Бүлэг: 1979
ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД, ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2019 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдөр
Дугаар А/46, А/09
Улаанбаатар хот
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:
1."Жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн үйл ажиллагааны журам"-ыг нэгдүгээр, "Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалт авах журам"-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2015 оны А/180, А/217 болон А/181, А/218 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

ХӨДӨЛМӨР НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД

С.ЧИНЗОРИГ

Ц.НЯМДОРЖ

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД, ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2019 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдөр                    
Улаанбаатар хот           

Дугаар А/46, А/09

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

1."Жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн үйл ажиллагааны журам"-ыг нэгдүгээр,  "Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалт авах журам"-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2015 оны А/180, А/217 болон А/181, А/218 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                                                             

ХӨДӨЛМӨР НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД

 

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД

ХЭРГИЙН САЙД

С.ЧИНЗОРИГ        Ц.НЯМДОРЖ