Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
ДҮРЭМТ ХУВЦАСНЫ ЭДЭЛГЭЭНИЙ ХУГАЦААГ БАТЛАХ ТУХАЙ
2018 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 41
Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 46.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1. Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчийн дүрэмт хувцасны эдэлгээний хугацааг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Энэ тогтоолд зааснаас бусад тусгай зориулалтын хувцас, хэрэглэлийн нэр төрөл, эдэлгээний хугацааг алба хаагчдын гүйцэтгэх үүргийн онцлогтой уялдуулан шинэчлэн баталж мөрдүүлэхийг Монгол Улсын Шадар сайд Ө.Энхтүвшинд даалгасугай.
3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Дүрэмт хувцасны эдэлгээний хугацаа батлах тухай" Засгийн газрын 2007 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн 123 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.ХҮРЭЛСҮХ
Монгол Улсын Шадар сайд Ө.ЭНХТҮВШИН
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2018 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 41

ДҮРЭМТ ХУВЦАСНЫ ЭДЭЛГЭЭНИЙ ХУГАЦААГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 46.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

           1. Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчийн дүрэмт хувцасны эдэлгээний хугацааг хавсралт ёсоор баталсугай.

           2. Энэ тогтоолд зааснаас бусад тусгай зориулалтын хувцас, хэрэглэлийн нэр төрөл, эдэлгээний хугацааг алба хаагчдын гүйцэтгэх үүргийн онцлогтой уялдуулан шинэчлэн баталж мөрдүүлэхийг Монгол Улсын Шадар сайд Ө.Энхтүвшинд даалгасугай.

          3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Дүрэмт хувцасны эдэлгээний хугацаа батлах тухай” Засгийн газрын 2007 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн    123 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                              У.ХҮРЭЛСҮХ        

Монгол Улсын Шадар сайд                                                Ө.ЭНХТҮВШИН