A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Үржлийн малд хянан магадлагаа хийх, баталгаажуулах/
Бүлэг: 1979

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2018 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдөр

Дугаар А-145

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.9 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Үржлийн малд хянан магадлагаа хийх, баталгаажуулах, үүлдэрлэг байдлыг тодорхойлох, хяналт тавих журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажиллахыг Малын үржил, бүртгэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Д.Батсүрэн/-т үүрэг болгосугай.

3. Уг тушаал гарсантай холбогдуулан Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2004 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн "Мал, тэжээвэр амьтдын үржил селекцийн ажлын ололтыг хянан магадлах, баталгаажуулах, бүртгэх, хяналт тавих тухай" 69 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД Б.БАТЗОРИГ