A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр

Улаанбаатар хот

ҮНДЭСНИЙ ТӨЛБӨРИЙН СИСТЕМИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын үндэсний төлбөрийн системийг удирдах, зохион байгуулах, зохицуулах, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль тогтоомжоос өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Энэ хууль нь Монгол Улсын үндэсний төлбөрийн систем, түүний үйл ажиллагаанд үйлчилнэ.

3.2.Хязгаарлагдмал хүрээнд үйлчилгээ үзүүлж байгаа этгээдийн төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагаа энэ хуульд хамаарна.

4 дүгээр зүйл.Үндэсний төлбөрийн систем, түүний үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим

Хэвлэх

4.1.Монгол Улсын үндэсний төлбөрийн систем, түүний үйл ажиллагаанд дараахь зарчмыг баримтална:

4.1.1.үндэсний төлбөрийн системийн нэгдмэл байдлыг хангах;

4.1.2.үндэсний төлбөрийн системийн тогтвортой, тасралтгүй, найдвартай, үр ашигтай байдлыг хангах;

4.1.3.төлбөр тооцоог үл саатуулах;

4.1.4.төлбөрийн эцэслэлт, төлбөрийн үл буцаагдах байдлыг хангах;

4.1.5.үндэсний төлбөрийн системийн эрсдэлийг зохистой удирдах;

4.1.6.хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах;

4.1.7.оролцогчдын тэгш, тэнцвэртэй оролцоог хангах;

4.1.8.үндэсний төлбөрийн системийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах.

5 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

5.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

5.1.1."үндэсний төлбөрийн систем" гэж төгрөг, гадаад валютаар хийгдэх шилжүүлэг болон төлбөрийн даалгаврын боловсруулалт хийх, илгээх, дамжуулах, хүлээн авахтай холбогдох үйлчилгээ, төлбөрийн хэрэгсэл гаргах үйл ажиллагаа, төлбөрийн, клирингийн болон төлбөр тооцооны систем, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хэсэгчлэн болон бүхэлд нь үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа системийн оператор, оролцогч, тэдгээрийн нэрийн өмнөөс төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч гуравдагч этгээд, тэдгээрийн цогц нэгдлийг;

5.1.2."төлбөрийн систем" гэж оролцогч хооронд мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг хийх, түүнтэй холбогдсон журам, дүрэм, техник технологи, программ хангамж, төлбөрийн хэрэгсэл бүхий цогц бүтцийг;

5.1.3."төлбөр тооцооны систем" гэж оролцогч хоорондын мөнгөн хөрөнгийн болон үнэт цаасны төлбөрийн, Монголбанкны зөвшөөрөл бүхий системийн, клирингийн системээс тодорхойлсон үр дүнгийн тооцооллын төлбөрийн үүргийг гүйцэтгэх зорилгоор Монголбанкнаас үүсгэн байгуулж, ажиллуулж байгаа дэд бүтцийг;

5.1.4."клирингийн систем" гэж нэг оролцогчоос нөгөө оролцогчид мөнгөн хөрөнгө, эсхүл үнэт цаас шилжүүлэхтэй холбогдох мэдээллийг клирингийн төвөөр дамжуулан солилцох, оролцогчдын төлбөр тооцооны үр дүнг тооцоолох үйл ажиллагаа, техник технологи, программ хангамжийн шийдэл бүхий дэд бүтцийг;

5.1.5."систем" гэж төлбөрийн, клирингийн болон төлбөр тооцооны системийг;

5.1.6."оператор" гэж Монголбанк, систем ажиллуулах Монголбанкны зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдийг;

5.1.7."оролцогч" гэж клирингийн, төлбөр тооцооны үйлчилгээ үзүүлэх, системд шууд болон шууд бусаар төлбөр илгээх, хүлээн авах эрхтэй этгээдийг;

5.1.8."шууд оролцогч" гэж харилцагчийн болон өөрийн, гэрээний үндсэн дээр шууд бус оролцогчийн төлбөр тооцоог хариуцан гүйцэтгэж байгаа оролцогчийг;

5.1.9."шууд бус оролцогч" гэж төлбөр тооцоог гэрээний үндсэн дээр шууд оролцогчоор дамжуулан гүйцэтгэж байгаа оролцогчийг;

5.1.10."хэрэглэгч" гэж төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгчээс үйлчилгээ авч байгаа аливаа этгээдийг;

5.1.11."арилжааны төлбөр тооцоог төвлөрүүлэн гүйцэтгэх эрх бүхий этгээд" гэж үнэт цаас болон санхүүгийн хэрэгслийн худалдагч бүрийн хувьд худалдан авагч, худалдан авагч бүрийн хувьд худалдагчийн үүргийг хүлээж, төлбөр тооцоог төвлөрүүлэн гүйцэтгэх төлбөр тооцооны системийн оролцогч хуулийн этгээд бөгөөд үүнд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 43, 44 дүгээр зүйлд заасан үйл ажиллагааг эрхлэгч этгээд хамаарна;

5.1.12."клирингийн төв" гэж Монголбанк, клирингийн үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл бүхий, оролцогчийн дансыг өөр дээрээ байршуулдаггүй хуулийн этгээдийг;

5.1.13."төлбөр тооцооны төлөөлөгч" гэж оролцогч хоорондын төлбөр тооцоог хийх зорилгоор тэдгээрийн төлбөр тооцооны дансыг өөр дээрээ байршуулсан Монголбанкны зөвшөөрөл бүхий шууд оролцогчийг;

5.1.14."төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч" гэж төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх Монголбанкны зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдийг;

5.1.15."гэрээт төлөөлөгч" гэж төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгчтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг;

5.1.16."төлбөрийн үйлчилгээ" гэж бэлэн мөнгөний орлого, зарлага, шилжүүлэг хийх, төлбөр шилжүүлэх, төлбөрийн хэрэгсэл гаргах, хүлээн авах, мөнгөн гуйвуулга хийх, цахим мөнгө гаргах, мөнгөн хөрөнгийн цахим шилжүүлэг хийх болон Монголбанкнаас тодорхойлсон мөнгөн хөрөнгө шилжүүлэхтэй холбогдсон бусад үйлчилгээг;

5.1.17."төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа" гэж төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгчид техник технологи, мэргэжлийн боловсон хүчний болон Монголбанкнаас тодорхойлох бусад дэмжлэг үзүүлэх, Монголбанкны зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааг;

5.1.18."шилжүүлэг" гэж аливаа этгээдээс төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр дамжуулан мөнгөн хөрөнгө шилжүүлэх үйл ажиллагааг;

5.1.19."кредит шилжүүлэг" гэж төлбөр шилжүүлэгчийн даалгаврын дагуу төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр дамжуулан төлбөр хүлээн авагчийн дансанд мөнгөн хөрөнгө шилжүүлэх үйл ажиллагааг;

5.1.20."дебит шилжүүлэг" гэж төлбөр хариуцагчаас төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгчид олгосон зөвшөөрөлд үндэслэн төлбөр хүлээн авагчийн нэхэмжлэлийн дагуу эхлүүлж байгаа мөнгөн хөрөнгө шилжүүлэх үйл ажиллагааг;

5.1.21."мөнгөн хөрөнгийн цахим шилжүүлэг" гэж харилцагчаас цахим төхөөрөмжийн тусламжтайгаар төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгчид хандаж эхлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлгийг;

5.1.22."мөнгөн гуйвуулга" гэж төлбөр шилжүүлэгч, төлбөр хүлээн авагчийн нэр дээр данс үүсгэлгүйгээр төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр дамжуулан мөнгөн хөрөнгө шилжүүлэх Монголбанкны зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйлчилгээг;

5.1.23."төлбөрийн хэрэгсэл" гэж бэлэн мөнгө, мөнгөн хөрөнгө шилжүүлэх, хүлээн авах, төлбөр төлөх зориулалттай төлбөрийн карт, цахим мөнгө зэрэг Монголбанкны зөвшөөрөл бүхий биет, биет бус хэрэгслийг;

5.1.24."төлбөрийн карт" гэж олон улсад зөвшөөрөгдсөн картын байгууллагын стандарт болон Монголбанкны шаардлагыг нэгэн зэрэг, эсхүл аль нэгийг нь хангасан карт эзэмшигчид төлбөр хийх боломж олгодог төлбөрийн хэрэгслийг;

5.1.25."цахим мөнгө" гэж Монгол Улсын мөнгөн тэмдэгт-төгрөгтэй адил үнэ цэнэ бүхий Монголбанкны зөвшөөрөлтэй гаргасан бэлэн бус төлбөрийн хэрэгслийг;

5.1.26."төлбөр тооцоо" гэж хоёр ба түүнээс дээш талын хооронд хийгдсэн мөнгөн хөрөнгө, үнэт цаасны төлбөрийг дансанд тусгах ажиллагааг;

5.1.27."төлбөр тооцооны данс" гэж оролцогч хооронд төлбөр тооцоо хийхэд ашиглах Монголбанк, арилжааны төлбөр тооцоог төвлөрүүлэн гүйцэтгэх эрх бүхий этгээд, эсхүл төлбөр тооцооны төлөөлөгч дээр байршиж байгаа оролцогчийн дансыг;

5.1.28."клиринг" гэж төлбөр тооцоо хийхээс өмнө мөнгөн хөрөнгийн, эсхүл үнэт цаасны шилжүүлгийн даалгаврыг дамжуулах, тохируулах, баталгаажуулах үйл явц бөгөөд үүнд шилжүүлгийн үр дүнгийн тооцоолол, төлбөр тооцооны эцсийн дүнг тодорхойлох ажиллагаа багтана;

5.1.29."үр дүнгийн тооцоолол" гэж хоёр ба түүнээс дээш оролцогчийн харилцан хүлээсэн төлбөрийн үүргийн цэвэр дүн болох үр дүнгийн тооцооллын хаалтын дүнг тодорхойлох үйл ажиллагааг;

5.1.30."үр дүнгийн тооцооллын хаалтын дүн" гэж төлбөр тооцооны дүрмийн дагуу оролцогч хоорондын өглөг, авлагын дүнг цэвэршүүлж, нэг цэвэр авлага, эсхүл өглөг болгох үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон төлбөр тооцооны дүнг;

5.1.31."үр дүнгийн төлбөр тооцоо" гэж тухайн өдөр оролцогч хооронд хийгдсэн шилжүүлгийн үр дүнгийн тооцооллыг нэг ба түүнээс дээш удаа тогтоосон хугацаанд холбогдох дансанд тусгах ажиллагааг;

5.1.32."үүрэг дуусгавар болох үеийн үр дүнгийн тооцоолол" гэж үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон оролцогчийн төлбөр тооцоог хийж дуусгах зорилгоор операторын гүйцэтгэх үр дүнгийн тооцооллын онцгой хэлбэрийн үйл ажиллагааг;

5.1.33."үүрэг шилжих үеийн үр дүнгийн тооцоолол" гэж талуудын гэрээгээр хүлээсэн үүрэг дуусгавар болж, харилцан тооцох, шинэ үүрэг гүйцэтгэгчид шилжүүлэх замаар гүйцэтгэх үр дүнгийн тооцооллын үйл ажиллагааг;

5.1.34."олон талын үр дүнгийн тооцоолол" гэж гурав ба түүнээс дээш талын хооронд үүсэх үүргийн үр дүнг тооцоолох үйл ажиллагааг;

5.1.35."төлбөрийн эцэслэлт" гэж аливаа нөхцөлд үл буцаагдах төлбөр тооцоог;

5.1.36."төлбөр тооцооны дүрэм" гэж төлбөрийн үүргийг тооцох, үр дүнгийн тооцоолол хийх, төлбөр тооцоог гүйцэтгэх суурь зарчмыг тодорхойлсон Монголбанкнаас баталсан дүрмийг.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ҮНДЭСНИЙ ТӨЛБӨРИЙН СИСТЕМ ДЭХ МОНГОЛБАНКНЫ БҮРЭН ЭРХ, ОРОЛЦОО

6 дугаар зүйл.Монголбанкны бүрэн эрх

Хэвлэх

6.1.Монголбанк үндэсний төлбөрийн систем, түүний үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, зохицуулж, хяналт тавина.

6.2.Монголбанк энэ хуулийн 6.1-д заасны дагуу үндэсний төлбөрийн системийг бүхэлд нь болон түүний бүрэлдэхүүн хэсгийг зохицуулж, хяналт тавихдаа нийтийн болон хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалж, төлбөрийн үйлчилгээний зах зээл дэх өрсөлдөөнийг дэмжинэ.

6.3.Монголбанк үндэсний төлбөрийн систем, түүний үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, зохицуулахтай холбогдсон дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

6.3.1.үндэсний төлбөрийн системийн бодлогыг тодорхойлох;

6.3.2.энэ хуулийн 10.1-д заасан зөвшөөрөл олгох;

6.3.3.үндэсний төлбөрийн систем, түүний үйл ажиллагааг зохицуулах, шинээр төлбөрийн хэрэгсэл гаргах, төлбөрийн үйлчилгээ нэвтрүүлэхтэй холбогдсон дүрэм, журам батлах, шийдвэр гаргах;

6.3.4.зөвшөөрөл авсан этгээд, түүний төлбөрийн системд хамаарах үйл ажиллагаанд тавих нөхцөл, шаардлага, тэдгээрт холбогдох дүрэм, журам, заавар батлах, шийдвэр гаргах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

6.3.5.төлбөрийн, клирингийн болон төлбөр тооцооны систем, төлбөрийн хэрэгсэл гаргахтай холбогдох бусад үйл ажиллагааг гүйцэтгэх.

7 дугаар зүйл.Монголбанкны оролцоо

Хэвлэх

7.1.Монголбанк төлбөрийн системийн тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор систем, системийн оператор болон оролцогчийн үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлийг бүрдүүлж болно.

7.2.Монголбанк энэ хуулийн 7.1-д заасан нөхцөлийг бүрдүүлэх тохиолдолд дараахь хэлбэрээр оролцоно:

7.2.1.системийг үүсгэн байгуулах, эзэмших, хамтран эзэмших, ажиллуулах, эсхүл системд оролцох;

7.2.2.Монголбанкны нээлттэй зах зээлийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор арилжааны төлбөр тооцоог төвлөрүүлэн гүйцэтгэх эрх бүхий этгээдийн үүрэг гүйцэтгэх;

7.2.3.оператор, оролцогчоос системд илгээсэн дебит, кредит шилжүүлгийн клирингийн болон төлбөр тооцооны дансыг өөр дээрээ байршуулах;

7.2.4.системийн үйл ажиллагаанд ашиглах үнэт цаасыг барьцаалах;

7.2.5.Монголбанкны үнэт цаасны хувьд дараахь үйл ажиллагааг гүйцэтгэнэ:

7.2.5.а.биет хэлбэртэй үнэт цаас эзэмшигчийн нэрийн шилжүүлгийг цахимжуулах, үнэт цаасыг биет бус хэлбэрт шилжүүлэх, биет бус хэлбэрээр гаргах боломжийг бүрдүүлэх;

7.2.5.б.үнэт цаасны гүйлгээний бүртгэл хөтлөх;

7.2.5.в.үнэт цаасны кастодианы үйлчилгээ үзүүлэх;

7.2.5.г.үнэт цаасыг цахим, эсхүл биет хэлбэрээр өөр дээрээ байршуулах.

7.3.Монголбанк барьцаа хөрөнгөд үндэслэн оролцогчид өдрийн зээл олгож болно.

8 дугаар зүйл.Хамтын ажиллагаа

Хэвлэх

8.1.Монголбанк энэ хуулийн хүрээнд дараахь байгууллагатай хамтран ажиллаж болно:

8.1.1.төлбөрийн үйлчилгээ, түүний үйл ажиллагаанд шууд болон шууд бусаар оролцогч этгээд;

8.1.2.төлбөрийн системийн бодлого тодорхойлох, хяналт тавих үүрэг бүхий гадаад улсын төв банк болон олон улсын бусад байгууллага.

8.2.Монголбанк энэ хуулийн 8.1-д заасан этгээдтэй харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулж болно.

9 дүгээр зүйл.Үндэсний төлбөрийн системийн зөвлөл

Хэвлэх

9.1.Монголбанк үндэсний төлбөрийн системийн зөвлөлийг байгуулна.

9.2.Үндэсний төлбөрийн системийн зөвлөл нь системийн үйл ажиллагааны болон техникийн стандартыг тогтоох, төлбөрийн болон үнэт цаасны клиринг, төлбөр тооцоо, төлбөрийн үйлчилгээнд нөлөөлж болзошгүй бусад асуудлыг зохицуулах, хянах талаар зөвлөмж гаргана.

9.3.Үндэсний төлбөрийн системийн зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, дүрмийг Монголбанк батална.

9.4.Энэ хуулийн 9.3-т заасан зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд оролцогчийн төлөөллийг оруулж болох бөгөөд Монголбанк, санхүүгийн байгууллагыг хянан зохицуулах чиг үүрэг бүхий байгууллага, санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын төлөөллийг оролцуулсан байна.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ЗӨВШӨӨРӨЛ

10 дугаар зүйл.Монголбанкнаас олгох зөвшөөрөл

Хэвлэх

10.1.Монголбанк дараахь үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг олгоно:

10.1.1.төлбөрийн үйлчилгээ;

10.1.2.төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа;

10.1.3.систем ажиллуулах;

10.1.4.төлбөрийн хэрэгсэл гаргах, хүлээн авах;

/Энэ заалтад 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

10.1.5.төлбөр тооцооны төлөөлөгчийн үүрэг гүйцэтгэх;

10.1.6.гэрээт төлөөлөгчөөр дамжуулан төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх;

10.1.7.аутсорсингийн үйлчилгээ авах;

10.1.8.мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэх;

10.1.9.мөнгөн хөрөнгийн цахим шилжүүлэг хийх;

10.1.10.цахим мөнгө гаргах;

10.1.11.Монголбанкнаас тодорхойлсон бусад.

/Энэ заалтыг 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

10.2.Энэ хуулийн 10.1.1-д заасан зөвшөөрөл бүхий этгээдэд 10.1.4-10.1.10-т заасан үйл ажиллагааны зөвшөөрлийг, энэ хуулийн 10.1.2, 10.1.3-т заасан зөвшөөрөл бүхий этгээдэд 10.1.7-д заасан зөвшөөрлийг олгоно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

10.3.Оператор, оролцогч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээдэд аудит хийх, Монголбанкны тавьсан нөхцөл, шаардлагыг хангасан аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн бүртгэлийг Монголбанк хөтөлнө.

10.4.Энэ хуулийн 10.1.9-д заасан зөвшөөрлийг Банкны тухай хуулийн 6.1.3-т заасан зөвшөөрлийг авсан банканд олгосонд тооцно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

11 дүгээр зүйл.Зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргах

Хэвлэх

11.1.Төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргагч дараахь баримт бичгийг Монголбанканд ирүүлнэ:

11.1.1.улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, эрх бүхий байгууллагаас олгосон зөвшөөрөл;

11.1.2.үзүүлэх төлбөрийн үйлчилгээний талаархи танилцуулга, холбогдох баримт бичиг;

11.1.3.төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэхэд ашиглах хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн эх үүсвэр, гарал үүслийг нотлох баримт бичиг;

11.1.4.төлбөрийн үйлчилгээг зохистой, найдвартай, тогтвортой үзүүлэхэд шаардлагатай систем, нөөцтэй, тэдгээрийг ашиглах чадвартайг нотолсон баримт бичиг, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх эхний таван жилийн бизнес төлөвлөгөө, дүрэм, журам;

11.1.5.хэрэглэгчийн мөнгөн хөрөнгийг хамгаалахын тулд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай баримт бичиг;

11.1.6.зохистой засаглал, эрсдэлийн удирдлага, нягтлан бодох бүртгэлийн аргачлал бүхий удирдлага зохион байгуулалт, дотоод хяналт зэргийг зохицуулсан баримт бичиг;

11.1.7.мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод хяналтын тогтолцоо бүрдүүлснийг нотлох баримт бичиг;

11.1.8.байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, шаардлагатай тохиолдолд гэрээт төлөөлөгч, аутсорсингийн үйлчилгээ авах тухай шийдвэр, үндэсний, эсхүл олон улсын төлбөрийн системд оролцохтой холбогдох баримт бичиг;

11.1.9.хүсэлт гаргагчтай холбогдох этгээдийн мэдээлэл;

11.1.10.удирдлагын болон төлбөрийн үйлчилгээг хариуцах нэгжийн удирдах ажилтны мэдээлэл;

11.1.11.үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт;

11.1.12.Монголбанкнаас шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээлэл.

11.2.Төлбөрийн хэрэгсэл гаргах, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэх, мөнгөн хөрөнгийн цахим шилжүүлэг хийх зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргагч нь Монголбанкнаас баталсан журамд заасан баримт бичгийг бүрдүүлж, Монголбанканд ирүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

11.3.Систем ажиллуулах зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргагч нь дараахь баримт бичгийг Монголбанканд ирүүлнэ:

11.3.1.улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, эрх бүхий байгууллагаас олгосон зөвшөөрөл;

11.3.2.ажиллуулах системийн танилцуулга, дүрэм;

11.3.3.систем ажилуулахад ашиглах хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн эх үүсвэр, гарал үүслийг нотлох баримт бичиг;

11.3.4.систем ажиллуулах эхний таван жилийн бизнес төлөвлөгөө;

11.3.5.зохистой засаглал, эрсдэлийн удирдлага, нягтлан бодох бүртгэлийн аргачлал бүхий удирдлага зохион байгуулалт, дотоод хяналт зэргийг зохицуулсан баримт бичиг;

11.3.6.байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, шаардлагатай тохиолдолд аутсорсингийн үйлчилгээ авах тухай шийдвэр, үндэсний болон олон улсын төлбөрийн системд оролцохтой холбогдсон баримт бичиг;

11.3.7.мэдээллийн технологийн систем болон техникийн тодорхойлолт, түүнд холбогдох дараахь баримт бичиг:

11.3.7.а.системийн бүтэц, ажиллагаа;

11.3.7.б.үндсэн системийн үйл ажиллагаа доголдсон нөхцөлд авч хэрэгжүүлэх онцгой байдлын болон тасралтгүй, найдвартай ажиллагааны төлөвлөгөө;

11.3.7.в.системд гүйлгээний мэдээллийг боловсруулах болон хадгалах явцад мэдээллийг задруулах, буруугаар ашиглах, устгах, өөрчлөх, хулгайлах, мэдээлэл алдагдах зэрэг аливаа хохирлоос хамгаалах арга хэмжээ.

11.3.8.оролцогч төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадваргүй, эсхүл төлбөрийн чадваргүй болсны улмаас системд учруулах эрсдэлийг хязгаарлах, удирдах арга хэмжээ, эрсдэлийн дүн шинжилгээ;

11.3.9.хүсэлт гаргагчтай холбогдох этгээдийн мэдээлэл;

11.3.10.удирдлагын болон системийг хариуцах нэгжийн удирдах ажилтны мэдээлэл;

11.3.11.үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт;

11.3.12.Монголбанкнаас тогтоосон бусад мэдээлэл.

/Энэ заалтад 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.4.Энэ хуулийн 11.1, 11.2, 11.3-т заасны дагуу бүрдүүлж өгсөн баримт бичгийг дутуу буюу тодорхой бус гэж үзвэл Монголбанк нэмэлт баримт бичиг шаардах эрхтэй бөгөөд хүсэлт гаргагч, түүний үйл ажиллагаа, эрх бүхий албан тушаалтантай холбоотой асуудлаар холбогдох эрх бүхий байгууллагаас тодорхойлолт, лавлагаа гаргуулан авч болно.

11.5.Энэ хуулийн 11.4-т заасан баримт бичгийг бүрдүүлэх хугацаа Монголбанкнаас зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргагчид мэдэгдсэнээс хойш 60 хүртэл хоног байна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

11.6.Монголбанк зөвшөөрөл хүссэн хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор баримт бичгийн бүрдлийг шалгаж, Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 2.1, 2.2, 2.3-т заасан арга хэмжээг авна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

12 дугаар зүйл.Төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлт гаргагчид тавих шаардлага

Хэвлэх

12.1.Төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлт гаргагч дараахь шаардлагыг хангасан байна:

12.1.1.Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан;

12.1.2.Монголбанкнаас тогтоосон өөрийн хөрөнгө, өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааг хангасан;

12.1.3.дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагын зохистой тогтолцоо бүхий төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагыг хангахуйц техникийн болон зохион байгуулалтын чадвартай;

12.1.4.хэрэглэгчээс, эсхүл бусад төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгчээс төлбөр гүйцэтгэхийн тулд хүлээж авсан мөнгөн хөрөнгийг өөр зорилгоор ашиглах, гуравдагч этгээдийн мөнгөн хөрөнгөтэй нийлүүлэх зэргээс хамгаалсан, төлбөрийн чадваргүй болсон үед үйлчилгээ үзүүлэгчийн бусад үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн нэхэмжлэлээс тусгаарлах боломж бүхий тогтолцоотой;

12.1.5.таван жилийн стратеги болон бизнес төлөвлөгөөтэй;

12.1.6.төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, туршлага, мэргэжлийн ёс зүй, мэргэшлийн ур чадвар бүхий хүний нөөцтэй;

12.1.7.тухайн системд зөвшөөрөгдсөн гүйлгээний төлбөр тооцоог гүйцэтгэхэд шаардлагатай төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварыг баталгаажуулах, зээлийн эрсдэлээс хамгаалсан;

12.1.8.Монголбанкнаас тогтоосон бусад нөхцөлийг хангах.

/Энэ заалтад 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

12.2.Монголбанк энэ хуулийн 12.1.2-т заасан өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааг доор дурдсан хүчин зүйлсийг харгалзан үзэж тогтоох ба зөвшөөрөл авч байгаа этгээдийн зөвшөөрлийн нөхцөлд тодорхой тусгана:

12.2.1.үзүүлэх төлбөрийн үйлчилгээний төрөл;

12.2.2.төлбөрийн дундаж дүн;

12.2.3.холбогдох бусад хүчин зүйлс.

12.3.Төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээдэд тавих нэмэлт шаардлагыг Монголбанкнаас баталсан журмаар тогтооно.

13 дугаар зүйл.Төлбөрийн хэрэгсэл гаргах, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэх, мөнгөн хөрөнгийн цахим шилжүүлэг хийх зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргагчид тавих шаардлага

/Энэ зүйлийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

Хэвлэх

13.1.Төлбөрийн хэрэгсэл гаргах, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэх, мөнгөн хөрөнгийн цахим шилжүүлэг хийх зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргагчид тавих шаардлагыг Монголбанк тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

14 дүгээр зүйл.Систем ажиллуулах хүсэлт гаргагчид тавих шаардлага

Хэвлэх

14.1.Систем ажиллуулах хүсэлт гаргагч дараахь шаардлагыг хангасан байна:

14.1.1.Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан;

14.1.2.Монголбанкнаас тогтоосон өөрийн хөрөнгө, өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааг хангасан;

14.1.3.дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагын зохистой арга хэрэгсэл бүхий систем ажиллуулахад шаардлага хангахуйц техникийн болон зохион байгуулалтын ур чадвартай;

14.1.4.үндэсний төлбөрийн системийн нэгдмэл байдал, системийн тасралтгүй, найдвартай, үр ашигтай ажиллагааг хангах;

14.1.5.төлбөр тооцоог үл саатуулах, төлбөр тооцоог эцэслэх, төлбөрийн үл буцаагдах байдлыг хангах чадвартай;

14.1.6.систем ажиллуулахад шаардлагатай мэдлэг, туршлага, мэргэжлийн ёс зүй, мэргэшлийн ур чадвар бүхий хүний нөөцтэй;

14.1.7.өөрийн системийн оролцогчид эрх тэгш оролцох боломжийг хангасан;

14.1.8.зээлийн, төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын, төлбөр тооцооны эрсдэлийг хянах эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоотой;

14.1.9.үндсэн системийн үйл ажиллагаа доголдсон нөхцөлд авч хэрэгжүүлэх онцгой байдлын болон тасралтгүй, найдвартай ажиллагааны төлөвлөгөөтэй;

14.1.10.Монголбанкнаас тогтоосон бусад нөхцөлийг хангах.

/Энэ заалтад 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

14.2.Монголбанк энэ хуулийн 14.1.2-т заасан өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааг доор дурдсан хүчин зүйлсийг харгалзан үзэж тогтоох ба зөвшөөрөл авч байгаа этгээдийн зөвшөөрлийн нөхцөлд тодорхой тусгана:

14.2.1.ажиллуулах системийн төрөл;

14.2.2.тус системээр боловсруулах төлбөрийн тоо ба дүнгийн урьдчилсан тооцоо;

14.2.3.холбогдох бусад хүчин зүйлс.

15 дугаар зүйл.Зөвшөөрөл олгох, сунгах, татгалзах

/Энэ зүйлийн гарчигт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

Хэвлэх

15.1.Төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх, төлбөрийн хэрэгсэл гаргах, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэх, мөнгөн хөрөнгийн цахим шилжүүлэг хийх болон систем ажиллуулах зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргагч энэ хуулийн 12, 13, 14 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг хангасан тохиолдолд Монголбанк зөвшөөрлийг дөрвөн жилийн хугацаатай олгоно.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

15.2.Зөвшөөрөл авах, зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлт гаргагч энэ хуульд заасан баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлж ирүүлснээс хойш зөвшөөрөл олгох, сунгах эсэх асуудлыг 60 хоногийн дотор шийдвэрлэж, шийдвэр гарснаас хойш хүсэлт гаргагчид гурав хоногийн дотор мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

15.3.Энэ хуулийн 15.1, 15.5-д заасан зөвшөөрөл олгох, сунгах эсэх асуудлыг шийдвэрлэх нийт хугацаа зөвшөөрөл авах хүсэлтийг анх хүлээн авсан өдрөөс хойш 180 хоногоос хэтрэхгүй байна.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

15.4.Энэ хуулийн 15.1-д заасны дагуу зөвшөөрөл олгох нь санхүүгийн тогтвортой байдал, нийтийн эрх ашгийг хамгаалах зорилгод нийцсэн байна.

15.5.Зөвшөөрөл эзэмшигч зөвшөөрлийн хугацааг сунгах хүсэлтээ энэ хуулийн 15.1-д заасан хугацаа дуусгавар болохоос 180 хоногийн өмнө энэ хууль болон Монголбанкнаас тогтоосон баримт бичгийн хамт Монголбанканд ирүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

15.6.Зөвшөөрлийн хугацааг сунгах хүсэлт гаргагч энэ хууль болон Монголбанкнаас тогтоосон шаардлагыг хангасан тохиолдолд Монголбанк уг зөвшөөрлийг хугацаагүй олгоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

15.7.Зөвшөөрөл авах, зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах хүсэлт гаргагч нь энэ хууль болон Монголбанкнаас тогтоосон шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд Монголбанк зөвшөөрөл олгох, сунгахаас татгалзаж, шийдвэрийг үндэслэлийн хамт ажлын гурван өдрийн дотор хүсэлт гаргагчид мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

16 дугаар зүйл.Зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулахыг хориглох

Хэвлэх

16.1.Аливаа этгээд Монголбанкны зөвшөөрөлгүйгээр төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх, төлбөрийн хэрэгсэл гаргах, энэ хуулийн 5.1.5-д заасан систем ажиллуулахыг хориглоно.

17 дугаар зүйл.Зөвшөөрлийг бусдад шилжүүлэх

Хэвлэх

17.1.Монголбанк зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд энэ хуулийн дагуу олгогдсон зөвшөөрөл, эсхүл аливаа эрхийг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн бусдад шилжүүлэхийг хориглоно. Энэ хуулийг зөрчиж, бусдад шилжүүлсэн зөвшөөрлийг хүчингүйд тооцно.

17.2.Энэ хуулийн дагуу олгосон зөвшөөрлийг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн шилжүүлж авах тухай хүсэлт гаргагчид энэ хуулийн 12, 13, 14 дүгээр зүйл нэгэн адил хамаарна.

18 дугаар зүйл.Зөвшөөрлийн нөхцөл, зөвшөөрөл эзэмшигчид тавих шаардлага

Хэвлэх

18.1.Монголбанк энэ хуулийн 10.1-д заасан зөвшөөрлийн нөхцөлийг тогтооно.

18.2.Зөвшөөрөл эзэмшигчийн удирдах албан тушаалтан, ажилтан, зөвшөөрөл эзэмшигчийн гэрээт төлөөлөгч, аутсорсингийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа этгээд тухайн албан тушаал, үйл ажиллагааг эрхлэхэд шаардлагатай мэдлэг, туршлага, мэргэжлийн ёс зүй, мэргэшлийн ур чадвартай байх нөхцөлийг хангаж ажиллана.

18.3.Зөвшөөрөл эзэмшигч нь энэ хуулийн 12, 13, 14 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг тогтмол хангаж ажиллана.

18.4.Зөвшөөрөл эзэмшигч нь төлбөр гүйцэтгэх баталгааг хангах зорилго бүхий сан байгуулж, ажиллуулна.

18.5.Энэ хуулийн 18.4-т заасан санг байгуулах, удирдахтай холбогдсон харилцааг Монголбанкны баталсан журмаар зохицуулна.

19 дүгээр зүйл.Зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох

Хэвлэх

19.1.Монголбанк зөвшөөрлийг тухайн зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл ажиллагааны онцлог, зөрчлийн шинж байдлыг харгалзан дараахь үндэслэлээр Монголбанкны шийдвэрт заасан хугацаагаар түдгэлзүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

19.1.1.зөвшөөрлийн нөхцөлд заасан өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааг 80 хүртэл хувиар хангаагүй;

19.1.2.энэ хуульд заасан бусад шаардлагыг хангаж ажиллаагүй.

19.2.Монголбанк зөвшөөрлийг дараахь үндэслэлээр хүчингүй болгож, нийтэд зарлана:

19.2.1.зөвшөөрөл эзэмшигчийг дампуурсан буюу төлбөрийн чадваргүй болсныг зарласан, эсхүл татан буулгах тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр гарсан;

19.2.2.зөвшөөрөл авахдаа хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн нь зөвшөөрөл авснаас хойш илэрсэн;

19.2.3.Монголбанкнаас зөвшөөрөл авснаас хойш зургаан сараас дээш хугацаанд зөвшөөрөлд заасан үйл ажиллагааг эрхэлж эхлээгүй;

19.2.4.зөвшөөрлийн нөхцөлд заасан өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааг 80-аас дээш хувиар хангаагүй;

19.2.5.хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулахдаа хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн.

19.3.Зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, эсхүл хүчингүй болгох тухай Монголбанкны шийдвэрийн талаар зөвшөөрөл эзэмшигч 10 хоногийн дотор шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй бөгөөд гомдол гаргасан нь Монголбанкны шийдвэрийг түдгэлзүүлэх үндэслэл болохгүй.

19.4.Энэ хуулийн 19.1, 19.2-т заасны дагуу зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон тохиолдолд зөвшөөрөл эзэмшигчийн төлбөр тооцооны болон клирингийн систем дэх гүйлгээнд оператор хязгаарлалт тогтоож болно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.5.Зөвшөөрөл эзэмшигч энэ хуулийн 19.1-д заасан зөрчлийг арилгасныг Монголбанкнаас тогтоосон тохиолдолд Монголбанкны шийдвэрээр зөвшөөрлийг сэргээнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.6.Зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, эсхүл хүчингүй болгосон тохиолдолд Монголбанкны шийдвэрт өөрөөр заагаагүй бол зөвшөөрөл эзэмшигч өөрийн үйл ажиллагааг тухайн шийдвэр гарсан өдрөөс эхлэн зогсоож, хэрэглэгчтэй байгуулсан гэрээнд заасны дагуу тэдгээрийн хохирлыг барагдуулах, мөнгөн хөрөнгийг буцаан олгох арга хэмжээг авна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

19.7.Зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгохтой холбоотой гарсан зардлыг зөвшөөрөл эзэмшигч хариуцан төлнө.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

АУТСОРСИНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ, ГЭРЭЭТ ТӨЛӨӨЛӨГЧӨӨР ДАМЖУУЛАН ТӨЛБӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ

20 дугаар зүйл.Аутсорсингийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээд болон гэрээт төлөөлөгчид тавих шаардлага, хариуцлага

Хэвлэх

20.1.Оператор нь үйл ажиллагааныхаа тодорхой хэсгийг гуравдагч этгээдээр гүйцэтгүүлэх /цаашид "аутсорсингийн үйлчилгээ авах" гэх/ тохиолдолд энэ хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулна.

20.2.Төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч нь төлбөрийн үйлчилгээний тодорхой хэсэгт аутсорсингийн үйлчилгээ авах бол энэ хуулийн 12 дугаар зүйлд, гэрээт төлөөлөгчөөр дамжуулан үзүүлэх бол Монголбанкнаас баталсан журамд заасан шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулна.

20.3.Оператор, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч нь аутсорсингийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа хуулийн этгээд болон гэрээт төлөөлөгчийн төлбөрийн системд холбогдох үйл ажиллагааны хариуцлагыг хүлээнэ.

21 дүгээр зүйл.Аутсорсингийн үйлчилгээ авах

Хэвлэх

21.1.Оператор, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээд Монголбанкнаас тогтоосон нөхцөл, шаардлагыг хангасан тохиолдолд Монголбанкны зөвшөөрлөөр аутсорсингийн үйлчилгээ авна. Аутсорсингийн үйлчилгээ авах хүсэлт гаргахад Монголбанкнаас тогтоосон баримт бичиг, мэдээллийг ирүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

21.2.Монголбанк энэ хуулийн 21.1-д заасан хүсэлт, мэдээллийг хянаж, дараахь үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөхгүй гэж үзвэл аутсорсингийн үйлчилгээ авах зөвшөөрөл олгох эсэхийг шийдвэрлэнэ:

21.2.1.оператор, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээдийн дотоод хяналт;

21.2.2.оператор, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээд энэ хуульд заасан шаардлага хангаж байгаа эсэхэд тавих Монголбанкны хяналт;

21.2.3.хэрэглэгчийн мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдал, үйл ажиллагааны тасралтгүй, найдвартай байдал.

21.3.Оператор, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээд нь онцгой ач холбогдол бүхий үйл ажиллагааны аутсорсингийн үйлчилгээ авах тохиолдолд Монголбанк дараахь шаардлагыг тавина:

21.3.1.аутсорсингийн үйлчилгээ авснаар удирдлагын үүрэг, хариуцлага шилжихгүй байх;

21.3.2.хэрэглэгчийн өмнө хүлээсэн төлбөрийн хэрэгсэл гаргагчийн үүрэг, хариуцлага, тэдгээрийн хоорондын харилцаанд нөлөөлөхгүй байх;

21.3.3.оператор, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээд энэ хуульд заасан шаардлагыг тогтмол хангаж ажиллах;

21.3.4.төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх, төлбөрийн хэрэгсэл гаргах болон систем ажилуулах зөвшөөрөл олгосон үндэслэл, нөхцөлийг өөрчлөхгүй байх.

21.4.Доголдол, саатал нь оператор, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч болон төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрлийн нөхцөл, санхүүгийн үзүүлэлт, үйлчилгээний тасралтгүй, найдвартай байдалд тавигдах шалгуур үзүүлэлтэд үлэмж хэмжээгээр нөлөөлөхөөр бол тухайн үйл ажиллагааг онцгой ач холбогдол бүхий гэж тооцно.

22 дугаар зүйл.Гэрээт төлөөлөгчөөр дамжуулан төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх

Хэвлэх

22.1.Төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч нь гэрээт төлөөлөгчөөр дамжуулан хэрэглэгчид төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх бол Монголбанкнаас тогтоосон баримт бичгийг үйлчилгээний хөлс төлсөн баримтын хамт Монголбанканд ирүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

22.2.Монголбанк энэ хуулийн 22.1-д заасан баримт бичгийг хянаж, гэрээт төлөөлөгчөөр дамжуулан төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл олгох эсэх асуудлыг шийдвэрлэнэ.

22.3.Төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч нь гэрээт төлөөлөгчийг Монголбанканд бүртгүүлнэ. Монголбанк гэрээт төлөөлөгчийн бүртгэлийг хөтөлж, нийтэд мэдээлнэ.

22.4.Төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч нь Монголбанкны зөвшөөрөлгүйгээр гэрээт төлөөлөгчөөр дамжуулан төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхийг хориглоно.

22.5.Гэрээт төлөөлөгчөөр дамжуулан үзүүлсэн төлбөрийн үйлчилгээний хариуцлагыг төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч хүлээнэ.

22.6.Төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч нь тухайн гэрээт төлөөлөгч түүний өмнөөс үйлчилгээ үзүүлж байгааг хэрэглэгчид мэдээлэх үүрэгтэй.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

СИСТЕМИЙН ДҮРЭМ

23 дугаар зүйл.Системийн дүрмийг тогтоох

Хэвлэх

23.1.Оператор нь системийн зохистой засаглал, удирдлага, үйл ажиллагааны дүрэмтэй байна. Дүрэмд дараахь зүйлийг тусгана:

23.1.1.төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын, зээлийн болон төлбөр тооцооны эрсдэлийн удирдлага;

23.1.2.төлбөрийн даалгавар, төлбөр тооцоог эцсийн гэж тооцох нөхцөл, хугацаа;

23.1.3.оролцогч, операторын эрх, үүрэг, системийн үйл ажиллагааны эрсдэл, компанийн зохистой засаглал, системд оролцох болон учирч болзошгүй нөхцөл байдлын үед авах арга хэмжээний зохицуулалт.

23.2.Энэ хуулийн 23.1-д заасан дүрэм нь энэ хуульд заасан шаардлага, системийн зохистой засаглал, удирдлага, үйл ажиллагаатай холбогдуулан Монголбанкнаас баталсан зөвлөмж, аргачлал, журам, дүрэмтэй нийцсэн байна.

23.3.Оператор энэ хуулийн 23.1-д заасан дүрмийг Монголбанкаар хянуулж, бүртгэлийн дугаар авснаар уг дүрэм хүчин төгөлдөр болно.

24 дүгээр зүйл.Систем, системийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

Хэвлэх

24.1.Монголбанк дараахь асуудлаар системийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, эсхүл хүчингүй болгуулах арга хэмжээ авна:

24.1.1.нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах;

24.1.2.оролцогчийн ашиг сонирхлыг хамгаалах;

24.1.3.системд оролцох этгээдийн эрхийг хамгаалах;

24.1.4.Монголбанкнаас шаардлагатай гэж үзсэн бусад асуудал.

24.2.Оператор доор дурдсанаас бусад тохиолдолд систем, системийн дүрэмд системийн бүтэц, үйл ажиллагаа, эсхүл удирдлагад нөлөөлж болохуйц нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг хориглоно:

24.2.1.Монголбанкнаас бичгээр, эсхүл Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 18.2-т заасан систем, албаны цахим шуудангаар дамжуулан цахим хэлбэрээр зөвшөөрөл авсан;

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

24.2.2.Монголбанкнаас бичгээр, эсхүл энэ хуулийн 24.2.1-д заасан цахим хэлбэрээр зөвшөөрөл авсны дараа нэмэлт, өөрчлөлт хүчин төгөлдөр болохоос 30 хоногийн өмнө оролцогчид мэдэгдсэн.

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

24.3.Монголбанк мөнгөний бодлого, санхүүгийн тогтвортой байдал, эсхүл нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах, системийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор системд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрлийг операторт өгч болох бөгөөд энэ нь энэ хуулийн 24.2.2-т хамаарахгүй.

25 дугаар зүйл.Системд оролцох

Хэвлэх

25.1.Системийн дүрэм нь оролцогчдын эрх тэгш, үл ялгаварласан, тэнцвэртэй байдлыг хангасан байна.

25.2.Оператор нь дараахь эрсдэлээс хамгаалахдаа оролцогчийн систем дэх оролцоог зайлшгүй шаардлагатай хэмжээнээс хэтрүүлэн хязгаарлаж үл болно:

25.2.1.зээлийн, төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын болон системийн;

25.2.2.төлбөр тооцооны;

25.2.3.мэдээллийн систем, эсхүл дотоод хяналтын доголдлын улмаас үүссэн, урьдчилан мэдэх боломжгүй байсан алдагдал хүлээх.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

ХЭРЭГЛЭГЧИЙГ ХАМГААЛАХ

26 дугаар зүйл.Үйлчилгээний нөхцөл, түүний ил тод байдал

Хэвлэх

26.1.Төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч нь хэрэглэгчтэй гэрээ, хэлцэл байгуулахдаа үйлчилгээний нөхцөл, талуудын хүлээх үүргийг хэрэглэгчид ойлгомжтой байдлаар танилцуулна.

26.2.Энэ хуулийн 26.1-д заасан үйлчилгээний нөхцөлд дараахь мэдээллийг тусгана:

26.2.1.төлбөрийн хэрэгсэл, түүний нууц код, дансны хандалтын нууц код зэргийг алдсан, үрэгдүүлсэн, гээгдүүлсэн, зөвшөөрөлгүй этгээд ашигласан, гуравдагч этгээд мэдсэн байж болзошгүй гэж үзсэн, эсхүл хэрэглэгчийн зөвшөөрөлгүй төлбөрийн үйлчилгээ хийгдсэн тохиолдолд нэн даруй мэдэгдэх талаархи хэрэглэгчийн хүлээх үүрэг, хариуцлага;

26.2.2.хэрэглэгчийн зөвшөөрөлгүй төлбөрийн үйлчилгээ хийгдсэн, эсхүл хийгдсэн байж болзошгүй тухай мэдэгдлийг хэрэглэгчээс хүлээж авах, баталгаажуулах арга хэмжээ;

26.2.3.хэрэглэгчийн хийсэн төлбөрийг гүйцэтгэх хугацаа;

26.2.4.хэрэглэгчийн хийж болох төлбөрийн үйлчилгээний төрөл, давтамж болон үнийн дүнгийн хязгаарлалт;

26.2.5.төлбөрийн үйлчилгээний хөлс;

26.2.6.урьдчилж зөвшөөрөл олгосон төлбөрийн үйлчилгээний хүрээнд төлбөрийг зогсоох хэрэглэгчийн эрх, түүнд холбогдох зохицуулалт;

26.2.7.төлбөрийн үйлчилгээтэй холбогдох мэдээллийг авах хэрэглэгчийн эрх;

26.2.8.алдаа гарсан үед залруулга хийх зохицуулалт, түүнд холбогдох хэрэглэгчийн эрх;

26.2.9.хэрэглэгчийн өмнө хүлээх төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үүрэг, хариуцлага;

26.2.10.хэрэглэгч нууц гэж үзсэн аливаа мэдээллийг эрх бүхий гуравдагч этгээдэд гаргаж өгөх нөхцөл;

26.2.11.төлбөрийн хэрэгсэл гаргагчаас бусад этгээдийн ажиллуулж байгаа цахим төхөөрөмжөөр шилжүүлэг хийсэн тохиолдолд шимтгэл төлж болох тухай мэдээлэл.

26.3.Төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч, оператор нь хэрэглэгчээс үйлчилгээний шимтгэл, хөлс авдаг бол энэ хуулийн 26.4-т заасны дагуу нийтэд мэдээлнэ.

26.4.Төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн энэ хуулийн 26.3-т заасан шимтгэл, хөлстэй холбогдох мэдээллийг хэрэглэгчийн үйлчилгээ авч байгаа газарт ил тод, харагдахуйц байршуулна.

26.5.Төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн энэ хуулийн 26.3-т заасан мэдээлэл нь Монголбанкнаас тавих шаардлагыг хангасан байна.

26.6.Төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч, оператор нь энэ хуулийн 26.3-т заасан шаардлагыг биелүүлээгүй бол харилцагчаас шимтгэл, хөлс авахыг хориглоно.

26.7.Үйлчилгээний нөхцөл энгийн, ойлгомжтой байна.

26.8.Төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч нь хэрэглэгчийн дансны нууцлалыг хангах нөхцөлд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд Монголбанкнаас баталсан журамд заасан хэлбэр, хугацаанд хэрэглэгчид мэдэгдэнэ.

27 дугаар зүйл.Хязгаарлагдмал хүрээнд үзүүлэх үйлчилгээ

Хэвлэх

27.1.Доор дурдсан нөхцөлийг бүхэлд нь, эсхүл аль нэгийг хангасан этгээдийг хязгаарлагдмал хүрээнд үйлчилгээ үзүүлэгч гэж үзнэ:

27.1.1.өмнөх 12 сарын хугацаанд хийсэн гүйлгээний нийт дүн нь Монголбанкнаас тогтоосон дүнгээс хэтрээгүй;

27.1.2.хэрэглэгчийн нийт тоо Монголбанкнаас тогтоосон тооноос хэтрээгүй.

27.2.Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор хязгаарлагдмал хүрээнд үйлчилгээ үзүүлж байгаа этгээдийн үйл ажиллагаанд Монголбанк хяналт тавина.

27.3.Энэ хуулийн 27.1-д заасан үйлчилгээ үзүүлэгчид тавих шаардлага, түүний үйл ажиллагаанд хяналт тавих журмыг Монголбанк тогтооно.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

ҮНДЭСНИЙ ТӨЛБӨРИЙН СИСТЕМИЙН ХЯНАЛТ

28 дугаар зүйл.Үндэсний төлбөрийн систем, түүний үйл ажиллагаанд тавих хяналт

Хэвлэх

28.1.Монголбанк үндэсний төлбөрийн систем, түүний үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг хэрэгжүүлнэ.

28.2.Монголбанк төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч, төлбөрийн хэрэгсэл гаргагч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээд болон операторын зохистой засаглал, удирдлага, үйл ажиллагаа, хэрэглэгчтэй холбогдох харилцаа, систем хоорондын хамаарлыг зохицуулсан журам, дүрэм баталж, шийдвэр гаргаж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.

28.3.Монголбанк үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч, төлбөрийн хэрэгсэл гаргагч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээд, операторын үйл ажиллагааг хянан шалгах, энэ хуулийн 44.1-д заасан арга хэмжээг авах эрхтэй.

28.4.Монголбанкны хяналт шалгалтыг Монголбанкнаас томилсон хянан шалгагч хэрэгжүүлнэ.

28.5.Оператор, оролцогч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээд нь Монголбанкнаас шаардсан тохиолдолд энэ хуулийн 10.3-т заасан, Монголбанканд бүртгэлтэй аудитын үйлчилгээ үзүүлэх этгээдээр аудит хийлгэнэ.

29 дүгээр зүйл.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх

Хэвлэх

29.1.Оператор, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээд нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг дагаж мөрдөнө.

29.2.Оператор, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээд нь гэрээт төлөөлөгч, аутсорсингийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа этгээдэд энэ хуулийн 29.1-д заасан хуулийг мөрдүүлэх үүргийг хүлээнэ.

30 дугаар зүйл.Зөвшөөрөл эзэмшигчийн төлбөрийн системд холбогдох үйл ажиллагааны баримт бичгийн хадгалалт, хамгаалалт

Хэвлэх

30.1.Оператор, оролцогч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээд нь төлбөрийн системд холбогдох үйл ажиллагааны явцад бий болсон баримт бичгийг хүлээн авсан, эсхүл үүссэн өдрөөс хойш 15-аас доошгүй жил хадгална.

30.2.Энэ хуулийн 30.1-д заасан баримт бичгийг Монголбанк болон холбогдох төрийн байгууллагын хамтран баталсан журмын дагуу хадгалж, хамгаална.

31 дүгээр зүйл.Мэдээлэл авах

Хэвлэх

31.1.Оператор, оролцогч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээд нь Монголбанк, түүний хянан шалгагчийн шаардсаны дагуу өөрийн үйл ажиллагаанд холбогдох баримт бичиг, данс бүртгэл, тайлан, тэнцэл, санхүүгийн баримт, тайлбар, лавлагаа, шаардлагатай бусад баримтыг тогтоосон хугацаанд гаргаж өгнө.

31.2.Оператор, оролцогч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээд нь энэ хуулийн 31.1-д заасан мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хариуцна.

32 дугаар зүйл.Мэдээллийн нууцлал

Хэвлэх

32.1.Монголбанк, Монголбанкны албан тушаалтан, ажилтан энэ хуульд заасан чиг үүргээ гүйцэтгэхдээ олж авсан мэдээллийн нууцлалыг доор дурдсанаас бусад тохиолдолд шууд болон шууд бусаар задруулахыг хориглоно:

32.1.1.энэ хуульд заасан чиг үүргийг гүйцэтгэх;

32.1.2.үндэсний төлбөрийн системийн үр ашигтай, найдвартай, аюулгүй байдал, санхүүгийн нэгдмэл байдлыг хангах шаардлагатай нөхцөл байдал үүссэн;

32.1.3.шүүх, прокурорын байгууллагын удирдлага хүсэлт гаргасан, эсхүл авлигатай тэмцэх болон цагдаагийн байгууллагын хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагааны шаардлагаар, түүнчлэн тагнуулын байгууллага мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбогдсон мэдээллийг шалгах шаардлагаар тэдгээрийн удирдлагын хүсэлтийг прокурор зөвшөөрсөн;

32.1.4.шүүхийн шийдвэр гарсан;

32.1.5.Монгол Улсын олон улсын гэрээний дагуу хүлээсэн үүргийг биелүүлэх.

33 дугаар зүйл.Үйлчилгээний хөлс, шимтгэл

Хэвлэх

33.1.Монголбанк нь оператор, оролцогч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээд, зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргагчаас үйлчилгээний хөлс, шимтгэл авна. Хөлс, шимтгэлийн хэмжээг Монголбанк тогтооно.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

33.2.Үндэсний төлбөрийн системийн үйл ажиллагаатай холбогдох хөлс, шимтгэлийн нөхцөл, хувь хэмжээний дээд хязгаарыг Монголбанк батална.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ЦАХИМ ШИЛЖҮҮЛЭГ, ЦАХИМ МӨНГӨ

34 дүгээр зүйл.Мөнгөн хөрөнгийн цахим шилжүүлгийн хэрэгжилт, нотолгоо

Хэвлэх

34.1.Мөнгөн хөрөнгийн цахим шилжүүлэг, мөнгөн хөрөнгийн цахим шилжүүлгийн бүртгэлийн бичилтийг холбогдох хууль, Монголбанкнаас баталсан журмын дагуу гүйцэтгэнэ.

34.2.Монголбанк цахим мэдээний дагуу хийгдсэн мөнгөн хөрөнгийн цахим шилжүүлэг, төлбөрийн даалгавартай холбогдох харилцааг зохицуулах журам, заавар баталж, шийдвэр гаргаж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.

35 дугаар зүйл.Цахим мөнгө, цахим мөнгө гаргагчид тавих шаардлага

Хэвлэх

35.1.Төлбөрийн хэрэгсэл гаргах зөвшөөрөл бүхий этгээд нь Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу цахим мөнгө гаргана.

35.2.Цахим мөнгө дараахь шинжийг нэгэн зэрэг агуулсан байна:

35.2.1.мөнгөн дүн нь цахим хэлбэрээр хадгалагдсан;

35.2.2.мөнгөн хөрөнгөөр баталгаажсан;

35.2.3.цахим мөнгө гаргагч, түүний харилцагчаас бусад гуравдагч этгээд төлбөрт хүлээн зөвшөөрсөн;

35.2.4.цахим мөнгө нь мөнгөн хөрөнгөд, мөнгөн хөрөнгө нь цахим мөнгөнд чөлөөтэй хөрвөх.

35.3.Нэг цахим мөнгө нь нэг төгрөгтэй тэнцүү байна. Цахим мөнгөний доод нэгж нь нэг цахим мөнгө байна.

35.4.Хүсэлт гаргагч нь цахим мөнгө гаргах зорилгоор төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл хүссэн бол энэ хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан шаардлагаас гадна дараахь нөхцөлийг хангасан байна:

35.4.1.цахим мөнгө нь зээлийн эх үүсвэр болохгүй;

35.4.2.цахим мөнгө гаргагч нь эргэлтэд оруулсан, буцаан татсан цахим мөнгөний дүнг санхүүгийн тайланд тусгах ба эдийн засаг дахь цахим мөнгөний нийлүүлэлтийн хэмжээ, эргэлтийн хурд зэрэгт хяналт тавьж, шинжилгээ хийхэд Монголбанканд шаардлагатай үнэн зөв мэдээллийг гаргаж өгнө;

35.4.3.клирингийн болон төлбөр тооцооны үйл ажиллагаа нь оролцогчийн төлбөр тооцооны системд төлбөр гүйцэтгэх даалгавар үүссэн даруй төлбөрийн эцэслэлт хийгдэх боломжтой байна;

35.4.4.хэрэглэгчийн анхны шаардлагаар цахим мөнгө болон төгрөгийг харилцан хөрвүүлэх үүрэг хүлээнэ.

35.4.5.Монголбанкнаас тогтоосон бусад нөхцөл, шаардлагыг хангана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

35.5.Цахим мөнгөнд хөрвүүлэх зорилгоор хүлээн авсан, эсхүл цахим мөнгөнд хөрвөсөн мөнгөн хөрөнгийг бусдаас татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөд тооцохгүй.

ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ТӨЛБӨР ТООЦОО, ҮР ДҮНГИЙН ТООЦООЛОЛ, ТӨЛБӨРИЙН ЭЦЭСЛЭЛТ

36 дугаар зүйл.Төлбөр тооцоо

Хэвлэх

36.1.Төлбөр тооцооны системээр дамжуулсан гүйлгээ бүрийн оролцогч хооронд хийгдэх төлбөр тооцоог төлбөр тооцооны дүрмийн дагуу хийнэ.

36.2.Төлбөр тооцооны дүрэмд оролцогчоос төлбөрийн систем, клирингийн төв, арилжааны төлбөр тооцоог төвлөрүүлэн гүйцэтгэх эрх бүхий этгээд, бусад оролцогчийн өмнө хүлээсэн төлбөр тооцооны аливаа үүргээ гүйцэтгэх, гүйцэтгэх боломжгүй болох, эсхүл ийм нөхцөл байдал үүсч болзошгүй үед авах арга хэмжээ зэргийг тусгана.

36.3.Шууд оролцогч нь төлбөр тооцооны дансыг Монголбанкан дээр байршуулна.

36.4.Оролцогч хоорондын төлбөр тооцоог Монголбанкан дахь төлбөр тооцооны дансаар дамжуулан гүйцэтгэнэ.

36.5.Төлбөр тооцооны төлөөлөгчид тавих шаардлагыг Монголбанк тогтооно.

36.6.Оролцогч нь энэ хуулийн 36.5-д заасан шаардлагыг хангасан шууд оролцогчоор төлбөр тооцооны төлөөлөгчийн үүрэг гүйцэтгүүлж болно.

36.7.Оролцогч нь энэ хуулийн 36.6-д заасны дагуу төлбөр тооцооны үүргээ төлбөр тооцооны төлөөлөгчөөр гүйцэтгүүлэх бол тухайн оролцогчийн өмнөөс аливаа төлбөр тооцооны үүргийг төлбөр тооцооны төлөөлөгч гүйцэтгэхээс өмнө түүнийг томилсон тухай мэдэгдэл болон зөвшөөрлийг операторт хүргүүлнэ.

36.8.Оролцогч нь тухайн төлбөр тооцооны төлөөлөгчөөс татгалзах тохиолдолд энэ тухай операторт 30 хоногийн өмнө бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

37 дугаар зүйл.Үр дүнгийн тооцоолол хийх

Хэвлэх

37.1.Оролцогчийн өглөг, бусад оролцогчоос хүлээж авах авлагын дүнг цэвэршүүлж, хоёр болон олон талын, үүрэг дуусгавар болгох үеийн, үүрэг гүйцэтгэх боломжгүй болох үеийн төлбөрийн үр дүнгийн тооцоолол, эсхүл эдгээрийн холимог хэлбэрийн үр дүнгийн тооцооллыг хийж, үр дүнгийн тооцооллын хаалтын дүнг тодорхойлно.

37.2.Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд хийсэн шилжүүлэг, түүний үр дүнгийн тооцоолол нь гуравдагч этгээдийн өмнө хүчин төгөлдөр байна.

38 дугаар зүйл.Төлбөрийн эцэслэлт

Хэвлэх

38.1.Оролцогчийн төлбөр системд орсон тохиолдолд төлбөрийн эцэслэлт хүчин төгөлдөр болно.

38.2.Оператор нь төлбөрийн эцэслэлт, үл буцаагдах байдлыг хангах тухай системийн дүрэмд тусгана.

38.3.Төлбөрийн эцэслэлт энэ хуулийн 38.1-д заасны дагуу хүчин төгөлдөр болсон тохиолдолд буцаан дуудах, эргүүлэн татах, тусгаарлахыг хориглоно.

39 дүгээр зүйл.Төлбөр тооцооны барьцаа хөрөнгө

Хэвлэх

39.1.Төлбөрийн найдвартай, аюулгүй байдлыг хангах, системд хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх баталгаа болгох зорилгоор оператор, шууд оролцогч Монголбанканд барьцаа хөрөнгө байршуулна.

39.2.Засгийн газрын төлбөр, түүнтэй холбогдох төлбөр тооцоог гүйцэтгэгч санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад энэ хуулийн 39.1 дэх хэсэг хамаарахгүй.

АРАВДУГААР БҮЛЭГ

ТАТАН БУУЛГАХ, ДАХИН ХӨРӨНГӨЖҮҮЛЭХ ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

40 дүгээр зүйл.Шийдвэрийг Монголбанканд хүргэх

Хэвлэх

40.1.Оператор, оролцогч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээд нь тэдгээрийг татан буулгах, дахин хөрөнгөжүүлэх ажиллагаа эхлүүлэх шийдвэр гарсан буюу Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 119.4-т заасны дагуу оролцогч шүүхийн шийдвэрийг гардан авсан даруй тухайн шийдвэрийн хувийг Монголбанканд хүргүүлэх үүрэг хүлээнэ.

41 дүгээр зүйл.Систем ажиллуулах, системд оролцохыг хязгаарлах, хориглох

Хэвлэх

41.1.Оператор, оролцогчийг татан буулгах тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр гарсан тохиолдолд Монголбанк уг шийдвэрийг хүлээн авсан өдрөөс эхлэн оператор, оролцогчийг төлбөр тооцооны системд оролцохыг хориглоно.

41.2.Оператор, оролцогчийг дахин хөрөнгөжүүлэх шийдвэр гарсан тохиолдолд Монголбанк зөвшөөрөх хүртэл хугацаанд тухайн этгээдийг систем ажиллуулах, системд оролцохыг хориглоно.

42 дугаар зүйл.Татан буулгах, дахин хөрөнгөжүүлэх арга хэмжээ төлбөрийн эцэслэлтэд үл нөлөөлөх

Хэвлэх

42.1.Оролцогчийг татан буулгах, дахин хөрөнгөжүүлэх арга хэмжээ авахтай холбогдсон шийдвэрийг Монголбанк хүлээн авахаас өмнө энэ хуулийн 38 дугаар зүйлд заасны дагуу хийсэн төлбөрийн эцэслэлт, төлбөрийн үл буцаагдах байдалд уг шийдвэр нөлөөлөхгүй.

43 дугаар зүйл.Хэрэг гүйцэтгэгчийн авах арга хэмжээ

Хэвлэх

43.1.Оролцогч татан буугдсан, оролцогчийг дахин хөрөнгөжүүлэх ажиллагаа эхэлсэн, шүүхээс төлбөрийн чадваргүй гэж тооцсон тохиолдолд хэрэг гүйцэтгэгч нь бусад оролцогчийн өмнө системийн дүрмийн дагуу хариуцагчийн хүлээсэн төлбөрийн болон төлбөр тооцооны үүргийн гүйцэтгэлийг дараахь тохиолдолд хангана:

43.1.1.татан буулгах, дахин хөрөнгөжүүлэх ажиллагаа эхлэхээс өмнө, эсхүл төлбөрийн чадваргүйд тооцсон шүүхийн шийдвэрийг Монголбанк хүлээн авахаас өмнө тодорхойлсон үр дүнгийн тооцооллын хаалтын дүнг;

43.1.2.татан буулгах, дахин хөрөнгөжүүлэх шийдвэрийг Монголбанк хүлээн авсан өдөр, эсхүл түүний дараа өдөр биелүүлэх үр дүнгийн тооцооллын хаалтын дүнг.

АРВАН НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

БУСАД

44 дүгээр зүйл.Хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдэд хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

44.1.Оператор, оролцогч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээд, түүний албан тушаалтан үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн бол тухайн зөрчлийн шинж байдлыг харгалзан Монголбанк дараахь арга хэмжээ авна:

44.1.1.бичгээр, эсхүл энэ хуулийн 24.2.1-д заасан цахим хэлбэрээр сануулга өгөх;

/Энэ заалтад 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

44.1.2.зөрчлийг арилгах талаар хугацаатай даалгавар өгөх;

44.1.3.энэ хуулийн 44.2-т заасан захиргааны хариуцлага ногдуулах;

44.1.4.оператор, оролцогч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагыг албан тушаалаас нь түдгэлзүүлэх, эсхүл чөлөөлөх талаар төлөөлөн удирдах зөвлөлд мэдэгдэл өгөх;

44.1.5.оператор, оролцогч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээдийн үйл ажиллагааг хэсэгчлэн болон бүхэлд нь хязгаарлах, түдгэлзүүлэх;

44.1.6.оператор, оролцогч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрлийг хүчингүй болгох.

44.2.Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол гэм буруутай этгээдэд Монголбанкны хянан шалгагч Зөрчлийн тухай хуульд заасан шийтгэл оногдуулна.

44.3.Энэ хуулийн 44.2-т заасан шийтгэлийн орлогыг улсын төсөвт төвлөрүүлнэ.

44.4.Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль тогтоомж зөрчсөнөөс учирсан эд хөрөнгийн хохирлыг Иргэний хуулийн дагуу нөхөн төлүүлнэ.

44.5.Энэ хуулийн 44.2-т заасан шийтгэлийг үндэслэлгүй гэж үзвэл Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлүүлнэ.

45 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

45.1.Энэ хуулийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА М.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.11.01-ний өдрийн орчуулга)                                 Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

May 31, 2017                                                                                            Ulaanbaatar city

 

ON NATIONAL PAYMENT SYSTEM

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1. This law shall regulate the relations with respect to managing, organizing, regulating and overseeing the national payment system of Mongolia.

Article 2.Legislations on National Payment System

2.1.Legislations on the national payment system consist of the Constitution of Mongolia, the Law on Central Bank /Mongol bank/, this law and other legislative acts enacted in compliance therewith.

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, provides otherwise than the law on national payment system, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3. Scope of the Law

3.1.This law applies to the national payment system of Mongolia and its activities.

3.2.Activities related to provision of payment services by entity within a limited scope are subject to this law.

Article 4.Principles of National Payment System and Its Activities

4.1.The following principles shall apply to the national payment system of Mongolia and its activities:

4.1.1.ensure the integrated national payment system;

4.1.2.ensure stability, continuity, reliability and efficiency of the national payment system;

4.1.3.avoid delaying payment settlement;

4.1.4.ensure payment finalization and non-refundable payment;

4.1.5.manage risks of the national payment system appropriately;

4.1.6.protect the interests of user;

4.1.7.ensure equal and inclusive participation of participants;

4.1.8.ensure the confidentiality and security of the national payment system.

Article 5.Definitions of legal terms

5.1.The following terms used in this law shall be understood as follows:

5.1.1."national payment system" means services related to processing, remittance, transmission and reception of transfers and payment orders made in MNT and foreign currency, activities of payment instruments, payment, clearing and settlement systems, and system operators, participants and third parties providing payment services on their behalf in whole or in part in the territory of Mongolia and their complete combination;

5.1.2."payment system" refers to a complex structure including procedures, rules, technology, software, and payment instruments related to transfer of funds between participants;

5.1.3."payment settlement system" means the infrastructure established and operated by the Bank of Mongolia in order to perform the function of cash and securities payments between participants that are determined by the system and clearing system authorized by the Bank of Mongolia;

5.1.4."clearing system" means the infrastructure with operations, technical technology, and software solutions for calculating results of participants' settlements and exchanging information related to the transfer of funds or securities from one participant to another through the clearing center;

5.1.5."system" means a payment, clearing and settlement system;

5.1.6."operator" means the Bank of Mongolia and a legal entity authorized by the Bank of Mongolia to operate the system;

5.1.7."participant" means an entity that has the right to provide clearing and payment settlement services and send and receive payments directly or indirectly to the system;

5.1.8."direct participant" means a participant who is responsible for payments of an indirect participant on the basis of customer's or its contract;

5.1.9."indirect participant" means a participant who performs payment settlements through a direct participant on the basis of the contract;

5.1.10."customer" means any person receiving services from a payment service provider;

5.1.11."entity authorized to perform centralized commercial settlement" means a legal entity participating in the centralized settlement system, assuming the role of a buyer for each seller of securities and financial instruments, and a seller for each buyer, and an entity who runs activities specified in articles 43 and 44 of the Law on Securities Market;

5.1.12."clearing center" means a legal entity authorized by the Bank of Mongolia that provides clearing services and does not maintain the participant's account;

5.1.13."settlement agent" means a direct participant authorized by the Bank of Mongolia who has maintained their settlement account for the purpose of payment settlement between participants;

5.1.14."payment service provider" means a legal entity authorized by the Bank of Mongolia to provide payment services;

5.1.15."contract agent" means a legal entity that provides payment services based on a contract made with a payment service provider;

5.1.16."payment service" means cash deposit or withdrawal or transfers, payment remittance, issuing and receiving payment instruments, making remittance, issuing electronic money, making electronic fund transfers and other services related to the transfer of funds determined by the Bank of Mongolia;

5.1.17."activities related to the provision of payment services" shall mean a provision of payment service providers with technical technology, professional personnel and other support determined by the Bank of Mongolia and any activities authorized by the Bank of Mongolia;

5.1.18."transfer" means an activity of transferring funds from any person through a payment service provider;

5.1.19."credit transfer" means an activity of transferring funds to the payee's account through the payment service provider as per the instructions of the transmitter;

5.1.20."debit transfer" means a transfer of funds initiated at the payee's request based on the permission granted by the payer to the payment service provider;

5.1.21."electronic fund transfer" means a transfer of funds initiated by a customer to a payment service provider via electronic device;

5.1.22."money remittance" means a service of transferring money authorized by the Bank of Mongolia through a payment service provider without creating an account in the name of the payer or payee;

5.1.23."payment instrument" means tangible and intangible instruments authorized by the Bank of Mongolia, such as payment cards and electronic money for transferring, receiving, and paying cash and funds;

5.1.24."payment card" means a payment instrument enabling cardholders to make payments that meet both or either of the standards of internationally accepted card organizations and the requirements of the Bank of Mongolia;

5.1.25 "e-money" means non-cash payment instrument issued with the approval of the Bank of Mongolia that have the same value as the Mongolian currency-tugrik;

5.1.26."settlement" means a process of recording payments of money and securities made between two or more parties in the account;

5.1.27."settlement account" means the participant's account placed at the Bank of Mongolia, or at an entity authorized to centralize commercial settlement, or a settlement agent used for settlement between participants;

5.1.28."clearing" is a process of transmitting, adjusting and confirming the transfer of money or securities before settlement, which includes the calculation of transaction results and the determination of final settlement amount;

5.1.29."calculation of results" means an activity of determining the closing ratio of the calculation of results, which is the net amount of mutual payment obligations of two or more participants;

5.1.30."closing ratio of calculation of results" means the settlement amount resulting from clearing the amount of payables and receivables between the participants according to the rules of settlement and creating a single net receivable or payable;

5.1.31."settlement of result " means a process of calculating the results of transfers made between participants on that day in one or more specified periods in the relevant account;

5.1.32."calculation of results at the time of termination of duty" means a special type of calculation of results performed by the operator in order to complete the settlement of the participant who is no longer able to perform his/her duties;

5.1.33."calculation of results at the time of transfer of duties" means a calculation of results after termination of the contractual obligations of the parties through mutual calculation and transfer to the new obligor;

5.1.34."calculation of results of multiple parties" means an activity of calculating the results of obligations arising between three or more parties;

5.1.35."payment finalization" means a payment that cannot be refunded under any circumstances;

5.1.36."settlement rules" mean the rules approved by the Bank of Mongolia, which define the basic principles for calculating payment obligations, calculating results, and executing payments.

CHAPTER TWO

POWER AND PARTICIPATION OF THE BANK OF MONGOLIA
IN NATIONAL PAYMENT SYSTEM

Article 6.Powers of the Bank of Mongolia

6.1.The Bank of Mongolia shall manage, regulate and oversee the national payment system and its activities.

6.2.The Bank of Mongolia shall protect the interests of public and consumers and promote a competition in the payment service market while regulating and overseeing the entire national payment system and its components as specified in article 6.1 of this law.
6.3.The Bank of Mongolia shall exercise the following powers in relation to the management and regulation of the national payment system and its activities:

6.3.1.determine the policy of the national payment system;

6.3.2.grant a permit specified in article 10.1 of this law;
6.3.3.approve rules and regulations and make a decision related to the regulation of the national payment system and its activities and introduction of payment services and issuing new payment instruments;
6.3.4.approve the conditions and requirements for activities of the authorized entity and its payment system, and/or  rules, regulations, and instructions issued thereunder, and/or make decisions and oversee the implementation thereof;

6.3.5.perform other activities related to payment, clearing and settlement systems and issuance of  payment instruments.

Article 7.Participation of the Bank of Mongolia

7.1.In order to ensure continuous and reliable operation of the payment system, the Bank of Mongolia may create conditions for the operation of the system, system operator and participant as well.

7.2.If the conditions specified in 7.1 of this Law are formed, the Bank of Mongolia will participate as follows:

7.2.1.establishing, owning, co-owning, operating the system or participating in the system;

7.2.2.acting as an entity authorized to centralize commercial settlements in connection with the open market operations of the Bank of Mongolia;

7.2.3.placing the clearing and settlement accounts of debit and credit transfers sent to the system by operators or participants;

7.2.4.pledging securities used in system activities;

7.2.5.perform the following activities for securities:

7.2.5.a.to digitize the transfer of the name of a holder of tangible securities, to transfer securities into intangible form, and to create the possibility of issuing securities in an intangible form;

7.2.5.b.to keep records of securities transactions;

7.2.5.c.to provide securities custodian services;

7.2.5.g.to deposit securities in electronic or tangible form.

7.3.The Bank of Mongolia may grant payday loans to participants based on collateral.

Article 8.Cooperation

8.1.The Bank of Mongolia may cooperate with the following organizations within the framework of this law:

8.1.1.entity directly or indirectly participating in payment services and their activities;

8.1.2.foreign central bank or other international organization which is responsible for defining and monitoring payment system policies.

8.2.The Bank of Mongolia may enter into a memorandum of understanding with the entity specified in article 8.1 of this law.

Article 9.National Payment System Council

9.1.The Bank of Mongolia will establish a National Payment System Council.

9.2.The National Payment System Council shall be responsible for advising on regulation and oversight of the national payment system, including, but not limited to, setting operational and technical standards and other matters affecting payment services and the clearing and settlement of payments and securities.

9.3.The structure, composition, organization, operating procedures and rules of the National Payment System Council shall be approved by the Bank of Mongolia.

9.4.Representatives of participants may be included in the composition of the council specified in 9.3 of this law, and representatives of the Bank of Mongolia, organizations which is responsible for supervising and regulating financial institutions, and representatives of the central state administration body in charge of finance and budget issues should be included.

CHAPTER THREE

AUTHORIZATION

Article 10.Permit to be issued by the Bank of Mongolia

10.1.The Bank of Mongolia shall grant permits for engagement of the following activities:

10.1.1.payment service;

10.1.2.activities related to the provision of payment services;

10.1.3.system operation;

10.1.4.issuing payment instruments;

10.1.5.acting as a settlement agent;

10.1.6.provision of payment services through contract agents;

10.1.7.receiving outsourcing services;

10.1.8.providing remittance services;

10.1.9.making electronic transfer of funds;

10.1.10.issuing electronic money;

10.1.11.Others specified by the Bank of Mongolia.

/This provision was deemed invalid by the law of June 17, 2022, and will be in effect from January 1, 2023/

10.2.Permits for activities specified in 10.1.4-10.1.10 shall be granted to entity authorized as set out in 10.1.1 of this Law, and permits specified in Section 10.1.7 shall be granted to entity authorized as set out in 10.1.2 and 10.1.3 of this Law.

/In this section, "Articles 10.1.4-10.1.11" were changed to "Articles 10.1.4-10.1.10" by the law dated June 17, 2022, and shall be in effect by January 1, 2023/

10.3.The Bank of Mongolia shall register and maintain records of legal entities that provide audit services that meet the conditions and requirements set by the Bank of Mongolia and conduct audits in operators, participants, payment service providers, and entities authorized to conduct activities related to the provision of payment services.

Article 11.Application for permit

11.1.An applicant for a license to provide payment services and activities related to the provision of payment services shall submit the following documents to the Bank of Mongolia:

11.1.1.state registration certificate and permission issued by the competent authority;

11.1.2.presentation and relevant documents of payment services to be provided;

11.1.3.documents proving the source and origin of the shared funds to be used for the provision of payment services and activities related to the provision of payment services;

11.1.4.documents proving the ability to use systems and resources necessary to provide appropriate, reliable, and stable payment services, and business plans for the first five years of payment services, and/or charter and regulations;

11.1.5.documents for measures to be taken to protect the user's cash assets;

11.1.6.documents regulating management organization and internal control with appropriate governance, risk management, and accounting methods;

11.1.7.documents proving the establishment of an internal control system to combat money laundering and terrorism financing;

11.1.8.organizational structure and organization, if required, any decision to engage contract agents or receive outsourcing services, documents related to participation in the national or international payment system;

11.1.9.information of an entity related to the applicant;

11.1.10.information of a manager of the unit in charge of management and payment services;

11.1.11.receipt of service fee payment;

11.1.12.other information deemed necessary by the Bank of Mongolia.

11.2.The applicant for permission to issue a payment instrument shall prepare and documents specified in the regulations approved by the Bank of Mongolia and submit them to the Bank of Mongolia.

11.3.The applicant for a license to operate the system shall submit the following documents to the Bank of Mongolia:

11.3.1.state registration certificate and permit issued by the competent authority;

11.3.2.introduction and rules of the operating system;

11.3.3.documents proving the source and origin of the shared capital used for system operation;

11.3.4.business plan for the first five years of system operation;

11.3.5.documents regulating management organization and internal control with appropriate governance, risk management, and accounting methods;

11.3.6.organizational structure and organization, if required, any decision to receive outsourcing services, documents related to participation in the national or international payment system;

11.3.7.information technology system and technical specification, and the related following documents:

11.3.7.a.system structure and operation;

11.3.7.b.emergency and continuous and reliable operation plan to be implemented in case of malfunction of the main system;

11.3.7.c.measures to protect against any damage such as information disclosure, misuse, deletion, alteration, theft, or loss of information during the processing and storage of transaction information in the system.

11.3.8.measures and risk analysis to limit and manage the risk to the system due to the participant's inability to make payments promptly or its insolvency;

11.3.9.information of the person related to the applicant;

11.3.10.information on manager of the unit in charge of management and system;

11.3.11.receipt of service fee payment;

11.3.12.other information required by the Bank of Mongolia.

11.4.If documents submitted in accordance with clauses 11.1, 11.2, and 11.3 of this law are deemed to be incomplete or unclear, the Bank of Mongolia has the right to request additional documents, and may request clarifications and inquiries from the relevant authorities on issues related to the applicant, his/her activities, and authorized officials.

Article 12.Requirements for payment service applicants

12.1.Applicants for payment services must meet the following requirements:

12.1.1.Was established in accordance with the laws of Mongolia;

12.1.2.Have ensured the appropriate ratio of equity determined by the Bank of Mongolia;

12.1.3.Have an ability to meet the technical and organizational requirements for providing payment services that have an appropriate internal control and risk management system;

12.1.4.has a system that protects the funds received from the user or other payment service providers from being used for other purposes or combined with the funds of third parties, and has the ability to keep the service provider free from any claims of other obligees in the event of insolvency;

12.1.5.have a five-year strategy and business plan;

12.1.6.have human resources with the necessary knowledge, experience, professional ethics, and professional skills to provide payment services;

12.1.7.ensure the ability to quickly make payments necessary for the transactions permitted in the system and to protect against credit risk;

12.1.8.ensure other conditions deemed necessary by the Bank of Mongolia.

12.2.The Bank of Mongolia shall determine the amount of equity capital and the appropriate ratio of equity capital specified in article 12.1.2 of this law in consideration of the following factors, and shall clearly reflect it in the approval conditions of the person obtaining the approval:

12.2.1.Type of payment service to be provided;

12.2.2.Average payment amount;

12.2.3.Other related factors.

12.3.Additional requirements for entities authorized to engage in activities related to the provision of payment services shall be determined by the procedure approved by the Bank of Mongolia.

Article 13.Requirements for applicants to issue payment instruments

13.1.The Bank of Mongolia shall approve the requirements for applicants to issue payment instruments.

Article 14.Requirements for applicants to operate the system

14.1.The applicant applying for system operation shall meet the following requirements:

14.1.1.Was established in accordance with the laws of Mongolia;

14.1.2.Have ensured the appropriate ratio of own capital and equity determined by the Bank of Mongolia;

14.1.3.Have an ability to meet the technical and organizational requirements for operating a system that have an appropriate internal control and risk management system;

14.1.4.Ensure the unified national payment system, and regular, reliable and efficient operation of the system;

14.1.5.Be capable of not delaying payments, finalizing payments, and ensuring non-refundable payments;

14.1.6.have human resources with the necessary knowledge, experience, professional ethics, and professional skills to operate the system;

14.1.7.provide opportunities for equal participation of participants of their own system;

14.1.8.has a risk management system to control credit, quick payment ability, and settlement risk;

14.1.9.have an emergency and continuous and reliable operation plan to be implemented in the event of a malfunction of the main system;

14.1.10.ensure fulfillment of other conditions deemed necessary by the Bank of Mongolia.

14.2.The Bank of Mongolia shall determine the amount of equity capital and the appropriate ratio of equity capital specified in article 14.1.2 of this law in consideration of the following factors, and shall clearly reflect it in the approval conditions of the person obtaining the approval:

14.2.1.Type of operating system;

14.2.2.Forecast calculation of the amount, and amount of payments to be processed by the system;

14.2.3.Other related factors.

Article 15.Issuance of permits

15.1.The Bank of Mongolia shall grant permission to the applicant to provide payment services, engage in activities related to the provision of payment services, issue payment instruments, and operate the system if such applicant meets the requirements specified in Articles 12, 13 and 14 of this law.

15.2.The issue of whether to issue a permit shall be decided within 60 days after the applicant submits all the documents set forth in this law, and the applicant shall be notified of such decision within three days.

15.3.The total period for deciding whether or not to issue a permit specified in article 15.1 of this law shall not exceed 180 days from the date of the first receipt of a request for a permit.

15.4.Issuance of permission in accordance with article 15.1 of this law is consistent with the purpose of protecting financial stability and public interests.

Article 16.Prohibition of unauthorized activities

16.1. It is prohibited for any person to provide payment services, to engage in activities related to the provision of payment services, to issue payment instruments, or to operate systems specified in 5.1.5 of this law without consent of the Bank of Mongolia.

Article 17.Transfer of permission to others

17.1.Any rights or permits granted under this law shall not be transferred to others in whole or in part in any cases other than the consent of the Bank of Mongolia. Licenses transferred in violation of this law shall be revoked.

17.2.Articles 12, 13, and 14 of this law shall apply to an applicant who submits a request on whole or partial transfer of the permit granted in accordance with this law.

Article 18.Permit conditions and requirements for the license holder

18.1.The Bank of Mongolia shall determine the conditions of approval specified in article 10.1 of this law.

18.2.Managers, employees, contractual representatives of the license holder, or any persons providing outsourcing services must have the necessary knowledge, experience, professional ethics and skills to perform duties of the position or engage such operation.

18.3.A license holder shall regularly fulfill the requirements specified in articles 12, 13, and 14 of this law.

18.4.A license holder shall establish and operate a fund with the purpose of guaranteeing the payment.

18.5.Any relations with respect to the establishment and management of the fund specified in article 18.4 of this law shall be regulated by the procedure approved by the Bank of Mongolia.

Article 19.Suspension and revocation of license

19.1.The Bank of Mongolia shall suspend a license or permit on the following grounds, taking into account the characteristics of the license holder's activities and the nature of the violation:

19.1.1.Has failed to ensure the amount of equity and the appropriate ratio of equity up to 80 percent;

19.1.2.Has failed to fulfill other requirements specified in this law.

19.2.The Bank of Mongolia will cancel the license on the following grounds and announce it to the public:

19.2.1.The license holder has been declared bankrupt or insolvent, or a decision on liquidation has been taken by the competent authority;

19.2.2.It was discovered after obtaining the license that the false or forged documents were prepared;

19.2.3.Has not started to engage in the license activity for more than six months after obtaining the permit from the Bank of Mongolia;

19.2.4 Has failed to ensure the amount of equity and the appropriate ratio of equity specified in the license condition up to 80 percent;

19.2.5.Created false documents when making changes to the amount and structure of the joint stock.

19.3.A license holder has the right to submit a claim to court within 10 days regarding the decision of the Bank of Mongolia to suspend or cancel the license, and such submission of a complaint shall not be grounds for suspending the decision of the Bank of Mongolia.

CHAPTER FOUR

RECEIVING OUTSOURCING SERVICES AND PROVIDING PAYMENT SERVICES THROUGH CONTRACT REPRESENTATIVES

Article 20.Requirements and responsibilities of outsourcing service providers and contract agent

20.1.In the event that a certain part of the operation is performed by a third party /hereinafter referred to as "Outsourcing services", the operator shall sign a contract with a legal entity that meets the requirements set forth in article 14 of this law.

20.2.If the payment service provider has received an outsourcing service for specific part of payment services, it shall enter into a contract with a legal entity that meets the requirements specified in article 12 of this law, or if it is provided through a contract agent, it shall enter into a contract with a legal entity that meets the requirements specified in the procedure approved by the Bank of Mongolia.

20.3.The operator payment service provider shall be responsible for the operations related to the payment system of a legal entity or contract agent providing outsourcing services.

Article 21.Receiving outsourcing services

21.1.Operators, payment service providers, or entity authorized to conduct activities related to the provision of payment services shall receive outsourcing services with the approval of the Bank of Mongolia. When applying for permission to receive outsourcing services, they shall provide information related to the service required by the Bank of Mongolia.

21.2.If the Bank of Mongolia considers that any requests or information specified in article 21.1 of this law will not have impacts on the following activities after reviewing such requests, it will decide whether to grant permission for outsourcing services:

21.2.1.internal control of operators, payment service providers, or entity authorized to engage in activities related to the provision of payment services;

21.2.2.control by the Bank of Mongolia on whether operators, payment service providers, or entity authorized to engage in activities related to the provision of payment services meet the requirements set forth in this law;

21.2.3.confidentiality, security, continuity and reliability of user's information or data.

21.3.In the event that an operator, payment service provider, or person authorized to engage in activities related to the provision of payment services receives outsourcing services for operations of special importance, the Bank of Mongolia shall set the following requirements:

21.3.1.management duties and responsibilities shall not be transferred upon outsourcing services;

21.3.2.it shall not affect obligations or responsibilities of the issuer of payment instruments to customers and their relationship;

21.3.3.operators, payment service providers, or entity authorized to engage in activities related to the provision of payment services shall regularly meet the requirements set forth in this law;

21.3.4.any grounds or conditions for providing payment services, issuing payment instruments or operating the system shall not be changed.

21.4.If any failure or delay significantly affects the conditions of approval, financial indicators of service continuity and reliability of operators, payment service providers or entity authorized to engage in activities related to the provision of payment services, such activity is considered to be of special importance.

Article 22.Provision of payment services through contract agent

22.1.If the payment service provider provides payment services to customers through a contract agent, the required documents must be submitted to the Bank of Mongolia together with the receipt of service fee payment.

22.2.The Bank of Mongolia shall review any documents specified in article 22.1 of this law and decide whether or not to grant permission to provide payment services through contract agents.

22.3.The payment service provider shall register a contract agent at the Bank of Mongolia. The Bank of Mongolia will keep a record of contract agent and inform it to the public.

22.4.The payment service provider is prohibited from providing payment services through contract agent without the permission of the Bank of Mongolia.

22.5.The payment service provider shall be responsible for the payment services provided through the contract agent.

22.6.The payment service provider is obliged to inform the user that the contract agent is providing services on his/her behalf.

CHAPTER FIVE

PAYMENT SYSTEM RULES AND REGULATIONS

Article 23.Establishing Payment System Rules and Regulations

23.1.The operator has rules and regulations for proper system governance, management and operation. The rules shall include the following:

23.1.1.fast payment ability, credit and settlement risk management;

23.1.2.the conditions and time for considering payment orders and settlements as final;

23.1.3.rights and obligations of participants and operators, risk of system operation, proper governance of the company, engagement in system and regulation of measures to be taken in the event of potential situations.

23.2.The rules and regulations specified in 23.1 of this law are consistent with the recommendations, methods, procedures, and rules approved by the Bank of Mongolia in connection with requirements of this law, proper governance, management, and operation of the system.

23.3.The rules and regulations shall become effective after the operator has reviewed the rules specified in 23.1 of this law by the Bank of Mongolia and a registration number is obtained.

Article 24.Amendments to the system and its rules and regulations

24.1.The Bank of Mongolia shall take measures to amend, modify or cancel the system rules and regulations for the following issues:

24.1.1.protect public interests;

24.1.2.protect the interests of participants;

24.1.3.protect the rights of an entity participating in the system;

24.1.4.other issues deemed necessary by the Bank of Mongolia.

24.2.Except as mentioned below, the operator shall not make any amendments or changes to the system or its rules and regulations that may affect its structure, operation, or management:

24.2.1.obtained a written permission from the Bank of Mongolia;

24.2.2.notified a participant 30 days prior to the effectiveness of amendments after obtaining a written permission from the Bank of Mongolia.

24.3.The Bank of Mongolia may give a permit to the operator to make changes to the system in order to protect monetary policy, financial stability, or public interests, and ensure a system security, and this shall not apply to 24.2.2 of this law.

Article 25.Participation in the system

25.1.The system rules and regulations shall ensure equality, non-discrimination and balance of participants.

25.2.In order to protect against the following risks, the operator may not limit the participant's participation in the system beyond the required level:

25.2.1.credit, fast payment ability and system;

25.2.2.payment settlement;

25.2.3.incur losses that could not have been known in advance due to failure of information system or internal control.

CHAPTER SIX

PROTECT CONSUMERS

Article 26.Terms of service and its transparency

26.1.The payment service provider shall present the terms of service and obligations of the parties to consumers clearly when entering into a contract or transaction with customers.

26.2.The following information shall be included in the service conditions specified in 26.1 of this law:

26.2.1.obligations and responsibilities of customer regarding the immediate notification in case any payment instrument, its secret code and account access code is lost, destroyed, misplaced, or used by an unauthorized person, or may be suspected to be known by a third party, or payment service is performed without the user's permission;

26.2.2.measures to receive or confirm notifications from the user that payment services have been performed without the user's permission or may have been performed;

26.2.3.period for execution of the payment made by the user;

26.2.4.restrictions of amount of value or type and frequency of payment services that the user can perform;

26.2.5.payment service fee;

26.2.6.the user's right to stop payment within the scope of the pre-authorized payment service and related regulations;

26.2.7.the user's right to obtain information related to payment services;

26.2.8.regulation of correction in the event of an error and related user rights;

26.2.9.obligations and responsibilities of a payment service provider for the user;

26.2.10.condition for the user to provide any information considered confidential to an authorized third party;

26.2.11.information on potential fees in case of a transfer using an electronic device operated by a person other than the payment instrument issuer.

26.3.If the payment service provider or operator collects a service fee or charges from the user, they shall inform it to public in accordance with article 26.4 of this law.

26.4.Any information related to fees or charges of a payment service provider specified in article 26.3 of this law shall be posted transparently and visibly at the place where the user receives a service.

26.5.Any information of the payment service provider specified in 26.3 of this law should meet the requirements of the Bank of Mongolia.

26.6.If the payment service provider or operator fail to fulfill the requirements specified in article 26.3 of this law, they shall not collect fees or charges from a customer.

26.7.The terms of service shall be simple and clear.

26.8.In the event that the payment service provider changes the conditions for ensuring the confidentiality of the user's account, the user shall be notified in the form and time specified in the regulations approved by the Bank of Mongolia.

Article 27.Services to be provided within limited scope

27.1.A person who meets all or any of the following conditions shall be considered a limited service provider:

27.1.1.The total amount of transactions made during the previous 12 months did not exceed the amount set by the Bank of Mongolia;

27.1.2.The total number of users does not exceed the number set by the Bank of Mongolia.

27.2.In order to protect the interests of consumers, the Bank of Mongolia shall supervise activities of entity providing services within a limited scope.

27.3.The Bank of Mongolia shall determine the requirements for service providers and the procedures for monitoring their activities specified in article 27.1 of this law.

CHAPTER SEVEN

NATIONAL PAYMENT SYSTEM MONITORING

Article 28.Monitoring national payment system and its operation

28.1.The Bank of Mongolia will monitor or exercise control over the national payment system and its operations.

28.2.The Bank of Mongolia shall approve, make decisions and implement any regulations and rules governing the proper governance, management, operations, communications or system relations of payment service providers, payment instruments issuers or entity authorized to engage in payment service activities, and operators.

28.3.The Bank of Mongolia shall have the right to review or monitor activities of payment service providers, payment instrument issuers or entity authorized to engage in payment service activities, and operators within the framework of the implementation of legislations on the national payment system, and to take measures specified in article 44.1 of this law.

28.4.An auditor appointed by the Bank of Mongolia shall conduct an inspection of the Bank of Mongolia.

28.5.If required by the Bank of Mongolia, operators, participants, payment service providers, or entity authorized to engage payment service activities shall be audited by an audit service provider registered with the Bank of Mongolia as specified in article 10.3 of this law.

Article 29.Implementation of the Law on Combating Money Laundering and Terrorist Financing

29.1.Operators, payment service providers, or entity authorized to conduct payment service activities shall comply with the Law on Combating Money Laundering and Terrorist Financing.

29.2.Operators, payment service providers, or entity authorized to conduct payment service activities shall be responsible for the enforcement of the law specified in article 29.1 of this law by contract agents or persons providing outsourcing services.

Article 30.Storage and Protection of Operational Documents Related to License Holder's Payment System

30.1.Operators, payment service providers, or entity authorized to conduct payment service activities shall keep any documents created in the course of activities related to the payment system for at least 15 years from the date of receipt or creation.

30.2.Any documents specified in article 30.1 of this law shall be stored and protected in accordance with the regulations jointly approved by the Bank of Mongolia and relevant government agencies.

Article 31.Obtaining Information

31.1.As required by the Bank of Mongolia and its inspectors or auditors, operators, payment service providers, or entity authorized to conduct payment service activities shall provide documents, account records, reports, balance sheets, financial documents, explanations, references related to their activities or other necessary documents within the specified time.

31.2.Operators, payment service providers, or entity authorized to conduct payment service activities shall be responsible for an accuracy of information specified in article 31.1 of this law.

Article 32.Confidentiality

32.1.The Bank of Mongolia, its official or employees shall not directly or indirectly disclose the confidentiality of information that is known or obtained in the course of performing their duties specified in this law, except for the following:

32.1.1.perform the functions specified in this law;

32.1.2.any condition is generated where it is necessary to ensure the efficiency, reliability, security and financial integrity of the national payment system;

32.1.3.the management of the court or prosecutor's office has made a request, or the prosecutor has approved a request of their management as per the requirements of the anti-corruption or police organization's case registration and investigation, as well as the requirements of intelligence agencies to check information related to money laundering and financing of terrorism;

32.1.4.a court decision has been issued;

32.1.5.fulfill obligations of Mongolia under international agreements.

Article 33.Service Fees and Charges

33.1.The Bank of Mongolia will receive service fees or charges from Operators, payment service providers, or entity authorized to conduct payment service activities. An amount of fees or charges will be determined by the Bank of Mongolia.

33.2.The Bank of Mongolia shall approve the conditions and maximum rates of fees or charges related to activities of the national payment system.

CHAPTER EIGHT

ELECTRONIC FUNDS TRANSFER AND ELECTRONIC MONEY

Article 34.Implementation and Proof of Electronic Funds Transfer

34.1.Electronic funds transfer or its registration entries shall be carried out in accordance with relevant laws and regulations approved by the Bank of Mongolia.

34.2.The Bank of Mongolia shall approve the regulations and instructions for the electronic funds transfer and payment orders made according to electronic information, and make decisions and monitor their implementation.

Article 35.Electronic Money and Requirements for Issuers of Electronic Money

35.1.An entity authorized to issue payment instruments shall issue electronic money as specified in 2 of article 8 of the Law of Mongolia on Central Bank /the Bank of Mongolia.

35.2.Electronic money has the following features at the same time:

35.2.1.Amount is stored electronically;

35.2.2.Amount is guaranteed by money;

35.2.3.Payment is accepted by a third party other than the electronic money issuer or its customer;

35.2.4.Free conversion of electronic money into monetary assets, and monetary assets into electronic money.

35.3.One e-money is equal to one MNT. The minimum unit of electronic money is one e-money.

35.4.If an applicant requests a permit to provide payment services for the purpose of issuing electronic money, the following conditions must be met in addition to the requirements specified in article 13 of this law:

35.4.1.Electronic money shall not be a source of credit;

35.4.2.E-money issuer shall reflect the amount of electronic money, that is in circulation or withdrawn, in the financial statement, and provide accurate information necessary for the Bank of Mongolia to monitor and analyze the amount of electronic money supply and its circulation speed in the economy;

35.4.3.Clearing and settlement operations can be finalized as soon as a payment order is created in the participant's settlement system;

35.4.4.Be responsible for conversion of electronic money and MNT at the first request of the user.

35.5.Cash received for the purpose of conversion to electronic money or converted to electronic money shall not be considered as funds collected from others.

CHAPTER NINE

PAYMENT SETTLEMENT, CALCULATION OF RESULT, AND PAYMENT FINALIZATION

Article 36.Payment Settlement

36.1.Payment settlement to be made between participants of each transaction transmitted through the settlement system shall be made in accordance with payment settlement rules.

36.2.The payment settlement rules shall include measures to be taken in the event that a participant is able or unable to perform any settlement obligations to the payment system, clearing center, or an entity authorized to perform centralized commercial settlement, or other participants, or such condition is likely occurred.

36.3.A direct participant shall place the settlement account at the Bank of Mongolia.

36.4.Payment settlements between participants shall be made through settlement accounts at the Bank of Mongolia.

36.5.The Bank of Mongolia shall determine the requirements for payment settlement representatives.

36.6.A participant may engage a settlement agent as a direct participant who meets the requirements specified in article 36.5 of this law.

36.7.If the participant engages a settlement representative to perform the settlement duties in accordance with article 36.6 of this Law, a notice and approval of an appointment of such settlement representative shall be delivered to the operator before any settlement duties are performed for the participant.

36.8.In case the participant rejects the settlement representative, he/she shall notify the operator in writing 30 days in advance.

Article 37.Calculation of Results

37.1.Amounts of the participant's payables and receivables from other participants will be clearing out, and the results of bilateral or multilateral payments at the time of termination of obligations, or at the time of inability to perform obligations shall be calculated, or their mixed results will be estimated, and the closing amount of results calculation shall be determined.

37.2.Transfers made within the framework of the legislations of Mongolia and the calculation of their results is valid before third parties.

Article 38.Payment Finalization

38.1.The payment finalization shall become effective if the participant's payment is entered into the system.

38.2.The operator shall include provision of finalization or non-refundable payments in the rules of the system.

38.3.In the event that the finalization of payment becomes effective in accordance with article 38.1 of this law, it is prohibited to call back, or withdraw, or set aside payments.

Article 39.Deposit for Payment Settlement

39.1.In order to ensure the reliability and security of payments and to guarantee the fulfillment of obligations in the system, the operator or direct participant shall place a deposit at the Bank of Mongolia.

39.2.Clause 39.1 of this law shall not be subject to the central state administrative organization in charge of financial and budgetary matters that executes government payments and related settlements.

CHAPTER TEN

MEASURES FOR LIQUIDATION AND RECAPITALIZATION

Article 40.Submission of Decision to the Bank of Mongolia

40.1.Operators, participants, and entity authorized to engage payment services activities is obliged to deliver a copy of the decision to the Bank of Mongolia as soon as a decision on liquidation or commencement of recapitalization is issued or the participant receives the decision of the court in accordance with article 119.4 of the Law on Reviewing and Investigation Civil Cases at Court.

Article 41.Restriction and Prohibition of System Operation and Participation in System

41.1.In the event of a decision of the authorized entity to liquidate the operator or participant, the Bank of Mongolia shall prohibit the operator or participant from participating in the payment settlement system from the date of receipt of such decision.

41.2.In the event of a decision to recapitalize an operator or participant, an entity concerned is prohibited from operating the system or participating in the system until the Bank of Mongolia approves such decision.

Article 42.Payment Finalization not affected by Liquidation and Recapitalization Measures

42.1.Any decision related to liquidation or recapitalization of the participant will not affect the payment finalization or refundable payment condition made in accordance with article 38 of this law before the Bank of Mongolia accepts such decision.

Article 43.Measures to be taken by Executor

43.1.In the event that the participant is liquidated, or the recapitalization process is begun, or the court considers the participant is insolvent, the executor shall ensure the payment and settlement obligations of the debtor to other participants in accordance with the rules of the system in the following cases:

43.1.1.the closing amount of the calculation of results determined before commencement of liquidation or recapitalization process, or before the Bank of Mongolia receives the court decision on insolvency;

43.1.2.the closing amount of the calculation of the results to be performed on the day the Bank of Mongolia receives a decision on liquidation or recapitalization, or on the day after such decision.

CHAPTER ELEVEN

MISCELLANEOUS

Article 44.Liability for Violation of Legislation

44.1.If an operator, participant, payment service provider, or entity authorized to engage in payment service activities, or their official violates the legislations on national payment system, the Bank of Mongolia shall take the following measures, taking into account the nature of the violation:

44.1.1.give an official written warning;

44.1.2.give a task with time limit to eliminate such violation;

44.1.3.impose administrative responsibility specified in article 44.2 of this law;

44.1.4.notify the board of directors of any suspension or dismissal of the executive management of operators, participants, payment service providers, and entity authorized to engage in payment service activities;

44.1.5.restrict or suspend activities of operators, participants, payment service providers, and entity authorized to engage in payment service activities in part or in whole;

44.1.6.cancel the permission of operators, participants, payment service providers, and entity authorized to engage in payment service activities.

44.2.If the act of an official who violates this law is not criminal, a guilty entity shall be imposed a penalty by an auditor of the Bank of Mongolia as specified in the Infringement law.

44.3.Penalty income specified in article 44.2 of this law shall be collected in the state budget.

44.4.Property damage caused by violation of the law on national payment system shall be compensated in accordance with the Civil Code.

44.5.If the punishment specified in article 44.2 of this law is deemed unreasonable, it shall be resolved in accordance with the procedure specified in the Law on Procedure for Administrative Cases.

Article 45.Validity of the Law

45.1.This law shall be entered into effect on January 1, 2018.

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA M.ENKHBOLD