A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2018 оны 5 дугаар сарын 03-ны өдөр

Улаанбаатар хот

БАЯЖУУЛСАН ХҮНСНИЙ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, аминдэм, эрдэс бодисын дутлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зарим төрлийн хүнсийг албан журмаар баяжуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Баяжуулсан хүнсний хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Баяжуулсан хүнсний хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, Хүнсний тухай хууль, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль, Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Энэ хууль нь зарим төрлийн хүнсийг аминдэм, эрдэс бодисоор үйлдвэрийн аргаар албан журмаар баяжуулах, баяжуулагч бэлдмэлийг импортлох, үйлдвэрлэх, экспортлох, хяналт тавихтай холбогдсон харилцаанд үйлчилнэ.

3.2.Албан журмаар баяжуулан үйлдвэрлэж байгаа хүнстэй ижил төрлийн хүнсийг импортлохтой холбогдсон харилцаанд энэ хууль үйлчилнэ.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."баяжуулсан хүнс" гэж аминдэм, эрдэс бодисыг дангаар болон холимог хэлбэрээр үйлдвэрийн аргаар нэмж үйлдвэрлэсэн хүнсийг;

4.1.2."баяжуулагч бэлдмэл" гэж хүнсийг үйлдвэрийн аргаар баяжуулахад хэрэглэх аминдэм, эрдэс бодис, эсхүл тэдгээрийн холимгийг;

4.1.3."албан журмаар баяжуулах хүнсний жагсаалт" гэж Хүнсний тухай хуулийн 9.1.1-д заасан судалгааны дүнд үндэслэн баяжуулах хүнсний нэр төрөл болон баяжуулагч бэлдмэлийн найрлага, хэмжээг баталсан баримт бичгийг;

4.1.4."хүнс баяжуулах" гэж хүнсэнд баяжуулагч бэлдмэлийг тогтоосон хэмжээ, стандартад заасан нөхцөл, технологийн дагуу үйлдвэрийн аргаар нэмэхийг.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ХҮНС БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

5 дугаар зүйл.Хүнс баяжуулах үйл ажиллагаа

Хэвлэх

5.1.Хүнсний тухай хуулийн 9.1.1-д заасан судалгааны дүнг үндэслэн эрүүл мэндийн болон хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран албан журмаар баяжуулах хүнсний талаарх саналыг Засгийн газарт хүргүүлнэ.

5.2.Энэ хуулийн 5.1-д заасан саналыг үндэслэн албан журмаар баяжуулах хүнсний жагсаалтыг Засгийн газар батална.

5.3.Стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага нь албан журмаар баяжуулсан хүнсний төрөл тус бүрээр бүтээгдэхүүний үндэсний стандартыг батална.

5.4.Баяжуулсан хүнс үйлдвэрлэгч энэ хуулийн 5.3-т заасан үндэсний стандартыг баримтлан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэн ажиллана.

5.5.Баяжуулсан хүнс үйлдвэрлэгч тухайн бүтээгдэхүүнийг болон баяжуулагч бэлдмэлийг итгэмжлэгдсэн лабораториор баталгаажуулна.

6 дугаар зүйл.Хүнс баяжуулалтын талаарх төрийн байгууллагын бүрэн эрх, чиг үүрэг

Хэвлэх

6.1.Улсын Их Хурал хүнс баяжуулалтын талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

6.1.1.хүнсийг албан журмаар баяжуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж болон баяжуулагч бэлдмэлийн импортыг дэмжих гааль, татвар, зээлийн бодлогыг тодорхойлох;

6.1.2.баяжуулсан хүнсний үйлдвэрлэл, хэрэглээг дэмжих бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах төсвийг батлах;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6.1.3.хуульд заасан бусад.

6.2.Засгийн газар хүнс баяжуулалтын талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

6.2.1.баяжуулсан хүнсний тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

6.2.2.баяжуулсан хүнсний үйлдвэрлэл, хэрэглээг дэмжих бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6.2.3.энэ хуулийн 6.2.2-т заасан бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг жил бүрийн улсын болон орон нутгийн төсөвт тусгаж, өргөн мэдүүлэх;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

6.2.4.хуульд заасан бусад.

6.3.Хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь хүнс баяжуулалтын талаар дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

6.3.1.баяжуулсан хүнс үйлдвэрлэх, хадгалах, тээвэрлэх журмыг батлах;

6.3.2.баяжуулагч бэлдмэл, баяжуулсан хүнсийг Хүнсний тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу бүртгэж, мэдээллийн сан үүсгэх;

6.3.3.баяжуулсан хүнс болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээний загвар, хэрэглэх журмыг батлах.

6.4.Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь хүнс баяжуулалтын талаар дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

6.4.1.албан журмаар баяжуулах хүнсний жагсаалтыг хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран боловсруулах;

6.4.2.Хүнсний тухай хуулийн 9.1.1-д заасан судалгааны хүрээнд хүнс баяжуулалтын үр нөлөөг тооцох судалгааг таван жил тутамд үндэсний хэмжээнд зохион байгуулах;

6.4.3.энэ хуулийн 6.4.2-т заасан судалгааны дүнг Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлд танилцуулах;

6.4.4.хүн амыг амин дэм, эрдэс бодисын дутлаас сэргийлэх, баяжуулсан хүнсний ач холбогдлын талаар иргэнийг мэдээллээр хангах, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах.

7 дугаар зүйл.Баяжуулсан хүнс үйлдвэрлэгчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

7.1.Баяжуулсан хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгч нь доор дурдсан эрхтэй:

7.1.1.төрөөс олгох дэмжлэг, урамшуулалд хамрагдах;

7.1.2.хуульд заасан бусад.

7.2.Баяжуулсан хүнс үйлдвэрлэгч Хүнсний тухай хуулийн 10 дугаар зүйл, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд зааснаас гадна доор дурдсан үүрэгтэй:

7.2.1.энэ хуулийн 5.3-т заасан үндэсний стандарт, технологийн дагуу үйлдвэрлэл явуулах;

7.2.2.бүтээгдэхүүнээ итгэмжлэгдсэн лабораториор баталгаажуулсны үндсэн дээр нийтийн хэрэгцээнд нийлүүлэх;

7.2.3.баяжуулсан хүнсний шошгод тэмдэг, тэмдэглэгээ тавих;

7.2.4.баяжуулсан хүнсний нэр, төрөл, үйлдвэрлэл, борлуулалтын мэдээллийг энэ хуулийн 6.3.2-т заасан мэдээллийн санд бүртгүүлэх;

7.2.5.хэрэглэгчийн эрхийг хүндэтгэх, үнэн зөв, бодит мэдээллээр хангах;

7.2.6.хүнс баяжуулах зориулалтын тоног төхөөрөмжтэй байх;

7.2.7.хуульд заасан бусад.

8 дугаар зүйл.Баяжуулагч бэлдмэл импортлогчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

8.1.Баяжуулагч бэлдмэл импортлогч доор дурдсан эрхтэй:

8.1.1.төрөөс олгох дэмжлэг, урамшуулалд хамрагдах;

8.1.2.хуульд заасан бусад.

8.2.Баяжуулагч бэлдмэл импортлогч доор дурдсан үүрэгтэй:

8.2.1.энэ хуулийн 5.2-т заасан жагсаалтаар баталсан хүнс баяжуулахад хэрэгцээт найрлага бүхий баяжуулагч бэлдмэлийг импортлох;

8.2.2.экспортлогч улсын эрх бүхий байгууллагаас олгосон гарал үүсэл, чанар, аюулгүй байдлын баталгаажуулалтын гэрчилгээтэй баяжуулагч бэлдмэл импортлох;

8.2.3.баяжуулагч бэлдмэлийн чанарыг алдагдуулахгүй байх тээвэрлэлт, хадгалалтын горимыг мөрдөх;

8.2.4.хуульд заасан бусад.

9 дүгээр зүйл.Баяжуулсан хүнс импортлох

Хэвлэх

9.1.Албан журмаар баяжуулах хүнстэй ижил нэр төрлийн импортын бүтээгдэхүүн нь Монгол Улсын үндэсний стандартын шаардлагыг хангасан байна.

9.2.Импортын баяжуулсан хүнс нь баяжуулсан болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээтэй байна.

9.3.Баяжуулсан хүнсийг импортлоход Хүнсний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийг баримтална.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
БАЯЖУУЛСАН ХҮНСЭНД ТАВИХ ХЯНАЛТ

10 дугаар зүйл.Баяжуулсан хүнсэнд тавих үйлдвэрлэгчийн хяналт

Хэвлэх

10.1.Баяжуулсан хүнс үйлдвэрлэгч нь эгзэгтэй цэгийн хяналтыг хэрэгжүүлж, бүтээгдэхүүнээ дотоодын хяналтаар баталгаажуулна.

11 дүгээр зүйл.Баяжуулсан хүнсэнд тавих төрийн хяналт

Хэвлэх

11.1.Албан журмаар хүнс баяжуулах үйл ажиллагаанд тавих хяналтын журмыг хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага батална.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

11.2.Баяжуулсан хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаанд тавих хяналтыг хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага хэрэгжүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

11.3.Хилийн боомт, гүний гаалийн дэргэдэх хүнсний чанар, стандартын улсын байцаагч нь хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүртгэлийг үндэслэн баяжуулагч бэлдмэлийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оруулахыг зөвшөөрч, экспортын гэрчилгээ, импортын мэдэгдлийг олгоно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ

12 дугаар зүйл.Баяжуулсан хүнсний тухай хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

12.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

12.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдийн үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

13 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

13.1.Энэ хуулийг 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА М.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023-7-14-ний өдрийн орчуулга)                                                                Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

May 3, 2018                                                                                              Ulaanbaatar city

ON ENRICHED FOOD

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to regulate relations related to the mandatory enrichment of certain types of food in order to protect public health and prevent from the deficiency of certain vitamins and minerals.

Article 2.Legislation on Enriched food

2.1.Legislation on enriched food shall consist of the Constitution of Mongolia, Law on Health, Law on Food, Law on Food safety, Law on standardization, technical regulations and accreditation of conformity assessment, Law on State inspection, this Law and other legislative acts issued in conformity with them.

2.2.If an international treaty to which Mongolia is party provides otherwise than this Law, then the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Scope of the application of the Law

3.1.This Law shall apply the relations related to the mandatory enrichment of certain types of food with certain vitamins and minerals by using industrial methods, the import, production, export and monitoring of enrichment preparations.

3.2.This Law shall apply to relations related to the importation of the same certain types of foodstuffs that produced through mandatory enrichment.

Article 4.Definitions of the terms of the Law

4.1.The terms used in this Law shall have the following meaning:

4.1.1."enriched food" shall mean a food produced by adding vitamins and minerals, in the form of individually or in mixture, upon using the industrial methods;

4.1.2."enrichment preparations" shall mean the vitamin and minerals or their mixture to be used in the enrichment of food by using an industrial methods;

4.1.3."list of mandatory enrichment food" shall mean a document that approves the type of food to be enriched and the composition and amount of enrichment preparations based on the results of the research specified in sub-paragraph 9.1.1 of the Law on Food;

4.1.4."food enrichment" shall mean adding the enrichment preparations into the foods by using industrial methods in accordance with the prescribed amount, conditions and technology specified in the standards.

CHAPTER TWO

ORGANIZATION OF THE ACTIVITIES FOR FOOD ENRICHMENT

Article 5.Activity for food enrichment

5.1.Based on the results of the research specified in sub-paragraph 9.1.1 of the Law on Food, the state central administrative bodies in charge of health and food matters shall jointly submit proposals to the Government on mandatory enrichment food.

5.2.The Government shall approve the list of mandatory enrichment food based on the proposal specified in paragraph 5.1 of this Law.

5.3.The state administrative body in charge of standardization and technical regulation shall approve national product standards for each type of mandatory enrichment food.

5.4.The enriched food producer shall produce products in adherence with the national standards specified in paragraph 5.3 of this Law and shall engage in these by creating an internal monitoring system.

5.5.The enriched food producer shall verify the product and enrichment preparation by an accredited laboratory.

Article 6.Powers and functions of the state bodies regarding the enrichment of food

6.1.The State Great Khural shall implement the following powers regarding the enrichment of food:

6.1.1.to determine the customs, tax and credit policy to support the import of equipment and enrichment preparations necessary for the mandatory enrichment of food;

6.1.2.to approve the budget required to implement policy and programs to support the production and consumption of enriched food;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 19, 2021/

6.1.3.others specified by law.

6.2.The Government shall implement the following powers regarding enrichment of food:

6.2.1.to organize the enforcement of legislation on enriched food and monitor the implementation;

6.2.2.to implement policy and programs to support the production and consumption of enriched food;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 19, 2021/

6.2.3.to reflect and submit for approval the funds required for the implementation of the policy and programs specified in sub-paragraph 6.2.2 of this Law in the annual state and local budgets;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 19, 2021/

6.1.4.others specified by law.

6.3.The state central administrative body in charge of food matters shall implement the following functions regarding the enrichment of food:

6.3.1.to approve the procedure for producing, storing and transporting the enriched food;

6.3.2.to register the enrichment preparations and enriched foods in accordance with Article 16 of the Law on Food and create a database;

6.3.3.to approve the template and procedure for use of signs and markings indicating that they are enriched food;

6.4.The state central administrative body in charge of health matters shall implement the following functions regarding the enrichment of food:

6.4.1.to develop the list of mandatory enrichment food in cooperation with the state central administrative body in charge of food matters;

6.4.2.to organize a research to estimate the effectiveness of enrichment food at the national level every five years within the scope of the research specified in sub-paragraph 9.1.1 of the Law on Food;

6.4.3.to present the result of the research specified in sub-paragraph 6.4.2 of this Law to the National Food Safety Council;

6.4.4.to prevent the population from vitamin and mineral deficiencies, to provide information to citizens about the importance of enriched foods, and to organize training and promotion thereto.

Article 7.Rights and obligations of the enrichment food producer

7.1.The producer of enrichment food shall have the following rights:

7.1.1.to be involved in support and incentives to be issued by the state;

7.1.2.others specified by law.

7.2.In addition to Article 10 of the Law on Food and Article 10 of the Law on Ensuring Food Safety, the producer of enrichment food shall have the following obligations:

7.2.1.to carry out production in accordance with the national standards and technologies specified in paragraph 5.3 of this Law;

7.2.2.to supply products for public use based on verification by an accredited laboratory;

7.2.3.to put signs and markings on the labels of enriched foods;

7.2.4.to register the information on the name, type, production, and sale of enriched foods in the database specified in sub-paragraph 6.3.2 of this Law;

7.2.5.to respect the consumer's rights and provide accurate and factual information;

7.2.6.to have equipment for food enrichment;

7.2.7.others specified by law.

Article 8.Rights and obligations of the enrichment preparations importer

8.1.The enrichment preparations importer shall have the following rights:

8.1.1.to be involved in support and incentives to be issued by the state;

8.1.2.others specified by law.

8.2.The enrichment preparations importer shall have the following obligations:

8.2.1.to import enrichment preparations with required ingredients for food enrichment approved by the list specified in paragraph 5.2 of this Law;

8.2.2.to import enrichment preparations with a certificate of origin, quality and safety verification issued by the competent authority of the exporting country;

8.2.3.to follow the transportation and storing procedures without turning over the quality of the enrichment preparation;

8.2.4.others specified by law.

Article 9.Import of enriched food

9.1.Imported products of the same type as mandatory enrichment food shall meet the requirements of the national standards of Mongolia.

9.2.Imported enriched food shall have signs and markings indicating that it is enriched.

9.3.Article 11 of the Law on Food shall be adhered to when importing enriched foods.

CHAPTER THREE
MONITORING ON THE ENRICHED FOODS

Article 10.Producer's monitoring on the enriched foods

10.1.The enriched food producer shall implement critical point monitoring and verify its products through the internal monitoring.

Article 11.State monitoring on the enriched foods

11.1.The monitoring procedure for an activity for mandatory enrichment food shall be approved by the state central administrative body in charge of food matters.

/This paragraph was amended by the law as of November 11, 2022/

11.2.The monitoring on the production and trade of enriched food products shall be implemented by the state central administrative body in charge of food matters and the competent body authorized to implement the inspection.

/This paragraph was modified by the law as of November 11, 2022/

11.3.The state inspector of food quality and standards at the border point and inland customs shall permit the entry of enrichment preparations into the territory of Mongolia and grant an export certificate and import notification based on the registry of the state central administrative body in charge of food matters.

CHAPTER FOUR

MISCELLANEOUS

Article 12.Liabilities to violators of legislation on enriched food

12.1.If the act of an official who violates this Law is not criminal, he or she shall be liable as provided in the Law on Civil Service.

12.2.If the act of a person or legal entity who violates this Law is not criminal, he or she shall be liable as provided in the Law on Violations.

Article 13.Entry into force of the law

13.1.This Law shall be enter into force on December 31, 2019.

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA M.ENKHBOLD