A

A

A

Бүлэг: 1979

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2018 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдөр

Дугаар А/274

Улаанбаатар хот

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.8 дахь хэсэг, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 7 дугаар хуралдааны шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1."Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, хуулийн этгээдийг ажлын тусгай горимд шилжүүлэх, ажиллах журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тэргүүн дэд дарга, (бригадын генерал Г.Ариунбуян)-д даалгасугай.

3. Энэ журам батлагдсантай холбогдуулан Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2007 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн 140 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ДАРГА, ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ Т.БАДРАЛ