Бүлэг: 1979
МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
2018 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдөр
Дугаар А/30
Улаанбаатар хот
Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. "Мал амьтныг нүүлгэн шилжүүлэх журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.
2."Мал амьтныг нүүлгэн шилжүүлэх журам"-ыг мөрдөж ажиллахыг Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, харъяа салбар нэгжүүдэд үүрэг болгосугай.
3.Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг дэд дарга С.Батсайханд даалгасугай.
ДАРГА Д.ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2018 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдөр                                        Дугаар А/30                                                               Улаанбаатар хот

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Мал амьтныг нүүлгэн шилжүүлэх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.“Мал амьтныг нүүлгэн шилжүүлэх журам”-ыг мөрдөж ажиллахыг Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, харъяа салбар нэгжүүдэд үүрэг болгосугай.

3.Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг дэд дарга С.Батсайханд даалгасугай.

 

 

ДАРГА                                       Д.ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ