A

A

A

Бүлэг: 1979

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2014-11-06-ны 1498 тоот тушаалаар хүчингүй болгосон

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГА БӨГӨӨД ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ ЭРХ, ТҮҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЭД ХӨРӨНГИЙН БУСАД ЭРХИЙН УЛСЫН ЕРӨНХИЙ БҮРТГЭГЧИЙН ТУШААЛ

ХУУЧИН ХУВИЙН ХЭРГҮҮДИЙГ ШИНЭЧЛЭН СОЛИХ ТУХАЙ

2004 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 63

Дугаар 63

Монгол Улсын Иргэний хууль, эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль, “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 2004 оны 48 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

Нэг. 1997 оноос эхлэн эрхийн улсын бүртгэл хийж нээсэн эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн хувийн хэргүүд нь 2002 онд батлагдсан Иргэний хууль, 2003 онд батлагдсан Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд заасан эрхүүдийг эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэж баталгаажуулан хуулийн хүчин төгөлдөр болгох үйлдэлд тавигдах шаардлагыг хангахгүй байгаа тул Эрхийн улсын ерөнхий бүртгэгчийн 2003 оны 4 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн хувийн хэргийг хөтлөх заавар”, 2004 оны 50 дугаар тушаалаар батлагдсан “Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийг хөтлөх журам”-д тус тус нийцүүлэн дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг төв, орон нутгийн нийт эрхийн улсын бүртгэгч нарт үүрэг болгосугай:

1/1997 оноос эхлэн нээсэн эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн хувийн хэргийг Эрхийн улсын ерөнхий бүртгэгчийн 2003 оны 4 дүгээр тушаалаар батлагдсан эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн хувийн хэргээр шинэчлэн солих;

2/ “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 213 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааны үйлчилгээний хөлс, түүний орлогыг захиран зарцуулах журам”-ын 3.20 дахь заалтын дагуу хувийн хэргийн үнэ болох 2500 төгрөгийг үйлчилгээ хийлгэхээр мэдүүлэг өгөх үед өмчлөгчөөр төлүүлж, мөнгө тушаасан баримтыг нотлох баримтын хамт хэрэгт нь хавсаргах;

3/хувийн хэргийг сольж шинэчилсэн эрхийн улсын бүртгэгч, хувийн дугаар бүхий тэмдгээ тэгш дарж, нэр, гарын үсгээ шинэ хувийн хэрэгт нь, нотлох баримтуудыг дугаартай хуудас бүрээр нь шалгаж нотлох баримтын хавтсанд тус тус хавсарган ажиллах;

4/шинэчлэн сольж байгаа эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн шинэ хувийн хэрэгт эд хөрөнгийн тодорхойлолт, сүүлчийн өмчлөгчийн тухай болон хувийн хэргийг шинэчлэн сольж байгаа талаархи үндэслэлийг дэлгэрэнгүй бүрэн гүйцэд, гаргацтай зөв бичх бөгөөд хувийн хэргийг шинэчлэн сольж байгаа үндэслэлийг /Эрхийн улсын ерөнхий бүртгэгчийн тушаалын дугаар, огноо, хуучин хувийн хэргийг нээсэн огноо