A

A

A

Бүлэг: 1979

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ХОРООНЫ ТОГТООЛ

Төрийн өмчийн хорооны даргын 2011 оны 11 сарын 10-ны өдрийн 511 дүгээр тушаалаар хүчингүйд тооцсон .

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн өмчийн оролцоотой хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн төрийн мэдлийн ногдол хувийг худалдах тухай журам/

1998 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 285

Дугаар 285

Монгол Улсын Төрийн өмчийн хорооноос ТОГТООХ нь:

1. “Төрийн өмчийн оролцоотой хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн төрийн мэдлийн ногдол хувийг худалдах тухай журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Энэхүү журмыг мөрдөн ажиллаж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавихыг Өмч хувьчлалын газар /Ц.САЙНБАЯР/-т даалгасугай.

ХОРООНЫ ДАРГА З.ЭНХБОЛД ТАМГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.ШИНЭБААТАР

1998 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр улсын бүртгэлийн 1208 дугаарт бүртгэсэн