Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН ЦОЛНЫ ЦАЛИНГИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ, НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
2017 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 285
Төрийн албаны тухай хуулийн 28.2.3, Дотоодын цэргийн тухай хуулийн 5.1.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1."Дотоодын цэргийн алба хаагчдын цэргийн цолны цалингийн хувь хэмжээ"-г 1 дүгээр, "Дотоодын цэргийн алба хаагчдын төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам"-ыг 2 дугаар, "Дотоодын цэргийн алба хаагчид албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл олгох журам"-ыг 3 дугаар, "Дотоодын цэргийн алба хаагчид мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох журам"-ыг 4 дүгээр хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.
2.Дотоодын цэргийн алба хаагчдын цэргийн цолны цалин, нэмэгдлийг батлагдсан төсвийн багцдаа багтаан олгохыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч С.Бямбацогтод зөвшөөрсүгэй.
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ж.ЭРДЭНЭБАТ
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ С.БЯМБАЦОГТ
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2017 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 285

ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН ЦОЛНЫ ЦАЛИНГИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ, НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Төрийн албаны тухай хуулийн 28.2.3, Дотоодын цэргийн тухай хуулийн 5.1.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1.”Дотоодын цэргийн алба хаагчдын цэргийн цолны цалингийн хувь хэмжээ”-г 1 дүгээр, “Дотоодын цэргийн алба хаагчдын төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам”-ыг 2 дугаар, “Дотоодын цэргийн алба хаагчид албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл олгох журам”-ыг 3 дугаар, “Дотоодын цэргийн алба хаагчид мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох журам”-ыг 4 дүгээр хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2.Дотоодын цэргийн алба хаагчдын цэргийн цолны цалин, нэмэгдлийг батлагдсан төсвийн багцдаа багтаан олгохыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч С.Бямбацогтод зөвшөөрсүгэй.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ж.ЭРДЭНЭБАТ

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ С.БЯМБАЦОГТ