Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 348
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 6.6-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1. "Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр боловсруулах нийтлэг журам"-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.
2. Эрхлэх асуудлын хүрээний хөрөнгө оруулалтын төслийн үр ашгийн тооцоо, судалгааг хийж, хэрэгжүүлэх дараалал, ач холбогдлоор нь эрэмбэлэн жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор Үндэсний хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлж байхыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт үүрэг болгосугай.
3. Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт хамрагдах төслийн төлөвлөлтийн үндэслэлийг сайжруулах, гүйцэтгэлийг хангахад шаардагдах мэдээлэл, тайланг Үндэсний хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гаргаж өгч байхыг яам, Засгийн газрын агентлагт даалгаж, Монголбанк (Н.Баяртсайхан), Санхүүгийн зохицуулах хороо (С.Даваасүрэн), Үндэсний статистикийн хороо (А.Ариунзаяа)-нд зөвлөсүгэй.
4. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Нийтлэг журам батлах тухай" Засгийн газрын 2010 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн 123 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.ХҮРЭЛСҮХ
Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Г.ЗАНДАНШАТАР
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 348

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

  Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 6.6-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр боловсруулах нийтлэг журам”-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2. Эрхлэх асуудлын хүрээний хөрөнгө оруулалтын төслийн үр ашгийн тооцоо, судалгааг хийж, хэрэгжүүлэх дараалал, ач холбогдлоор нь эрэмбэлэн жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор Үндэсний хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлж байхыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт үүрэг болгосугай.

3. Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт хамрагдах төслийн төлөвлөлтийн үндэслэлийг сайжруулах, гүйцэтгэлийг хангахад шаардагдах мэдээлэл, тайланг Үндэсний хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гаргаж    өгч байхыг яам, Засгийн газрын агентлагт даалгаж, Монголбанк (Н.Баяртсайхан), Санхүүгийн зохицуулах хороо (С.Даваасүрэн), Үндэсний статистикийн хороо (А.Ариунзаяа)-нд зөвлөсүгэй.

4. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Нийтлэг журам батлах тухай” Засгийн газрын 2010 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн 123 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                       У.ХҮРЭЛСҮХ

Монгол Улсын сайд,

Засгийн газрын Хэрэг

эрхлэх газрын дарга                                                    Г.ЗАНДАНШАТАР