A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2018 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр

Дугаар 161

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 11.4 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1."Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардлыг тооцох, санхүүжүүлэх журам"-ыг 1 дүгээр хавсралт, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардал тооцох маягтыг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2.Журмыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг 2018 онд батлагдсан төсвийн багцдаа багтаан, цаашид жил бүрийн улсын төсөвт тусган санхүүжүүлэх арга хэмжээ авахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар нарт даалгасугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД У.ХҮРЭЛСҮХ

САНГИЙН САЙД Ч.ХҮРЭЛБААТАР

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД Ц.НЯМДОРЖ