Бүлэг: 1979

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ

ДЭЛГЭРЭХ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр

Дугаар 9/06

Дэлгэрэх сум

СУМЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭ, ТӨЛБӨРИЙН БҮСИЙН ХИЛ ЗААГ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 дахь хэсгийн "д" заалт, Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг, 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралдаанаар хэлэлцээд ТОГТООХ нь:

1.Сумын газрын үнэлгээ, төлбөрийн бүсийн хил заагийн "Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай газар"-ыг 1 дүгээр хавсралт, "Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээний зориулалттай газар"-ыг 2 дугаар хавсралт, "ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэлийн зориулалттай газар"-ыг 3 дугаар хавсралт, "ХАА-н үйлдвэрлэлийн зориулалттай газар"-ыг 4 дүгээр хавсралт, "Газрын үнэлгээний бүсчлэлийн 1м.кв газрын төлбөрийн хувь, хэмжээ"-г 5 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах гэрээг шинэчлэх, газрын төлбөрийг ногдуулах, орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх, төлөвлөгөөний биелэлтийг хангаж ажиллахыг сумын Засаг дарга /Д.Дулам/-д даалгасугай.

3.Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдрийн 8/01, 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр хүчингүйд тооцож, 2019 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн шинэ тогтоолыг дагаж мөрдсүгэй

4.Энэхүү тогтоолын биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Дэд бүтэц, байгаль орчин, хөдөөгийн бодлогын байнгын хорооны дарга /Д.Цэрэнчимэд/-д даалгасугай.

ДАРГА С.ДАМДИНСҮРЭН

/Дэлгэрэх сумын ИТХ-ын 2019 оны 10/10 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт орсныг тусгав/