• Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • Ус ашиглах гэрээний загвар батлах тухай /БОАЖС-ын 2018 оны А/376 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/
Бүлэг: 1979

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2013 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр

Дугаар А-367

Улаанбаатар хот

Ус ашиглах гэрээний загвар батлах тухай

Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.17 дахь хэсэг, Хууль зүйн сайдын 2013 оны 10 дугаар сарыг 08-ны өдрийн 1/3604 тоот дүгнэлтийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Ус ашиглах гэрээний загварыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан "Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах үйлчилгэзний хөлс, ус ашиглах эрхийн бичиг, гэрээний эагвар батлах тухай" Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны А-157 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД С.ОЮУН

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

2013 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр                             Дугаар А-367                               Улаанбаатар хот

           

Ус ашиглах гэрээний загвар батлах тухай

Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.17 дахь хэсэг, Хууль зүйн сайдын 2013 оны 10 дугаар сарыг 08-ны өдрийн 1/3604 тоот дүгнэлтийг үндэслэн ТУШААХ нь:

                1.Ус ашиглах гэрээний загварыг хавсралт ёсоор баталсугай.

                2.Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан “Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах үйлчилгэзний хөлс, ус ашиглах эрхийн бичиг, гэрээний эагвар батлах тухай” Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны А-157 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                              САЙД                                     С.ОЮУН