A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ХОРООНЫ ТОГТООЛ

Төрийн өмчийн хорооны 2012 оны 04 сарын 19-ний өдрийн 196 дугаар тогтоолоор хүчингүйд тооцсон.

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн өмчийн хорооны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилон ажиллуулах журам/

1997 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 772

Дугаар 772

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай" хуулийн 35 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Төрийн өмчийн хорооноос ТОГТООХ нь:

1. "Төрийн өмчийн хорооны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилон ажиллуулах журам"-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

2. Хувьчлалтай холбогдож гарах зардлын төсвийг хувьчлагдах аж ахуйн байгууллага бүрээр баталж, түүний зарцуулалтад нь хяналт тавьж ажиллахыг Өмч хувьчлалын газар /Ц.САЙНБАЯР/-Т даалгасугай.

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Журам батлах тухай" Төрийн өмчийн хорооны 1997 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдрийн 40 дүгээр тогтоолын 1, 2 дугаар заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ХОРООНЫ ДАРГА З.ЭНХБОЛД ТАМГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.ШИНЭБААТАР

1997 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр улсын бүртгэлийн 1107 дугаарт бүртгэсэн.