Бүлэг: 1979
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД, САНГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2018 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр
Дугаар А/14/16
Улаанбаатар хот
Сургалтын төлбөрийн хэмжээ, зардлын норматив батлах тухай
Төсвийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.3 дахь заалт, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.4 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:
1. Харуул хамгаалалтын чиглэлийн албаны нохой ашиглах /3 сарын хугацаатай/ сургалтын төлбөрийн хэмжээг 2010000 /хоёр сая арван мянган/ төгрөг, галт зэвсэг эзэмших, ашиглах сургалтын төлбөрийн хэмжээг 150000 /нэг зуун тавин мянга/ төгрөг, гэрээт харуул хамгаалалтын сургалтын төлбөрийн хэмжээг 199260 /нэг зуун ерэн есөн мянга хоёр зуун жар/ төгрөг байхаар тус тус тогтоосугай.
2. "Харуул хамгаалалтын чиглэлийн албаны нохой ашиглах сургалтын нэг нохойгоор тооцсон зардлын норматив"-ыг нэгдүгээр, "Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах, аюулгүй ажиллагааны сургалтын нэг иргэнээр тооцсон зардлын норматив"-ыг хоёрдугаар, "Гэрээт харуул хамгаалалтын сургалтын нэг иргэнээр тооцсон зардлын норматив"-ыг гуравдугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.
3. Энэ тушаалыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга /цагдаагийн хурандаа С.Баатаржав/, цагдаагийн байгууллагын жил бүрийн төсөвт зохих санхүүжилтийг тусгаж байхыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс /Н.Цэвэлмаа/, Сангийн яамны Төсвийн бодлогын газар /Ж.Ганбат/-д тус тус даалгасугай.
4. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Хууль зүйн сайд, Сангийн сайдын 2016 оны 14/А/10 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД Ц.НЯМДОРЖ
САНГИЙН САЙД Ч.ХҮРЭЛБААТАР
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД, САНГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2018 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр                                                
Улаанбаатар хот

Дугаар А/14/16

Сургалтын төлбөрийн хэмжээ, зардлын норматив батлах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.3 дахь заалт, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.4 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1.Харуул хамгаалалтын чиглэлийн албаны нохой ашиглах /3 сарын хугацаатай/ сургалтын төлбөрийн хэмжээг 2010000 /хоёр сая арван мянган/ төгрөг, галт зэвсэг эзэмших, ашиглах сургалтын төлбөрийн хэмжээг 150000 /нэг зуун тавин мянга/ төгрөг, гэрээт харуул хамгаалалтын сургалтын төлбөрийн хэмжээг 199260 /нэг зуун ерэн есөн мянга хоёр зуун жар/ төгрөг байхаар тус тус тогтоосугай.

2.“Харуул хамгаалалтын чиглэлийн албаны нохой ашиглах сургалтын нэг нохойгоор тооцсон зардлын норматив”-ыг нэгдүгээр, “Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах, аюулгүй ажиллагааны сургалтын нэг иргэнээр тооцсон зардлын норматив”-ыг хоёрдугаар, “Гэрээт харуул хамгаалалтын сургалтын нэг иргэнээр тооцсон зардлын норматив”-ыг гуравдугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

3. Энэ тушаалыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга /цагдаагийн хурандаа С.Баатаржав/, цагдаагийн байгууллагын жил бүрийн төсөвт зохих санхүүжилтийг тусгаж байхыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс /Н.Цэвэлмаа/, Сангийн яамны Төсвийн бодлогын газар /Ж.Ганбат/-д тус тус даалгасугай.

4.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Хууль зүйн сайд, Сангийн сайдын 2016 оны 14/А/10 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД                                         САНГИЙН САЙД

                        Ц.НЯМДОРЖ                                                                       Ч.ХҮРЭЛБААТАР