Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ БЭЛГЭ ТЭМДЭГ, ТУГНЫ ЗАГВАР, ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
2017 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 73
Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 8.2-т заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1. "Цагдаагийн албаны бэлгэ тэмдгийн загвар"-ыг 1 дүгээр, "Цагдаагийн албаны тугны загвар"-ыг 2 дугаар, "Цагдаагийн албаны туг хэрэглэх журам"-ыг 3 дугаар, "Цагдаагийн албаны бэлгэ тэмдэг хэрэглэх журам"-ыг 4 дүгээр хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.
2. Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд С.Бямбацогтод даалгасугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.ЭРДЭНЭБАТ
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд С.БЯМБАЦОГТ
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2017 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 73

ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ БЭЛГЭ ТЭМДЭГ, ТУГНЫ ЗАГВАР,  ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 8.2-т заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. ”Цагдаагийн албаны бэлгэ тэмдгийн загвар”-ыг 1 дүгээр, ”Цагдаагийн албаны тугны загвар”-ыг 2 дугаар, “Цагдаагийн албаны туг хэрэглэх журам”-ыг 3 дугаар, “Цагдаагийн албаны бэлгэ тэмдэг хэрэглэх журам”-ыг 4 дүгээр хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2. Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд С.Бямбацогтод даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                          Ж.ЭРДЭНЭБАТ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд                                     С.БЯМБАЦОГТ