• Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • Журам шинэчлэн батлах тухай /Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх/
Бүлэг: 1979
САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2019 оны 2 дугаар сарын 25-ны өдөр
Дугаар 37
Улаанбаатар хот
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.1.3, мөн зүйлийн 52.1.11-д заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:
Нэг. "Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам"-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
Хоёр. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн нарийн бичгийн дарга /С.Наранцогт/, Хууль, эрх зүйн газар /З.Энхболд/-т тус тус үүрэг болгосугай.
Гурав. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Сангийн сайдын 2014 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 212 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
САЙД Ч.ХҮРЭЛБААТАР
САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2019 оны 2 дугаар сарын 25-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 37

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.1.3, мөн зүйлийн 52.1.11-д заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

Нэг. “Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам”-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

Хоёр.Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн нарийн бичгийн дарга /С.Наранцогт/, Хууль, эрх зүйн газар /З.Энхболд/-т тус тус үүрэг болгосугай.

Гурав.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Сангийн сайдын 2014 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 212 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД                           Ч.ХҮРЭЛБААТАР