A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2017 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр

Дугаар 234

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.12 дах хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

Нэг. "Ерөнхий гэрээ байгуулах журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

Хоёр. Энэ тушаалаар батлагдсан журмыг хэрэгжүүлж, улирал тутам тайлагнаж ажиллахыг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар /Ц.Ням-Осор/-т,журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль, эрх зүйн газар /П.Билгүүн/-д тус тус даалгасугай.

Гурав. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан "Журам батлах тухай" Сангийн сайдын 2013 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 213 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН