Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ
2017 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 170
Барилгын тухай хуулийн 32.1.9-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1."Барилгын ажлын захиалагчийн дүрэм"-ийг хавсралт ёсоор баталсугай. (Энэ тогтоолын хавсралтад Засгийн газрын 2018 оны 316 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон)
2.Энэ тогтоолын 1 дүгээр зүйлд заасан дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Барилга, хот байгуулалтын сайд Г.Мөнхбаярт үүрэг болгосугай.
3.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Барилга захиалагчийн дүрэм батлах тухай" Засгийн газрын 2009 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн 73 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД Ж.ЭРДЭНЭБАТ
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД Г.МӨНХБАЯР
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2017 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 170

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Барилгын тухай хуулийн 32.1.9-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1.“Барилгын ажлын захиалагчийн дүрэм”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай. (Энэ тогтоолын хавсралтад Засгийн газрын 2018 оны 316 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон)

2.Энэ тогтоолын 1 дүгээр зүйлд заасан дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Барилга, хот байгуулалтын сайд Г.Мөнхбаярт үүрэг болгосугай.

3.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Барилга захиалагчийн дүрэм батлах тухай” Засгийн газрын 2009 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн 73 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                               МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД                                    Ж.ЭРДЭНЭБАТ

                              БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД                             Г.МӨНХБАЯР