A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • Барилгын норм, дүрэм батлах тухай /Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын, /81-02-16//
Бүлэг: 1979

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

Дугаар 202

Улаанбаатар хот

Барилгын норм, дүрэм батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Барилгын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.2 дахь заалт болон тус яамны дэргэдэх Шинжлэх ухаан, техник технологийн зөвлөлийн 2016 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн 01/2016 дугаар хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №5/81-02-16/-ийн норм, дүрмийг хавсралтаар баталсугай.

2. Батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №5 /81-02-16/-ийн норм, дүрмийг түгээх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулахыг "Барилгын хөгжлийн төв" ТӨААТҮГ /Ц.Амарсанаа/-д даалгасугай.

САЙД Г.МӨНХБАЯР

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2017 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 3682 дугаарт бүртгэв.