A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2018 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр

Улаанбаатар хот

БАНКНЫ САЛБАРЫН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор банканд хийсэн активын чанарын үнэлгээ, бусад холбогдох хяналт шалгалтын үр дүнд гарсан өөрийн хөрөнгийн дутагдлыг банкны хувьцаа эзэмшигч, бусад хөрөнгө оруулагчаар хангуулах, шаардлагатай бол төрөөс банкийг дахин хөрөнгөжүүлэх, оруулсан хөрөнгийг удирдах, төсөвт буцаан төвлөрүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах тухай хууль тогтоомж нь Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хууль, Банкны тухай хууль, Өрийн удирдлагын тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжоос бүрдэнэ.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Банкны системд нөлөө бүхий, дунд хугацаанд хэвийн үйл ажиллагаа явуулах боломжтой банкны өөрийн хөрөнгийн шаардлагыг хангуулах, төрөөс банкийг дахин хөрөнгөжүүлэхтэй холбогдох харилцааг энэ хуулиар зохицуулна.

3.2.Энэ хуульд өөрөөр заагаагүй бол Банкны тухай хуульд заасны дагуу банканд бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ авахтай холбогдох харилцааг энэ хуулиар зохицуулахгүй.

4 дүгээр зүйл.Нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."банкны активын чанарын үнэлгээ" гэж банканд хийх хяналт шалгалтын хүрээнд банкны активын чанарыг бодитой тогтоох зорилгоор хийх үнэлгээг;

4.1.2."өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх шаардлагын мэдэгдэл" гэж Монголбанкнаас банканд өөрийн хөрөнгийн шаардлагыг хангуулахаар энэ хуулийн 5.1-д заасны дагуу хүргүүлсэн мэдэгдлийг;

4.1.3.“банкны системд нөлөө бүхий банк” гэж Банкны тухай хуулийн 3.1.20-д заасан банкийг;

/Энэ заалтыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

4.1.4."банкийг шинэчлэх төлөвлөгөө" гэж эдийн засгийн нөхцөл байдлаас үл хамааран банк өөрийн хөрөнгийн шаардлагыг хангахуйц хэмжээнд нэмэгдүүлэх, цаашид тогтмол ашигтай ажиллах, төрөөс оруулсан хөрөнгийг төсөвт буцаан төвлөрүүлэх талаарх стратегийг багтаасан гурван жилийн дэлгэрэнгүй бизнес төлөвлөгөөг;

4.1.5."хамтран ажиллах гэрээ" гэж төрөөс дахин хөрөнгөжүүлж байгаа банк санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай байгуулсан банкийг шинэчлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд хүлээх үүрэг, хамтын ажиллагааны хүрээ, төрөөс оруулсан хөрөнгийг төсөвт буцаан төвлөрүүлэх, банкийг шинэчлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг мэдээлэх болон талуудын бусад эрх, үүргийг тодорхойлсон хэлцлийг;

4.1.6."дунд хугацаанд банкны хэвийн үйл ажиллагаа явуулах боломжтой" гэж банк хэвийн үйл ажиллагаа явуулах замаар 5 жилийн хугацаанд цаашид төрөөс хөрөнгийн дэмжлэггүйгээр ашигтай ажиллахыг;

4.1.7."нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө" гэж банкны энгийн хувьцаа, түүнтэй дүйцэхүйц давуу эрхийн хувьцаа, цэвэр ашгаас байгуулсан нөөцийн сан, хуримтлагдсан ашиг алдагдал, нэмж төлөгдсөн энгийн хувьцаа, хандивын хөрөнгө;

4.1.8."хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө" гэж энэ хуулийн 4.1.7-д зааснаас бусад давуу эрхтэй хувьцаа, нэмж төлөгдсөн давуу эрхийн хувьцаа, дахин үнэлгээний нэмэгдэл, нийгмийн хөгжлийн сан, хувьцаанд хөрвөх бусад үнэт цаас.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

БАНКНЫ ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ШААРДЛАГЫГ ХАНГУУЛАХ, ХҮСЭЛТ ГАРГАХ, ХҮСЭЛТИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ

5 дугаар зүйл.Банкны өөрийн хөрөнгийн шаардлагыг хангуулах

Хэвлэх

5.1.Активын чанарын үнэлгээ, бусад холбогдох хяналт шалгалтын үр дүнд банк өөрийн хөрөнгийн шаардлагыг хангаагүй бол Монголбанк энэ талаар банканд нэн даруй мэдэгдэнэ.

5.2.Монголбанк энэ хуулийн 5.1-д заасан мэдэгдлийг хүргүүлснээс хойш ажлын гурван өдрийн дотор банкны өөрийн хөрөнгийн дутагдлын хэмжээг Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн гишүүдэд хүргүүлнэ.

5.3.Банк энэ хуулийн 5.1-д заасан мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш өөрийн хөрөнгийн шаардлагыг 6 сарын дотор хангана.

6 дугаар зүйл.Банк өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаа

Хэвлэх

6.1.Банк Монголбанкнаас тогтоосон өөрийн хөрөнгийн шаардлагыг төр, төрийн өмчит хуулийн этгээдээс бусад хөрөнгө оруулагчдаас банкны нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийг энгийн хувьцаа, хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийг энгийн хувьцаанд хөрвөх давуу эрхийн хувьцаагаар нэмэгдүүлнэ.

6.2.Банк өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор шинээр гаргасан нэг болон хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөд тооцогдох санхүүгийн хэрэгслийг шууд болон шууд бусаар өөрөө худалдаж авах, санхүүжүүлэхийг хориглоно.

6.3.Банк энэ хуульд заасан өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор шинээр гаргасан нэг болон хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөд тооцогдох санхүүгийн хэрэгслийг зээл, эсхүл ямар нэг үүрэг амлалтын хүрээнд барьцаалахыг хориглоно.

6.4.Банк энэ хуульд заасан өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор гаргасан хувьцааг гадаад болон дотоодын төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой аливаа хуулийн этгээд, нийгмийн даатгалын сан, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад худалдахыг хориглоно.

7 дугаар зүйл.Дахин хөрөнгөжүүлэх хүсэлт гаргах, түүнийг хянан шийдвэрлэх

Хэвлэх

7.1.Банк энэ хуулийн 5.3-т заасан хугацаанд бусад хөрөнгө оруулагчдаас өөрийн хөрөнгийн шаардлагыг бүрэн хангах боломжгүй гэж үзвэл дахин хөрөнгөжүүлэх хүсэлтийг банкийг шинэчлэх төлөвлөгөөний хамт нэн даруй, эсхүл энэ хуулийн 5.3-т заасан хугацаанаас 30 хоногийн өмнө Монголбанканд гаргана.

7.2.Дахин хөрөнгөжүүлэх хүсэлт гаргах банк энэ хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан шалгуурыг бүрэн хангасан байна.

7.3.Монголбанк банкийг шинэчлэх төлөвлөгөөг сайжруулах, шинэчлэх арга хэмжээ авах, нэмэлт баримт бичиг, мэдээлэл ирүүлэхийг тухайн банкнаас шаардаж болно.

7.4.Дахин хөрөнгөжүүлэх хүсэлт гаргах, банкийг шинэчлэх төлөвлөгөөний агуулга, загвар, тус төлөвлөгөөнд тавих нөхцөл, шаардлага, журмыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний саналыг үндэслэн Монголбанк батална.

7.5.Дахин хөрөнгөжүүлэх хүсэлт гаргасан банк нь дунд хугацаанд банкны хэвийн үйл ажиллагаа явуулах боломжтой, банкны системд нөлөө бүхий, энэ хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан шалгуурыг бүрэн хангасан эсэхийг Монголбанк нэг сарын дотор хянан баталгаажуулна.

7.6.Энэ хуулийн 7.5-д заасан шаардлага хангасан гэдгийг Монголбанкнаас тодорхойлсон бол тухайн банкийг дахин хөрөнгөжүүлэх шаардлагатай эсэх талаарх саналыг энэ хуулийн 8.1.3-т заасан төлөвлөгөөний хамт санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад нэн даруй хүргүүлнэ.

7.7.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн төрөөс банкийг дахин хөрөнгөжүүлэх саналыг ажлын 3 өдрийн дотор Засгийн газарт хүргүүлж, шийдвэрлүүлнэ.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРӨӨС БАНКИЙГ ДАХИН ХӨРӨНГӨЖҮҮЛЭХ

8 дугаар зүйл.Төрөөс банкийг дахин хөрөнгөжүүлэх нөхцөл

Хэвлэх

8.1.Төрөөс банкийг дахин хөрөнгөжүүлэхээс өмнө банк доор дурдсан шаардлагыг хангасан байна:

8.1.1.банк бусад эх үүсвэр, хөрөнгө оруулагчаас энэ хуулийн 5.3-т заасан хугацааны дотор өөрийн хөрөнгийн шаардлагыг бүрэн хангах боломжгүй;

8.1.2.тухайн банкийг төрөөс дахин хөрөнгөжүүлэх нь банк, санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангахад зайлшгүй шаардлагатай гэж Монголбанк дүгнэсэн;

8.1.3.Монголбанкнаас банкийг шинэчлэх төлөвлөгөөг зөвшөөрсөн;

8.1.4.банкны системд нөлөө бүхий, дунд хугацаанд банкны хэвийн үйл ажиллагаа явуулах, тогтвортой ашигтай ажиллах боломжтой гэж Монголбанк дүгнэсэн;

8.1.5.активын чанарын үнэлгээ, бусад холбогдох хяналт шалгалтын үр дүнд Монголбанкнаас шаардсаны дагуу эрсдэлийн тусгай болон ерөнхий санг байгуулсан;

8.1.6.активын чанарын үнэлгээ, бусад холбогдох хяналт шалгалтын үр дүнгээр тогтоосон банкны алдагдлыг банкны тухайн үеийн өөрийн хөрөнгөөр санхүүгийн хариуцлага хүлээлгэсэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын хүчин төгөлдөр шийдвэр гарсан байх;

8.1.7.төрөөс банкны нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийг дахин хөрөнгөжүүлэх шаардлагатай бол хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийг нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөд урьдчилан хөрвүүлсэн байх;

8.1.8.энэ хуулийн 8.1.6-д заасан хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр нэгдүгээр зэрэглэлийн болон хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийг хангалттай хэмжээгээр бууруулсан болохыг Монголбанк тодорхойлсон;

8.1.9.банк хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийг нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөд хөрвүүлэх үнийг Монголбанкнаас зөвшөөрсөн;

8.1.10.энэ хуулийн 7.1-д заасан хүсэлт гаргасан банк санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулахыг зөвшөөрсөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр гарсан.

8.2.Банкны системд нөлөө бүхий, дунд хугацаанд банкны хэвийн үйл ажиллагаа явуулах, тогтвортой ашигтай ажиллах боломжтой банк нь энэ хуулийн 5.3-т заасан хугацаанд энэ хуулийн 8.1-т заасан шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд Монголбанк тус шаардлагыг нэг сарын дотор хангуулахаар Банкны тухай хуульд заасан албадлагын арга хэмжээг банканд авна.

8.3.Монголбанк энэ хуулийн 8.2-т заасан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж, энэ хуулийн 8.1-т заасан шаардлагыг бүрэн хангасан гэж үзсэн тохиолдолд энэ хуульд заасны дагуу төрөөс банкийг дахин хөрөнгөжүүлж болно.

8.4.Энэ хуулийн 8.2-т заасан албадлагын арга хэмжээ авсан банканд төрөөс банкийг дахин хөрөнгөжүүлэх сүүлийн хугацаа энэ хуулийн 5.3-т зааснаас хойш нэг сарын хугацаанд байна.

9 дүгээр зүйл.Төрөөс банкийг дахин хөрөнгөжүүлэх хэлбэр

Хэвлэх

9.1.Төрөөс банкийг дараах хэлбэрээр дахин хөрөнгөжүүлж болно:

9.1.1.зах зээлийн нөхцөлтэй Засгийн газрын үнэт цаас;

9.1.2.мөнгөн хөрөнгө.

10 дугаар зүйл.Төрөөс банкийг дахин хөрөнгөжүүлэх

Хэвлэх

10.1.Энэ хуулийн 7.1-д заасан хүсэлт гаргаж, шаардлага хангасан банк нь санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулна.

10.2.Төрөөс банкны нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийг энгийн хувьцаа, хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийг хувьцаанд хөрвөх хоёрдогч өглөг хэлбэрээр тухайн банкны өөрийн хөрөнгийн шаардлагыг хангахуйц хэмжээнд нэмэгдүүлнэ.

10.3.Энэ хуулийн 8.1-д заасан шаардлагыг хангасан банк нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн дутагдлыг бусад хөрөнгө оруулагчаас бүрдүүлж чадаагүй бол төр тухайн банкны нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн дутагдсан хэсгийг бүрдүүлнэ.

10.4.Бусад хөрөнгө оруулагч нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн дутагдлын 50-аас багагүй хувийг бүрдүүлсэн тохиолдолд төрөөс тухайн банкны нэгдүгээр болон хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн дутагдлын үлдэх хэсгийг бүрдүүлнэ.

10.5.Бусад хөрөнгө оруулагч нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн дутагдлын 50-аас доош хувийг бүрдүүлсэн тохиолдолд төрөөс тухайн банкны нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн дутагдлын үлдэх хэсгийг, харин хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн дутагдлын 50 хувийг энгийн хувьцаагаар, үлдэх 50 хувийг хувьцаанд хөрвөх хоёрдогч өглөг хэлбэрээр бүрдүүлнэ.

10.6.Банк зөвхөн хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх хүсэлт гаргасан бол төрөөс хувьцаанд хөрвөх хоёрдогч өглөг хэлбэрээр нэмэгдүүлнэ.

10.7.Банк өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор нээлттэй хэлбэрээр хувьцаа гаргасан бол төрөөс нээлттэй зах зээл дээр арилжаалагдсан үнээр хөрөнгө оруулна.

10.8.Банк өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор шинээр хувьцаа хаалттай хэлбэрээр гаргаж бусад хөрөнгө оруулагчид хувьцааны 50-аас багагүй хувьд хөрөнгө оруулсан бол төр бусад хөрөнгө оруулагчтай тохиролцсон үнээр тухайн банкны нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн дутагдлын үлдэх хэсэгт хөрөнгө оруулна.

10.9.Банк өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор шинээр хувьцаа хаалттай хэлбэрээр гаргаж бусад хөрөнгө оруулагчид хувьцааны 50-аас бага хувьд хөрөнгө оруулсан бол санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, Монголбанкны Ерөнхийлөгч хамтарч тогтоосон дээд үнээс илүү үнээр хөрөнгө оруулахгүй.

10.10.Энэ хуульд заасан хувьцаанд хөрвөх хоёрдогч өглөг, давуу эрхийн хувьцааны нөхцөлийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, Монголбанкны Ерөнхийлөгч хамтран баталсан журмаар тогтооно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

БАНКАНД ТӨРӨӨС ОРУУЛСАН ХӨРӨНГИЙГ УДИРДАХ, ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРЭН ЭРХ

11 дүгээр зүйл.Банканд төрөөс оруулсан хөрөнгийг удирдах

Хэвлэх

11.1.Банканд төрөөс оруулсан хөрөнгийн эрхийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага зах зээлийн зарчмыг баримтлан үр ашигтай хэлбэрээр удирдаж, хэрэгжүүлнэ.

11.2.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь төрөөс дахин хөрөнгөжүүлсэнтэй холбоотойгоор дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

11.2.1.энэ хуульд заасан эрхээ хэрэгжүүлэх зорилгоор төрөөс банкийг дахин хөрөнгөжүүлэхээс өмнө энэ хуулийн 10.1-д заасан гэрээг байгуулах;

11.2.2.Компанийн тухай хууль болон энэ хуульд заасны дагуу банкны хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг эдлэх;

11.2.3.банканд төрөөс оруулсан хөрөнгийг хамтран ажиллах гэрээ, банкны дүрэм, зохих хууль тогтоомжийн дагуу хэсэгчлэн болон бүхэлд нь худалдах;

11.2.4.банканд төрөөс оруулсан хөрөнгийг худалдах, тус хөрөнгийг төсөвт буцаан төвлөрүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх;

11.2.5.энэ хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан банканд төрөөс оруулсан хөрөнгийг төсөвт буцаан төвлөрүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэх;

11.2.6.дахин хөрөнгөжүүлсэн банкны үйл ажиллагааны болон оруулсан хөрөнгийн талаарх мэдээллийг хагас жил тутамд Засгийн газарт тайлагнаж, тайланг Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлд хүргүүлэх;

11.2.7.энэ хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангасан төрийг төлөөлөх нэг төлөөлөгчийг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд сонгуулахаар томилох;

11.2.8.тухайн банканд төрийн эзэмшиж байгаа хувьцааны хэмжээнээс хамааран төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бусад гишүүнийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Монголбанкны зөвшөөрлөөр сонгуулахаар томилох.

11.3.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуульд өөрөөр заагаагүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд өөрийн эзэмшлийн хувьцааны саналын эрхийг эдлэх бөгөөд төрийн эзэмшлийн хувьцаа банкны нийт хувьцааны 10 хувиас дээш тохиолдолд банкны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дараах тогтоол, шийдвэрт хориг тавих эрхтэй:

11.3.1.банкны дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;

11.3.2.банкны өөрийн хөрөнгийн хэмжээг өөрчлөх;

11.3.3.банкийг нэгтгэх, нийлүүлэх, хуваах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах;

11.3.4.банкийг шинэчлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилт.

11.4.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөл, Монголбанктай төрөөс дахин хөрөнгөжүүлсэн банкны талаар мэдээлэл харилцан солилцох, мэдээллийн нууцыг задруулахгүй байх талаар гэрээ байгуулна.

12 дугаар зүйл.Дахин хөрөнгөжүүлсэн банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн болон төрийг төлөөлөх төлөөлөл

Хэвлэх

12.1.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дахин хөрөнгөжүүлсэн банканд төрөөс оруулсан хөрөнгийн бүрэн эрхийг өөрийн томилсон энэ хуулийн 11.2.7-д заасан төлөөлөгчөөр дамжуулан хэрэгжүүлнэ.

12.2.Дахин хөрөнгөжүүлсэн банканд төрийг төлөөлөн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллах энэ хуулийн 11.2.8-д заасан бусад гишүүн нь доор дурдсан шалгуурыг хангасан байна:

12.2.1.Банкны тухай хуульд заасан банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, хараат бус гишүүнд тавих шалгуурыг хангасан;

12.2.2.сүүлийн таван жилийн хугацаанд төрийн улс төрийн болон захиргааны албан тушаалтан, Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа банкны эрх бүхий албан тушаалтан байгаагүй;

12.2.3.тухайн банкны хувьцааг эзэмшдэггүй.

12.3.Дахин хөрөнгөжүүлсэн банканд энэ хуулийн 11.2.8-д заасан төлөөлөн удирдах зөвлөлд ажиллах гишүүнд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 5, 6 дахь хэсэг хамаарахгүй.

12.4.Дахин хөрөнгөжүүлсэн банканд төрийг төлөөлөн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллах энэ хуулийн 11.2.7-д заасан төлөөлөгч нь доор дурдсан шалгуурыг хангасан байна:

12.4.1.Банкны тухай хуульд заасан банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, хараат бус гишүүнд тавих шалгуурыг хангасан;

12.4.2.сүүлийн таван жилийн хугацаанд төрийн улс төрийн албан тушаалтан, Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа банкны эрх бүхий албан тушаалтан байгаагүй;

12.4.3.тухайн банкны хувьцааг эзэмшдэггүй.

12.5.Төр банкны нийт хувьцааны 50-аас дээш хувийг эзэмшдэг бол төлөөлөн удирдах зөвлөлд энэ хуулийн 12.1-т заасан төрийг төлөөлөх этгээд дараах нэмэлт тусгай эрхийг эдэлнэ:

12.5.1.төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг зарлан хуралдуулах санал гаргах;

12.5.2.энэ хуулийн 11.3-т заасан төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гарсан аливаа шийдвэрт хориг тавих.

12.6.Банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлд энэ хуулийн 12.1-т заасан төрийг төлөөлөх этгээд өөрийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхдээ тухайн банкны бие даасан байдлыг эрхэмлэнэ.

12.7.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон Монголбанкны төлөөллийн 5 гишүүн бүхий нэр дэвшүүлэх хорооноос банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлд энэ хуулийн 11.2.8-д заасан төрийг төлөөлөх бусад гишүүнийг нээлттэй сонгон шалгаруулалт хийх замаар санал болгоно.

12.8.Энэ хуулийн 11.2.7-д заасан төлөөлөгч нь банкны хэвийн үйл ажиллагаа, харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашиг, банкны хөрвөх чадвар, төлбөрийн чадварыг алдагдуулах талаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан аливаа шийдвэрийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон Монголбанканд мэдээлэх үүрэгтэй.

12.9.Энэ хуулийн 11.2.8-д заасан бусад гишүүн нь санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас чиглэл авахгүй, бие даасан байдлаар банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлд шийдвэр гаргана.

12.10.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг хоёр жилийн хугацаатай томилох бөгөөд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийг доор дурдсан тохиолдолд хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгоно:

12.10.1.төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн нь банкны хувьцаа эзэмшигч, эсхүл банкны ажилтан болсон бол;

12.10.2.эрүүл мэндийн болон бусад шалтгааны улмаас өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан;

12.10.3.эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэсэн;

12.10.4.ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн.

12.11.Банкны гүйцэтгэх удирдлагыг Компанийн тухай хууль болон Банкны тухай хуульд заасны дагуу банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр томилж, чөлөөлнө.

13 дугаар зүйл.Банканд төрөөс оруулсан хөрөнгийг төсөвт буцаан төвлөрүүлэх

Хэвлэх

13.1.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн банканд төрөөс оруулсан хөрөнгийг төсөвт буцаан төвлөрүүлэх төлөвлөгөөг Монголбанкны саналыг харгалзан баталж, хэрэгжүүлнэ.

13.2.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь энэ хуулийн 13.1-д заасан төлөвлөгөөний дагуу тухайн банканд төрөөс оруулсан хөрөнгийг энэ хууль хүчин төгөлдөр болсноос хойш таван жилийн дотор төсөвт буцаан төвлөрүүлнэ.

13.3.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь банканд төрөөс оруулсан хөрөнгийг нийтэд нээлттэй болон хаалттай хэлбэрээр худалдаж болно.

13.4.Энэ хуулийн 13.1-д заасан төлөвлөгөөний хүрээнд банканд төрөөс оруулсан хөрөнгийг худалдах үнийг төр тус банкны хувьцааг худалдаж авсан үнэ, эсхүл тухайн үеийн зах зээлийн үнээр тогтооно.

13.5.Төрөөс дахин хөрөнгөжүүлсэн банканд төрөөс оруулсан хөрөнгийг удирдах, хянах, төсөвт буцаан төвлөрүүлэхтэй холбогдох журмыг Монголбанкны саналыг үндэслэн санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРӨӨС ДАХИН ХӨРӨНГӨЖҮҮЛСЭН БАНКАНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

14 дүгээр зүйл.Төрөөс дахин хөрөнгөжүүлсэн банканд хийх Монголбанкны хяналт шалгалт

Хэвлэх

14.1.Төрөөс дахин хөрөнгөжүүлсэн банканд Монголбанк дараах байдлаар хяналт шалгалт хийнэ:

14.1.1.банкийг шинэчлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих, биелэлтийг хангуулах, хугацаатай үүрэг, даалгавар өгөх, хуульд заасан шаардлагатай арга хэмжээ авах, шийдвэр гаргах;

14.1.2.төрөөс дахин хөрөнгөжүүлсэн банк энэ хуульд заасан үүргээ биелүүлээгүй бол Монголбанк хуульд заасан хяналт шалгалтын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, албадлагын арга хэмжээ авах.

14.2.Төрөөс дахин хөрөнгөжүүлсэн банкны төлөөлөн удирдах зөвлөл банкийг шинэчлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн талаарх тайланг Монголбанканд хүргүүлээгүй, эсхүл уг төлөвлөгөөг хэрэгжүүлээгүй, хэрэгжүүлэхээс татгалзсан бол Монголбанк, Банкны тухай хуулийн 48.1.12-48.1.14-д заасан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

14.3.Төрөөс дахин хөрөнгөжүүлсэн банкнаас төрийн улс төрийн албан тушаалтан, улс төрийн нам, түүний холбогдох болон харилцан хамаарал бүхий этгээдэд шинээр зээл, санхүүжилт олгохыг хориглоно.

14.4.Төрөөс дахин хөрөнгөжүүлсэн банканд Монголбанкнаас аливаа нэмэлт шаардлага, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоож болно.

14.5.Төрөөс дахин хөрөнгөжүүлсэн банк хувьцааны ногдол ашгийг зөвхөн Монголбанкны зөвшөөрлөөр хуваарилж болно.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД

15 дугаар зүйл.Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

15.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтан, хуулийн этгээдэд Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА М.ЭНХБОЛД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.07.18-ны өдрийн орчуулга)                                                  Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

June 22, 2018                                                                                           Ulaanbaatar city

 

ON ENSURING STABILITY of the BANKING SECTOR

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to regulate the relations in connection with providing the lack of equity by the shareholders and other investors of the bank which was arisen at the result of assessment of asset quality and other relevant inspections conducted in order to ensure the stability of the banking sector, if necessary, recapitalizing the bank by the State, managing the invested assets, and recollecting them back to the budget.

Article 2.Legislation on Ensuring Stability of the Banking Sector

2.1.The legislation on ensuring stability of the banking sector shall be comprised of the Law on Central bank /Bank of Mongolia/, the Law on Banking, the Law on Debt Management, the Law on Budget, the Law on Fiscal Stability, the Law on State and Local property, the Law on Company, the Law on Securities Market, this Law and other legislative act enacted conformity with them.

Article 3.Scope of the application of the Law

3.1.This Law shall apply to relations with respect to satisfying the regulatory capital of banks that are systematically important in the banking system and able to operate normally in the medium term, as well as the recapitalization of banks by the State.

3.2.Unless otherwise stated in this Law, it shall not regulate relations with respect to taking of restructuring measures in the banks in accordance with the Law on Banking.

Article 4.Definitions of terms

4.1.The terms used in this Law shall have the following definitions:

4.1.1."assessment of the quality of bank assets" means an assessment to be carried out in order to objectively determine the quality of bank assets within the scope of the supervision of the bank;

4.1.2."notification of requirement to increase own equity" means the notification sent by the Bank of Mongolia to the bank in accordance with paragraph 5.1 of this Law to satisfy the regulatory capital;

4.1.3."the systematically important bank" means the bank specified in sub-paragraph 3.1.20 of the Law on Banking;

/This sub-paragraph was modified by the Law as of January 29, 2021/

4.1.4."bank reform plan" means a detailed three-year business plan that includes a strategy to increase the bank's regulatory capital to satisfy the appropriate capital adequacy level, maintain a constant profitability further, and return assets invested by the State to the budget, regardless of the economic situation;

4.1.5."cooperation contract" means a transaction made by the bank being recapitalized by the State with the state central administrative body in charge of financial and budgetary matters which defining the duties to be undertaken in the implementation of the bank reform plan, the scope of cooperation, returning the assets invested by the State to the budget, reporting on the implementation of the bank reform plan, and other rights and obligations of the parties;

4.1.6."to be able to operate banking activities normally in the medium term " means the bank should continue to operate profitably without financial support from the government for 5 years upon performing normal operations;

4.1.7."the first-class own equity" means common shares of the bank, equivalent preferred shares, reserve funds established from net profits, retained earnings and loss, additionally paid common shares, and donation funds;

4.1.8."the second-class own equity" means preferred shares other than those specified in sub-paragraph 4.1.7 of this Law, additionally paid preferred shares, revaluation increments, social development funds, and other securities convertible into shares.

Chapter two

TO MAINTAIN THE REGULATORY CAPITAL OF THE BANK, MAKE REQUESTS AND RESOLVING THE REQUEST

Article 5.Maintaining the regulatory capital of the Bank

5.1.If the bank does not satisfy its regulatory capital as a result of the asset quality assessment and other relevant inspections, the Bank of Mongolia shall immediately inform the bank about this.

5.2.The Bank of Mongolia shall present the amount of the bank's own equity deficit to the members of the Financial Stability Board within three working days after the submission of the notification specified in paragraph 5.1 of this Law.

5.3.The Bank shall satisfy its regulatory capital within 6 months after receiving the notification specified in paragraph 5.1 of this Law.

Article 6.Activities to increase the bank's own equity

6.1.The bank shall increase the regulatory capital set by the Bank of Mongolia by the investors other than the State and state-owned legal entities with the common shares in regards with the first-class own equity of the bank and with the preferred shares to be convertible to the common shares in regards with the second-class own equity.

6.2.It shall be prohibited to the bank to purchase or finance directly or indirectly by themselves the financial instruments to be considered as the first- and second-class own equities for the purpose of increasing its own equity.

6.3.It shall prohibited to the Bank from pledging newly issued first and second-class financial instruments for the purpose of increasing its own equity specified in this Law as part of a loan or any commitment.

6.4.It shall be prohibited to the Bank from selling the shares issued for the purpose of increasing its own equity specified in this Law to foreign or domestic state-owned or partially state-owned legal entities, social insurance funds, or local self-governing organization.

Article 7.Submiting recapitalization requests and resolving them

7.1.If the Bank considers that it is unable to fully meet its regulatory capital from other investors within the period specified in paragraph 5.3 of this Law, it shall submit a request for recapitalization together with a plan to reform the bank to the Bank of Mongolia immediately, or 30 days before the period specified in paragraph 5.3 of this Law.

7.2.A bank submitting a request for recapitalization shall fully comply with the criteria specified in Article 8 of this Law.

7.3.The Bank of Mongolia may require the respective bank to take measures to improve and update the bank's reform plan and to submit additional documents and information.

7.4.The Bank of Mongolia shall approve the content and format of the request for recapitalization and the banking reform plan, as well as the conditions, requirements, and procedure on imposing on the respective plan based on the proposal of the Cabinet member in charge of finance and budget matters.

7.5.The Bank of Mongolia shall review and confirm within one month whether the bank submitting a request for recapitalization is able to carry out normal banking activities in the medium term, is a systematically important in the banking system, and fully meets the criteria specified in Article 8 of this Law.

7.6.If the Bank of Mongolia determines that the requirements specified in paragraph 7.5 of this Law have been met, the proposal on the need to recapitalize the bank, together with the plan specified in sub-paragraph 8.1.3 of this Law, shall be immediately submitted to the state central administrative body in charge of finance and budget matters.

7.7.The Cabinet member in charge of finance and budget matters shall submit to the Government a proposal to recapitalize the bank by the State within 3 working days and to be resolved it.

Chapter three

RECAPITALIZATION OF BANKS BY THE STATE

Article 8.Conditions for recapitalization of banks by the State

8.1.Before the recapitalization of the bank by the State, the bank shall meet the following requirements:

8.1.1.the bank is unable to fully satisfy its regulatory capital from other sources and investors within the period specified in paragraph 5.3 of this Law;

8.1.2.the Bank of Mongolia concluded that recapitalization of the bank by the state is necessary to ensure the stability of the banking and financial sector;

8.1.3.the Bank of Mongolia approved the plan to reform the bank;

8.1.4.the Bank of Mongolia has concluded that the bank is systematically important in the banking system and that it is able to operate banking activities normally and to operate profitably in the medium term;

8.1.5.as a result of asset quality assessment and other relevant inspections, special and general risk funds were established as required by the Bank of Mongolia;

8.1.6.the valid resolution of the shareholders' meeting that imposes financial responsibility for the bank's losses determined by the results of asset quality assessment and other relevant inspections with the bank's own equity at that time;

8.1.7.if the State needs to recapitalize a bank's first-class own equity, the second-class own equity shall be converted into the first-class own equity in advance;

8.1.8.the Bank of Mongolia has determined that the first-class and second-class own equity has been sufficiently reduced by the resolution of the shareholders' meeting specified in sub-paragraph 8.1.6 of this Law;

8.1.9.the Bank of Mongolia approved the price of converting of the bank's second-class own equity to first class own equity;

8.1.10.the resolution of the shareholder's meeting was made to agree to enter into a cooperation contract by the bank that submitted the request specified in paragraph 7.1 of this Law with the state central administrative body in charge of finance and budget matters.

8.2.The bank, which is systematically important in the banking system, able to operate banking activities normally and to operate profitably in the medium term, does not meet the requirements stated in the paragraph 8.1 of this Law, within the period specified in paragraph 5.3 of this Law, the Bank of Mongolia shall take the coercive measures specified in the Law on Banking so that the bank shall comply with the requirements within one month.

8.3.If the Bank of Mongolia takes the measures specified in paragraph 8.2 of this Law and deems that the requirements specified in paragraph 8.1 of this Law have been fully met, the State may recapitalize the bank in accordance with this Law.

8.4.The last term for recapitalization of the bank by the State for a bank that has taken coercive measures specified in paragraph 8.2 of this Law shall be one month after the period specified in paragraph 5.3 of this Law.

Article 9.Form of recapitalization of banks by the State

9.1.The State may recapitalize the bank in the following forms:

9.1.1.government securities with market conditions;

9.1.2.monetary assets.

Article 10.Recapitalization of banks by the State

10.1.A bank that submits a request specified in paragraph 7.1 of this Law and meets the requirements shall enter into a cooperation contract with the state central administrative body in charge of financial and budget matters.

10.2.The State shall increase the bank's first-class own equity in the form of common shares and the second-class own equity in the form of secondary debt convertible into shares to meet the bank's regulatory capital in the adequacy level.

10.3.If a bank that meets the requirements specified in Paragraph 8.1 of this Law, fails to make up the first-class own equity deficiency from other investors, the State shall make up the shortfall in the first-class own equity of that bank.

10.4.If other investors made up not less than 50% of the first-class own equity deficiency, the State shall make up the remaining part of the bank's first class and second-class equity deficiency.

10.5.If other investors made up less than 50% of the first-class own equity deficiency, the State shall make up the remaining part of the bank's first-class equity deficiency, while 50% of the second-class equity deficiency shall be made up of common shares and the remaining 50% in the form of secondary debt convertible into shares.

10.6.If the bank only requests to increase the second-class own equity, the State shall increase it in the form of secondary debt convertible into shares.

10.7.If the bank issues shares in an open form in order to increase its own equity, the State shall invest the assets at the price traded on the open market.

10.8.If the bank issues new shares in closed form in order to increase its own equity, and other investors have invested not less than 50 percent of the shares, the State shall invest in the remaining part of the bank's first-class equity deficiency at the price agreed with other investors.

10.9.If the bank issues new shares in closed form in order to increase its own equity, and other investors have invested less than 50 percent of the shares, the investment shall not be made at a price higher than the maximum price determined jointly by the Cabinet member in charge of finance and budget matters and the President of the Bank of Mongolia.

10.10.The terms of secondary debt convertible into shares and preferred shares stipulated in this Law shall be determined by the procedure jointly approved by the Cabinet member in charge of finance and budget matters and the President of the Bank of Mongolia.

 

Chapter four

MANAGING THE FUNDS INVESTED BY THE STATE IN THE BANK, POWERS OF STATE AUTHORITIES

Article 11.Managing the funds invested by the State in the bank

11.1.The fund invested by the State in the bank shall be efficiently managed and implemented by the state central administrative body in charge of finance and budget matters, according to the market principle.

11.2.The state central administrative body in charge of finance and budget matters shall exercise the following powers in connection with recapitalization by the State:

11.2.1.to conclude the contract specified in Paragraph 10.1 of this Law before recapitalization of the bank by the State in order to exercise its rights provided for in this Law;

11.2.2.to exercise the rights of the bank's shareholders in accordance with the Law on Company and this Law;

11.2.3.to sell assets invested by the State to the bank in whole or in part in accordance with the cooperation contract, the charter of the bank, and relevant applicable legislation;

11.2.4.to develop and implement a plan to sell the assets invested by the State in the bank, and to return the assets to the budget;

11.2.5.to implement a function of re-centralizing the funds invested by the State in the bank to the budget as stated in Article 13 of this Law;

11.2.6.to report every half-year to the Government, information on the operations of the recapitalized bank and invested capital, and to submit a report to the Financial Stability Board;

11.2.7.to appoint one representative to represent the State that meets the requirements stated in Article 12 of this Law to be elected as a member of the Board of Directors;

11.2.8.depending on the number of shares being owned by the State in the respective bank, to appoint other members of the Board of Directors to be elected with the approval of the Bank of Mongolia in accordance with relevant legislation.

11.3.Unless otherwise stated in this Law, the state central administrative body in charge of finance and budget matters shall exercise the right to vote on its own shares at shareholders' meetings, and in the event that state-owned shares exceed 10 percent of the bank's total shares, it shall have the right to veto the following resolutions and decisions of the bank's shareholders' meeting:

11.3.1.to amend the charter of the bank;

11.3.2.to change the amount of the bank's own equity;

11.3.3.to merge, consolidate, divide, reorganize and liquidate the bank;

11.3.4.implementation of the bank reform plan.

11.4.The state central administrative body in charge of finance and budget matters shall make an agreement with the Financial Stability Board and the Bank of Mongolia on the exchange of information and non-disclosure of information on the bank recapitalized by the State.

Article 12.A member of the board of directors of the recapitalized bank and a representative representing the State

12.1.The state central administrative body in charge of finance and budget matters shall exercise its powers on the capital invested by the State in the recapitalized bank through its appointed representative specified in Sub-paragraph 11.2.7 of this Law.

12.2.Other members stated in Sub-paragraph 11.2.8 of this Law, who will represent the State in the recapitalized bank as members of the Board of Directors shall meet the following requirements:

12.2.1.the requirements for the member and the independent member of the Board of Directors of the bank specified in the Law on Banking have been met;

12.2.2.in the last five years, has not been a state political or administrative official, or a competent official of banks operating in Mongolia;

12.2.3.does not own the shares of the respective bank.

12.3.In the recapitalized bank, paragraphs 5 and 6 of Article 21 of the Law on State and Local Property shall not apply to the member who will work in the Board of Directors specified in Sub-paragraph 11.2.8 of this Law.

12.4.The representative specified in Sub-paragraph 11.2.7 of this Law who will represent the State as a member of the Board of Directors in the recapitalized bank shall meet the following criteria:

12.4.1.the requirements for the member and the independent member of the Board of Directors of the bank specified in the Law on Banking have been met;

12.4.2.in the last five years, has not been a state political or administrative official, or a competent official of banks operating in Mongolia;

12.4.3.does not own the shares of the respective bank.

12.5.If the State owns more than 50% of the total shares of the bank, the person representing the State in the Board of Directors specified in Paragraph 12.1 of this Law shall exercise the following additional special rights:

12.5.1.to make a proposal to convene a meeting of the Board of Directors;

12.5.2.to veto any decision made by the Board of Directors specified in Paragraph 11.3 of this Law.

12.6.The person representing the State in the Board of Directors of the bank, as specified in Paragraph 12.1 of this Law, shall respect the independence of the bank when exercising his/her powers.

12.7.The other members to represent the State specified in Sub-paragraph 11.2.8 of this Law shall be proposed through an open selection process by the nomination committee consisting of 5 members of representatives of the state central administrative body in charge of finance and budget matters and the Bank of Mongolia to the Board of Directors of the bank.

12.8.The representative specified in Sub-paragraph 11.2.7 of this Law shall be obliged to report the decision taken by the Board of Directors on the violation of the normal activities of the bank, the violation of the interests of customers and depositors, the liquidity and solvency of the bank to the state central administrative body in charge of finance and budget matters and to the Bank of Mongolia.

12.9.The other member stated in Sub-paragraph 11.2.8 of this Law shall independently make decisions in the Board of Directors of the bank without receiving direction from the state central administrative body in charge of finance and budget matters.

12.10.The members of the Board of Directors shall be appointed for a term of two years, and the power of the members of the Board of Directors shall be terminated before the term in the following cases:

12.10.1.if the member of the Board of Directors becomes a shareholder or an employee of the bank;

12.10.2.made a request for voluntary exemption due to health or other reasons;

12.10.3.imposed a criminal liability;

12.10.4.conflict of interest has arisen.

12.11.The executive management of the bank shall be appointed and dismissed by the decision of the Board of Directors of the bank in accordance with the Law on Company and the Law on Banking.

Article 13.Returning the funds invested by the State in the bank to the budget

13.1.The Cabinet member in charge of finance and budget matters shall approve and implement a plan for funds invested by the State in the bank to return to the budget by taking into account of the proposals made from the Bank of Mongolia.

13.2.The state central administrative body in charge of finance and budget matters shall return the funds invested by the State in the bank to the budget within five years after the entry into force of this Law according to the plan stated in Paragraph 13.1 of this Law.

13.3.The state central administrative body in charge of finance and budget matters may trade the funds invested by the State in the bank publicly or privately.

13.4.Within the framework of the plan stated in Paragraph 13.1 of this Law, the sale price of the funds invested by the State in the bank shall be determined by the State at the purchase price of the bank's shares or at the current market price.

13.5.The Cabinet member in charge of finance and budget matters shall approve the procedures related to the management and control of the funds invested by the State in the recapitalized bank and the return it to the budget based on the proposal of the Bank of Mongolia.

chapter five

SUPERVISION OF RECAPITALIZED BANKS BY THE STATE

Article 14.Supervision of Bank of Mongolia on recapitalized banks by the State

14.1.The Bank of Mongolia shall conduct the following supervision on recapitalized banks by the State:

14.1.1.to supervise the implementation of the bank reform plan, to ensure its enforcement, to assign time-bound tasks and assignments, to take necessary measures prescribed by the law, and to make decisions;

14.1.2.if the bank recapitalized by the State fails to fulfill its obligations under this Law, to exercise the supervisory powers as stipulated in the law and take the coercive measures by the Bank of Mongolia.

14.2.If the Board of Directors of a bank recapitalized by the State fails to submit a report on the implementation of the plan to reform the bank to the Bank of Mongolia or fails to implement or refuses to implement the plan, the Bank of Mongolia shall take the measures specified in sub-paragraphs 48.1.12-48.1.14 of the Law on Banking.

14.3.It shall be prohibited to the banks recapitalized by the State to grant new loans and financing to state political officials, political parties, and their related or affiliated entities.

14.4.The Bank of Mongolia may set any additional requirements and appropriate ratio criteria for banks recapitalized by the State.

14.5.The bank recapitalized by the State may distribute share dividends only with the approval of the Bank of Mongolia.

chapter six

MISCELLANEOUS

Article 15.Liabilities to be imposed on the violators of the Legislation

15.1.An individual or a legal entity who has breached this Law shall be subject to the liability in accordance with Law on Violations.

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA ENKHBOLD.Z