• Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • Журам, жагсаалт батлах тухай /ХХААХҮС-ын 2019 оны А-16-р тушаалаар хүчингүй/
Бүлэг: 1979
 /ХХААХҮС-ын 2019 оны А-16-р тушаалаар хүчингүй/

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙДЫН ТУШААЛ

1994 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар А/10

Журам, жагсаалт батлах тухай

ТУШААХ нь:

1.Мал, амьтны гоц халдварт өвчний яаралтай мэдээ өгөх журам-ыг нэгдүгээр, Мал, амьтны халдвартай өвчин гарсан болон гарч болзошгүй нутаг дэвсгэрийн тухай нийтэд зарлан мэдээлэх журам”-ыг хоёрдугаар, “Хорио цээр тогтоох журам”-ыг гуравдугаар, “Хорио цээр тогтоох өвчний жагсаалт”-ыг дөрөвдүгээр, “Мал, амьтны халдварт өвчний мэдээлэлд ашиглах нууц түлхүүр”-ийг тавдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Энэхүү тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлтэд нь байнга хяналт тавьж, шаардагдах арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлэхийг Улсын мал эмнэлгийн албаны ерөнхий газар /н.Доржсамбуу/, бүх шатны Засаг дарга нарт даалгасугай.

3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Хөдөө Аж Ахуйн Яамны сайдын 1972 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн 103 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД                                                  Ц.ӨӨЛД

Улсын бүртгэлд 627-д бүртгэв.