.4.Based on the decision made by the Government after discussing the report on the implementation of obligations under the international treaty, the state central administrative organization in charge of foreign relations shall submit the report to the relevant organization within the specified period.

25.5.The report on the implementation of obligations under the international treaty shall be discussed and presented by the authorized representative appointed by the Government in accordance with the regulations established by the state central administrative organization in charge of matters regulated by the international treaty.

25.6.The state central administrative organization specified in paragraph 25.1 of this Article is responsible for translating and ensuring the implementation of recommendations provided on basis of the discussion of the report on the implementation of obligations under the international treaty.

25.7.The organization specified in paragraph 25.1 of this Article shall finance the costs of preparing the report on the implementation of obligations under the international treaty, translating it in the required language, delivering, presenting, implementing recommendations, and translating recommendations in the required language, and include these costs in its budget.

25.8.Translation of reports and recommendations on the implementation of obligations under the international treaty can be performed by citizens and legal entities based on a contract.

25.9.The state central administrative organization in charge of foreign relations is responsible for getting the approval on the schedule of the state central administrative organization which jointly or solely responsible for preparing the report on the implementation of obligations under the international treaty from the Government on basis of the proposal of the state central administrative organization specified in paragraph 25.1 of this Article, and updating it when it is needed.

CHAPTER SIX
AMENDMENT TO INTERNATIONAL TREATIES,

TERMINATION, DENUNCIATION, WITHDRAWAL, AND SUSPENSION

Article 26. Amendment to international treaties

26.1.Any addendum and/or amendment to a bilateral and/or multilateral international treaty shall be made on basis of regulations of the treaty and mutual agreement with another party or other parties of the treaty.

26.2.A type and name of the document that amends or adds to the international treaty shall be determined based on regulations of the addendum and/or amendment to the international treaty, and mutual agreement with another party or other parties of the treaty.

26.3.The State Great Khural shall make a decision to amend or add to the ratified international treaty, whereas the Government shall make a decision to amend/add to the approved international treaty.

26.4.if an addendum or amendment made to the international treaty ratified by the State Great Khural according to the requirement specified in paragraph 26.3 of this Article, or an additional international treaty does not belong to treaties with mandatory ratification specified in paragraph 8 or this Law and does not affect essential terms of the original international treaty, the Government may approve that international treaty.

26.5.The state central administrative organization in charge of foreign relations and the state central administrative organization in charge of legal matters shall jointly determine whether amendments, addendums or an additional international treaty made to the international treaty specified in paragraph 26.4 of this Article does not affect the essential terms of the original international treaty.

26.6.The regulations stipulated in Articles 9-20 of this Law shall apply to amendments/addendums to international treaties.

Article 27. Validity period of the international treaty

27.1.The validity period of an international treaty shall be determined by that international treaty.

27.2.The state central administrative organization in charge of matters regulated by the international treaty shall submit a proposal to extend the validity period of the international treaty to the State Great Khural or the Government for discussion after prior consent with the another party or other parties of the international treaty and on basis of mutual agreement with the state central administrative organization in charge of foreign relations.

Article 28. Termination of the international treaty

28.1.The validity of the international treaty shall be terminated before its term in accordance with regulations of the international treaty, or on the basis of agreement with the another or other parties of the international treaty.

28.2.A decision on the termination of international treaty shall be made by the State Great Khural for ratified international treaties, and by the Government for approved international treaties.

28.3.The state central administrative organization in charge of matters regulated by the international treaty shall submit a proposal for the termination of the international treaty for discussion by State Great Khural or the Government in accordance with the relevant regulations after prior agreement with the another party or other parties of the international treaty and consulting with the state central administrative organization in charge of foreign relations.

Article 29. Denunciation, withdrawal, suspension

29.1.In case of failure of the another party or other parties of the international treaty to fulfill their obligations under the international treaty, or repeated violations, and in accordance with regulations of the international treaty, the state central administrative organization in charge of matters regulated by the international treaty may submit a proposal to denunciate the international treaty, withdraw from the multilateral international treaty, or suspend its operation for discussion at the Cabinet meeting on basis of mutual agreement with the state central administrative organization in charge of foreign relations.

29.2.The issue of denunciating ratified international treaties, withdrawing from multilateral international treaties, or temporarily suspending the operation of international treaties shall be decided by the State Great Khural based on the Government's proposal, and in the case of other international treaties, the Government shall decide based on the proposal specified in paragraph 29.1 of this Article.

29.3.If a decision is made to terminate the international treaty before its term, to denunciate the international treaty, to withdraw from the multilateral international treaty, or to temporarily suspend the international treaty, the State Great Khural and/or the Government shall adopt a resolution.

CHAPTER SEVEN
PUBLISHING, KEEPING, REGISTERING THE INTERNATIONAL TREATY

Article 30. Publishing international treaties

30.1.The international treaty ratified by the State Great Khural shall be published in the "State Information" bulletin along with the law on ratifying the international treaty.

/This paragraph was amended according to the law as of May 12, 2017/

30.2.The international treaty approved by the Government shall be published along with the resolution on approving the international treaty pursuant to the publishing procedure of the Government resolution.

30.3.The state central administrative organization in charge matters regulated by the international treaty shall deliver the international treaty entered into force upon signatures, specified in paragraph 17.2 of this Law, to the Cabinet Secretariat of Government within 30 days from the date of signing, and, it shall be published according to the procedure stated in paragraph 30.2 of this Article.

30.4.The international treaty to be published according to procedures specified in paragraphs 30.2 and 30.3 of this Article shall be considered as a verified translation of the multilateral international treaty, or a copy of the signed original text, or a copy of the original text of the bilateral international treaty.

Commentary: If a certified translation of the multilateral international treaty, or a copy of its signed original text, or a copy of the signed bilateral international treaty does not meet the publication requirements, its unsigned original text can be published.

30.5.The costs of publishing ratified international treaties shall be financed from the budget of the Secretariat of the State Great Khural, and the costs of publishing international treaties approved by the Government or that become effective upon signature specified in Article 17.2 of this Law shall be financed from the budget of the Cabinet Secretariat of the Government.

30.6.International treaties of Mongolia shall be included in the legislative database specified in Article 44.2 of the Law on Legislation, and posted on the official website of legal information.

30.7.The state central administrative organization in charge of foreign relations may publish international treaties of Mongolia in the form of a compendium by June 1 of the following year, which are deemed to be significant for the entire territory and population of Mongolia.

Article 31. Keeping international treaties

31.1.The original text of the international treaty shall be kept by the state central administrative organization in charge of foreign relations.

31.2.The state central administration organization that concluded the bilateral and/or multilateral international treaty shall deliver the original text of the international treaty within 45 days from the date of signature, ratification or approval of the treaty to the state central administrative organization in charge of foreign relations along with the following documents:

31.2.1.the first draft of the Mongolian side and other side of the international treaty, the final agreed draft, or the initialed draft, or the approved or authenticated original text, if possible, a certified copy;

31.2.2.minutes of negotiations and conversations related to the international treaty;

31.2.3.communication documents and interim decisions regarding the conclusion of the international treaty;

31.2.4.a power of attorney of the another party or other parties of the international treaty;

31.2.5.a record of signing an international treaty, a copy of the law on the ratification of the international treaty, and a copy of the approved Government resolution;

31.2.6.a photograph taken at the time of signing the international treaty, and its copy;

      31.2.7.other documents relevant to that international treaty.

31.3.The original text, documents, and materials of international treaty transferred in accordance with paragraph 31.2 of this Article shall be reviewed by the state central administrative organization in charge of foreign relations, and the following documents shall be attached to and transferred to the archives of foreign relations in accordance with the relevant procedures:

31.3.1.Confirmation certificate/letter on ratification of the international treaty, or the document of approval;

31.3.2.records of mutual exchange and deposit of Confirmation certificate/letter on ratification or a document of approval;

31.3.3.a note exchanged with the another party or other parties of the international treaty or, or a note informed the relevant organization about the ratification or approval of the international treaty;

      31.3.4.a verified translation of the international treaty in Mongolian language;

      31.3.5.other documents relevant to the international treaty.

Article 32. Registration of international treaties

32.1.The state central administrative organization in charge of foreign relations shall register bilateral and multilateral international treaties of Mongolia.

32.2.The registration of international treaties contains the following information:

32.2.1.the name of the international treaty;

    32.2.2.a date and place of signing the international treaty;

    32.2.3.a date of ratification or approval of the international treaty;

32.2.4.a date of mutual exchange and handover of Confirmation certificate/letter on ratification of the international treaty or a document of approval;

32.2.5.a date of entry into force of the international treaty for the parties and/or for Mongolia;

32.2.6.a date of the decision on addendum or amendment to the international treaty, or termination of the international treaty or denunciation of the international treaty, or withdrawal from the international treaty, or temporary suspension of the international treaty made, and effective date of the decision;

32.2.7.a date of the decision to withdraw comments, objections or comments regarding the international treaty, and their legal validity period.

32.3.The state central administrative organization in charge of foreign relations shall upload the registration of international treaties on its official website.

CHAPTER EIGHT
MISCELLANEOUS

Article 33. Application and interpretation of international treaties in courts

33.1.The court of Mongolia shall apply the officially published international treaty of Mongolia in accordance with the procedure specified in the relevant law.

33.2.If necessary, the Supreme Court of Mongolia shall issue official interpretations related to the correct application of international treaties of Mongolia.

33.3.The state central administrative organization in charge of foreign relations and/or the state central administrative organization in charge of legal matters may give recommendations on the correct application of international treaties.

Article 34. Addendum and/or amendment to the law, approval of new law

34.1.If it is necessary to add to or amend the current law of Mongolia, or to approve a new law upon concluding, acceding or implementing an international treaty, the bill shall be submitted together with the proposal for ratification or approval of the international treaty.

34.2.The state central administrative organization in charge of concluding the international treaty is responsible for developing the bill specified in paragraph 34.1 of this Article in accordance with the procedures specified in the relevant laws and regulations.

34.3.If it does not meet the requirements specified in paragraph 34.1 of this Article, it is prohibited to submit or discuss the proposal for ratification or approval of the international treaty.

34.4.The state central administrative organization in charge of foreign relations and the state central administrative in charge of legal matters shall jointly determine whether it is necessary to add to or amend the valid laws of Mongolia upon signing an international treaty, acceding to the international treaty, or implementing the international treaty.

Article 35. Conclusion of international treaty in violations of law

35.1.If an organization or official specified in Article 6 of this Law has signed the international treaty in violation of the laws on international treaties, the following organizations may discuss and annul the international treaty:

     35.1.1.Ratified international treaties by the State Great Khural of Mongolia;

35.1.2.International treaties concluded or approved by the Government of Mongolia by the Great Khural of Mongolia.

35.2.Based on the annulment decision specified in paragraph 35.1 of this Article, the state central administrative organization in charge of foreign relations shall submit the international treaty to the relevant parties or international organizations in accordance with the norms and principles of international law for the decision.

35.3.Officials who commit violations specified in paragraph 35.1 of this Article shall be held liable in accordance with relevant laws and regulations.

/This article was modified according to the law as of June 9, 2017/

Article 36. Costs and ceremony related to the international treaty

36.1.The state central administrative organization in charge of concluding the international treaty shall finance the costs related to negotiating, assignment, welcoming representatives, organizing events, conducting researches related to concluding the international treaty and acceding to the international treaty, presenting reports of implementation, translating the international treaty, verifying translations, and the costs of ordering special printed pages, folders, staples, and seals for international treaties.

36.2.The time and place of signing the international treaty and other ceremonial activities shall be carried out on the basis of the approval of the state central administrative organization in charge of foreign relations.

Article 37. Entry into force

37.1.This law shall enter into force starting from January 1, 2017.

 

CHAIRMAN OF STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA M.ENKHBOLD