A

A

A

Бүлэг: 1979

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ

ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдөр

Дугаар 1/03

Дорноговь аймаг, Хатанбулаг сум

ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗЭРЭГЛЭЛ /БҮС/, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 "д", Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 3, Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Хатанбулаг сумын нутаг дэвсгэрийн гэр бүлийн хэрэгцээний зариулалтай газрын хил заагийг 1 дүгээр, Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээний зориулалттай газрын хил заагийг 2 дугаар, Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зориулалттай газрын хил заагийг 3 дугаар, Хөдөө аж ахуйгаас бусад үйлдвэрлэлийн зориулалттай газрын хил заагийг 4 дүгээр, Газрын үнэлгээний зэрэглэл тус бүрийн 1 м.кв газрын жилийн төлбөрийн хувь хэмжээг 5 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай. Сумын ИТХ-ын 2021 оны 2/01 дүгээр тогтоолоор 5-р хавсралтыг хүчингүй болгосон.

2. Шинэчилсэн газрын үнэлгээний бүсийн хил заагийг газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнийг тогтооход дагаж мөрдөхийг зөвшөөрсүгэй.

З.Энэхүү тогтоолыг Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэлд нийтэлсний дараа өдрөөс эхлэн мөрдөн, олон нийтэд сурталчилан таниулж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг сумын Засаг дарга /С.Эрдэнэболд/ -д даалгасугай.

ДАРГА Н.ЭНХЦЭЦЭГ