A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2017 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдөр

Дугаар 76

Улаанбаатар хот

ЦАГДААГИЙН ТӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 6.2-т заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Цагдаагийн ерөнхий газрын удирдлагын орон тоог дарга 1, тэргүүн дэд дарга 1, дэд дарга 2 байхаар тогтоосугай.

2. Цагдаагийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийг дор дурдсанаар баталсугай: а/ Эрүүгийн цагдаагийн алба;

б/ Мөрдөн байцаах алба;

в/ Хэрэг бүртгэх алба; 

(Засгийн газрын 2020 оны 59 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон.)

г/ Нийтийн хэв журам, олон нийтийн аюулгүй байдлын алба;

(Засгийн газрын 2020 оны 3 дугаар тогтоолоор өөрчилсөн.)

д/ Тээврийн цагдаагийн алба; 

е/ Санхүү, ар талын алба;

(Засгийн газрын 2023 оны 400 дүгээр тогтоолоор өөрчилсөн)

ж/ Захиргааны удирдлагын газар;

з/ Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын алба;

(Засгийн газрын 2020 оны 3 дугаар тогтоолоор өөрчилсөн.)

и/ Интерполын үндэсний төв товчоо;

к/ Экологийн цагдаагийн алба. 

(Засгийн газрын 2020 оны 3 дугаар тогтоолоор нэмсэн.)

л/ Зөрчлийн хэрэг бүртгэх алба.

(Засгийн газрын 2023 оны 400 дүгээр тогтоолоор нэмсэн)

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.ЭРДЭНЭБАТ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд С.БЯМБАЦОГТ