A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • Мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээ хийх, баталгааны тэмдэг хэрэглэх журам батлах тухай
Бүлэг: 1979

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2019 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдөр

Дугаар А-08

Улаанбаатар хот

МАЛ ЭМНЭЛЭГ, АРИУН ЦЭВРИЙН МАГАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, БАТАЛГААНЫ ТЭМДЭГ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.14 дэх заалтыг үндэслэнТУШААХ нь:

1. "Мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээ хийх, баталгааны тэмдэг хэрэглэх журам"-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, "Мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээ, баталгааны тэмдгийн загвар"-ыг 2 дугаар хавсралтаар, "Мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээ, баталгааны тэмдгийн (код) индексийн дугаар"-ыг 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Мал эмнэлгийн ерөнхий газар /Д.Түмэндэмбэрэл/-т даалгасугай.

3. Энэхүү журам батлагдсантай холбогдуулан Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн сайдын 1999 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/168 тоот тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

4. Энэхүү журам батлагдсантай холбогдуулан Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжүүдийн хэрэглэж байгаа баталгааны тэмдгийг 2019 оны 7 дугаар сарын 1-ээс эхлэн хүчингүйд тооцсугай.

САЙДЫН ҮҮРГИЙГ ХАРИУЦАГЧ, БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД Н.ЦЭРЭНБАТ