A

A

A

Бүлэг: 1979

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Регистрийн дугаарыг шинээр олгох, өөрчлөх,

2010 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр

Дугаар 331

Улаанбаатар хот

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8.4, Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 9.1.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 28.1, Засгийн газрын 1996 оны 48 дугаар тогтоолоор баталсан "Монгол Улсын хүн амын автоматжуулсан төв регистрийн мэдээллийн санг баяжуулах, ашиглах журам"-ын 12 дугаар заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Регистрийн дугаарыг шинээр олгох, өөрчлөх, хүчингүй болгох журам"-ыг хавсралтын ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2. Энэхүү тушаал батлагдсантай холбогдуулан Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төв /хуучнаар/-ийн даргын 2001 оны 189 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

3. Тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг газар, хэлтсийн дарга, нийт улсын бүртгэгч нарт, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг орлогч дарга С.Энхбаатарт үүрэг болгосугай.

ДАРГА Л.МӨНХБААТАР

Улсын бүртгэлд 2007 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдрийн 3182 дугаарт бүртгэсэн.

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Регистрийн дугаарыг шинээр олгох, өөрчлөх,

хүчингүй болгох журам/ 2010 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөрУлаанбаатар хот


Дугаар 331

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8.4, Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 9.1.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 28.1, Засгийн газрын 1996 оны 48 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын хүн амын автоматжуулсан төв регистрийн мэдээллийн санг баяжуулах, ашиглах журам”-ын 12 дугаар заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. “Регистрийн дугаарыг шинээр олгох, өөрчлөх, хүчингүй болгох журам”-ыг хавсралтын ёсоор шинэчлэн баталсугай.
2. Энэхїї тушаал батлагдсантай холбогдуулан Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төв /хуучнаар/-ийн даргын 2001 оны 189 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
3. Тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг газар, хэлтсийн дарга, нийт улсын бүртгэгч нарт, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг орлогч дарга С.Энхбаатарт үүрэг болгосугай.


ДАРГА Л.МӨНХБААТАР


Улсын бүртгэлд 2007 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдрийн 3182 дугаарт бүртгэсэн.331