Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2018 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 289
ТОГТООЛ, ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1. "Засгийн газрын комисс, хороо, үндэсний зөвлөл, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний тухай" Засгийн газрын 2017 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 27 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар баталсан "Цөмийн энергийн комиссын бүрэлдэхүүн"-ий "Комиссын дарга-Монгол Улсын Ерөнхий сайд" гэсний дараа "Комиссын орлогч дарга-Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд" гэж нэмсүгэй.
2. Мөн тогтоолын 7 дугаар хавсралтаар баталсан "Монгол Улсад хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийн хорооны бүрэлдэхүүн"-ий "Дарга-Монгол Улсын Ерөнхий сайд" гэснийг "Дарга-Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд", 11 дүгээр хавсралтаар баталсан "Шинжлэх ухаан, технологийн үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн"-ий "Дарга-Монгол Улсын Ерөнхий сайд" гэснийг "Дарга-Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд" гэж, 12 дугаар хавсралтаар баталсан "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүн"-ий "Дарга-Монгол Улсын Ерөнхий сайд" гэснийг "Дарга-Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн" гэж, 18 дугаар хавсралтаар баталсан "Монгол судлалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн"-ий "Дарга-Монгол Улсын Ерөнхий сайд" гэснийг "Дарга-Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд" гэж, 20 дугаар хавсралтаар баталсан "Засгийн газрын комисс, хороо, ажлын хэсэг, тэдгээрийн дарга"-ын 12 дахь заалтын "Монгол Улсын Ерөнхий сайд" гэснийг "Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан спортын сайд" гэж, 15 дахь заалтын "Монгол Улсын Ерөнхий сайд" гэснийг "Монгол Улсын Шадар сайд" гэж тус тус өөрчилсүгэй.
3. Мөн тогтоолын 7 дугаар хавсралтаар баталсан "Монгол Улсад хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийн хорооны бүрэлдэхүүн"-ий "Орлогч дарга-Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд" гэснийг, 11 дүгээр хавсралтаар баталсан "Шинжлэх ухаан, технологийн үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн"-ий "Орлогч дарга-Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд" гэснийг, 12 дугаар хавсралтаар баталсан "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүн"-ий "Дэд дарга-Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн" гэснийг, 18 дугаар хавсралтаар баталсан "Монгол судлалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн"-ий "Гишүүд" хэсгийн "-Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын дэд сайд" гэснийг тус тус хассугай.
4. "Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 2012 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн 222 дугаар тогтоолын 2 дугаар зүйлийн "Монгол Улсын Ерөнхий сайд, орлогч дарга нь" гэснийг хассугай.
5. Мөн тогтоолын 4 дүгээр зүйлийн "Ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх" гэснийг "Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга" гэж өөрчилсүгэй.
6. "Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл боловсруулах тухай" Засгийн газрын 2017 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 5 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан "Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл"-ийг боловсруулан батлуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах үүрэг бүхий үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн"-ий "Дарга-Монгол Улсын Ерөнхий сайд" гэснийг "Дарга-Монгол Улсын Шадар сайд" гэж өөрчилсүгэй.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.ХҮРЭЛСҮХ
Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Г.ЗАНДАНШАТАР
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2018 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 289

ТОГТООЛ, ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Засгийн газрын комисс, хороо, үндэсний зөвлөл, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний тухай” Засгийн газрын 2017 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 27 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар баталсан “Цөмийн энергийн комиссын бүрэлдэхүүн”-ий “Комиссын дарга-Монгол Улсын Ерөнхий сайд” гэсний дараа “Комиссын орлогч дарга-Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд” гэж нэмсүгэй.

2. Мөн тогтоолын 7 дугаар хавсралтаар баталсан “Монгол Улсад хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийн хорооны бүрэлдэхүүн”-ий “Дарга-Монгол Улсын Ерөнхий сайд” гэснийг “Дарга-Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд”, 11 дүгээр хавсралтаар баталсан “Шинжлэх ухаан, технологийн үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн”-ий “Дарга-Монгол Улсын Ерөнхий сайд” гэснийг “Дарга-Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд” гэж,  12 дугаар хавсралтаар баталсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүн”-ий “Дарга-Монгол Улсын Ерөнхий сайд” гэснийг “Дарга-Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн” гэж, 18 дугаар хавсралтаар баталсан “Монгол судлалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн”-ий “Дарга-Монгол Улсын Ерөнхий сайд” гэснийг “Дарга-Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд” гэж, 20 дугаар хавсралтаар баталсан “Засгийн газрын комисс, хороо, ажлын хэсэг, тэдгээрийн дарга”-ын 12 дахь заалтын “Монгол Улсын Ерөнхий сайд” гэснийг “Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан спортын сайд” гэж, 15 дахь заалтын “Монгол Улсын Ерөнхий сайд” гэснийг “Монгол Улсын Шадар сайд” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

3. Мөн тогтоолын 7 дугаар хавсралтаар баталсан “Монгол Улсад хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийн хорооны бүрэлдэхүүн”-ий “Орлогч дарга-Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд” гэснийг, 11 дүгээр хавсралтаар баталсан “Шинжлэх ухаан, технологийн үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн”-ий “Орлогч дарга-Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд” гэснийг, 12 дугаар хавсралтаар баталсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүн”-ий “Дэд дарга-Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн” гэснийг, 18 дугаар хавсралтаар баталсан “Монгол судлалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн”-ий “Гишүүд” хэсгийн “-Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын дэд сайд” гэснийг тус тус хассугай.

4. “Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2012 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн 222 дугаар тогтоолын 2 дугаар зүйлийн “Монгол Улсын Ерөнхий сайд, орлогч дарга нь” гэснийг хассугай.

5. Мөн тогтоолын 4 дүгээр зүйлийн “Ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх” гэснийг “Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга” гэж өөрчилсүгэй.

6. “Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл боловсруулах тухай” Засгийн газрын 2017 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 5 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл”-ийг боловсруулан батлуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах үүрэг бүхий үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн”-ий “Дарга-Монгол Улсын Ерөнхий сайд” гэснийг “Дарга-Монгол Улсын Шадар сайд” гэж өөрчилсүгэй.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                         У.ХҮРЭЛСҮХ

Монгол Улсын сайд,

Засгийн газрын Хэрэг

эрхлэх газрын дарга                                                                       Г.ЗАНДАНШАТАР