• Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Харуул хамгаалалт эрхлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх/
Бүлэг: 1979
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2018 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдөр
Дугаар А/40
Улаанбаатар хот
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. "Харуул хамгаалалт эрхлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг түдгэлзүүлэх, бүртгэлээс хасах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.
2. Тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга /цагдаагийн хурандаа С.Баатаржав/-д, хэрэгжилтэд хяналт тавихыг Төрийн нарийн бичгийн дарга /Г.Баясгалан/-д тус тус даалгасугай.
САЙД Ц.НЯМДОРЖ
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2018 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар А/40

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Харуул хамгаалалт эрхлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг түдгэлзүүлэх, бүртгэлээс хасах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Тушаалыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга /цагдаагийн хурандаа С.Баатаржав/-д, хэрэгжилтэд хяналт тавихыг Төрийн нарийн бичгийн дарга /Г.Баясгалан/-д тус тус даалгасугай.

САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ