Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2018 оны 4 дүгээр сарын 04-ний өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 97
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)
Барилгын тухай хуулийн 32.1.8-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1."Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм"-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.
2.Дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Барилга, хот байгуулалтын сайд Х.Баделханд үүрэг болгосугай.
3.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм батлах тухай" Засгийн газрын 2009 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдрийн 204 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД У.ХҮРЭЛСҮХ
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2018 оны 4 дүгээр сарын 04-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 97

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

Барилгын тухай хуулийн 32.1.8-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1.“Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Барилга, хот байгуулалтын сайд Х.Баделханд үүрэг болгосугай.

3.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм батлах тухай” Засгийн газрын 2009 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдрийн 204 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД У.ХҮРЭЛСҮХ

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД Х.БАДЕЛХАН