A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2019 оны 03 сарын 22 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хувь хүний орлогод албан татвар ногдуулах, уг албан татварыг төсөвт төлөх, тайлагнахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Хувь хүний орлогын албан татварын хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Хувь хүний орлогын албан татвар /цаашид "албан татвар" гэх/-ын хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Татварын ерөнхий хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Энэ хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан хувь хүний орлогод албан татвар ногдуулах харилцааг энэ хуулиар зохицуулна.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."аж ахуйн нэгж" гэж Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 4.1.1-д заасныг;

4.1.2."биет бус хөрөнгө" гэж Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 4.1.2-т заасныг;

4.1.3."бичил худалдаа, ажил, үйлчилгээ эрхлэгч" гэж ажлын байр, лангуу зэрэг тодорхой байршилд байрлахгүй худалдаа, үйлчилгээ, зорчигч болон ачаа тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч хувь хүнийг;

4.1.4."гадаад улсад олсон орлого" гэж энэ хуулийн 4.1.7, 4.1.8-д зааснаас бусад орлогыг;

4.1.5."малчин өрх" гэж малыг байнга маллаж, ашиг шимээр нь үндсэн орлогоо олдог гэр бүлийг;

/Энэ заалтыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

4.1.6."мал бүхий этгээд" гэж энэ хуулийн 4.1.5-д зааснаас бусад мал өмчилж байгаа хувь хүнийг;

/Энэ заалтыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

4.1.7."Монгол Улсад олсон орлого" гэж албан татвар төлөгчийн Монгол Улсад олсон энэ хуулийн 6.3-т заасан орлогыг;

4.1.8."Монгол Улсаас эх үүсвэртэй олсон орлого" гэж оршин суугч бус хувь хүний Монгол Улсад байрладаг этгээдэд ажил гүйцэтгэж, үйлчилгээ үзүүлж олсон энэ хуулийн 6.3-т заасан орлого болон Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 4.1.7-д заасан хувь хүнд хамаарах орлогыг;

4.1.9."үл хөдлөх эд хөрөнгө" гэж Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 4.1.9-д заасныг;

4.1.10."тогтмол бус үйл ажиллагаа" гэж тухайн хувь хүний хууль буюу гэрээгээр байнга эрхлэх ажил үүрэгтэй нь холбоогүй, орлогын тогтмол эх үүсвэр болдоггүй ажил, үйлчилгээг;

4.1.11."суутган төлөгч" гэж Татварын ерөнхий хуулийн 6.1.19-д заасныг.

5 дугаар зүйл.Албан татвар төлөгч

Хэвлэх

5.1.Тухайн татварын жилд албан татвар ногдох орлого олсон, эсхүл энэ хуульд заасны дагуу албан татвар төлөх үүрэг бүхий Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн албан татвар төлөгч байна.

5.2.Албан татвар төлөгчийг Монгол Улсад байнга оршин суугч болон Монгол Улсад оршин суугч бус албан татвар төлөгч гэж ангилна.

5.3.Монгол Улсад байнга оршин суугч албан татвар төлөгч гэж доор дурдсан нөхцөлийн аль нэгийг хангасан хувь хүнийг хэлнэ:

5.3.1.үргэлжилсэн 12 сарын хугацаанд нийт 183 ба түүнээс дээш хоног Монгол Улсад оршин суусан;

5.3.2.албан татвар ногдох орлогын 50 ба түүнээс дээш хувийг Монгол Улсад олсон орлого болон Монгол Улсаас эх үүсвэртэй олсон орлого эзэлж байвал.

5.4.Энэ хуулийн 5.3-т заасан Монгол Улсад байнга оршин суугч албан татвар төлөгчийг тодорхойлоход энэ хуулийн 5.3.1, 5.3.2-т заасан дарааллыг баримтална.

5.5.Монгол Улсад оршин суугч бус албан татвар төлөгчид Монгол Улсад болон Монгол Улсаас эх үүсвэртэй орлого олсон, энэ хуулийн 5.3, 5.6-д зааснаас бусад хувь хүнийг хамруулна.

5.6.Гадаад улсад томилогдон ажиллаж байгаа Монгол Улсын төрийн албан хаагч нь Монгол Улсад байнга оршин суугч албан татвар төлөгч байна.

5.7.Энэ хуулийн 5.3.1-д заасан хугацааг Монгол Улсын хилээр орсон өдрөөс хуанлийн хоногоор тоолох бөгөөд олон удаа орж гарсан тохиолдолд албан татвар төлөгчийн Монгол Улсад байсан хоногийн нийлбэрээр тодорхойлно.

5.8.Энэ хуулийн 5.7-д заасан нийлбэрийг тодорхойлоход тухайн татварын жил болон түүний өмнөх татварын жилийг хамруулан тооцно.

5.9.Монгол Улсад суугаа гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, түүний төрөлжсөн салбарт томилогдон ажиллаж байгаа гадаадын иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүн нь Монгол Улсад байнга оршин суугч албан татвар төлөгчид хамаарахгүй.

5.10.Албан татвар төлөгч үргэлжилсэн 12 сарын хугацаанд Монгол Улсад 183 ба түүнээс дээш хоногоор ажиллах нь хөдөлмөрийн гэрээ, эрх бүхий байгууллагаас олгосон зөвшөөрлөөр нотлогдож байвал уг албан татвар төлөгч Монгол Улсад байнга оршин суугч албан татвар төлөгчөөр бүртгүүлж болно.

5.11.Энэ хуульд заасан Монгол Улсад байнга оршин суугч албан татвар төлөгч болон Монгол Улсад оршин суугч бус албан татвар төлөгчийг тодорхойлох, бүртгэх, бүртгэлээс хасах, албан татварын тооцоо хийхтэй холбогдсон журмыг татварын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга батална.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

АЛБАН ТАТВАР НОГДОХ ОРЛОГО

6 дугаар зүйл.Албан татвар ногдох орлого

Хэвлэх

6.1.Монгол Улсад байнга оршин суугч албан татвар төлөгчийн тухайн татварын жилд Монгол Улсад болон Монгол Улсаас эх үүсвэртэй, түүнчлэн гадаад улсад олсон орлогод албан татвар ногдоно.

6.2.Энэ хуулийн 5.5-д заасан Монгол Улсад оршин суугч бус албан татвар төлөгчийн тухайн татварын жилд Монгол Улсад болон Монгол Улсаас эх үүсвэртэй олсон орлогод албан татвар ногдоно.

6.3.Албан татвар төлөгчийн дараах орлогод албан татвар ногдоно:

6.3.1.цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого;

6.3.2.үйл ажиллагааны орлого;

6.3.3.хөрөнгийн орлого;

6.3.4.хөрөнгө борлуулсан, шилжүүлсний орлого;

6.3.5.шууд бус орлого;

6.3.6.бусад орлого.

7 дугаар зүйл.Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого

Хэвлэх

7.1.Албан татвар төлөгчийн цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод дараах орлогыг хамруулна:

7.1.1.ажил олгогчтой байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээнд заасны дагуу авч байгаа үндсэн цалин, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл, шагнал, урамшуулал, амралтын олговор, тэтгэвэр, тэтгэмж, тэдгээртэй адилтгах бусад орлого;

7.1.2.ажил олгогчоос ажилтан, түүний гэр бүлийн гишүүнд олгосон тэтгэмж болон түүнтэй адилтгах орлого;

7.1.3.ажил олгогчоос ажилтан, түүний гэр бүлийн гишүүнд өгсөн бэлэг;

7.1.4.төлөөлөн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөл, орон тооны бус зөвлөл болон бусад зөвлөл, хороо, ажлын хэсгийн гишүүний цалин хөлс, шагнал, урамшуулал, тэдгээртэй адилтгах орлого;

7.1.5.гадаад, дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн болон бусад этгээдээс өгсөн бүх төрлийн шагнал, урамшуулал, тэдгээртэй адилтгах орлого;

7.1.6.үндсэн ажлын газраас бусад хуулийн этгээд болон хувь хүнтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр ажил, үүрэг гүйцэтгэж авсан хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, нэмэгдэл, тэтгэмж, тэдгээртэй адилтгах бусад орлого;

7.1.7.хоол, унааны мөнгө.

8 дугаар зүйл.Үйл ажиллагааны орлого

Хэвлэх

8.1.Үйл ажиллагааны орлогод хуулийн этгээд байгуулахгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж олсон дараах орлогыг хамруулна:

8.1.1.бие даан эрхэлсэн мэргэжлийн ажил, үйлчилгээний орлого;

8.1.2.хувиараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, борлуулах, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэх, зуучлалын үйл ажиллагаа эрхэлж олсон орлого;

8.1.3.шинжлэх ухаан, утга зохиол, урлагийн бүтээл туурвих, шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний болон ашигтай загвар зохион бүтээх, спортын тэмцээн, урлагийн тоглолт зохион байгуулах, тэдгээрт оролцох замаар олсон орлого, тэдгээртэй адилтгах бусад орлого;

8.1.4.эрхэлж байгаа үйл ажиллагаатай холбоотойгоор үнэ төлбөргүй бусдаас авсан бараа, ажил, үйлчилгээ.

8.2.Тогтмол бус үйл ажиллагаа эрхэлж олсон орлогыг үйл ажиллагааны орлогод хамруулна.

9 дүгээр зүйл.Хөрөнгийн орлого

Хэвлэх

9.1.Хөрөнгийн орлогод дараах орлогыг хамруулна:

9.1.1.хөрөнгө ашиглуулсан болон түрээслүүлсний орлого;

9.1.2.эрхийн шимтгэлийн орлого;

9.1.3.ногдол ашгийн орлого;

9.1.4.хүүгийн орлого.

9.2.Эрхийн шимтгэлийн орлогод Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 9.2-т заасныг хамааруулна.

9.3.Ногдол ашгийн орлогод Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 9.3-т заасныг хамааруулна.

9.4.Хүүгийн орлогод Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 9.4-т заасныг хамааруулна.

10 дугаар зүйл.Хөрөнгө борлуулсан, шилжүүлсний орлого

Хэвлэх

10.1.Хөрөнгө борлуулсан, шилжүүлсний орлогод дараах орлогыг хамруулна:

10.1.1.үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлого;

10.1.2.газар эзэмших, ашиглах эрх болон бусад биет бус хөрөнгө борлуулсан, шилжүүлсний орлого;

10.1.3.хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлого;

10.1.4.хувьцаа, үнэт цаас болон санхүүгийн бусад хэрэгсэл борлуулсны орлого.

10.2.Биет бус хөрөнгө борлуулсан, шилжүүлсний орлогод албан татвар төлөгч өөрийн эдийн бус хөрөнгө өмчлөх эрхийг хуульд заасны дагуу бусдад шилжүүлснээс олсон орлогыг хамааруулна.

11 дүгээр зүйл.Шууд бус орлого

Хэвлэх

11.1.Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал дээр ажил олгогчоос нэмж олгож байгаа тухайн ажилтны албан үүргээ гүйцэтгэхэд шууд холбогдолгүй дараах бараа, ажил, үйлчилгээний орлогыг шууд бус орлогод хамруулна:

11.1.1.үнэ төлбөргүй, эсхүл хөнгөлөлттэй үнээр тээврийн хэрэгслээр үйлчилсэн;

11.1.2.орон сууцны ашиглалтын болон түрээсийн зардлын төлбөр, байрын хөлс, түлшний зардлын төлбөр;

11.1.3.үзвэр үйлчилгээний олговор;

11.1.4.ахуйн үйлчлэгч, жолооч, цэцэрлэгч болон бусад үйлчилгээ үзүүлсний зардлын төлбөр;

11.1.5.ажил олгогч, эсхүл бусад этгээдэд төлөх өр барагдуулсны төлбөр;

11.1.6.арилжааны зээлийн хүүгээс доогуур хүүтэй олгосон зээлийн хүүгийн зөрүү;

11.1.7.ажил олгогчийн төлсөн энэ хуулийн 11.2.7-д зааснаас бусад сайн дурын даатгалын хураамж;

11.1.8.гэр бүлийн гишүүний сургалтын төлбөр;

11.1.9.Монгол Улсад нүүж ирэх болон буцахтай холбогдон гарах зардлын төлбөр;

11.1.10.эрс тэс уур амьсгалд ажиллаж амьдарсны нэмэгдэл;

11.1.11.энэ хуулийн 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10-т заасантай адилтгах бусад орлого.

11.2.Ажил үүргээ биелүүлэх нөхцөлийг нь сайжруулах зорилгоор ажил олгогчоос ажилтанд олгож байгаа дараах шууд бус орлогыг албан татвар ногдох орлогод хамруулахгүй:

11.2.1.цайны газар, кафе, амралтын өрөөнд бүх ажилтныг адил нөхцөлөөр хоолоор хангасан;

11.2.2.амрах байр, бусад үйлчилгээгээр хангах, тухайн ажлын байранд ирэх, буцахад нэгдсэн журмаар унаагаар үйлчилсэн;

11.2.3.орон сууц худалдан авах, барихад зориулж ажилтанд арилжааны зээлийн хүүгээс доогуур хүүтэй олгосон зээлийн хүүгийн зөрүү;

11.2.4.эрүүл мэндийн байгууллагад төлсөн эмчилгээний зардалд зориулж олгосон тусламж, дэмжлэг;

11.2.5.ажил олгогчоос олгож байгаа албан томилолтын зардал;

11.2.6.хууль тогтоомжийн дагуу ажил олгогчоос олгож байгаа хөдөлмөр хамгааллын болон дүрэмт хувцас, хор саармагжуулах ундааны үнэ, тэдгээртэй адилтгах бусад хангамжийн зардал;

11.2.7.хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотойгоор ажил олгогчийн төлсөн сайн дурын амь нас, эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын болон мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын хураамж.

11.3.Энэ хуулийн 11.1-д заасан шууд бус орлогыг ажил олгогчоос уг орлогыг олгохтой холбогдон гарсан зардлын дүнгээр тодорхойлно.

12 дугаар зүйл.Бусад орлого

Хэвлэх

12.1.Энэ хуулийн 6.3.6-д заасан орлогод дараах орлогыг хамруулна:

12.1.1.урлаг, спортын тэмцээний шагнал, наадмын бай шагнал, тэдгээртэй адилтгах бусад орлого;

12.1.2.төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалааны хонжворын орлого;

12.1.3.бичил худалдаа, ажил, үйлчилгээний орлого.

13 дугаар зүйл.Албан татвар ногдох орлогыг тодорхойлох

Хэвлэх

13.1.Албан татвар ногдох орлогын дүнг тодорхойлохдоо албан татвараас чөлөөлөгдсөн орлогыг хасаж тооцно.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

АЛБАН ТАТВАР НОГДУУЛАХ ОРЛОГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ

14 дүгээр зүйл.Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод албан татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлох

Хэвлэх

14.1.Энэ хуулийн 7.1-д заасан цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод албан татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлохдоо уг орлогоос эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалд төлсөн шимтгэлийг хасна.

15 дугаар зүйл.Үйл ажиллагааны орлогод албан татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлох

Хэвлэх

15.1.Үйл ажиллагааны орлогод албан татварын ногдуулах орлогыг тодорхойлохдоо Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 13.1-д заасан шаардлагыг хангасан зардлыг хасаж, мөн хуулийн 13.2-т заасан зарчмыг баримталж, 14, 15, 16, 17 дугаар зүйлийг дагаж мөрдөнө.

15.2.Энэ хуулийн 15.1-д заасан хасагдах зардлыг албан татвар төлөгч хувийн хэрэглээндээ зарцуулсан бол албан татвар ногдох орлогоос хасахгүй.

15.3.Албан татвар төлөгч үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээнээс өөрийн болон гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулсан байвал түүнд ногдох үйл ажиллагааны зардлыг албан татвар ногдох орлогоос хасагдах зардалд тооцохгүй.

15.4.Албан татвар төлөгч үйл ажиллагаа эрхлэхэд ашиглаж байгаа машин, механизм, тоног төхөөрөмж, барилгыг гэр бүлийнхээ хэрэгцээнд нэгэн зэрэг ашиглаж байгаа бол ашиглалтын зардлыг хувь тэнцүүлэн тооцож албан татвар ногдох орлогоос хасагдах зардалд тусгана.

15.5.Албан татвар төлөгчийн гэр бүлийн гишүүнд олгосон хөдөлмөрийн хөлсийг нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хэмжээтэй хувь тэнцүүлэн бодож хасагдах зардалд тооцно.

15.6.Хувь хүн өөрөө хүсэлт гаргаж, уг хүсэлтийг харьяа татварын алба бүртгэж авсан бол түүний үйл ажиллагааны орлогын нийт дүнгээр албан татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлж болно.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 2030 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэл дагаж мөрдөнө./

15.7.Энэ хуулийн дагуу хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх албан татвар төлөгч энэ хуулийн 15.6-д заасан хүсэлт гаргахгүй.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 2030 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэл дагаж мөрдөнө./

15.8.Энэ хуулийн 15.6-д заасан хүсэлтийг бүртгэх, шийдвэрлэх, бүртгэлээс хасах журмыг татварын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга батална.

16 дугаар зүйл.Хөрөнгийн орлогод албан татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлох

Хэвлэх

16.1.Хөрөнгийн орлогод албан татвар ногдуулах орлогыг дараах байдлаар тодорхойлно:

16.1.1.хөрөнгө ашиглуулсны, эсхүл түрээслүүлсний нийт орлогоос тухайн хөрөнгийг ашиглуулах, эсхүл түрээслүүлэхтэй холбогдон гарсан баримтаар нотлогдох зардлыг хассан зөрүүгээр;

16.1.2.эрхийн шимтгэлийн орлогыг нийт дүнгээр;

16.1.3.ногдол ашгийн орлогыг нийт дүнгээр;

16.1.4.хүүгийн орлогыг нийт дүнгээр.

16.2.Албан татвар төлөгчийн хувь нийлүүлсэн аж ахуйн нэгж татан буугдсан бол албан татвар ногдуулах орлогыг албан татвар төлөгчийн эзэмшилд байгаа хувьцаа болон хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд хувь тэнцүүлэн хуваарилсан орлогын дүнгээс уг хувьцаа болон хөрөнгийг анх худалдан авсан үнэ, хувь нийлүүлэхдээ гаргасан зардлыг хасаж тодорхойлно.

17 дугаар зүйл.Хөрөнгө борлуулсан, шилжүүлсний орлогод албан татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлох

Хэвлэх

17.1.Хөрөнгө борлуулсан, шилжүүлсний орлогод албан татвар ногдуулах орлогыг дараах байдлаар тодорхойлно:

17.1.1.энэ хуулийн 10.1.1-д заасан үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулж олсон орлогыг нийт дүнгээр;

17.1.2.энэ хуулийн 10.1.2, 10.1.3-т заасан хөрөнгө борлуулсан, шилжүүлсний орлогоос доор дурдсан баримтаар нотлогдох зардлуудыг хассан дүнгээр:

17.1.2.а.эрх авахтай холбогдуулан төрийн байгууллагад төлсөн баримтаар нотлогдох зардал;

17.1.2.б.хөрөнгийг худалдаж, шилжүүлж авах болон тэдгээртэй холбогдуулан төлсөн баримтаар нотлогдох зардал;

17.1.3.энэ хуулийн 10.1.4-т заасан хувьцаа, үнэт цаас болон санхүүгийн бусад хэрэгсэл борлуулсны орлогоос уг хувьцаа, үнэт цаас болон санхүүгийн бусад хэрэгслийг худалдан авсан үнэ болон худалдан авахад төлсөн баримтаар нотлогдох бусад зардлыг хассан дүнгээр;

17.1.4.хамтран эзэмшиж байсан хувьцаа, үнэт цаас борлуулсан бол энэ хуулийн 17.1.3-т заасны дагуу хассан дүнг тодорхойлсны дараа тухайн албан татвар төлөгчид ногдох хэсгийн үнийн дүнгээр.

17.2.Газар эзэмших, ашиглах эрхийн үнэлгээ тооцох, албан татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлоход Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 30.6-д заасан аргачлалыг баримтална.

18 дугаар зүйл.Шууд бус орлогод албан татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлох

Хэвлэх

18.1.Энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан шууд бус орлогод албан татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлохдоо эдгээр орлогын нийт дүнгээр тооцно.

19 дүгээр зүйл.Бусад орлогод албан татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлох

Хэвлэх

19.1.Энэ хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан орлогод албан татвар ногдуулах орлогыг дараах байдлаар тодорхойлно:

19.1.1.урлаг, спортын тэмцээний шагнал, наадмын бай шагнал болон тэдгээртэй адилтгах бусад орлогод албан татвар ногдуулах орлогыг тухайн орлогын дүнгээр;

19.1.2.төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалааны хонжворын орлогод албан татвар ногдуулах орлогыг тухайн орлогын дүнгээр.

19.2.Бичил худалдаа, ажил, үйлчилгээ эрхлэгч албан татвар төлөгч тайлант жилд олсон орлогоо өөрийн хүсэлтээр энэ хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан орлогод хамруулан, албан татвар ногдуулан төлж, тайлагнаж болно.

20 дугаар зүйл.Монгол Улсад оршин суугч бус албан татвар төлөгчийн Монгол Улсад болон Монгол Улсаас эх үүсвэртэй олсон орлогод албан татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлох

Хэвлэх

20.1.Монгол Улсад оршин суугч бус албан татвар төлөгчийн Монгол Улсад болон Монгол Улсаас эх үүсвэртэй олсон орлогын нийт дүнгээр албан татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлно.

20.2.Монгол Улсад оршин суугч этгээд болон Монгол Улсад оршин суугч бус этгээд хооронд байгуулсан аж ахуйн үйл ажиллагааны гэрээний дагуу тухайн оршин суугч бус этгээдийг төлөөлж Монгол Улсад хүрэлцэн ирж ажилласан хувь хүнд Монгол Улсад оршин суугч этгээдээс олгосон орлогыг талууд гэрээнд тусгасан байна.

20.3.Энэ хуулийн 20.2-т заасан нөхцөл нь гэрээнд тодорхой тусгагдаагүй тохиолдолд гэрээний үнийн тооцоололд багтсан тухайн хувь хүний Монгол Улсад хүрэлцэн ирж ажиллахтай холбогдон гарсан зардлын дүнгээр албан татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлно.

20.4.Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн болон Монгол Улсад байрладаг албан татвар төлөгчийн дотоодын үнэт цаасны анхдагч болон хоёрдогч зах зээлд нээлттэй арилжаалсан өрийн хэрэгсэл /бонд/, хувьцаа, бусад үнэт цаасыг Монгол Улсад байрладаггүй албан татвар төлөгч борлуулсны орлогод албан татвар ногдуулах орлогыг энэ хуулийн 17.1.3-т заасны дагуу тодорхойлно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

20.5.Дотоодын үнэт цаасны анхдагч болон хоёрдогч зах зээлд нээлттэй арилжаалсан Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн болон Монгол Улсад байрладаг албан татвар төлөгчийн өрийн хэрэгсэл /бонд/, хувьцаа, бусад үнэт цаас борлуулсны орлогод албан татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлох, суутган тооцох, төсөвт төлөхөд Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 18.14-т заасан журмыг баримтална.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ

21 дүгээр зүйл.Албан татварын хувь, хэмжээ

Хэвлэх

21.1.Энэ хуулийн 14, 18 дугаар зүйлд заасны дагуу тухайн жилийн орлогыг тодорхойлоход 0-120 000 000 хүртэлх төгрөгийн албан татвар ногдуулах орлого олсон тохиолдолд 10 хувиар, 120 000 001-180 000 000 хүртэлх төгрөгийн албан татвар ногдуулах орлого олсон тохиолдолд 12 000 000 төгрөг дээр 120 000 000 төгрөгөөс дээш давсан орлогод 15 хувиар, 180 000 000 төгрөгөөс дээш албан татвар ногдуулах орлого олсон тохиолдолд 21 000 000 төгрөг дээр 180 000 000 төгрөгөөс дээш давсан орлогод 20 хувиар нэмж тооцон албан татвар ногдуулна.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

21.2.Энэ хуулийн дараах зүйл, хэсэг, заалтад дурдсан орлогод дoор дурдсан хувиар тооцож, албан татвар ногдуулна:

21.2.1.энэ хуулийн 17.1.1-д заасан орлогын дүнд 2 хувиар;

21.2.2.энэ хуулийн 19.1.1-д заасан орлогын дүнд 5 хувиар;

21.2.3.энэ хуулийн 19.1.2-т заасан орлогын дүнд 40 хувиар;

21.2.4.энэ хуулийн 15.1, 16 дугаар зүйл, 17.1.2, 17.1.3-т зааснаар тодорхойлсон орлогын дүнд 10 хувиар;

21.2.5.энэ хуулийн 20.1, 20.4-т заасан орлогын дүнд 20 хувиар.

/Энэ заалтад 2023 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

21.3.Энэ хуулийн 15.6-д заасан орлогын дүнд 1 хувиар албан татвар ногдуулна.

21.4.Энэ хуулийн 12.1.3-т заасан орлого олж байгаа хувь хүний сард төлөх албан татварын хэмжээг аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал доор дурдсан хязгаарт багтаан тогтооно:

21.4.1.ажлын байр, лангуу зэрэг тодорхой байршилд байрлахгүй ил задгай худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж байгаа хувь хүний хувьд албан татварын доод хэмжээ нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 1 хувь, дээд хэмжээ нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 50 хувьтай тэнцэх хэмжээнд;

21.4.2.хувиараа зорчигч, эсхүл ачаа тээврийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа хувь хүний хувьд албан татварын доод хэмжээ нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 5 хувь, дээд хэмжээ нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээнд.

21.5.Энэ хуулийн 21.2.4, 21.2.5-д заасныг үл харгалзан Монгол Улсад байрладаг албан татвар төлөгчийн гадаад, дотоодын үнэт цаасны анхдагч болон хоёрдогч зах зээлд нээлттэй арилжаалагдах өрийн хэрэгсэл, хувьцаа, нэгж эрх эзэмшигч албан татвар төлөгчийн тухайн хувьцаа, нэгж эрх, өрийн бичигтэй холбоотойгоор олсон хүүгийн орлого, ногдол ашгийн орлогод 5 хувиар албан татвар ногдуулна.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

АЛБАН ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ, ЧӨЛӨӨЛӨЛТ

22 дугаар зүйл.Албан татвараас чөлөөлөх орлого

Хэвлэх

22.1.Дараах орлогыг албан татвараас чөлөөлнө:

22.1.1.хууль тогтоомжид тусгайлан заасны дагуу олгож байгаа тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, үзүүлж байгаа хөнгөлөлт, нөхөн олговор болон нэг удаагийн буцалтгүй тусламж;

22.1.2.хөгжлийн бэрхшээлтэй хувь хүний орлого;

22.1.3.гамшгийн үед олон улсын байгууллага, гадаад улсын Засгийн газар, хуулийн этгээд, иргэнээс Монгол Улсын Засгийн газар болон орон нутгийн байгууллага, хуулийн этгээд, иргэнд үзүүлж байгаа тусламж;

22.1.4.малчин өрх, мал бүхий этгээдийн зөвхөн малын тоо толгойд ногдох орлого;

/Энэ заалтыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

22.1.5.Засгийн газар, нийслэл, Монгол Улсын Хөгжлийн банкны өрийн бичиг /бонд/-ийн төлбөр, хүү, анз;

/Энэ заалтад 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

22.1.6.Гэр бүлийн тухай хуулийн 3.1.4-т заасан этгээд хоорондоо газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээгээ үнэ төлбөргүйгээр шилжүүлэх замаар олсон орлого;

22.1.7.нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын орлого;

22.1.8.энэ хуулийн 5.9-д заасан хувь хүний цалин, нэмэгдэл;

22.1.9.энэ хуулийн 22.1.8-д заасан гадаадын иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүний гадаад улсад олсон орлого.

22.1.10.гэр хорооллыг орон сууцжуулах ажилд зориулан гэрээний дагуу газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрхээ гэр хорооллыг орон сууцжуулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч байгууллагад борлуулсан, шилжүүлснээс олсон орлого.

/Энэ заалтыг 2023 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан бөгөөд 2028 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал дагаж мөрдөнө./

22.2.Энэ хуулийн 21.3, 21.4-т заасан хувиар албан татвар төлж байгаа хувь хүнд энэ зүйлд заасан чөлөөлөлт үзүүлэхгүй.

23 дугаар зүйл.Албан татварын хөнгөлөлт

Хэвлэх

23.1.Албан татвар төлөгчийн энэ хуулийн 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7-д заасан орлогод ногдуулах жилийн албан татварт дараах хэмжээгээр албан татварын хөнгөлөлт эдлүүлнэ:

Албан татвар ногдуулах жилийн

орлогын хэмжээ /төгрөгөөр/

Албан татварын хөнгөлөлтийн хэмжээ /төгрөгөөр/

0-6 000 000 хүртэл

240 000

6 000 000-12 000 000 хүртэл

216 000

12 000 000-18 000 000 хүртэл

192 000

18 000 000-24 000 000 хүртэл

168 000

24 000 000-30 000 000 хүртэл

144 000

30 000 000-36 000 000 хүртэл

120 000

36 000 000 ба түүнээс дээш

-

23.2.Доор дурдсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн болон тариалсан Монгол Улсад байнга оршин суугч албан татвар төлөгчийн зөвхөн тухайн үйлдвэрлэлээс олсон орлогод ногдуулах албан татварыг 50 хувиар хөнгөлнө:

23.2.1.үр тариа;

23.2.2.төмс, хүнсний ногоо, түүний үр;

23.2.3.жимс, жимсгэнэ, түүний үр, суулгац;

23.2.4.тэжээлийн ургамал;

23.2.5.модны суулгац.

23.3.Монгол Улсын иргэн амьдран суух зориулалтаар ипотекийн зээлийн хөрөнгөөр хувьдаа, анх удаа орон сууц худалдан авсан бол албан татвар төлөгчид Монгол Улсын Засгийн газрын тодорхойлсон ипотекийн зээлийн хүүгийн дээд хэмжээ болон ипотекийн хөнгөлөлттэй зээлийн хүү хоорондын зөрүүд төлсөн дүнтэй тэнцэх хэмжээний албан татварын хөнгөлөлт эдлүүлнэ.

23.4.Монгол Улсын иргэн өөрийн албан татвар ногдсон орлого болон банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хөрөнгөөр амьдран суух зориулалтаар зөвхөн хувьдаа, анх удаа орон сууцны барилга барьсан, эсхүл орон сууц худалдан авсан бол ийнхүү орон сууцны барилга барьсан, эсхүл орон сууц худалдан авахад зарцуулсан хөрөнгөтэй тэнцэх хэмжээний орлогод ногдох албан татварын хөнгөлөлтийг уг албан татвар төлөгчид эдлүүлэх бөгөөд энэ хөнгөлөлтийн хэмжээ 6 сая төгрөг хүртэл байна.

23.5.Монгол Улсын иргэн албан татвар төлөгчийн төрсөн, дагавар, үрчилж авсан хүүхэд болон асран хамгаалагчаар тогтоогдсон асрамж, дэмжлэгт байгаа хүүхэд гадаад, дотоодын их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургуульд оюутан, эсхүл суралцагчаар элсэн суралцаж байгаа тохиолдолд түүний анхны бакалаврын болон дипломын мэргэжил эзэмших сургалтын хугацаанд тухайн татварын жилд төлсөн, баримтаар нотлогдож байгаа сургалтын төлбөртэй тэнцэх орлогод ногдох албан татварын хөнгөлөлтийг эдлүүлнэ.

23.6.Монгол Улсын иргэн суралцаж байх хугацаандаа хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогоосоо албан татвар төлж, улмаар сургалтын төлбөр төлсөн их, дээд, мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургууль, коллежид анхлан суралцагчийг энэ хуулийн 23.5-д заасан хөнгөлөлтөд хамруулна.

23.7.Албан татвар төлөгч өөрийн хэрэгцээнд зориулан нар, салхи, газрын гүний дулааны болон бусад сэргээгдэх эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, нүүрснээс хагас коксон түлш, хийн болон шингэн түлш гарган авах тоног төхөөрөмж, стандартад нийцсэн зуух, нам даралтын зуух, дулаалгын материал, цахилгаан болон хийн халаагуур худалдан авсан бол баримтаар нотлогдож байгаа төлбөртэй тэнцэх тухайн жилийн орлогод ногдох албан татварын хөнгөлөлтийг эдлүүлнэ.

23.8.Соёлын өвийг хамгаалах, сэргээн засварлахад зориулж өгсөн баримтаар нотлогдож байгаа хандивтай тэнцэх тухайн жилийн орлогод ногдох албан татварын хөнгөлөлтийг албан татвар төлөгчид эдлүүлнэ.

23.9.Албан татвар төлөгчийн дараах орлогод ногдох албан татварт хөнгөлөлт эдлүүлнэ:

23.9.1.донорын олговор;

23.9.2.даатгалын нөхөн төлбөр;

23.9.3.Монгол Улсын төрийн шагнал, Засгийн газрын шагнал, Монгол Улсын ардын болон гавьяат цолтны шагнал, шинжлэх ухааны нээлтийн шагнал.

23.10.Аймаг, сумын төв нь нийслэл Улаанбаатар хотоос 500 км-ээс хол алслагдсан аймаг, суманд оршин суудаг, тухайн орон нутагт бүртгэлтэй Монгол Улсын иргэн албан татвар төлөгчийн энэ хуулийн 6.3.2-т заасан орлогод ногдох албан татварыг аймаг, сумын төв нь нийслэл Улаанбаатар хотоос 500 км-ээс хол алслагдсан аймаг, суманд 50 хувиар, 1000 км-ээс хол алслагдсан аймаг, суманд 90 хувиар хөнгөлнө.

23.11.Энэ хуулийн 23.7-д заасан тоног төхөөрөмж, бараа материалын жагсаалтыг Засгийн газар батална.

23.12.Энэ хуулийн 21.3, 21.4-т заасан хувиар албан татвар төлж байгаа хувь хүн энэ хуульд заасан хөнгөлөлт эдлэхгүй.

23.13.Албан татвар төлөгч энэ хуулийн 23.3, 23.4-т заасан хөнгөлөлтийн аль нэгийг сонгон эдэлнэ.

23.14.Албан татварын хөнгөлөлтийг энэ хуульд заасан эцсийн хугацаанд тайлагнаж төлсөн албан татварын дүнгээс хэтрүүлэн эдлүүлэхгүй бөгөөд энэ хуулийн 23.1, 23.9-д зааснаас бусад албан татварын хөнгөлөлтийг 28 дугаар зүйлд заасны дагуу буцаан олгоно.

23.15.Энэ хуулийн 22.1-д заасан чөлөөлөлт болон энэ хуульд заасан хөнгөлөлт эдлүүлэх журмыг татварын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга батална.

23.16.Нийслэлийн Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг болон аймаг, сумын хилийн цэсийн дотор баригдсан нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгад хүн амьдран суух зориулалтаар орон сууц түрээслүүлсний орлогод ногдох албан татварыг 2024-2026 онд 90 хувиар, 2027-2029 онд 50 хувиар тус тус хөнгөлнө.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмсэн бөгөөд 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 2030 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэл дагаж мөрдөнө./

23.17.Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн болон Монгол Улсад байрладаг албан татвар төлөгчийн дотоодын үнэт цаасны анхдагч болон хоёрдогч зах зээлд нээлттэй арилжаалсан өрийн хэрэгсэл /бонд/, хувьцаа, бусад үнэт цаас борлуулсны орлогод ногдох албан татварыг 2024-2026 онд 90 хувиар, 2027-2029 онд 50 хувиар тус тус хөнгөлнө.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмсэн бөгөөд 2024 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 2030 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэл мөрдөнө./

24 дүгээр зүйл.Гадаад улсад ногдуулсан албан татварыг төлбөл зохих татвараас хасаж тооцох

Хэвлэх

24.1.Монгол Улсад байнга оршин суугч албан татвар төлөгчийн гадаад улсад төлсөн албан татварыг тус албан татвар төлөгчийн тухайн татварын жилийн төлбөл зохих албан татвараас хасаж тооцно.

24.2.Энэ хуулийн 24.1-д заасны дагуу хасаж тооцох албан татварын хэмжээ нь албан татвар төлөгчийн тухайн татварын жилд Монгол Улсад төлбөл зохих албан татварын дүнгээс хэтрэхгүй байна.

24.3.Энэ хуулийн 24.1-д заасны дагуу гадаад улсад ногдуулсан албан татварыг төлбөл зохих албан татвараас хасаж тооцохдоо Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийг баримтална.

24.4.Гадаад улсад ногдуулан төлсөн албан татварыг баталгаажуулах, төлбөл зохих албан татвараас хасаж тооцох журмыг татварын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга батална.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

АЛБАН ТАТВАР НОГДУУЛАХ, ТӨСӨВТ ТӨЛӨХ, ТАЙЛАГНАХ, ХАСАЛТ ХИЙХ, БУЦААН ОЛГОХ

25 дугаар зүйл.Албан татвар суутган тооцох, төсөвт төлөх

Хэвлэх

25.1.Энэ хуулийн 4.1.11-д заасан суутган төлөгч албан татвар ногдуулахад доор дурдсан журмыг баримтална:

25.1.1.энэ хуулийн 14, 18 дугаар зүйлд заасан орлогын дүнд энэ хуулийн 21.1-д заасан хувиар албан татвар ногдуулж, холбогдох төсөвт шилжүүлэх;

25.1.2.энэ хуулийн 16.1.2, 16.1.3, 16.1.4-т заасан орлогын дүнд энэ хуулийн 21.2.4-т заасан хувиар албан татвар ногдуулж, холбогдох төсөвт шилжүүлэх;

25.1.3.энэ хуулийн 17.1.1-д заасан орлогын дүнд энэ хуулийн 21.2.1-д заасан хувиар албан татвар ногдуулж, холбогдох төсөвт шилжүүлэх;

25.1.4.энэ хуулийн 19.1.1-д заасан орлогын дүнд энэ хуулийн 21.2.2-т заасан хувиар албан татвар ногдуулж, холбогдох төсөвт шилжүүлэх;

25.1.5.энэ хуулийн 19.1.2-т заасан орлогын дүнд энэ хуулийн 21.2.3-т заасан хувиар албан татвар ногдуулж, холбогдох төсөвт шилжүүлэх;

25.1.6.энэ хуулийн 20.1, 20.4-т заасан орлогын дүнд энэ хуулийн 21.2.5-д заасан хувиар албан татвар ногдуулж, холбогдох төсөвт шилжүүлэх;

/Энэ заалтад 2023 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

25.1.7.Монгол Улсад байрладаг албан татвар төлөгчийн гадаад, дотоодын үнэт цаасны анхдагч болон хоёрдогч зах зээлд нээлттэй арилжаалагдах өрийн хэрэгсэл, хувьцаа, нэгж эрх эзэмшигч албан татвар төлөгчийн олсон хүүгийн орлого, ногдол ашгийн орлогын дүнд энэ хуулийн 21.5-д заасан хувиар албан татвар ногдуулж, холбогдох төсөвт шилжүүлэх.

25.2.Албан татвар төлөгчийн харилцах данс, хадгаламжид хүү тооцох бүрдээ банк, санхүүгийн байгууллага нь суутган төлөгчийн үүрэг хүлээж, албан татвар ногдуулан суутгаж, холбогдох төсөвт шилжүүлнэ.

25.3.Суутган төлөгч нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хувь хүний орлогод албан татвар ногдуулахад холбогдох нотлох баримтыг үндэслэн энэ хуулийн 22.1.2-т заасан чөлөөлөлтийг хасаж тооцно.

25.4.Суутган төлөгч нь хувь хүнд орлого олгох бүрдээ түүний албан татвар төлөгчийн дугаар болон хувь хүн тус бүрээр олгосон орлого, түүнд ногдуулан суутгасан албан татварын хэмжээний мэдээллийг цахимаар, эсхүл хувь хүний орлого, татварын бүртгэлийн дэвтэрт тэмдэглэж, харьяа татварын албанд улирал тутам өссөн дүнгээр гаргаж илгээнэ.

25.5.Суутган төлөгч нь албан татвар төлөгчид энэ хуулийн 23.1-д заасан хөнгөлөлтийг эдлүүлэхдээ тус хэсэгт заасан албан татвар ногдуулах орлого болон хөнгөлөлтийг 12 сард тэнцүү хувааж, сар бүр эдлүүлнэ.

25.6.Суутган төлөгч нь албан татвар төлөгчийн орлогоос суутган авсан албан татварыг энэ хуулийн 25.2-т зааснаас бусад тохиолдолд дараа сарын 10-ны өдрийн дотор холбогдох төсөвт шилжүүлнэ.

25.7.Суутган төлөгч нь албан татвар төлөгчийн энэ хуулийн 21.1-д заасны дагуу ногдох албан татвар, 23.1-д заасны дагуу эдлэх хөнгөлөлтийг жилийн эцсийн тайлангаар эцэслэн тооцож тайлагнан, холбогдох татварыг төсөвт шилжүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

25.8.Дотоодын үнэт цаасны анхдагч болон хоёрдогч зах зээлд нээлттэй арилжаалсан өрийн хэрэгсэл /бонд/, хувьцаа, бусад үнэт цаас борлуулсны орлогод ногдуулах албан татварыг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1.9, 24.1.10-т заасан зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээд ногдуулж, суутгана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

26 дугаар зүйл.Албан татварыг өөрөө тодорхойлж, төсөвт төлөх

Хэвлэх

26.1.Албан татвар төлөгч энэ хуулийн дагуу албан татвар ногдуулах орлогоо өөрөө үнэн зөв тодорхойлж, доор дурдсан хугацаанд албан татварыг холбогдох төсөвт төлнө:

26.1.1.энэ хуулийн 15.1, 16.1.1, 17.1.2, 17.1.3-т тодорхойлсон орлогод энэ хуулийн 21.2.4-т заасан хувиар тооцон тухай бүр албан татвар ногдуулан, дараа сарын 15-ны өдрийн дотор;

26.1.2.Монгол Улсад байнга оршин суугч албан татвар төлөгчийн татварын жилд гадаад улсад олсон энэ хуулийн 16.1.2, 16.1.3, 16.1.4-т тодорхойлсон орлогод энэ хуулийн 21.2.4-т заасан хувиар албан татвар ногдуулж, дараа оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор;

26.1.3.Монгол Улсад байнга оршин суугч албан татвар төлөгчийн татварын жилд гадаад улсад олсон энэ хуулийн 17.1.1-д тодорхойлсон орлогод энэ хуулийн 21.2.1-д заасан хувиар албан татвар ногдуулж, дараа оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор;

26.1.4.Монгол Улсад байнга оршин суугч албан татвар төлөгчийн татварын жилд гадаад улсад олсон энэ хуулийн 14, 18 дугаар зүйлд тодорхойлсон орлогод энэ хуулийн 21.1-д заасан хувиар албан татвар ногдуулж, дараа оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор;

26.1.5.Монгол Улсад байнга оршин суугч албан татвар төлөгчийн татварын жилд гадаад улсад олсон энэ хуулийн 19.1.1-д тодорхойлсон орлогод энэ хуулийн 21.2.2-т заасан хувиар албан татвар ногдуулж, дараа оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор;

26.1.6.Монгол Улсад байнга оршин суугч албан татвар төлөгчийн татварын жилд гадаад улсад олсон энэ хуулийн 19.1.2-т тодорхойлсон орлогод энэ хуулийн 21.2.3-т заасан хувиар албан татвар ногдуулж, дараа оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор;

26.1.7.энэ хуулийн 15.6-д тодорхойлсон орлогод энэ хуулийн 21.3-т заасан хувиар албан татвар ногдуулж, дараа оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор.

26.2.Энэ хуулийн 21.4-т заасан бичил худалдаа, ажил, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох эрх бүхий орон нутгийн засаг захиргааны нэгж нь уг зөвшөөрлийг гэрчилгээний хамт олгон, тухай бүр албан татварыг хураан авч, холбогдох төсөвт төвлөрүүлнэ.

26.3.Энэ хуулийн 4.1.3-т заасан зорчигч болон ачаа тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч нь зөвшөөрөл, албан татвар төлсөн гэрчилгээг биедээ авч явах, эсхүл тээврийн хэрэгсэлдээ ил байрлуулна.

26.4.Энэ хуулийн 26.2-т заасан албан татвар төлөгчийн албан татвар төлснийг нотлох гэрчилгээний загварыг татварын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга батална.

26.5.Энэ хуульд заасны дагуу албан татварын тайлан гаргах үүрэг хүлээгээгүй албан татвар төлөгч өөрийн хүсэлтээр тухайн жилийн албан татварын тайлан гаргаж, дараа жилийн 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор харьяа татварын албанд хүргүүлэн, жилийн эцсийн тооцоо хийж болно.

26.6.Албан татвар төлөгч нь Монгол Улсад байрладаг аж ахуйн нэгжид ажиллаж, Монгол Улсад байрладаггүй этгээдээс авсан энэ хуулийн 14, 18 дугаар зүйлд тодорхойлсон орлогод ногдох албан татварыг дараа сарын 10-ны дотор холбогдох төсөвт төлж, тухайн татварын жилийн тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор өссөн дүнгээр гаргаж, харьяа татварын албанд хүргүүлнэ.

27 дугаар зүйл.Албан татварын тайлан хүргүүлэх хугацаа

Хэвлэх

27.1.Суутган төлөгч энэ хуулийн 14 дүгээр зүйл, 16.1.2, 16.1.3, 16.1.4, 17.1.1, 18 дугаар зүйл, 19.1.1, 19.1.2, 20.1, 20.4-т заасны дагуу тодорхойлсон орлогод ногдуулан суутгасан албан татварын улирлын тайланг дараа улирлын эхний сарын 20-ны өдрийн дотор, жилийн тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор өссөн дүнгээр гаргаж, харьяа татварын албанд хүргүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

27.2.Албан татвар төлөгч энэ хуулийн 15.1, 15.6, 16.1.1, 17.1.2, 17.1.3-т заасны дагуу тодорхойлсон орлогод ногдуулсан албан татварын тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор өссөн дүнгээр гаргаж, харьяа татварын албанд хүргүүлнэ.

27.3.Бичил худалдаа, ажил, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох эрх бүхий орон нутгийн засаг захиргааны нэгж нь энэ хуулийн 26.2-т заасны дагуу хураан авсан албан татварын тайланг харьяа татварын албанд дараа оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор хүргүүлнэ.

27.4.Монгол Улсад байнга оршин суугч албан татвар төлөгч нь гадаад улсад олсон энэ хуулийн 14 дүгээр зүйл, 16.1.2, 16.1.3, 16.1.4, 17.1.1, 18 дугаар зүйл, 19.1.1, 19.1.2-т тодорхойлсон орлогод ногдуулсан албан татварын тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор өссөн дүнгээр гаргаж, харьяа татварын албанд хүргүүлнэ.

27.5.Энэ хуулийн 22.1.2, 22.1.4, 22.1.7, 23.1-д зааснаас бусад албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд хамрагдах албан татвар төлөгч албан татварын тайлан гаргах үүрэгтэй бөгөөд уг тайлан нь түүнийг албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд хамруулах үндсэн баримт болно.

27.6.Албан татвар төлөгч татварын жил дуусахаас өмнө тухайн татварын жилд хамаарах албан татварын тайлан гаргаж, холбогдох тооцоог урьдчилан хийж болно.

28 дугаар зүйл.Албан татварын буцаан олголт

Хэвлэх

28.1.Албан татвар төлөгч, суутган төлөгчийн энэ хуулийн 27.1, 27.2, 27.4, 27.5, 27.6-д заасны дагуу хүргүүлсэн тайлангаар албан татварын илүү, дутуу төлөлтийн тооцооллыг харьяа татварын алба дараах журмаар нягталж, эцсийн тооцоог хийнэ:

28.1.1.татварын жилд албан татвар төлөгчид буцаан олгох албан татварын хэмжээ нь энэ хуулийн 23.14-т зааснаар хязгаарлагдах;

28.1.2.албан татвар төлөгч энэ хуулийн 23.1-д заасан хөнгөлөлтийг эхэлж эдлэх;

28.1.3.энэ хуулийн 23.1-д зааснаас бусад хөнгөлөлтийг албан татвар төлөгч энэ хуулийн 28.1.1-д заасан хязгаарт багтаан өөрөө сонгож эдлэх;

28.1.4.албан татвар төлөгч энэ хуульд заасан хөнгөлөлтийг хэсэгчлэн эдлэхгүй байх;

28.1.5.энэ хуулийн 23.4-т зааснаас бусад хөнгөлөлтийг дараагийн татварын жилд шилжүүлэн эдлүүлэхгүй байх.

28.2.Энэ хуулийн 28.1-д заасан журмыг баримтлан тооцоход албан татвар төлөгчийн татварын жилд төлсөн албан татвар нь төлбөл зохих албан татварын хэмжээнээс бага тохиолдолд харьяа татварын алба албан татвар төлөгчид мэдэгдэж, эцсийн тооцоог хийж, зөрүүг төлүүлнэ.

28.3.Энэ хуулийн 28.1-д заасан журмыг баримтлан тооцоход албан татвар төлөгчийн татварын жилд төлсөн албан татвар төлбөл зохих албан татварын хэмжээнээс давсан тохиолдолд илүү гарсан дүнг Татварын ерөнхий хуулийн 49 дүгээр зүйлд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

28.4.Энэ хуулийн 28.3-т заасан албан татвар төлөгчийн буцаан авах, илүү төлсөн албан татварыг дараах журмаар буцаан олгоно:

28.4.1.буцаан олголтыг тухайн татварын албаны харьяалагдах засаг захиргааны нэгжийн төрийн сангийн дансаар дамжуулан албан татвар төлөгчид буцаан олгох;

28.4.2.харьяа татварын алба энэ хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан тайлан хүргүүлэх хугацаанаас хойш ажлын 20 өдөрт багтаан буцаан олгох албан татварын хэмжээг хянан тодорхойлж, харьяалах төрийн сангийн нэгжид хүргүүлэх;

28.4.3.энэ хуулийн 28.4.1-д заасан буцаан олголтыг дараа жилийн 2 дугаар улиралд багтаан олгох.

28.5.Энэ хуулийн 28.4-т заасан албан татвар төлөгчийн илүү төлсөн албан татварыг буцаан олгох, хяналт тавих харилцааг зохицуулсан журмыг татварын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД

29 дүгээр зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

29.1.Энэ хуулийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2022.09.17-ны өдрийн орчуулга)                    Unofficial translation

LAW OF MONGOLIA

March 22, 2019                                                                      State palace, Ulaanbaatar city

 

 

 

ON PERSONAL INCOME TAX

/Revised version/

 

CHAPTER ONE

General Provisions

Article 1.Purpose of the law

1.1.The purpose of this law is to regulate relations concerning imposition of personal income tax and payment and reporting thereof to the budget.

Article 2.Legislation on personal income tax

2.1.The legislation on personal income tax (hereinafter referred to as "tax") comprises of the Constitution of Mongolia, General Taxation law, this law and other legislative acts enacted in conformity with these laws.

Article 3.Scope of the law

3.1.This law shall govern the relations regarding the imposition of tax on personal income as specified in the Article 5 of this law.

Article 4.Legal terms

4.1.The legal definitions stipulated in this Law shall be understood as follows:

4.1.1."Business entity" is as defined in Article 4.1.1 of the Corporate Income Tax Law;

4.1.2."Intangible assets" is as defined in Article 4.1.2 of the Corporate Income Tax Law;

4.1.3."Owner of a micro-enterprise" is referred to an individual engaged in trade, services, passenger and freight transportation services with no particular location of workplace, booths, etc.;

4.1.4."Income earned abroad" is an income other than those specified in the Articles 4.1.7 and 4.1.8 of this law;

4.1.5."Herder household" is a family with main income generated from permanent livestock herding;  

/This sub-paragraph was annulled according to the law as of November 13, 2020/

4.1.6."Individual with livestock" refers to an individual who owns livestock in forms other than those specified in Article 4.1.5 of this law;

/This subparagraph was annulled according to the law as of  November 13, 2020/

4.1.7."Income earned in Mongolia" refers to a taxpayer's income earned in Mongolia as stated in Article 6.3 of this law;

4.1.8."Income derived from Mongolia" refers to an income earned by a non-resident taxpayer conducting a work or service for a resident taxpayer and an income specified in Article 4.1.7 of the Corporate Income Tax Law;

4.1.9."Immovable property" is as defined in Article 4.1.9 of the Corporate Income Tax Law;

4.1.10."Irregular activities" includes works and services that do not constitute a fixed/regular source of income, and that are irrelevant to the individual's legal or any contractual obligations;

4.1.11."Withholder" refers to Article 6.1.19 of the General Taxation law of Mongolia.

Article 5.Taxpayer

5.1.A citizen of Mongolia, foreign national and stateless person who earned a taxable income in the tax year or obliged to pay tax under this law shall be a taxpayer.

5.2.Taxpayer shall be classified as a permanent resident of Mongolia and non-resident of Mongolia.

5.3.A resident taxpayer of Mongolia refers to an individual who meets any of the following conditions:

5.3.1.an individual residing in Mongolia for 183 days or longer during 12 consecutive months;

5.3.2.if fifty or above percent of the total taxable income is earned in or derived from Mongolia.

5.4.A sequential order stated in Articles 5.3.1 and 5.3.2 shall be adhered in defining permanent resident of Mongolia, stated in Article 5.3 of this law.

5.5.A non-resident taxpayer refers to individuals other than those specified in Articles 5.3 and 5.6, who earned income in or derived income from Mongolia.

5.6.A civil servant of Mongolia with an appointment to work abroad will account as a permanent resident taxpayer.

5.7.A period, specified in Articles 5.3.1 of this law, shall be counted by calendar days from the day entered the Mongolian border and in case of multiple entries and exits, the taxpayer's cumulative number of days stayed in Mongolia shall be determined.

5.8.Cumulative number of days, stated in Article 5.7 of this law, shall cover the given tax year and its preceding tax year.

5.9.A foreigner appointed in foreign diplomatic mission and consulate in Mongolia, or in the United Nations and its specialized agencies, and his/her family member shall not be referred as a permanent resident taxpayer of Mongolia.

5.10.If employment in Mongolia for 183 days or longer period during 12 consecutive months is proven by employment contract and permission by a competent authority, the taxpayer can be registered as a permanent resident taxpayer of Mongolia.

5.11.The Head of state administrative body in charge of tax matters shall approve procedures regarding defining and registering as or removing from register, or tax payment by permanent resident taxpayer of Mongolia and non-resident taxpayer of Mongolia, stated in this article.

CHAPTER TWO

TAXABLE INCOME

Article 6.Taxable income

6.1.A permanent resident taxpayer's income derived from Mongolia or earned abroad in the given tax year shall be subject to taxation.

6.2.An income earned in or derived from Mongolia in the given tax year by a non-resident taxpayer of Mongolia, specified in Article 5.5 of this law, shall be subject to taxation.

6.3.The taxpayer's following income shall be subject to taxation, including:

6.3.1.salary, wages, bonus, incentive and other similar income from employment;

6.3.2.operational income;

6.3.3.property income;

6.3.4.income from sale or transfer of property;

6.3.5.indirect income;

6.3.6.other income.

Article 7.Salary, wage, bonus, incentive and other similar income from employment

7.1.Taxpayer's salary, wage, bonus, incentive and other similar income from employment shall include the following income:

7.1.1.base salary, additional wage, bonus, incentive, vacation pay, pension, benefit/allowance and other similar income earned in accordance with employment contract established with an employer;

7.1.2.allowance to an employee or employee's family member and other similar income paid by an employer;

7.1.3.gift from an employer to an employee and his/her family member;

7.1.4.salary, wage, bonus, incentive and other similar income earned as a member of board of directors, supervisory council, part-time and other forms of council, committee, or working group;

7.1.5.all types of bonuses and incentives and other similar income paid by foreign and domestic entities, organizations, individuals and other bodies;

7.1.6.wages, bonuses, additional wages, allowances and other similar income earned work or services under contract established with a legal body or an individual, other than the primary employer;

7.1.7.lunch and transportation allowance.

Article 8.Operational Income

8.1.Operational income shall include the following income generated from operations conducted without establishing a legal entity, including:

8.1.1.income generated from independent professional work or service;

8.1.2.income generated from self-employed production or sale of products, performance of work or service, or intermediation services;

8.1.3.income from scientific, literal and artistic work produced, for invention or innovation created, and organization of or participation in sport and art performances, and other similar income;

8.1.4.goods, work and services earned free of charge in connection with operations engaged in.

8.2.Income earned for irregular activities shall be accounted as operational income.

Article 9.Property income

9.1.The following income shall be subject to property income:

9.1.1.income from lease or use of a property;

9.1.2.income from copyright fees/charges;

9.1.3.income from dividend;

9.1.4.income from interest.

9.2.Income from copyright charges shall refer to those specified in Article 9.2 of the Corporate Income Tax Law.

9.3.Income from dividends shall refer to these specified in Article 9.3 of the Corporate Income Tax Law.

9.4.Interest income shall refer to those specified in Article 9.4 of the Corporate Income Tax Law.

Article 10.Income from property sale or transfer

10.1.Income from property sale or transfer shall include the following income:

10.1.1.income from sale of immovable property;

10.1.2.income from sale or transfer of land possession and use rights or other intangible assets;

10.1.3.income from sale of movable property;

10.1.4.income from sale of stocks, securities and other financial instruments.

10.2.Income from sale or transfer of intangible asset shall include income generated by a taxpayer from transferring own intangible asset to others under the law.

Article 11.Indirect income

11.1.The following income of goods, work and services, with no direct connection with an employee's duty performance but provided by an employer in addition to salary, wage, bonus and incentives, shall be subject to indirect income, in particular:

11.1.1.transportation service provided at the discount or free of charge;

11.1.2.payment of apartment rent, apartment bill and fuel cost;

11.1.3.entertainment allowance;

11.1.4.payment of services provided by housekeeper, driver and gardener and other services;

11.1.5.repayment of due debts to an employer or other bodies;

11.1.6.difference of interest rate of loan granted below commercial loan interest rate;

11.1.7.voluntary insurance premiums, other than those specified in Article 11.2.7 of this law, paid by an employer;

11.1.8.family members' tuition;

11.1.9.payment of costs related to migrate to or from Mongolia;

11.1.10.allowance for working and living in harsh weather conditions;

11.1.11.Other similar income to those specified in Articles 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10of this law.

11.2.The following indirect income, provided to an employee by an employer with the purpose to improve working condition, will not be subject to a taxable income, in particular:

11.2.1.food served to all employees, at the same conditions, at cafeteria, canteen and mess hall;

11.2.2.rest areas and other services provided, as well as transportation service to and from the workplace, applicable to all;

11.2.3.difference of interest rate of loan granted to an employee, below commercial interest rate, for purchase or construction of an apartment/housing;

11.2.4.assistance or support for medical expenses paid to health organizations;

11.2.5.per Diem by an employer;

11.2.6.the cost of safety clothes or uniforms, neutralizer drinks and other similar supplies provided by an employer in accordance with the legislation;

11.2.7.life, health, accident and professional liability voluntary insurance premiums paid by an employer, in relation to employment.

11.3.Indirect income, specified in Article 11.1 of this law, shall be determined by the amount of expenses incurred by an employer in providing such income.

Article 12.Other income

12.1.The following incomes shall be subject to the income described in Article 6.3.6 of this law, including:

12.1.1.art or sport competition award, winning prize of festivals and other similar income;

12.1.2.income received as a winner of quiz, gambling and/or cash or prize lottery;

12.1.3.income from micro-sales, work or service.

Article 13.Determining Taxable Income

13.1.Tax exempt income shall be deducted from taxable income for determination the amount of taxable income.

CHAPTER THREE

DETERMINING TAXABLE INCOME

Article 14.Determining taxable income from salary, wage, bonus, incentive and similar income determined in the following manner

14.1.Medical and social insurance contribution shall be deducted from income of salary, wage, bonus, incentive and other similar income, specified in Article 7.1 of this law, in order to determine taxable income.

Article 15.Determining gross taxable income from operational income

15.1.Taxable income/amount of operational income shall be determined by deducting the costs that meet requirements specified in Article 13.1 of the Corporate Income Tax Law, based on principles set forth in Article 13.2 and shall apply Articles 14, 15, 16 and 17 of the same law.

15.2.If deductible expenses set forth in Article 15.1 of this law have been spent on personal use of a taxpayer, it shall not be deducted from taxable income.

15.3.If goods produced, work performed and services delivered are disbursed for his or her own family needs, the applicable operational costs shall not be deemed as deductible costs from gross taxable income.

15.4.If a taxpayer uses machinery, equipment, and facility for both, operation and family need simultaneously, the utilization cost shall be calculated at pro-rata basis and considered as deductible cost from taxable income.

15.5.Wages paid to taxpayer's family member shall be calculated at pro-rata basis against the amount paid as social insurance premium and considered as deductible cost.

15.6.If an individual, with taxable income of up to 50 million Togrogs in the preceding year, as proved by financial statement, applies for and the line tax authority records the request, taxable income can be determined by total operational income.

15.7.A taxpayer, who satisfied terms and conditions, stated in the Law on Value Added Tax and is registered as a value added tax withholder, and is entitled to discounts and exemptions pursuant to this law, shall not make request/application specified in Article 15.6 of this law.

15.8.The head of a state administrative organization in charge of taxation shall approve a procedures on registering, processing and excluding requests/applications specified in Article 15.6 of this law.

Article 16.Determining taxable income on property income

16.1.Taxable income on property income shall be determined in the following manner:

16.1.1.by difference of deducting expenses, proven by receipts/bills, related to the property use or lease, from the total income of the property use or lease;

16.1.2.total income of rights fee;

16.1.3.total income from dividend;

16.1.4.total interest income.

16.2. In case a business entity, to which a taxpayer holds shares, is liquidated, taxable income shall be determined at pro-rata income attributable to the shares and share of capital deducting initial purchase price of shares and the capital and costs incurred to become a shareholder.

Article 17.Determining taxable income from property sales or transfer

17.1.Taxable income from property sales or transfer shall be determined in the following manner:

17.1.1.total income from sale of immovable properties as specified in Article 10.1.1 of this law;

17.1.2.income from sale or transfer of a property, specified in Articles 10.1.2 and 10.1.3 of this law, deducting the below costs with proven receipts/bills:

17.1.2.a.cost proven by documents paid to government organizations regarding obtaining permission; and

17.1.2.b.cost proven by documents paid in connection to property sale or transfer.

17.1.3.income generated from sale of shares, securities and other financial instruments, specified in Article 10.1.4 of this law, deducting the purchase price of and cost proven by documents for purchase of the shares, securities and other financial instruments;

17.1.4.where a co-owned share or security is sold, expense applicable to the taxpayer shall be determined once the amount, deducted under Article 17.1.3 of this law.

17.2.The procedure, set forth in Article 30.6 of the Corporate Income Tax Law, shall be applied in calculating fees for and determining taxable income for land possession and use.

Article 18.Determining taxable income from indirect income

18.1.Sum of incomes, specified in Article 11 of this law, shall be taxable income from indirect income.

Article 19.Determining taxable income on other income

19.1.Taxable income attributable to income, specified in the Article 12 of this law, shall be determined as following:

19.1.1.taxable income from awards of art or sport competitions, winning prize of festivals and other similar income shall be the amount of that income;

19.1.2.taxable income of income from winning a quiz, gambling or lottery shall be the amount of that income.

19.2.A micro-sales, work or service provider taxpayer may impose, pay and report tax on income earned in the tax year, incorporating into the income, specified in Article 8 of this law, at his/her own request.

Article 20.Determining taxable income from non-resident taxpayer's income earned in or derived from Mongolia

20.1.The taxable income of a non-resident taxpayer shall be determined by a total amount of income earned in or derived from Mongolia.

20.2.Income to be paid by a resident taxpayer to an individual who arrived and worked in Mongolia, representing a non-resident taxpayer, under a business contract executed between resident taxpayer and such non-resident taxpayer, shall be specified in the contract.

20.3.If the conditions, stipulated in the Article 20.2 of this law, are not clearly specified in the contract, the taxable income shall be determined by the amount of the expenses, included in the contract price estimation, incurred in relation to that individual's arrival and work in Mongolia.

CHAPTER FOUR

TAX RATES

Article 21.Tax rates

21.1.Tax shall be imposed at 10% on income determined according to Articles 14 and 18 of this law.

21.2.The following tax rates shall be imposed on income specified in the following sections, clauses or articles of this law:

21.2.1.tax rate on income specified in Article 17.1.1 of this law shall be 2 percent;

21.2.2.tax rate on income specified in Article 19.1.1 of this law shall be 5 percent;

21.2.3.tax rate on income specified in Article 19.1.2 of this law shall be 40 percent;

21.2.4.tax rate on income specified in Articles 15.1, 16, 17.1.2, and 17.1.3 of this law shall be 10 percent;

21.2.5.tax rate on income specified in Article 20.1 of this law shall be 20 percent.

21.3.Tax rate on income specified in Article 15.6 of this law shall be 1 percent.

21.4.The aimag and capital city Citizens 'Representatives' Khural shall determine the monthly tax rates imposed on income of individuals earning income specified in Article 12.1.3 of this law within the limits set forth below:

21.4.1.minimum tax rate for individuals, engaged in micro-enterprises with no particular location of workplace or booths shall be equal to 1% of the minimum wage rate and a maximum shall be equal to 50% of the minimum wage;

21.4.2.minimum tax rate for individuals, engaged in freight services or passenger transportation services shall be equal to 5% of the minimum wage rate and a maximum shall be equal to the minimum wage.

21.5.Notwithstanding Articles 21.2.4 and 21.2.5 of this law, 5 percent tax rate shall be imposed on income of interest or dividend earned in connection with the particular shares, unit trusts and bonds of a resident taxpayer in Mongolia who holds rights to bonds, shares or unit trusts to be sold openly at the foreign and domestic primary or secondary market.

CHAPTER FIVE

TAX DISCOUNTS AND EXEMPTIONS

Article 22.Tax-exempt income

22.1.The following income shall be tax exempt:

22.1.1.pensions, benefits, payments, discounts, compensation and one-time grants provided as specifically stated in the legislation;

22.1.2.income of disabled persons;

22.1.3.assistance provided by international organizations, foreign governments, legal entities and individuals to the Government of Mongolia, local authorities, legal entities and citizens during an emergency disaster;

22.1.4.income applicable to head of livestock of herder household or an individual with livestock;

/This subparagraph was annulled according to the law as of November 13, 2020/

22.1.5.bond payments, interest, and penalties by the Government and the Development Bank of Mongolia;

22.1.6.income earned by persons specified in Article 3.1.4 of the Family Law by transferring the rights of land possession and use, without charges;

22.1.7.income of value added tax incentives;

22.1.8.salary and allowance specified in Article 5.9 of this law;

22.1.9.income earned abroad by a foreign citizen and his/her family member specified in Article 22.1.8 of this law.

22.2.An individual who pays tax rate at the rates stipulated in Articles 21.3 and 21.4 of this law shall not be exempt from tax specified in this article.

Article 23.Tax discounts

23.1.The below tax discount rates shall apply to taxpayer's annual taxable income, specified in Articles 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 and 7.1.7 of this law, in particular:

Amount of annual taxable income (in Togrogs)

Tax discount rates (in Togrogs)

0-                 up to 6 000 000

240 000

6 000 000 - up to 12 000 000

216 000

12 000 000 - up to 18 000 000

192 000

18 000 000 - up to 24 000 000

168 000

24 000 000 - up to 30 000 000

144 000

30 000 000 - up to 36 000 000

120 000

 

36 000 000 and over

-

 

23.2.Permanent resident taxpayer, who produced or planted below products, will get 50 percent discount on taxable income generated from the particular production only, including:

23.2.1.grains;

23.2.2.potatoes, vegetables and their seeds;

23.2.3.fruits and berries and their seeds and seedlings;

23.2.4.fodder plants;

23.2.5.tree seedlings.

23.3.If a citizen of Mongolia purchases an apartment for himself/herself for the first time under mortgage loan, such taxpayer shall exercise a tax discount equal to paid amount for the difference between the maximum interest rate of the mortgage loan determined by the government of Mongolia and the discounted mortgage loan interest rate.

23.4.Where a citizen of Mongolia, constructs a house or purchases an apartment for himself/herself for the first time for the purpose to live, with his/her taxable income or loan received from bank or financial institution, such taxpayer shall exercise a discount on taxable income equal to the capital/investment spent on such construction of a house or purchase of an apartment and this discount shall be up to 6 million Togrogs.

23.5.Where a biological, step or adopted child or a child under a custody of a taxpayer citizen of Mongolia is enrolled to and studied at domestic or foreign universities, colleges, specialized or technical and vocational schools as a student or a pupil, a tax discount shall be applied on his/her income, equal to the tuition, paid, and proven by payment slip, in the preceding tax year during the term of study for the first undergraduate and diploma degree.

23.6.A citizen of Mongolia, who paid tax on income earned from employment during the study term and paid his/her tuition of his/her first-time study at colleges, universities, or technical or vocational schools, and shall exercise a discount, specified in Article 23.5 of this law.

23.7.Where a taxpayer purchased, for own use, solar, wind, geothermal or other renewable energy equipment, coal derived semi-coke fuel, gas and liquid fuel extraction equipment, standard furnace, low pressure furnace/boiler, insulation material, electric or gas heater, discount shall be applied on taxes applicable to income, earned in the same year, equal to the payment slips of such purchase.

23.8.Tax discount shall be applied on taxpayer's income, for the given year, equal to amount of the donation, proven by payment receipt/slip, provided for the conservation or restoration of cultural heritage.

23.9.Taxpayer's following income shall be tax discounted:

23.9.1.donor compensation;

23.9.2.insurance compensation;

23.9.3.mongolian State Prize, Government Prize, Mongolian People's or Honored Award, prize for scientific discovery.

23.10.Citizens of Mongolia, who are registered residents of remote aimags/soums located at a distance of more than 500 km from Ulaanbaatar city, shall be subject to discount for tax on their income specified in Article 6.3.2 of this law, at 50% for aimags/soums located at a distance of more than 500 km from Ulaanbaatar city and at 100% for aimags/soums located at a distance of more than 1000 km from Ulaanbaatar city.

23.11.A list of equipment and supplies, specified in Article 23.7 of this Law, shall be approved by the Government.

23.12.An individual, who pays tax at the rate specified in Articles 21.3 and 21.4 of this law, shall not be entitled to exemptions, stated in this article.

23.13.A taxpayer shall choose one of the discounted options, specified in Articles 23.3 and 23.4 of this law.

23.14.The tax discount shall not exceed the tax amount reported and paid within the deadlines specified in this law and tax discounts, except those specified in Articles 23.1 and 23.9 of this law shall be refunded in accordance with Article 28 of this law.

23.15.The head of the state administrative organization in charge of taxation shall approve a procedures on exemptions set forth in Article 22.1 of this law and discounts specified in this law.

Article 24.Deducting taxes levied on foreign countries from payable taxes

24.1.A tax paid by a permanent resident of Mongolia to a foreign country shall be deducted from taxes payable by the taxpayer in the given tax year.

24.2.Tax amount deductible pursuant to Article 24.1 hereof shall not exceed the tax amount payable by the taxpayer in Mongolia in the given tax year.

24.3.In order to deduct the tax imposed on foreign countries from taxes payable according to Article 24.1 of this law, shall adhere to Article 23 of the Corporate Income Tax Law.

24.4.The head of the state administrative organization in charge of taxation shall approve procedures for validating tax paid in foreign countries and deducting from taxes payable.

CHAPTER SIX

TAX IMPOSITION, PAYMENT TO THE BUDGET, REPORTING, DEDUCTING AND REFUNDING

Article 25.Tax deductibles and payment to the budget

25.1.A withholder specified in Article 4.1.11 of this law shall adhere to the following procedures for tax imposition:

25.1.1.tax imposed on the income, specified in Articles 14 and 18 of this law, shall be subject to tax rate, specified in Article 21.1 of this law, and shall be transferred to the relevant budget;

25.1.2.tax imposed on the income, specified in Articles 16.1.2, 16.1.3, 16.1.4 of this law, shall be subject to tax rate specified in Article 21.2.4 of this law, and shall be transferred to the relevant budget;

25.1.3.tax imposed on the income specified in Articles 17.1.1 of this law shall be subject to tax rate, specified in Article 21.2.1 of this law, and shall be transferred to the relevant budget;

25.1.4.tax imposed on the income specified in Articles 19.1.1 of this law shall be subject to tax rate, specified in Article 21.2.2 of this law, and shall be transferred to the relevant budget;

25.1.5.tax imposed on the income specified in Articles 19.1.2 of this law shall be subject to tax rate, specified in Article 21.2.3 of this law, and shall be transferred to the relevant budget;

25.1.6.tax imposed on the income specified in Articles 20.1 of this law shall be subject to tax rate, specified in Article 21.2.5 of this law, and shall be transferred to the relevant budget;

25.1.7.income of interest and dividends by a taxpayer who holds bonds, shares or unit trusts of a taxpayer in Mongolia for open trading at foreign and domestic primary and secondary capital markets shall be subject to tax rate, specified in Article 21.5 of this law, and transferred to relevant budget.

25.2.Banks and financial institutions will act as a withholder and shall impose tax and transfer to relevant budget each time it pays interest on the taxpayer's bank accounts and deposits.

25.3.Tax exemptions, specified in Article 22.1.2 of this law, shall be deducted by the withholder based on evidences relevant to imposition of tax on personal income of disabled persons.

25.4.In every issuance of income to an individual, a withholder shall make entries, online or on the individual's income and tax record book, of amount income issued, taxpayer's number and attributable tax withheld for each person, and shall submit a year-to-date report to the respective tax authority on a quarterly basis.

25.5.When granting a tax discount specified in Article 23.1 of this law to a taxpayer, a withholder shall divide taxable income and discount into 12 months equally and provide it on a monthly basis.

25.6.Withholder shall transfer withheld tax of a taxpayer to relevant budget within the 10th of the following month, except the cases specified in Article 25.2 of this law.

Article 26.Self-determination of tax and payment to the budget

26.1.A taxpayer shall accurately determine his/her taxable income in accordance with this law and pay to relevant budget within the following timeframe:

26.1.1.impose and pay, within 15th day of the following month, a tax rate specified in Article 21.2.4 of this law on income specified in Articles 15.1, 16.1.1, 17.1.2, and 17.1.3 of this law;

26.1.2.impose and pay, within 15th day of February of the following year, a tax rate specified in Article 21.2.4 of this law, on income specified in Articles 16.1.2, 16.1.3 and 16.1.4 of this law, derived from abroad by a permanent resident taxpayer of Mongolia in the tax year;

26.1.3.impose and pay, within 15th day of February of the following year, a tax rate specified in Article 21.2.1 of this law on income, specified in Article 17.1.1 of this law, derived from abroad by a permanent resident taxpayer of Mongolia in the tax year;

26.1.4.impose and pay, within 15th day of February of the following year, a tax rate specified in Article 21.1 of this law on income, specified in Articles 14 and 18 of this law, derived from abroad by a permanent resident taxpayer of Mongolia in the tax year;

26.1.5.impose and pay, within 15th day of February of the following year, a tax rate specified in Article 21.2.2 of this law on income, specified in Article 19.1.1 of this law, derived from abroad by a permanent resident taxpayer of Mongolia in the tax year;

26.1.6.impose and pay, within 15th day of February of the following year, a tax rate specified in Article 21.2.3 of this law on income, specified in Article 19.1.2 of this law, derived from abroad by a permanent resident taxpayer of Mongolia in the tax year;

26.1.7.impose and pay, within 15th day of February of the following year, a tax rate specified in Article 21.3 of this law on income, specified in Article 15.6 of this law.

26.2.Local administrative unit authorized to issue licenses for running micro-sales, trade and services, specified in Article 21.4 of this law, shall issue licenses including certificates, and collect the taxes respectively and transfer it to the state budget.

26.3.Passenger transport and freight forwarding service providers, specified in Article 4.1.3 of this law, shall hold the license or tax payment certificates with himself/herself or put in the vehicle.

26.4.The head of the state administrative organization in charge of taxation shall approve the template of a certificate of tax payment by a taxpayer, specified in Article 26.2 of this law.

26.5.According to this law a taxpayer with no legal obligation to report tax, may, at own will, develop an annual tax return for the given year, deliver to the line tax authority within 15th day of February of the following year, and make year-end reconciliation.

26.6.A taxpayer, who worked for a resident business entity of Mongolia and earned income from a non-resident business entity of Mongolia shall pay the tax on the incomes specified in Articles 14 and 18 of this law to the respective budget within 10th of the following month, develop a tax return for the given year and deliver to the line tax authority within 15th February of the following year.

Article 27.Timeframe for tax return submission

27.1.Withholder shall submit a quarterly tax return to relevant tax authority within 20th day of the first month of the next quarter and an annual tax return within 15th of February of the following month with an up-to-date entries of taxes imposed and withheld on incomes specified in accordance with Articles 14, 16.1.2, 16.1.3, 16.1.4, 17.1.1, 18, 19.1.1, 19.1.2 and 20.1 of this law.

27.2.Taxpayer shall submit, to the relevant tax authority, a tax return within 15th day of February of the following year, with up-to-date entries of taxes imposed on incomes specified in accordance with Articles 15.1, 15.6, 16.1.1, 17.1.2 and 17.1.3 of this law.

27.3.Local administrative unit authorized to issue licenses for micro-sales, work and services shall submit a tax return, collected pursuant to Article 26.2 hereof, to the relevant tax authority within 15th days of February of the following year.

27.4.A permanent resident taxpayer of Mongolia shall develop a tax return on taxes imposed on income, specified in Articles 14, 16.1.2, 16.1.3, 16.1.4, 17.1.1, 18, 19.1.1 and 19.1.2 of this law and derived abroad, and submit it to the relevant tax authority within 15th day of February with up-to-date entries.

27.5.A taxpayer, who is subject to tax discounts or exemptions other than those specified in Articles 22.1.2, 22.1.4, 22.1.7 and 23.1 of this law, shall be obliged to develop a tax return and it shall serve as the basic document to exercise tax discounts or exemptions.

27.6.A taxpayer may develop a tax return for the given tax year prior to the end of the tax year and make relevant calculations in advance.

Article 28.Tax refund

28.1.Relevant tax authority shall review and finalize calculations under the following procedures, of overpayment and underpayment of taxes specified in the tax return submitted by taxpayer or withholder pursuant to the Articles 27.1, 27.2, 27.4, 27.5 and 27.6 of this law, in particular:

28.1.1.tax refund amount for the tax year to be limited by Article 23.14 of this law;

28.1.2.taxpayer to exercise firstly discounts specified in Article 23.1 of this law;

28.1.3.taxpayer to choose by himself or herself and exercise discounts, except those specified in Article 23.1 of this law, within the limits specified in Article 28.1.1 of this law;

28.1.4.taxpayer not to exercise partially the discounts specified in this law;

28.1.5.discounts except those set forth in Article 23.4 hereof, shall not be transferred to the next tax year.

28.2.Where a taxpayer's paid amount is less than the taxable amount in the tax year, as calculated under the procedures set forth in Article 28.1 hereof, the line tax authority shall notify the taxpayer and finalize the calculation and shall have difference paid.

28.3.Where a taxpayer's paid amount is more than the taxable amount in the tax year, as calculated under the procedures set forth in Article 28.1 of this law, overpaid amount shall be resolved in accordance with Article 49, the General Taxation Law.

28.4.The overpaid tax specified in Article 28.3 of this law shall be refunded to the taxpayer under following procedures:

28.4.1.the refund shall be returned to the taxpayer through the treasury account of its relevant administrative unit under the respective tax authority;

28.4.2.the respective tax authority shall review and determine the tax refund within 20 working days after the tax return submission deadline, specified in Article 27 of this law, and submit it to the Treasury Unit of subordination;

28.4.3.the refund, specified in Article 28.4.1 of this law, shall be paid within the second quarter of the following year.

28.5.The Cabinet Member in charge of taxation shall approve procedures that regulate relations concerning refund of and review the overpaid taxes by taxpayer, specified in Article 28.4 of this law.

CHAPTER SEVEN

MISCELLANEOUS

Article 29.Entry into force

29.1.This law shall entry into force on January 1, 2020.

 

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA ZANDANSHATAR.G