A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД, ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ХОРООНЫ ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ /1998 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хамтарсан А/19/09 тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсон тухай/

2003 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдөр

Дугаар A94/242

Улаанбаатар хот

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох зорилгоор ТУШААХ нь:

1. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт нийтээр дагаж мөрдөж байсан Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн сайд, Төрийн өмчийн хорооны даргын "Сум, дүүргийн мал эмнэлэг, үржлийн алба /УҮГ/-ны захиралтай байгуулах гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай" 1998 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хамтарсан А/19/09 тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2. Хүчингүй болгосон тушаалыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх ажлыг Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга /Д.Жанцанхорол/-д даалгасугай.

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ХОРООНЫ ДАРГА Л.ПҮРЭВДОРЖ

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД Д.НАСАНЖАРГАЛ

2003 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр улсын бүртгэлийн 2269 дугаарт бүртгэсэн

МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД, ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ХОРООНЫ ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ /1998 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хамтарсан А/19/09 тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсон тухай/

2003 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар A94/242

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох зорилгоор ТУШААХ нь:
1. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт нийтээр дагаж мөрдөж байсан Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн сайд, Төрийн өмчийн хорооны даргын “Сум, дүүргийн мал эмнэлэг, үржлийн алба /УҮГ/-ны захиралтай байгуулах гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай” 1998 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хамтарсан А/19/09 тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
2. Хүчингүй болгосон тушаалыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх ажлыг Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга /Д.Жанцанхорол/-д даалгасугай.


                                              ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ХОРООНЫ ДАРГА                             ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД


                                                                             Л.ПҮРЭВДОРЖ                                                                       Д.НАСАНЖАРГАЛ
                                                              2003 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр улсын бүртгэлийн 2269 дугаарт бүртгэсэн