Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2018 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр
Дугаар 58
Улаанбаатар хот
Аргачлал шинэчлэн батлах тухай
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:
Нэг. "Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал''-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
Хоёр. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахдаа шинэчлэн батлагдсан аргачлалыг мөрдөж ажиллахыг бүх шатны төсвийн захирагч нарт даалгасугай.
Гурав. Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтэс /З.Энхболд/-т даалгасугай.
Дөрөв. Энэ тушаал батлагдан гарсантай холбогдуулан Сангийн сайдын 2015 оны 169 дүгээр тушаалын хавсралтаар шинэчлэн батлагдсан "Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал"-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
САЙД Ч.ХҮРЭЛБААТАР
МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2018 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр                                  
Улаанбаатар хот 

Дугаар 58

Аргачлал шинэчлэн батлах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

Нэг. “Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал’’-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

Хоёр. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахдаа шинэчлэн батлагдсан аргачлалыг мөрдөж ажиллахыг бүх шатны төсвийн захирагч нарт даалгасугай.

Гурав. Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтэс /З.Энхболд/-т даалгасугай.

Дөрөв. Энэ тушаал батлагдан гарсантай холбогдуулан Сангийн сайдын 2015 оны 169 дүгээр тушаалын хавсралтаар шинэчлэн батлагдсан “Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал”-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                      САЙД                                           Ч.ХҮРЭЛБААТАР