A

A

A

Бүлэг: 1979

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ХОРООНЫ ТОГТООЛ

ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭНИЙ ЗААЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

2009 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр

Дугаар 12

Улаанбаатар хот

Төрийн өмчийн хорооноос ТОГТООХ нь:

1. Төрийн өмчийн хорооны 2007 оны 42 дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээний үлгэрчилсэн загвар"-ын Арван нэг дэх хэсгийн 11.1-д дор дурдсан агуулга бүхий хэсэг нэмсүгэй:

"...Түрээслэгч өөрчлөгдөөгүй тохиолдолд анх байгуулсан гэрээг үргэлжлүүлэн мөрдөх бөгөөд гэрээний нөхцөлийн талаар тохиролцож протокол үйлдэж сунгалтын хамт гэрээнд хавсаргана. Энэхүү протокол нь гэрээний салшгүй хэсэг байна. "

ДАРГА Д.СУГАР

ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА Л.ГАНБАТ

Улсын бүртгэлд 2009 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 3081 дугаарт бүртгэсэн

/СС-ын 2016.04.29-ний өдрийн 158 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон/

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ХОРООНЫ ТОГТООЛ

ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭНИЙ ЗААЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

2009 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 12

Төрийн өмчийн хорооноос ТОГТООХ нь:
1. Төрийн өмчийн хорооны 2007 оны 42 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээний үлгэрчилсэн загвар”-ын Арван нэг дэх хэсгийн 11.1-д дор дурдсан агуулга бүхий хэсэг нэмсүгэй:
“...Түрээслэгч өөрчлөгдөөгүй тохиолдолд анх байгуулсан гэрээг үргэлжлүүлэн мөрдөх бөгөөд гэрээний нөхцөлийн талаар тохиролцож протокол үйлдэж сунгалтын хамт гэрээнд хавсаргана. Энэхүү протокол нь гэрээний салшгүй хэсэг байна. ”


                         ДАРГА              Д.СУГАР
 

                         ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА          Л.ГАНБАТ


       Улсын бүртгэлд 2009 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 3081 дугаарт бүртгэсэн
2009-01-21