A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах/
Бүлэг: 1979

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2018 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр

Дугаар А-84

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах, үйлдвэрлэлд хяналт тавих журам"-ыг 1 дүгээр, Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн загварыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Уг журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга /Д.Энхбат/-д үүрэг болгосугай.

3. Энэхүү журам батлагдсантай холбогдуулан "Журам батлах тухай" Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2004 оны 58 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД Б.БАТЗОРИГ