A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Барилга байгууламжийн ашиглалтын гэрчилгээ олгох, паспортжуулах/- /ШС-ын 2018 оны 129-р тушаалаар хүчингүй болсон/
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙДЫН ТУШААЛ

2017 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 78

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Барилгын тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.5 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1."Барилга байгууламжийн ашиглалтын гэрчилгээ олгох, паспортжуулах журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Энэхүү журмыг мөрдөж ажиллахыг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга /Н.Цагаанхүү/-д үүрэг болгосугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД У.ХҮРЭЛСҮХ

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙДЫН ТУШААЛ
2017 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 78   

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг,  Барилгын тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.5 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Барилга байгууламжийн ашиглалтын гэрчилгээ олгох, паспортжуулах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Энэхүү журмыг мөрдөж ажиллахыг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга /Н.Цагаанхүү/-д үүрэг болгосугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД                                               У.ХҮРЭЛСҮХ