Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр
Улаанбаатар хот
ТӨРИЙН НУУЦЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. 1995 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр баталсан Төрийн нууцын тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.
Хэвлэх
2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА М.ЭНХБОЛД