A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

Улаанбаатар хот

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн эрх зүйн үндсийг тогтоож, бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, менежментийн тогтолцооны чанар, аюулгүй байдлыг хангах, хэрэглэгч, үйлдвэрлэгчийн эрх ашгийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн зорилго, зарчим

Хэвлэх

3.1.Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн үйл ажиллагаанд дараахь зарчмыг баримтална:

3.1.1.хүний амь нас, эрүүл мэнд, нийгмийн болон орчны аюулгүй байдлыг хангасан байх;

3.1.2.бие даасан, хараат бус байх;

3.1.3.сонирхогч талуудын оролцоог тэгш хангасан байх;

3.1.4.үнэн зөв мэдээлэлд үндэслэсэн байх;

3.1.5.үйлдвэрлэл, худалдаанд үндэслэлгүйгээр саад учруулахгүй байх.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."стандартчилал" гэж бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний харилцан орлуулалт, мэдээлэл, техник, хэмжилт, сорилтын нэгдмэл, нийцтэй, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор нийтээр, дахин давтан хэрэглэх журам тогтоох үйл ажиллагааг;

4.1.2."стандарт" гэж тодорхой хүрээнд хэм хэмжээ бий болгоход чиглэсэн ерөнхий зарчим, үзүүлэлтийг сонирхогч талууд зөвшилцөн боловсруулж баталсан, сонгон хэрэглэх баримт бичгийг;

Тайлбар:Энэ зүйлийн 4.1.2-т заасан “сонгон хэрэглэх баримт бичиг” гэж хүчин төгөлдөр стандартаас хэрэглэхэд тохирох стандартыг сонгохыг ойлгоно.

/Энэ заалтын тайлбарыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

4.1.3."техникийн зохицуулалт" гэж бүтээгдэхүүний тодорхойлолт, боловсруулалт, үйлдвэрлэлийн арга, стандарт, техникийн үзүүлэлт болон шаардлагыг эш татаж, эсхүл тэдгээрийн агуулгыг тусгаж эрх бүхий байгууллагаас баталсан заавал дагаж мөрдөх баримт бичгийг;

4.1.4."бүтээгдэхүүн" гэж үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үйл явцад бий болсон үр дүнг;

4.1.5."тохирлын үнэлгээний итгэмжлэл" гэж эрх бүхий байгууллагаас тохирлын үнэлгээний байгууллага нь тодорхой үйл ажиллагааг гүйцэтгэх мэргэжлийн чадвартайг тогтоож, хүлээн зөвшөөрөх ажиллагааг;

4.1.6."тохирлын үнэлгээ" гэж бүтээгдэхүүн, ажилтны ур чадвар, менежментийн тогтолцоо нь стандарт, техникийн зохицуулалтын шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг тогтоох үйл ажиллагааг;

4.1.7."тохирлын үнэлгээний байгууллага" гэж энэ хуулийн 4.1.6-д заасан үйл ажиллагааг эрхлэх эрх бүхий байгууллагыг;

4.1.8."нийлүүлэгчийн мэдэгдэл" гэж бүтээгдэхүүн нь тогтоосон шаардлагад нийцэж байгаа талаар үйлдвэрлэгч, эсхүл нийлүүлэгчээс бичгээр гаргасан нотолгоог;

4.1.9."аюулгүйн тэмдэг" гэж бүтээгдэхүүн нь техникийн зохицуулалтаар тогтоосон шаардлагыг бүрэн хангаж байгааг тодорхойлсон тэмдэглэгээг;

4.1.10."тохирлын баталгаа" гэж бүтээгдэхүүн нь стандарт, техникийн зохицуулалтын шаардлагад нийцэж байгааг тодорхойлсон баримт бичгийг;

4.1.11."тохирлын гэрчилгээ" гэж бүтээгдэхүүн нь тогтоосон шаардлагад нийцсэнийг тодорхойлсон баримт бичгийг.

4.2.Энэ хуулийн 4.1-д зааснаас бусад нэр томьёог Дэлхийн худалдааны байгууллагын Худалдаан дахь техникийн саад тотгорын тухай хэлэлцээр, олон улсын стандартын байгууллагын ISO/IEC 17000, түүний 2 дугаар аргачлалд заасны дагуу тус тус ойлгоно.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

5 дугаар зүйл.Техникийн зохицуулалтын зорилго

Хэвлэх

5.1.Техникийн зохицуулалтын зорилго нь хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлыг хангах, нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалахад оршино.

5.2.Техникийн зохицуулалтыг нийтээр заавал дагаж мөрдөнө.

5.3.Техникийн зохицуулалтын хэрэгжилтийг улсын хэмжээнд Засгийн газар, хэрэгжилтийн хяналтыг холбогдох хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага тус тус хариуцна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6 дугаар зүйл.Техникийн зохицуулалтыг боловсруулах, батлах, мэдээлэх

Хэвлэх

6.1.Техникийн зохицуулалтыг тухайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын санал, энэ хуулийн 6.4-т заасан дүгнэлтийг үндэслэн Засгийн газар батална.

6.2.Техникийн зохицуулалт боловсруулах зааврыг стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батална.

6.3.Шаардлагатай тохиолдолд техникийн зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх журмыг тухайн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

6.4.Техникийн зохицуулалтын төсөл нь энэ хуулийн 5.1-д заасан зорилго, 6.2-т заасан шаардлагыг хангасан эсэх талаар стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага дүгнэлт гаргана.

6.5.Монгол Улсаас гадаад худалдаанд хэрэглэх техникийн зохицуулалтын төслийг батлагдахаас гурваас доошгүй сарын өмнө стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн орнуудад мэдээлнэ.

6.6.Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн орнуудаас санал болгож байгаа гадаад худалдаанд хэрэглэх техникийн зохицуулалтыг хүлээн зөвшөөрөх эсэх асуудлыг гадаад худалдааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний саналыг үндэслэн Засгийн газар шийдвэрлэнэ.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

СТАНДАРТЧИЛАЛ

7 дугаар зүйл.Стандартчиллын зорилго

Хэвлэх

7.1.Стандартчиллын зорилго нь бүтээгдэхүүний хэрэглээний нийцтэй байдал, харилцан орлуулалт болон сорилт, хэмжилтийн нэгдмэл байдлыг хангах замаар нөөцийг зүй зохистой ашиглах, бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, худалдааг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

8 дугаар зүйл.Стандартчиллын баримт бичиг

Хэвлэх

8.1.Стандартчиллын баримт бичигт дараахь баримт бичиг хамаарна:

8.1.1.Монгол Улсын /цаашид "үндэсний" гэх/ стандарт;

8.1.2.байгууллагын стандарт;

8.1.3.олон улсын болон бүс нутгийн стандарт, удирдамж, зөвлөмж, түүнд нийцүүлэн гаргасан гадаад улсын стандарт.

8.1.4.хотын стандарт.

/Энэ заалтыг 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

8.2.Стандартчиллын баримт бичигт зохиогчийн эрх хамаарахгүй.

9 дүгээр зүйл.Үндэсний стандарт

Хэвлэх

9.1.Үндэсний стандартыг стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батална.

9.2.Үндэсний стандартын үзүүлэлт, шаардлага нь олон улс, бүс нутгийн стандартын шаардлагад нийцсэн байна.

9.3.Үндэсний стандартын төслийг сонирхогч талууд зөвшилцлийн үндсэн дээр санаачлан боловсруулна.

9.4.Үндэсний стандарт нь товчилсон тэмдэглэгээ, улсын бүртгэлийн дугаартай байх бөгөөд түүнийг баталсан шийдвэрт өөрөөр заагаагүй бол улсын бүртгэлд бүртгэсэн өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

9.5.Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.2, 1.3, 1.5, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.24, 1.25, 1.29 дэх заалт, 7 дахь хэсгийн 7.2, 7.4, 7.6 дахь заалт, 11 дэх хэсгийн 11.7 дахь заалтад заасан тусгай зөвшөөрлийн болон 8.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.3, 1.9, 1.11 дэх заалт, 7 дахь хэсгийн 7.1 дэх заалтад заасан энгийн зөвшөөрлийн үндсэн дээр эрхлэх үйл ажиллагаанд холбогдох техникийн зохицуулалтыг мөрдөнө.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

9.6.Зөвшөөрөл эзэмшигч энэ хуулийн 5.2-т заасан техникийн зохицуулалтыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй бөгөөд зөрчсөн тохиолдолд Зөвшөөрлийн тухай хуульд заасны дагуу зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх болон хүчингүйд тооцох үндэслэл болно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

10 дугаар зүйл.Байгууллагын стандарт

Хэвлэх

10.1.Аж ахуйн нэгж, байгууллага стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан стандарт, аргачлалын дагуу энэ хуульд нийцүүлэн боловсруулсан байгууллагын стандартыг хэрэглэж болно.

10.2.Байгууллагын стандарт нь үндэсний стандарт, техникийн зохицуулалтын үзүүлэлт, шаардлагад нийцсэн байна.

10.3.Энэ хуулийн 10.2-т заасан шаардлагыг хангаагүй стандартаар үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхийг хориглоно.

101 дүгээр зүйл.Хотын стандарт

Хэвлэх

101.1.Хотын удирдлагаас иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах чиг үүргийнхээ хүрээнд стандарт батлан хэрэгжүүлж болно.

101.2.Хотын стандарт нь үндэсний стандарт, техникийн зохицуулалтын үзүүлэлт, шаардлагад нийцсэн байна.

/Энэ зүйлийг 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

11 дүгээр зүйл.Стандартчиллын техникийн хороо

Хэвлэх

11.1.Үндэсний болон олон улс, бүс нутгийн стандартын төслийг хэлэлцэх, дүгнэлт гаргах зорилго бүхий орон тооны бус стандартчиллын техникийн хороо /цаашид "Техникийн хороо" гэх/ салбар тус бүрд байна.

11.2.Техникийн хороо нь төр, иргэн, аж ахуйн нэгж, шинжлэх ухааны болон мэргэжлийн бусад байгууллагын төлөөллөөс бүрдэнэ.

11.3.Техникийн хороо дараахь эрх, үүрэгтэй:

11.3.1.стандартын төсөл боловсруулах, холбогдох байгууллагын санал авах, сонирхогч талуудтай зөвшилцөх;

11.3.2.хүчин төгөлдөр стандартад дүн шинжилгээ, үнэлгээ хийх, шаардлагатай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;

11.3.3.стандартын боловсруулалтын түвшин, агуулга зохих шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянах;

11.3.4.үндэсний болон олон улс, бүс нутгийн стандартын төсөлд санал өгөх, дүгнэлт гаргах.

11.4.Техникийн хороо, түүний гишүүд нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ашиг сонирхлыг төлөөлөхгүй бөгөөд сонирхлын зөрчилгүй байна.

11.5.Техникийн хороо нь шаардлагатай гэж үзвэл тодорхой чиглэлээр техникийн дэд хороо байгуулан ажиллуулж болно.

12 дугаар зүйл.Стандартыг хэрэглэх, мөрдөх

Хэвлэх

12.1.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага стандартчиллын баримт бичгийг сонгон хэрэглэнэ.

12.2.Хууль тогтоомж, техникийн зохицуулалт, олон улсын гэрээнд эш татсан стандарт нь тухайн баримт бичгийн нэгэн адил хүчинтэй байна.

12.3.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь олон улс, бүс нутаг, гадаад улсын дэвшилтэт стандартыг стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлсний үндсэн дээр хэрэглэж болно.

12.4.Иргэн, аж ахуйн нэгжийн байгуулсан гэрээнд стандартыг бүхлээр нь, эсхүл хэсэгчлэн эш татаж хэрэглэхээр тохирсон бол гэрээнд оролцогч талууд гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

12.5.Энэ хуулийн 8.1.1, 8.1.3-т заасан баримт бичгийг хувилан олшруулахыг хориглоно.

12.6.Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь стандартын шаардлага хангасныг энэ хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан байгууллага, хуульд заасан эрх бүхий байгууллага тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

12.7.Зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд тодорхой төрлийн зөвшөөрөл олгох, сунгах үйл ажиллагааг баталгаажуулалтын байгууллагаас олгосон тохирлын гэрчилгээг үндэслэн хялбаршуулсан журмаар явуулж болно. Энэ үйл ажиллагаанд хамаарах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалтыг Засгийн газар батална.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

13 дугаар зүйл.Тохирлын үнэлгээний зорилго, хамрах хүрээ

Хэвлэх

13.1.Тохирлын үнэлгээний зорилго нь бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчийн эрх, ашгийг хамгаалахад оршино.

13.2.Тохирлын үнэлгээнд хүн, малын эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, улс орны аюулгүй байдал, нийтийн ашиг сонирхолд хохирол учруулж болзошгүй бүтээгдэхүүнийг заавал хамруулна.

13.3.Энэ хуулийн 13.2-т зааснаас бусад бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгч, хэрэглэгчийн хүсэлтээр тохирлын үнэлгээнд хамруулж болно.

13.4.Энэ хуулийн 13.2-т заасан бүтээгдэхүүний жагсаалт, тэдгээрийг тохирлын баталгаатайгаар Монгол Улсын зах зээлд нийлүүлэх, хилээр нэвтрүүлэх журмыг Засгийн газар батална.

14 дүгээр зүйл.Тохирлын баталгаа

Хэвлэх

14.1.Тохирлын баталгаа нь тохирлын гэрчилгээ болон нийлүүлэгчийн мэдэгдэл хэлбэртэй байна.

14.2.Монгол Улсаас олон улс, бүс нутгийн байгууллага, худалдааны түнш орнуудтай байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрээр тохирсон тохирлын болон түүнтэй адилтгах тэмдэг, гэрчилгээг стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага хүлээн зөвшөөрнө.

14.3.Тохирлын гэрчилгээг итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллага олгоно.

14.4.Тохирлын гэрчилгээ нь Монгол Улсад болон Монгол Улсаас олон улс, бүс нутгийн байгууллага, худалдааны түнш орнуудтай байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрээр тохирсон улс орнуудад хүчин төгөлдөр байна.

14.5.Нийлүүлэгчийн мэдэгдэл гаргах журмыг стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батална.

14.6.Нийлүүлэгчийн мэдэгдэл нь энэ хуулийн 14.4-т заасан тохирлын гэрчилгээний нэгэн адил хүчин төгөлдөр байна.

14.7.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 14.2-т заасны дагуу хүлээн зөвшөөрөгдсөн, хүчин төгөлдөр аюулгүйн тэмдэгтэй бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх, экспортод гаргах, импортоор оруулахад хяналт, тохирлын үнэлгээнд давтан хамруулахгүй.

14.8.Энэ хуулийн 4.1.9-д заасан аюулгүйн тэмдгийг энэ хуулийн 23.1.2-т заасны дагуу томилогдсон байгууллага олгоно.

14.9.Аюулгүйн тэмдгийн хэлбэр, хэмжээ, хэрэглэх журмыг стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батална.

15 дугаар зүйл.Тохирлын үнэлгээний байгууллага

Хэвлэх

15.1.Тохирлын үнэлгээний байгууллагад лаборатори, техникийн хяналт болон баталгаажуулалтын байгууллага хамаарна.

15.2.Тохирлын үнэлгээний байгууллага нь Монгол Улсын хуулийн этгээд байх бөгөөд холбогдох хууль тогтоомж, техникийн зохицуулалт, стандарт, дүрэм, журмын дагуу үйл ажиллагаа явуулна.

15.3.Тохирлын үнэлгээний байгууллага нь итгэмжлэлд хамрагдаж болно.

15.4.Энэ хуулийн 13.2-т заасан бүтээгдэхүүнд зөвхөн итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний байгууллага тохирлын үнэлгээ хийнэ.

15.5.Гадаад орны итгэмжлэлийн байгууллагаас итгэмжлэл авсан тохирлын үнэлгээний байгууллага Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагаа эрхлэх бол итгэмжлэлийн байгууллагад бүртгүүлнэ.

15.6.Тохирлын үнэлгээний байгууллага дараахь эрх, үүрэгтэй:

15.6.1.тохирлын үнэлгээний үр дүнг үндэслэн тайлан гаргах, тохирлын гэрчилгээ олгох, хүчингүй болгох;

15.6.2.тохирлын үнэлгээг итгэмжлэлээр тогтоосон хүрээнд явуулах, зохион байгуулалт, харьяалал, чиглэл, техник хангамж өөрчлөгдсөн тохиолдолд итгэмжлэлийн байгууллагад мэдэгдэх;

15.6.3.итгэмжлэлийн шалгуурыг байнга, тогтвортой хангах, зохих дүрэм, журмыг мөрдөх;

15.6.4.тохирлын үнэлгээний ажилд холбогдох мэргэжлийн хүмүүсийг татан оролцуулах;

15.6.5.тохирлын үнэлгээний дүн, илэрсэн зөрчлийн талаар холбогдох байгууллагад мэдээлэх;

15.6.6.итгэмжлэлийн нэр хүндийг зүй бусаар ашиглахгүй байх.

15.7.Энэ хуулийн 15.4, 15.5-д заасныг зөрчиж, тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

15.8.Тохирлын үнэлгээний үр дүнгээр тохирлын гэрчилгээг хүчингүй болгосон тохиолдолд энэ тухай зөвшөөрөл олгосон эрх бүхий этгээдэд болон стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад мэдэгдэнэ. Мэдэгдлийг үндэслэн зөвшөөрөл олгосон эрх бүхий этгээд тухайн зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛ

16 дугаар зүйл.Тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн зорилго

Хэвлэх

16.1.Тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн зорилго нь худалдаан дахь техникийн саад тотгорыг арилгах, худалдааг хөнгөвчлөх, бүтээгдэхүүнд хэрэглэгчийн итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх, тохирлын үнэлгээний дүнг олон улс, бүс нутаг, гадаад улс болон үндэсний хэмжээнд харилцан хүлээн зөвшөөрөх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.

17 дугаар зүйл.Тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тогтолцоо, удирдлага, зохион байгуулалт

Хэвлэх

17.1.Тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тогтолцоо нь итгэмжлэлийн Удирдах зөвлөл (цаашид "Удирдах зөвлөл" гэх), итгэмжлэлийн байгууллага, техникийн хороо, маргаан шийдвэрлэх комисс, итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний байгууллага, итгэмжлэлийн шинжээчээс бүрдэнэ.

18 дугаар зүйл.Удирдах зөвлөл

Хэвлэх

18.1.Тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тогтолцооны стратеги, бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих үүрэг бүхий 15 гишүүнтэй, орон тооны бус Удирдах зөвлөл тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний дэргэд ажиллана.

18.2.Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн томилно.

18.3.Удирдах зөвлөлийн гишүүнд доор дурдсан байгууллагаас нэр дэвшүүлнэ:

18.3.1.хүнс, хөдөө аж ахуй, уул уурхай болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тус бүр нэг;

18.3.2.стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагаас нэг, итгэмжлэлийн байгууллагаас нэг, байгаль орчны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагаас нэг;

18.3.3.сорилт, баталгаажуулалт, техникийн хяналтын итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний байгууллагаас тус бүр нэг;

18.3.4.хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах байгууллагаас нэг, хүнс, барилгын чиглэлээр мэргэшсэн төрийн бус байгууллагаас тус бүр нэг;

18.3.5.байгалийн болон техникийн шинжлэх ухааны дээд боловсролын байгууллагаас тус бүр нэг, шинжлэх ухааны академиас нэг.

18.4.Зөвлөлийн гишүүн нь тохирлын үнэлгээний чиглэлээр гурваас доошгүй жил ажилласан Монгол Улсын иргэн байх бөгөөд гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа нь гурван жил байна.

18.5.Удирдах зөвлөлийн ажиллах журмыг тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

19 дүгээр зүйл.Итгэмжлэлийн байгууллага

Хэвлэх

19.1.Итгэмжлэлийн байгууллага нь тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний дэргэд ажиллана.

19.2.Итгэмжлэлийг энэ хуулийн 19.1-д заасан байгууллага эрхлэн гүйцэтгэх бөгөөд итгэмжлэлийн байгууллагын дүрмийг Засгийн газар батална.

19.3.Итгэмжлэлийн байгууллага итгэмжлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх бөгөөд дараахь бүрэн эрхтэй:

19.3.1.тохирлын үнэлгээний байгууллагын чадавхыг тогтоох, итгэмжлэл олгох, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох;

19.3.2.итгэмжлэлийн шинжээчид тавих шаардлагыг тогтоох, шинжээч сонгон шалгаруулах, шинжээчийн эрх олгох, цуцлах;

19.3.3.итгэмжлэлийн лавлагаа, мэдээллийн улсын нэгдсэн санг бүрдүүлэх, хөтлөх;

19.3.4.холбогдох дүрэм, журам, заавар батлах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

19.3.5.мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, сургалт явуулах;

19.3.6.олон улс, бүс нутгийн байгууллага, гадаад улстай итгэмжлэлийн үр дүнг харилцан хүлээн зөвшөөрөх, хэлэлцээрт нэгдэх, олон улсын байгууллагад гишүүнээр элсэх санал гаргах;

19.3.7.олон улс, бүс нутаг, гадаад улсын итгэмжлэлийн байгууллагатай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх.

19.4.Итгэмжлэлийн байгууллагын даргыг Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу сонгон шалгаруулж, итгэмжлэлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн томилж, чөлөөлнө.

19.5.Итгэмжлэлийн байгууллагыг гадаад, дотоодод байгууллагын дарга төлөөлнө.

20 дугаар зүйл.Маргаан шийдвэрлэх комисс

Хэвлэх

20.1.Тохирлын үнэлгээний байгууллагаас итгэмжлэлийн талаар гаргасан маргааныг Маргаан шийдвэрлэх комисс (цаашид "Комисс" гэх) шийдвэрлэнэ.

20.2.Удирдах зөвлөл нь итгэмжлэлийн шийдвэртэй холбоотой маргаан үүссэн тохиолдол бүрд мэргэшсэн шинжээчдээс бүрдсэн Комиссыг байгуулж, ажиллуулна.

20.3.Комиссын ажиллах журмыг Удирдах зөвлөл батална.

21 дүгээр зүйл.Техникийн хороо

Хэвлэх

21.1.Техникийн хороо нь итгэмжлэлийн шалгуур тогтоох, тохирлын үнэлгээний байгууллагын итгэмжлэлийн шаардлага, шалгуурыг хангасан эсэх талаар дүгнэлт гаргах, техникийн зөвлөгөө өгөх чиг үүрэгтэй байна.

21.2.Техникийн хороо нь орон тооны бус байх бөгөөд сонирхогч талуудын оролцоог тэгш хангасан байна.

22 дугаар зүйл.Итгэмжлэлийн шинжээч

Хэвлэх

22.1.Итгэмжлэлийн шинжээч (цаашид "Шинжээч" гэх) нь тохирлын үнэлгээний байгууллагын чадавх хууль болон стандарт, техникийн зохицуулалтын шалгуур үзүүлэлтэд нийцэж байгаа эсэхийг үнэлж, дүгнэлт гаргана.

22.2.Шинжээч дараахь шаардлагыг хангасан байна:

22.2.1.энэ хуулийн 19.1-д заасан эрх бүхий байгууллагаас шинжээчийн эрх авсан, томилогдсон байх;

22.2.2.итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргагч байгууллагатай сонирхлын зөрчилгүй байх.

22.3.Итгэмжлэлийн шинжээч нь үнэлгээний дүнг Итгэмжлэлийн байгууллагад тайлагнана.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХИ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРЭН ЭРХ

23 дугаар зүйл.Засгийн газрын гишүүний бүрэн эрх

Хэвлэх

23.1.Засгийн газрын гишүүн нь стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

23.1.1.эрхэлсэн асуудлаар стандарт, техникийн зохицуулалтыг боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

23.1.2.салбарын тохирлын үнэлгээний ажлыг хариуцан гүйцэтгэх итгэмжлэгдсэн, мэргэшсэн байгууллагыг энэ хуулийн 25.1-д заасан байгууллагын саналыг үндэслэн томилох.

23.2.Энэ хуулийн 23.1.1-д заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зорилгоор орон тооны бус салбар, хороог байгуулж болох бөгөөд үйл ажиллагааны зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.

23.3.Гадаад худалдааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн энэ хуулийн 13.4, 14.2-т заасан баримт бичгийг нотолж, Дэлхийн худалдааны байгууллагад Монгол Улсын нэрийн өмнөөс мэдэгдэл гаргана.

23.4.Стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн энэ хуулийн 23.1-д заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээс гадна энэ хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан байгууллагыг бодлогын удирдлагаар хангана.

24 дүгээр зүйл.Стандартчилал, техникийн зохицуулалтын байгууллагын тогтолцоо

Хэвлэх

24.1.Стандартчилал, техникийн зохицуулалтын байгууллагын тогтолцоо нь стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага, түүний харьяа аймаг, нийслэлийн байгууллагаас бүрдэнэ.

24.2.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга харьяа нутаг дэвсгэртээ стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангаж, тохирлын үнэлгээний байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ.

25 дугаар зүйл.Стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага

Хэвлэх

25.1.Стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага төрөөс стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний талаар баримтлах бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, эрхэлсэн асуудлын хүрээнд мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

25.2.Стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын даргыг Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу сонгон шалгаруулж, Засгийн газар томилж, чөлөөлнө.

25.3.Стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

25.3.1.стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний хөтөлбөр, дүрэм, журам, заавар боловсруулах, батлах;

25.3.2.үндэсний стандартыг батлах, бүртгэх, түүний албан ёсны эхийг хадгалах, олон нийтэд мэдээлэх, түгээх;

25.3.3.тохирлын үнэлгээг энэ хуульд заасны дагуу явуулах, эрдэнийн чулууны чанарын улсын хяналт тавих;

25.3.4.хариуцсан асуудлаар олон улсын байгууллагад гишүүнээр элсэх санал гаргах, олон улс, бүс нутаг, гадаад улсын холбогдох байгууллагатай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, тохирлын үнэлгээний үр дүнг харилцан хүлээн зөвшөөрөх;

25.3.5.стандартчиллын техникийн хороодыг байгуулах, үйл ажиллагааг зохицуулах, дэмжлэг үзүүлэх;

25.3.6.хариуцсан асуудлаар төлбөртэй ажил, үйлчилгээ эрхлэх, сургалт явуулах;

25.3.7.стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний чиглэлээр шинжлэх ухаан, технологийн судалгаа, шинжилгээ хийх, энэ хуулийн 25.3.6-д заасан ажил, үйлчилгээг аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэх;

25.3.8.стандарт, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээтэй холбогдох лавлагаа, мэдээллээр олон улсын байгууллагыг хангах.

25.4.Стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага нь чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчийг урамшуулах, чанарын талаархи олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор үндэсний чанарын шагнал олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулж болно.

26 дугаар зүйл.Аймаг, нийслэлийн стандартчилал, техникийн зохицуулалтын байгууллага

Хэвлэх

26.1.Аймаг, нийслэлийн стандартчилал, техникийн зохицуулалтын байгууллага дараахь бүрэн эрхтэй:

26.1.1.тохирлын үнэлгээг энэ хуульд заасны дагуу явуулах;

26.1.2.стандарт, техникийн зохицуулалтын улсын мэдээллийн салбар санг ажиллуулах;

26.1.3.иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад стандарт боловсруулах талаар арга зүйн зөвлөгөө өгөх;

26.1.4.энэ хуулийн 25.3.6-д заасан үйл ажиллагааг эрхлэх.

26.2.Аймаг, нийслэлийн стандартчилал, техникийн зохицуулалтын байгууллагын даргыг Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу сонгон шалгаруулж аймаг, нийслэлийн Засаг даргатай зөвшилцсөний үндсэн дээр стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга томилж, чөлөөлнө.

27 дугаар зүйл.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага

Хэвлэх

27.1.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний талаар дараахь эрхтэй:

27.1.1.бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх чиглэлээр дэвшилтэт стандарт, менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх, тохирлын үнэлгээнд хамрагдах;

27.1.2.стандарт боловсруулахад оролцох;

27.1.3.стандарт, стандартчиллын хөтөлбөрийн төсөлд санал өгөх.

27.2.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний талаар дараахь үүрэгтэй:

27.2.1.стандарт, техникийн зохицуулалтад тогтоосон шаардлагын дагуу бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах;

27.2.2.стандартыг боловсруулах, бүтээгдэхүүнийг тохирлын үнэлгээнд хамруулах, түүнтэй холбогдон гарах зардлыг санхүүжүүлэх;

27.2.3.стандарт, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний асуудлаар холбогдох дүрэм, журам, баримт бичиг боловсруулах чиглэлээр ажилтнаа чадавхижуулах.

27.3.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын боловсруулсан стандартын төсөл нь хууль тогтоомж, техникийн зохицуулалт болон үйлдвэрлэгч, хэрэглэгчийн эрх ашигт харшлаагүй, нийтийн ашиг сонирхол, хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, улс орны аюулгүй байдалд хохирол учруулахааргүй байна.

28 дугаар зүйл.Мэдээллийн сан

Хэвлэх

28.1.Стандарт, техникийн зохицуулалтын улсын мэдээллийн нэгдсэн сан (цаашид "Мэдээллийн сан" гэх)-г бүрдүүлэх, баримт бичгийг бүртгэх, хадгалах, хамгаалах, мэдээлэх, хэвлэх, энэ хуулийн 8.1.1, 8.1.3-т заасан баримт бичгийг борлуулах үйл ажиллагааг стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын Мэдээлэл, лавлагааны төв эрхлэн гүйцэтгэнэ.

28.2.Мэдээллийн санд стандартчиллын баримт бичиг, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний журам, гэрээ хэлэлцээр болон холбогдох техникийн баримт бичгийн албан ёсны эх, эсхүл хуулбар хувийг хадгална.

28.3.Мэдээллийн сан нь цаасан болон цахим хэлбэртэй байна.

28.4.Техникийн зохицуулалтыг мэдээллийн санд байршуулснаас хойш 10 хоногийн дотор олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлнэ.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН ХЯНАЛТ, САНХҮҮЖИЛТ

29 дүгээр зүйл.Төрийн хяналт

Хэвлэх

29.1.Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн төрийн хяналтыг холбогдох хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага, гаалийн байгууллага хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

29.2.Энэ хуулийн 29.1-д заасан хяналтын байгууллага Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10.9-д зааснаас гадна дараахь хяналтыг хэрэгжүүлнэ:

29.2.1.стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль тогтоомж, техникийн зохицуулалтын хэрэгжилтэд хяналт тавих;

29.2.2.энэ хуулийн 13.2-т заасан бүтээгдэхүүнийг тохирлын үнэлгээнд хамруулсан эсэхэд хяналт тавих.

29.3.Энэ хуулийн 29.1-д заасан хяналтыг хэрэгжүүлэх улсын байцаагч нь стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний чиглэлээр сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан байна.

29.4.Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний төрийн хяналтыг хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага нь хяналтын үр дүнг энэ хуулийн 25.1-д заасан байгууллагад жил бүр тайлагнана.

29.5.Энэ хуулийн 29.1-д заасан хяналт нь бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлснээс хойших үе шатанд хамаарна.

30 дугаар зүйл.Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн үйл ажиллагааны санхүүжилт

Хэвлэх

30.1.Стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага, түүний харьяа аймаг, нийслэлийн байгууллага, итгэмжлэлийн байгууллагын энэ хуульд заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон зардал, итгэмжлэлийн удирдах зөвлөл, стандартчиллын болон итгэмжлэлийн техникийн хороо, итгэмжлэлийн маргаан шийдвэрлэх комисс, итгэмжлэлийн шинжээчийн үйл ажиллагаатай холбогдсон зардал, олон улсын байгууллагын гишүүний татварыг улсын төсвөөс, энэ хуулийн 25.3.7-д заасан шинжлэх ухаан, технологийн судалгаа, шинжилгээний зардлыг Шинжлэх ухаан, технологийн сангаас тус тус санхүүжүүлнэ.

30.2.Стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн нь Төсвийн тухай хуулийн 46.2-т заасан журмын дагуу үндсэн үйл ажиллагааны нэмэлт орлогоос стандартчилал, техникийн зохицуулалтын техникийн шинэчлэл, хүний нөөцийн чадавхыг бэхжүүлэх зардлыг санхүүжүүлнэ.

30.3.Тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн үйл ажиллагааны санхүүжилт нь энэ хуулийн 30.1-д зааснаас гадна дараахь эх үүсвэрээс бүрдэнэ:

30.3.1.тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн ажил, үйлчилгээний хураамж;

30.3.2.олон улсын байгууллага, хандивлагч орны хандив, тусламж.

30.4.Энэ хуульд заасан төлбөртэй ажил, үйлчилгээний төлбөрийн жишиг хэмжээг стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тогтооно.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД

31 дүгээр зүйл.Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн хууль тогтоомжийг зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

31.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

31.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

32 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

32.1.Энэ хуулийг 2018 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА М.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал

Unofficial Translation

LAW ON STANDARDIZATION, TECHNICAL REGULATION AND ACCREDITATION OF CONFORMITY ASSESSMENT

CHAPTER ONE. GENERAL PROVISIONS

This shall be made effective on 01 July 2018

Article 1. Purpose of the law

1.1. Purpose of this law is to establish legal framework for standardization, technical regulation and accreditation of conformity assessment, to ensure quality and safety of products, productions, services and management systems, and to regulate relations concerning protection of interests of consumers and producers. 

Article 2. Legislation for standardization, technical regulation and accreditation of conformity assessment

2.1. The legislation for standardization, technical regulation and accreditation of conformity assessment is made up of the Constitution of Mongolia, this law, other laws and legislative acts issued in conformity with this law. 

2.2. If an international treaty to which Mongolia is a party is inconsistent with this Law, then the provisions of the international treaty shall prevail. 

Article 3. Objectives and principles of standardization, technical regulation and accreditation of conformity assessment

3.1. The following principles shall be applied to the standardization, technical regulation and accreditation of conformity assessment activities: 

3.1.1. Safety of human life, health, society and environment; 

3.1.2. Impartiality and independence; 

3.1.3. Equality of participation of interested parties; 

3.1.4. Accuracy of information;

3.1.5. Avoidance of creating unjustified obstacles to treat and production; 

Article 4. Definition of terms

4.1. The following terms used in this law shall mean:

4.1.1. "standardization" is a process of establishing procedures for common and repeated use to ensure the interchangeability of products and services, and the integrity, compatibility and security of information, methods, measurements and tests; 

4.1.2. "Standard" is used on a voluntary basis and developed and adopted by interested parties by consensus to define general principles and characteristics of establishing norms in certain areas;

4.1.3. "technical regulation" is a document used on a mandatory basis, adopted by an authorized body, and which references to or contains the information by product definition, processing or production methods, standards, technical specifications and requirements; 

4.1.4. "Product" is an end-result of process of production and services; 

4.1.5. "Accreditation of conformity assessment" is an activity of a competent authority determine and recognize the professional competence of a conformity assessment body to perform specific tasks; 

4.1.6. "Conformity assessment" is an activity of determining whether a product or professional skills of workers, or management system meet the requirements of standards and technical regulation;

4.1.7. "Conformity assessment body" is an organization authorized to undertake the activities specified in Article 4.1.6 of this Law; 

4.1.8. "Supplier's declaration" is a written statement by a producer or a supplier that their products meet the specified requirement; 

4.1.9. "safety mark" is a mark certifying that the product meets the technical regulation requirements; 

4.1.10. "conformity attestation" is a document certifying that the product meets the standards and the technical regulations requirements; 

4.1.11. "certificate of conformity" is a document certifying that the product meets the specified requirements. 

4.2. Terms other than those defined in Article 4.1 of this Law shall be understood as stated in the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade and ISO/IEC 17000 and ISO/IEC Guide 2. 

CHAPTER TWO. TECHNICAL REGULATION

Article 5. The purpose of technical regulation

5.1. The purpose of technical regulation is to ensure the safety of human health, environment, product, and production, and to protect the public interest.

5.2. Compliance to technical regulation shall be mandatory. 

5.3. The Government shall be responsible for implementation of technical regulations at the national level and the authority, specified in the Article 9 of the Law on State Supervision, shall be responsible for control of the implementation. 

Article 6. Development, adoption and dissemination of technical regulation

6.1. The Government shall adopt technical regulations based on the proposal of the state central administrative body  in charge of the particular matter and subject to opinion specified in paragraph 6.4 of this Law. 

6.2. The guidelines for the development of technical regulations shall be adopted by the state administrative body  in charge of standardization and technical regulations.

6.3. If deemed necessary a member of the government in charge of the particular matter shall adopt regulations on the implementation of the technical regulations. 

6.4. The state administrative body in charge of standardization and technical regulation shall provide an opinion on whether or not draft technical regulations meet the goals specified in Article 5.1 and requirements specified in Article 6.2 of this Law. 

6.5. The state administrative body in charge of standardization and technical regulation shall inform the WTO member states of the draft technical regulations to be used by Mongolia in its international trade at least three months prior to their adoption. 

6.6. Decision on whether or not to accept of international trade related technical regulations proposed by WTO member states shall be taken by the Government based on the recommendation of the member of the government in charge of foreign trade. 

CHAPTER THREE. STANDARDICATION

Article 7. The purpose of standardization

7.1. The purpose of standardization shall be to facilitate effective use of resources, increase in competitiveness of products and promote the trade through ensuring the product compatibility, interchangeability and uniformity of testing and measurement. 

Article 8. Standardization documents

8.1. The standardization documents shall include the following: 

81.1. Mongolian /hereinafter referred as "national"/ standards;

8.1.2. A company standard; 

8.1.3. International and regional standards, guides, guidelines and standards of other countries developed in compliance therewith; 

8.2. Standardization documents shall not be subject to copyright protection. 

Article 9. National standards

9.1. The state administrative body in charge of standardization and technical regulations shall adopt national standards. 

9.2. The specifications and requirements of national standards shall comply with those of international and regional standards. 

9.3. Interested parties acting on the basis of consensus shall propose and develop draft national standards

9.4. National standard shall have an abbreviated marking and a state registration number and, unless the decision approving it states otherwise shall be effective from the date of state registration. 

Article 10. Company standards

10.1. Entities and organizations can use a company standard developed in compliance with this Law and standards and directives approved by the state administrative body in charge of standardization and technical regulations. 

10.2. A company standard must comply with the specifications and requirements of national standards and technical regulations.

10.3. It shall be prohibited to provide service and production using standards not in compliance with Article 10.2 of this Law. 

Article 11. Technical Committee for Standardization

11.1. Part-time technical committees for standardization /hereinafter referred to as "technical committee"/, shall be established for each sector to review and opine on draft national, regional and international standards.

11.2. Technical committees shall consist of representatives of the government, citizens, entities and other scientific and professional organizations. 

11.3. Technical committees shall have the following rights and responsibilities: 

11.3.1. To draft standards, to solicit and receive opinion of related organizations and to reach consensus with interested parties; 

11.3.2. To review and evaluate existing standards and to tale necessary measures; 

11.3.3. To ensure that quality and content of draft standards meet the appropriate requirements;

11.3.4. To provide opinion and recommendations to draft national, international and regional standards; 

11.4. Technical committees and their members shall not represent the interests of citizens, entities and organizations, and shall be free of conflict of interest. 

11.5. Technical committees can establish, if deemed necessary, technical subcommittees in specific areas. 

Article 12. Application of and compliance with standards

12.1. Citizens, entities and organizations shall use the standardization documents on vocabulary basis. 

12.2. Standards, which are referred to in legislation, technical regulations and international agreements, shall have equal force as the underlying documents. 

12.3. Citizens, entities and organizations can use advanced international, regional and foreign standards after having them registered at the state administrative organization in charge of standardization and technical regulation. 

12.4. If an agreement concluded by citizens and/or entities provides for a standard referred to in whole or in part, then to be applicable, the parties to the agreement shall comply with the provisions of the agreement. 

12.5. Duplication of documents referred to in Article 8.1.1 and 8.1.3 of this Law shall be prohibited. 

CHAPTER FOUR. CONFORMITY ASSESSMENT

Article 13. Purpose and scope of conformity assessment

13.1. The purpose of conformity assessment shall be to ensure product safety, to increase product competitiveness and to protect consumer rights and interests. 

13.2. Products potentially harmful to human and livestock health, environment, national security, and public interest shall be subject to mandatory conformity assessment. 

13.3. Products other than those referred to in Article 13.2 of this Law, may be subjected to conformity assessment at the request of manufacturers, suppliers or consumers. 

13.4. List of products referred to in Article 13.2 of this Law and regulations on their admission to the Mongolian market and crossing the national borders following attestation shall be adopted by the Government.

Article 14. Attestation

14.1. Attestation shall be in the form of either certificate of conformity of suppliers' declaration.

14.2. Conformity marks and equivalent marks and certificates recognized by agreements between Mongolia and international and regional organizations and trade partners shall be certified by the state administrative body in charge of standardization and technical regulations. 

14.3. Certificate of conformity shall be issued by and accredited certification body. 

14.4. The certificate of conformity shall be valid in Mongolia and in the countries recognized by the Mongolia's agreements with international and regional organizations and trade partners.

14.5. Regulations on issuance of suppliers' declarations shall be adopted by the State administrative body in charge of standardization and technical regulations. 

14.6. Suppliers' declaration shall have equal validity as certificates of conformity referred to in Article 14.4 of this Law.

14.7. Unless otherwise state in the laws, products with valid safety marks accepted under Article 14.2 of this Law shall not be subject inspection and conformity assessment when imported, exported and supplied to the market. 

14.8. A safety mark referred to in Article 4.1.9 of this Law shall be issued by a body designated under Article 23.1.2 of this Law. 

14.9. The State administrative body in charge of standardization and technical regulations shall adopt regulations on the form, size and usage of safety marks. 

Article 15. Conformity assessment bodies

15.1. Conformity assessment bodies shall consist of laboratories, technical inspection and certification bodies. 

15.2. Conformity assessment body shall be a legal entity of Mongolia and operate in accordance with the relevant legislation, technical regulations, standards, rules and regulations. 

15.3. A conformity assessment body can be accredited.

15.4. Products referred to in Article 13.2 of this Law shall be attested by accredited conformity assessment bodies only. 

15.5. Conformity assessment body, accredited by foreign accreditation body and conducting conformity assessment activities within the territory of Mongolia, shall be registered by the national accreditation body. 

15.6. Conformity assessment body shall have the following rights and obligations: 

15.6.1. to issue reports following conformity assessment, issue and withdraw certificates of conformity; 

15.6.2. To conduct conformity assessment in accordance with accreditation, inform the accreditation body of charges in organization scheme, jurisdiction, directions and technical supply of operation; 

15.6.3. To comply with accreditation criteria continuously and consistently, and to follow applicable rules and procedures; 

15.6.4. To engage relevant experts/professionals in conformity assessment activities; 

15.6.5. To report conformity assessment results and any violations to relevant organizations;

15.6.6. To not abuse accreditation reputation.

15.7. It shall be prohibited to conduct any conformity assessment activities, in violation of Articles 15.4 and 15.5 of this Law.

CHAPTER FIVE. ACCREDITATION OF CONFORMITY ASSESSMENT

Article 6. The purpose of accreditation of conformity assessment

16.1. The purpose of accreditation of conformity assessment is to eliminate technical barriers to trade, to facilitate trade, to increase consumer confidence in products, and to enable bilateral and multilateral recognition of conformity assessment results at international, regional and national levels. 

Article 17. Accreditation system of conformity assessment, management and organization

17.1. The accreditation system of conformity assessment comprises from Accreditation Council (hereinafter referred to as the "Council"), accreditation body, technical committee, appeal settlement commission, accredited conformity assessment body and accreditation experts. 

Article 18. Accreditation Council

18.1. Part-time Council with 15 members shall responsible for determination for strategy and policy of the accreditation system of conformity assessment, overseeing its implementation, and shall operate under the member of the government in charge of accreditation of conformity assessment. 

18.2. Members of the Council shall be appointed by the member of the government in charge of accreditation of conformity assessment. 

18.3. The following organizations shall nominate candidate to the Council:

18.3.1. The state central administrative organizations in charge of food and agriculture, mining and health each one; 

18.3.2. The state administrative organizations in charge if standardization and technical regulation, accreditation body and environment each one; 

18.3.3. Accredited conformity assessment bodies for testing, certification and technical inspection each one;

18.3.4. Consumer right protection organizations one, one of each from non-governmental organizations specialized in food and construction;

18.3.5 The higher educational and scientific organizations in the fields of natural and technical sciences on and, one from the Academy of science. 

18.4. A member of Council shall be a citizen of Mongolia with at least three-year experience in the field of conformity assessment and the term shall be three years. 

18.5. Regulations on the work of the Council shall be adopted by the member of the government in charge of accreditation of conformity assessment. 

Article 19. Accreditation body

19.1. Accreditation body shall operate under the member of the government in charge of the accreditation of conformity assessment. 

19.2. Accreditation shall be performed by the body referred to in Article 19.1 of this Law and the Government shall adopt its rules of operation.

19.3. Accreditation body shall implement accreditation policy and have the following authorities:

19.3.1. To determine the proficiency of conformity assessment bodies, to issue, suspend and withdraw accreditation;

19.3.2. To establish requirements for accreditation experts, to select experts, to grant and terminate expert rights;

19.3.3. To approve relevant rules, procedures and guides and to monitor their implementation;

19.3.5. To provide professional support and trainings; 

19.3.6. To enter into bilateral, international and regional recognition agreements on mutual recognition of accreditation results, to propose membership to international organizations; 

19.3.7. Develop cooperation with international, regional and foreign accreditation bodies.

19.4. The chair of the accreditation body shall be selected according to the Law on Public Service and appointed by the member of the government in charge of accreditation. 

19.5. The chair of accreditation body shall represent it in abroad and nationally.

Article 20. Appeal Settlement Commission

20.1. Appeal Settlement Commission (hereinafter referred to as "the Commission") shall settle disputes regarding accreditation decisions submitted to it by conformity assessment bodies.

20.2. Council shall create a Commission comprised of specialized experts every time a dispute regarding an accreditation decision arises.

20.3. The Council shall adopt regulations on rules of operation of the Commissions.

Article 21. Technical committee

21.1. Technical committee shall be responsible for establishing accreditation criteria and deciding on whether the conformity assessment bodies meet the accreditation criteria and requirements, and providing technical advice.

21.2. Technical committee shall operate on a part-time basis and provide interested parties with opportunities for equal participation.

Article 22. Accreditation assessor

22.1. Accreditation assessor (hereinafter referred to as "Assessor") shall determine whether conformity assessment bodies comply with legislation and criteria of standards and technical regulations, and provide assessment.

22.2. Assessor shall meet the following requirements:

22.2.1. To be in a conflict of interest with the applicant organization for the accreditation.

22.3. The accreditation assessor shall submit its report of the evaluation to the accreditation body. 

CHAPTER SIX. AUTHORITY OF STATE ORGANIZATIONS IN CHARGE OF STANDARDIZATION, TECHNICAL REGULATIONS AND CONFORMITY ASSESSMENT

Article 23. Authority of Cabinet Member

23.1. A Cabinet member shall have the following competence regarding standardization, technical regulations and conformity assessment:

23.1.1 To develop standard and technical regulations within his/her scope of responsibility and oversee their implementation;

23.1.2. To designate an accredited professional organization in charge of conformity assessment for the particular sector based on the proposal from the organization referred to in article 25.1 of this Law. 

23.2. Part-time branches and committees may be established to implement activities referred to in Article 23.1.1 of this Law and they shall be financed from the state budget.

23.3. Cabinet member in charge of international trade shall submit a notification to the World Trade Organization on behalf of Mongolia confirming the documents referred to in Article 13.4 and 14.2 of this Law. 

23.4. Cabinet member in charge of standardization and technical regulation shall have the authority referred to in Article 23.1 of this Law and provide policy direction to the organization referred to in Article 25 of this Law. 

Article 24. System of organizations for standardization and technical regulations

24.1. The system of organization for standardization and technical regulations shall consist of the state administrative body in charge of standardization and technical regulations and its affiliated organizations at the aimag and capital city level.

24.2. Governors of aimags and the capital city shall ensure the compliance with the legislation on standardization, technical regulations and accreditation of conformity assessment within their respective jurisdictions, and support the functioning of conformity assessment bodies.

Article 25. State administrative body in charge of standardization and technical regulations

25.1. State administrative body in charge of standardization and technical regulations shall define and implement the state policy on standardization, technical regulations and conformity assessment, and provide professional and methodological guidance within the scope of its responsibilities. 

25.2. Head of the state administrative body in charge of standardization and technical regulations shall be selected in accordance with the Law on Public Service, and appointed and dismissed by the Cabinet.

25.3. State administrative body in charge of standardization and technical regulations shall have the following competence:

25.3.1. To develop and approve programs, rules, procedures and instructions for standardization, technical regulations and conformity assessment;

25.3.2. To adopt national standards and maintain their register, to safe-keep their official original copies, and to inform the public and disseminate information;

25.3.3. To carry out conformity assessment in accordance with this Law and to conduct the state inspection on gemstone quality; 

25.3.4. to propose to become a member of relevant international organizations, develop cooperation with relevant international, regional and foreign organizations and mutually recognize the results of conformity assessment; 

25.3.5. To establish the standardization technical committees, coordinate and support their activities;

25.3.6. To conduct commercial activities, services and training within its scope of responsibilities; 

25.3.7. To conduct scientific and technological research and development on standardization, technical regulations and conformity assessment, to contract activities and services specified in Article 25.3.6 of this Law, to commercial entities, organizations and non-governmental;

25.3.8. To provide international organizations with relevant references and information on standards, technical regulations and conformity assessment.

25.4. The state administrative body in charge of STANDARDIZATION and technical regulations may organize national quality awards, competitions to recognize producers of quality products and improve public awareness of quality. 

Article 26. Affiliated aimag and capital city organizations for standardization and technical regulations

26.1. Affiliated aimag and capital city organizations for standardization and technical regulations shall have the following competence:

26.1.1. To conduct conformity assessment in accordance with this Law;

26.1.2. To operate a branch office of information centers for standards and technical regulations;

26.1.3. To provide methodological advice for citizens, commercial entities and organizations on development of standards;

26.1.4. To conduct activities referred to in Article 25.3.6 of this Law.

26.2. The heads of aimags and the Capital city organizations for standardization and technical regulations shall be selected according to the Law on Public Service and appointed or dismissed by the Head of the State Administrative Body in charge of Standardization and Technical regulations in consultations with the Governors of aimag and the Capital city. 

Article 27. Citizens, commercial entities and organizations

27.1. Citizens, commercial entities and organizations shall have the following rights regarding standardization, technical regulations and conformity assessment; 

27.1.1. to introduce advanced standards and management systems to improve the quality of products and services, and to undergo conformity assessment;

27.1.2. to take part in the development of standards;

27.1.3. to comment on draft standards and standardization programs;

27.2. Citizens, commercial entities and organizations shall have the following responsibilities regarding standardization, technical regulations and conformity assessment;

27.2.1. to ensure product safety as specified in standards and technical regulations;

27.2.2. to develop standards, to apply for bear the costs related to product conformity assessment;

27.2.3. to build its human resources capacity regarding development of relevant rules, procedures and documents on standards, technical regulations and conformity assessment. 

27.3. The draft standards developed by citizens, commercial entities and organizations shall not contradict with the legislation and technical regulations, and compromise with producers' and consumers' interests, and shall not be harmful to the public interest, human health, environment and national security.

Article 28. Information database

28.1. Establishment of national integrated database (hereinafter referred to as "the database") of standards and technical regulations, document registry, storage, protection, dissemination and publishing, and the sale of documents referred to in Article 8.1.1 and 8.1.3 of this Law shall be the responsibility of the Information and Inquiry Center of the State administrative body in charge of standardization and technical regulation.

28.2. The database shall contain the original or duplicated copies of standardization and technical regulations documents, conformity assessment procedures, agreements and other relevant technical documents. 

28.3. The database shall be in paper and electronic forms. 

28.4. Technical regulations shall be made through mass public media within 10 days of its registration in the database.

CHAPTER SEVEN. STATE SUPERVISION AND FINANCING

Article 29. State supervision

29.1. The body referred to in Article 9 of the Law on State Supervision shall be responsible for state supervision on standardization, technical regulations and accreditation of conformity assessment.

29.2. The supervision body referred to in Article 29.1 of this Law shall implement, in addition to those referred to in Article 10.9 of the Law on State Supervision the following duties:

29.2.1. to oversee the implementation of legislation on standardization, technical regulations and accreditation of conformity assessment and compliance with technical regulations;

29.2.2. to oversee whether products referred to in Article 13.2 of this Law have been subjected to conformity assessment. 

29.3. State inspectors responsible for supervision referred to in Article 29.1 of this Law shall be trained on standardization, technical regulation and accreditation of conformity assessment and hold certificate of attendance.

29.4. The authorized body responsible for State supervision on standardization, technical regulation and accreditation of conformity assessment shall report annually on the results of the supervision to the organization referred to in Article 25.1 of this Law.

29.5. The supervision referred to in Article 29.1 applies only products already put on to the market.

Article 30. Financing of standardization, technical regulations and accreditation of conformity assessment activities

30.1. Expenses related to implementation of the authority referred in this Law by the state administrative body in charge of standardization and technical regulations, its affiliated aimag and capital city organizations, accreditation council, standardization and accreditation technical committees, accreditation appeal settlement commission, accreditation assessors, membership fees to international organizations shall be financed by the state budget, while expenses for scientific and technological research and development referred to in Article 25.3.7 of this Law shall be financed by the Science and Technology Fund.

30.2. Cabinet member in charge of standardization, technical regulations and accreditation of conformity assessment shall finance the expenses for the technical innovation of technical regulation and human resource capacity building from additional income from basic activities, in accordance with the procedure referred to in Article 46.2 of the Law on Budget.

30.3. Financing of accreditation of conformity assessment activities shall be done from the following sources in addition to those referred to in Article 30.1 of this Law:

30.3.1. service fees for accreditation of conformity assessment activities and services;

30.3.2. do nations and technical assistance from international organizations and donor states.

30.4. Cabinet member in charge of standardization, technical regulations and accreditation of conformity assessment shall adopt reference fee structure for the services to be rendered for fee under this Law.

CHAPTER EIGHT. OTHERS

Article 31. Sanctions to be imposed on violations of the legislation on STANDARDIZATION, technical regulations and accreditation of conformity assessment

31.1. Public officials whose actions do not constitute a criminal offence shall beheld responsible under the Law on Public Service.

31.2. Individuals or legal entities in breach of this Law shall be held responsible under the Criminals Code and/or Misdemeanor Code. 

Article 32. Entry into force

32.1. This law shall come into force on 1 July 2018.

M.ENKHBOLD SPEAKER OF 

PARLIAMENT OF MONGOLIA