A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2019 оны 05 сарын 09 өдөр

Төрийн ордон,Улаанбаатар хот

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТУХАЙ

/ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилго

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилго нь хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэхэд хэмжил зүйн бодлогоор дэмжлэг үзүүлэх эрх зүйн үндсийг тогтоож, хэмжил зүйн чиглэлээр хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалахад чиглэсэн харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Хэмжил зүйн хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Хэмжил зүйн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан бусад хууль тогтоомжоос бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."хэмжил" гэж хэмжигдэхүүний тоон утгыг тодорхойлох үйл ажиллагааг;

3.1.2."хэмжлийн нэгж" гэж хэмжил гүйцэтгэхэд жишиг болгон сонгож авсан нэгж хэмжигдэхүүнийг;

3.1.3."хэмжлийн эталон" гэж хэмжлийн нэгж, түүний тодорхой утгыг тогтоох, бий болгох, хадгалах, хуулбарлах, харьцуулах замаар бусад хэмжих хэрэгсэлд дамжуулах зориулалттай хэмжих хэрэгслийг;

3.1.4."улсын эталон" гэж үндэсний хэмжээнд хэрэглэх хамгийн өндөр нарийвчлалтай хэмжлийн эталоныг;

3.1.5."хэмжих хэрэгсэл" гэж хэмжил гүйцэтгэхэд ашиглаж байгаа хэмжил зүйн тогтоосон үзүүлэлт бүхий техник хэрэгслийг;

3.1.6."нэгж дамжуулалт" гэж шалгалт тохируулгын зохих шатлалаар хэмжлийн эталонтой харьцуулсан хэмжлийн үр дүнгийн үзүүлэлтийг;

3.1.7."хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга" гэж хэмжих хэрэгслийн заалтыг тодорхой нөхцөлд хэмжлийн эталоны утгатай харьцуулж, хэмжлийн үр дүнг тогтоох үйл ажиллагааг;

3.1.8."стандартчилсан загвар" гэж хэмжил гүйцэтгэх, бодис, материалын хэвийн үзүүлэлтийг шалгах зориулалтаар зохион бүтээсэн, найрлага шинж чанар нь өөрчлөгдөхгүй нэг төрлийн жишиг бодис, материалыг;

3.1.9."хэмжил гүйцэтгэх аргачлал" гэж хэмжил гүйцэтгэх үндэслэл болгосон физикийн зарчим, тухайн хэмжих хэрэгслийг ашиглах нөхцөл, арга зүйг тогтоосон баримт бичгийг;

3.1.10."хэмжил зүйн мэргэжлийн байгууллага" гэж тодорхой салбарт хэмжил зүйн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх эрх бүхий хуулийн этгээдийг;

3.1.11."хэмжих хэрэгслийн загварын туршилт" гэж хэмжих хэрэгслийн загварыг эрх бүхий байгууллагаас туршиж, үр дүнг тогтоох тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагааг;

3.1.12."хэмжих хэрэгслийн шалгалт баталгаажуулалт" гэж хэмжих хэрэгсэл нь тогтоосон шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг эрх бүхий байгууллагаас шалган нотлох тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагааг;

3.1.13."савласан бүтээгдэхүүн" гэж бүтээгдэхүүний тоон хэмжээг урьдчилан тогтоож, өөрчлөх боломжгүйгээр битүүмжилсэн бараа материалыг.

3.2.Энэ хуулийн 3.1-д зааснаас бусад нэр томьёог Хэмжил зүйн болон Стандартчиллын олон улсын байгууллагаас баталсан нэр томьёоны тодорхойлолт, тайлбар, толь бичгийн стандартад заасны дагуу ойлгож хэрэглэнэ.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ХЭМЖЛИЙН НЭГЖ, ХЭМЖЛИЙН ЭТАЛОН, НЭГЖ ДАМЖУУЛАЛТ

4 дүгээр зүйл.Хэмжлийн нэгж

Хэвлэх

4.1.Монгол Улсад Олон улсын жин хэмжүүрийн Ерөнхий бага хурлаас тогтоосон олон улсын системийн хэмжлийн нэгжийг хэрэглэнэ.

4.2.Энэ хуулийн 4.1-д зааснаас бусад хэмжлийн нэгжийг Засгийн газраас тогтоосноор олон улсын системийн хэмжлийн нэгжтэй нэгэн адил хэрэглэж болно.

4.3.Хэмжлийн нэгжийн нэр, тэмдэглэгээ болон тэдгээрийг бичих, хэрэглэх журмыг Засгийн газар тогтооно.

4.4.Экспортод гаргаж байгаа бүтээгдэхүүний чанар, техникийн үзүүлэлтийг захиалагчийн хүсэлтээр энэ хуулийн 4.1-д зааснаас өөр хэмжлийн нэгжээр илэрхийлж болно.

5 дугаар зүйл.Хэмжлийн эталон, стандартчилсан загвар

Хэвлэх

5.1.Улсын эталоныг Засгийн газар, стандартчилсан загварыг хэмжил зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батална.

5.2.Улсын эталон төрийн хамгаалалтад байна.

5.3.Батлагдсан стандартчилсан загварыг хэмжлийн эталоны нэгэн адил хэрэглэнэ.

5.4.Улсын эталон, батлагдсан стандартчилсан загварыг хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэнэ.

6 дугаар зүйл.Нэгж дамжуулалт

Хэвлэх

6.1.Улсын эталон, стандартчилсан загварын нэгж нь энэ хуулийн 4.1-д заасан хэмжлийн нэгжтэй нийцсэн байна.

6.2.Улсын эталон, стандартчилсан загварын нэгж дамжуулалтыг олон улсын, эсхүл гадаад орны хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэмжлийн эталонтой харьцуулах замаар хангана.

6.3.Ажлын эталонд нэгж дамжуулалтыг улсын эталоноос, эсхүл гадаад орны хүлээн зөвшөөрсөн дээд шатны хэмжлийн эталоноос гүйцэтгэнэ.

6.4.Хэмжлийн нэгжийг энэ хуулийн 7.2-т заасан аргачлалын дагуу холбогдох хэмжлийн эталон, хэмжих хэрэгсэлд дамжуулна.

7 дугаар зүйл.Хэмжил, хэмжих хэрэгсэл, хэмжил гүйцэтгэх аргачлал

Хэвлэх

7.1.Хэмжлийг стандарт, аргачлалын дагуу гүйцэтгэнэ.

7.2.Хэмжил гүйцэтгэх байгууллага өөрийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжил гүйцэтгэх аргачлалыг боловсруулж, батална.

7.3.Хэмжих хэрэгсэл нь стандартын, хэмжил зүйн, техникийн болон ашиглалтын шаардлагыг хангасан байна.

7.4.Энэ хуулийн 8.1-д заасан үйл ажиллагаанд хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэгдсэн, баталгаажуулалтад хамрагдсан хэмжих хэрэгслийг ашиглан хэмжил гүйцэтгэнэ.

7.5.Энэ хуулийн 8.1-д заасан үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжих хэрэгсэл нь хэмжлийн үр дүнд нөлөөлөхөөс сэргийлсэн хийц, битүүмжлэлтэй байна.

7.6.Энэ хуулийн 8.1-д заасан үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжих хэрэгсэлд тавих тусгай шаардлагыг техникийн зохицуулалтаар тогтооно.

7.7.Энэ хуулийн 7.6-д заасан техникийн зохицуулалтыг Засгийн газар батална.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

8 дугаар зүйл.Хэмжил зүйн хяналт шалгалт, хамрах хүрээ, хэлбэр

Хэвлэх

8.1.Дараах үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжил, хэмжих хэрэгсэл, хэмжил гүйцэтгэх аргачлалыг хэмжил зүйн хяналт шалгалтад хамруулна:

8.1.1.хүн, мал эмнэлгийн оношилгоо, эмчилгээ;

8.1.2.аюулгүй байдлыг хангах;

8.1.3.байгаль орчныг хамгаалах;

8.1.4.улсыг батлан хамгаалах;

8.1.5.худалдаа, үйлчилгээний тооцоо.

8.2.Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах үйл ажиллагаа дараах хэлбэртэй байна:

8.2.1.хэмжих хэрэгслийн загварыг турших;

8.2.2.хэмжих хэрэгслийг шалгаж, баталгаажуулах;

8.2.3.хэмжих хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох, суурилуулах, засварлах аж ахуйн нэгж, байгууллагын чадавхыг үнэлэх, бүртгэх.

8.3.Хэмжил зүйн төрийн хяналт дараах төрлөөс бүрдэнэ:

8.3.1.хэмжил зүйн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;

8.3.2.савласан бүтээгдэхүүний тоон хэмжээнд хэмжил зүйн хяналт шалгалт хийх.

9 дүгээр зүйл.Хэмжих хэрэгслийн загварын туршилт

Хэвлэх

9.1.Энэ хуулийн 8.1-д заасан үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжих хэрэгслийг загварын туршилтад хамруулна.

9.2.Хэмжих хэрэгслийн загварын туршилтыг хэмжил зүйн хүрээлэн гүйцэтгэнэ.

9.3.Энэ хуулийн 8.1.1-8.1.4-т заасан үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжих хэрэгслийн загварын туршилтыг хэмжил зүйн мэргэжлийн байгууллага холбогдох салбарын хүрээнд гүйцэтгэж болно.

9.4.Загварын туршилтад тэнцсэн, эсхүл загварын туршилтын үр дүнг хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд хэмжих хэрэгслийг хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэж, загварыг баталсан гэрчилгээ олгоно.

9.5.Хэмжих хэрэгслийн загварын туршилтыг холбогдох стандарт болон энэ хуулийн 9.6-д заасан журмын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

9.6.Хэмжих хэрэгслийн загварыг турших, батлах журам, загварын туршилтын үр дүнг хэмжил зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батална.

9.7.Импортлох хэмжих хэрэгсэлд дараах байгууллагаас загварыг баталж, гэрчилгээ олгосон тохиолдолд загварын туршилтыг давтан хийхгүйгээр хүлээн зөвшөөрнө:

9.7.1.Хууль эрхийн хэмжил зүйн олон улсын байгууллага /OIML/;

9.7.2.энэ хуулийн 9.7.1-д заасан байгууллагаас эрх авсан хэмжил зүйн байгууллага, үйлдвэрлэгч;

9.7.3.энэ хуулийн 19.1-д заасан байгууллагатай гэрээ, хэлэлцээр байгуулсан гадаад орны хэмжил зүйн төв байгууллага.

10 дугаар зүйл.Хэмжих хэрэгслийн шалгалт баталгаажуулалт

Хэвлэх

10.1.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага энэ хуулийн 8.1-д заасан үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжих хэрэгслийг үйлдвэрлэсэн, импортолсон, суурилуулсан, засварласны дараа, ашиглахын өмнө шалгалт баталгаажуулалтад хамруулна.

10.2.Хэмжих хэрэгслийн шалгалт баталгаажуулалтыг аймаг, нийслэлийн хэмжил зүйн байгууллага эрхэлнэ.

10.3.Хэмжил зүйн мэргэжлийн байгууллага энэ хуулийн 8.1.1-8.1.4-т заасан үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжих хэрэгслийн шалгалт баталгаажуулалтыг холбогдох салбарын хүрээнд гүйцэтгэж болно.

10.4.Хэмжих хэрэгслийн шалгалт баталгаажуулалтыг улсын шалгагчийн эрх авсан ажилтан холбогдох стандартын дагуу гүйцэтгэнэ.

10.5.Баталгаажуулалтад тэнцсэн хэмжих хэрэгслийг шалгалт баталгаажуулалт хийсэн байгууллага лац, тэмдгээр битүүмжилж, гэрчилгээ олгоно.

10.6.Хэмжих хэрэгслийн шалгалт баталгаажуулалтын лац, тэмдэг, гэрчилгээ, мэдэгдлийн загварыг хэмжил зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батална.

10.7.Шалгалт баталгаажуулалтын лац, тэмдэг нь хөндөгдсөн, арилсан, гэрчилгээг үрэгдүүлсэн, хуурамчаар үйлдсэн, баталгааны хугацаа дууссан, эвдэрсэн буюу буруу заалттай хэмжих хэрэгслийг баталгаагүйд тооцно.

10.8.Энэ хуулийн 8.1-д заасан үйл ажиллагаанд баталгаажуулаагүй хэмжих хэрэгслийг худалдах, ашиглахыг хориглоно.

10.9.Загварын туршилтад хамрагдаж, хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэгдээгүй хэмжих хэрэгслийг шалгалт баталгаажуулалтад хамруулахгүй.

10.10.Хэмжих хэрэгслийн шалгалт баталгаажуулалт хоорондын хугацааг холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн хэмжил зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батална.

10.11.Хэмжил зүйн олон улсын байгууллага болон үйлдвэрлэгч орны хэмжил зүйн байгууллагаас хэмжих хэрэгслийн анхдагч баталгаажуулалт хийх эрх авсан, олон улсын итгэмжлэлийн тогтолцооны дагуу итгэмжлэгдсэн үйлдвэрлэгчийн хэмжих хэрэгслийн анхдагч баталгаажуулалтын үр дүнг тэдгээртэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр харилцан хүлээн зөвшөөрч болно.

10.12.Хэмжих хэрэгсэлд шалгалт баталгаажуулалт хийх журмыг хэмжил зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батална.

11 дүгээр зүйл.Хэмжих хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох, суурилуулах, засварлах үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагын чадавхыг үнэлэх, бүртгэх

Хэвлэх

11.1.Хэмжил зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага нь энэ хуулийн 8.1-д заасан үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжих хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох, суурилуулах, засварлах үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагын чадавхыг үнэлж, хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэнэ.

11.2.Энэ хуулийн 11.1-д заасан үйл ажиллагааг эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагын чадавхыг үнэлэх, хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэхэд тавих шаардлагыг стандартаар тогтооно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

11.3.Энэ хуулийн 11.2-т заасан стандартыг Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуульд заасны дагуу батална.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

12 дугаар зүйл.Савласан бүтээгдэхүүний тоон хэмжээний хэмжил зүйн хяналт, шалгалт

Хэвлэх

12.1.Савласан бүтээгдэхүүний тоон хэмжээний утга холбогдох стандарт, дүрэм, журамд заасан хэмжил зүйн шаардлагыг хангасан байна.

12.2.Савласан бүтээгдэхүүний сав, баглаа боодол, шошго стандартын шаардлага хангасан байна.

12.3.Савласан бүтээгдэхүүний тоон хэмжээнд хэмжил зүйн хяналт, шалгалт хийх журмыг хэмжил зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батална.

13 дугаар зүйл.Хэмжил зүйн төрийн хяналт

Хэвлэх

13.1.Хэмжил зүйн төрийн хяналтыг хэмжил зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага хэрэгжүүлэх бөгөөд дарга нь салбарын улсын ерөнхий байцаагч байна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

13.2.Энэ хуулийн 13.1-д заасан байгууллага Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10.9-д зааснаас гадна дараах хяналтыг хэрэгжүүлнэ:

13.2.1.хэмжил зүйн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;

13.2.2.хэмжлийн нэгж нь зөвшөөрөгдсөн нэгжтэй тохирч байгаа эсэхэд хяналт тавих;

13.2.3.хэмжих хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох, суурилуулах, засварлах үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

13.2.4.энэ хуулийн 8.1-д заасан үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжих хэрэгслийг загварын туршилт, шалгалт баталгаажуулалтад хамруулсан эсэх, түүний ашиглалт, хэвийн ажиллагаанд хяналт тавих;

13.2.5.савласан бүтээгдэхүүний тоон хэмжээнд хэмжил зүйн хяналт тавих.

13.3.Энэ хуулийн 13.2.1-13.2.5-д заасан хэмжил зүйн хяналтыг хэрэгжүүлэх улсын байцаагч хэмжил зүйн чиглэлээр сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан байна.

13.4.Хэмжил зүйн төрийн хяналтыг хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага хэмжил зүйн хяналтын үр дүнг энэ хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан Зөвлөлд жил бүр тайлагнана.

14 дүгээр зүйл.Хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга

Хэвлэх

14.1.Энэ хуулийн 8.1-д зааснаас бусад үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжих хэрэгслийг шалгалт тохируулгад хамруулж болно.

14.2.Хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулгыг энэ хуулийн 19.2.4-т заасан журмын дагуу чадавхаа үнэлүүлсэн шалгалт тохируулгын ажилтан гүйцэтгэнэ.

14.3.Шалгалт тохируулгын лаборатори хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга гүйцэтгэх аргачлалтай байна.

14.4.Шалгалт тохируулгын лаборатори шалгалт тохируулга хийсэн хэмжих хэрэгсэлдээ гэрчилгээ олгож, тэмдэг дарна.

14.5.Хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулгын лаборатори итгэмжлэгдсэн байна.

14.6.Хэмжил зүйн олон улсын байгууллагатай харилцан хүлээн зөвшөөрөх гэрээнд нэгдэн орсон гадаад орны хэмжил зүйн байгууллагын шалгалт тохируулгын гэрчилгээ, үр дүнг хүлээн зөвшөөрнө.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН БОДЛОГО, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОГТОЛЦОО, БҮРЭН ЭРХ

15 дугаар зүйл.Хэмжил зүйн бодлого

Хэвлэх

15.1.Хэмжил зүйн бодлого нь улсын эдийн засаг, нийгэм, шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх, хүн, малын эрүүл мэнд, байгаль орчин, нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах, худалдаан дахь техникийн саад тотгорыг багасгахад чиглэсэн хэмжил зүйн тогтолцоог бүрдүүлж, хөгжүүлэхэд оршино.

15.2.Хэмжил зүйн талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөрийг Засгийн газар батална.

/Энэ хэсгийг 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

16 дугаар зүйл.Хэмжил зүйн байгууллагын тогтолцоо

Хэвлэх

16.1.Хэмжил зүйн байгууллагын тогтолцоо нь Хэмжил зүйн зөвлөл, хэмжил зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага, аймаг, нийслэлийн хэмжил зүйн байгууллага, хэмжил зүйн мэргэжлийн байгууллагаас бүрдэнэ.

17 дугаар зүйл.Засгийн газрын гишүүний бүрэн эрх

Хэвлэх

17.1.Засгийн газрын гишүүн эрхэлсэн асуудлын хүрээнд хэмжил зүйн талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

17.1.1.хэмжлийн эталоныг бий болгох, хөгжүүлэх;

17.1.2.техникийн зохицуулалт, стандарт боловсруулах, дүрэм, журмыг батлах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах.

17.2.Шалгалт баталгаажуулалтад хамруулах хэмжих хэрэгслийн жагсаалтыг холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн хэмжил зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

18 дугаар зүйл.Хэмжил зүйн зөвлөл

Хэвлэх

18.1.Хэмжил зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дэргэд хэмжил зүйг хөгжүүлэх, хэмжил зүйн бодлогыг хэрэгжүүлэх, салбар хоорондын уялдааг хангах үүрэг бүхий орон тооны бус Хэмжил зүйн зөвлөл /цаашид "Зөвлөл" гэх/ төр, шинжлэх ухааны болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөлтэй ажиллана.

18.2.Зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүнийг Засгийн газар батална.

18.3.Хэмжил зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга Зөвлөлийн хуралдааныг даргална.

18.4.Зөвлөл дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

18.4.1.хэмжил зүйн бодлого, хууль тогтоомжийн биелэлтийн явцыг хэлэлцэж санал, дүгнэлт гаргах;

18.4.2.Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлаар болон шийдвэрийн биелэлтийн талаарх судалгаа, мэдээг холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаар гаргуулах;

18.4.3.хэмжил зүйн бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар чиглэл, зөвлөмж өгөх;

18.4.4.энэ хуулийн 13.4-т заасан тайланг хэлэлцэх;

18.4.5.Зөвлөлийн шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих.

19 дүгээр зүйл.Хэмжил зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

19.1.Хэмжил зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага нь хэмжил зүйн талаар төрөөс баримтлах бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах хэмжил зүйн төв байгууллага мөн.

19.2.Хэмжил зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

19.2.1.хэмжил зүйн хууль тогтоомж, төрөөс баримтлах бодлого, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах;

19.2.2.хэмжил зүйн дүрэм, журам баталж, хэрэгжилтийг хангах;

19.2.3.хэмжлийн эталоныг хөгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, шийдвэрлүүлэх, хэрэгжүүлэх;

19.2.4.хэмжил зүйн мэргэжлийн байгууллагын болон хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга хийх ажилтны чадавхыг үнэлэх, хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэхэд тавих шаардлагыг тогтоох стандартыг батлуулж, мөрдүүлэх;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

19.2.5.холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн хэмжил зүйн мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

19.2.6.хариуцсан асуудлаар олон улсын байгууллагад гишүүнээр элсэх, олон улс, бүс нутаг, гадаад улс орны хэмжил зүйн байгууллагатай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, хэмжлийн үр дүнг харилцан хүлээн зөвшөөрөх ажлыг зохион байгуулах;

19.2.7.хэмжил зүйн асуудлаар төлбөртэй ажил, үйлчилгээ эрхлэх, сургалт явуулах;

19.2.8.улсын шалгагчийн эрх олгох, аттестатчилах;

19.2.9.хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санг хөтлөх.

19.3.Хэмжил зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага хэмжил зүйн хүрээлэнтэй байна.

19.4.Хэмжил зүйн хүрээлэн дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

19.4.1.улсын эталон, стандартчилсан загварыг бий болгох, зохион бүтээх, хадгалах, харьцуулан дүйлгэж баталгаажуулах;

19.4.2.хэмжил зүйн асуудлаар эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил, туршилт хийх;

19.4.3.улсын эталоны нэгж дамжуулалтыг олон улсад болон үндэсний хэмжээнд хангах;

19.4.4.өндөр нарийвчлалтай хэмжих хэрэгсэлд шалгалт тохируулга хийх;

19.4.5.хэмжих хэрэгслийн загварын туршилт хийх;

19.4.6.үндэсний болон олон улсын хэмжлийн харьцуулалтад оролцох, зохион байгуулах;

19.4.7.хэмжил, шалгалт тохируулгын чадавхыг Жин, хэмжүүрийн олон улсын байгууллагын мэдээллийн санд бүртгүүлэх, хүлээн зөвшөөрүүлэх.

19.5.Улсын эталоныг хөтлөх, нэгж дамжуулах аргачлалыг хэмжил зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батална.

20 дугаар зүйл.Аймаг, нийслэлийн хэмжил зүйн байгууллага

Хэвлэх

20.1.Аймаг, нийслэлийн хэмжил зүйн байгууллага харьяалах нутаг дэвсгэртээ хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах чиглэлээр дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

20.1.1.хэмжил зүйн хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

20.1.2.ажлын эталоныг бий болгох, хадгалах, ашиглах, тэдгээрийн нэгж дамжуулалтыг хангах;

20.1.3.хэмжих хэрэгсэлд шалгалт баталгаажуулалт хийх;

20.1.4.хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга хийх.

20.2.Аймаг, нийслэлийн хэмжил зүйн байгууллагын даргыг Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу сонгон шалгаруулж, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын саналыг үндэслэн хэмжил зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын дарга томилж, чөлөөлнө.

21 дүгээр зүйл.Хэмжил зүйн мэргэжлийн байгууллага

Хэвлэх

21.1.Хэмжил зүйн мэргэжлийн байгууллага энэ хуулийн 22 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлж болно:

21.1.1.энэ хуулийн 8.1.1-8.1.4-т заасан үйл ажиллагаанд хэрэглэх, холбогдох салбарын хүрээний хэмжих хэрэгслийн загварын туршилт, шалгалт баталгаажуулалтыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гүйцэтгэх;

21.1.2.тухайн хэмжлийн төрлөөр улсын болон ажлын эталоныг бий болгох, стандартчилсан загвар зохион бүтээх, хадгалах, нэгж дамжуулалтыг хангах.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

22 дугаар зүйл.Иргэн, хуулийн этгээдийн хэмжил зүйн үйл ажиллагаа

Хэвлэх

22.1.Аж ахуйн нэгж, байгууллага, эрхэлсэн ажил, үйлчилгээнийхээ хүрээнд хэмжил зүйн чиглэлээр дараах эрх, үүрэгтэй:

22.1.1.хэмжил зүйн ажлыг тодорхой нэгж, албан тушаалтанд хариуцуулах, эсхүл хэмжил зүйн албыг ажиллуулах;

22.1.2.хэмжлийн шаардагдах нарийвчлал, хязгаарт тохирсон хэмжих хэрэгслийг ашиглах;

22.1.3.энэ хуулийн 8.1-д заасан үйл ажиллагаанд хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгүүлсэн хэмжих хэрэгслийг хэрэглэх, үйлдвэрлэх, импортлох, суурилуулах, засварлах;

22.1.4.байгалийн нөөцийн олборлолт, ашиглалт, худалдаа, үйлчилгээний тооцоог шалгалт баталгаажуулалтад хамрагдсан хэмжих хэрэгслээр гүйцэтгэх;

22.1.5.энэ хуулийн 8.1-д зааснаас бусад үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжих хэрэгсэлд шалгалт тохируулга хийх;

22.1.6.гүйцэтгэсэн хэмжлийн үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хариуцах;

22.1.7.хэмжих хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох, суурилуулах, засварлах үйл ажиллагаа эрхлэх бол чадавхаа үнэлүүлэх, хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгүүлэх;

22.1.8.энэ хуулийн 12.1, 12.2-т заасан шаардлагыг хангасан савласан бүтээгдэхүүний тоон хэмжээ, зөвшөөрөх хэлбэлзлийн утгыг сав, баглаа боодлын шошгонд үндэсний стандартын дагуу тэмдэглэх;

22.1.9.хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга, шалгалт баталгаажуулалт болон бусад ажил, үйлчилгээний зардлыг бүрэн хариуцах.

22.2.Аж ахуйн нэгж, байгууллага хэмжил зүйн дотоод хяналтыг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ:

22.2.1.хэмжих хэрэгслийг загварын туршилт, шалгалт баталгаажуулалтад хугацаанд нь бүрэн хамруулж байгаа эсэхэд хяналт тавих;

22.2.2.өөрийн хэмжих хэрэгслийг шалгалт тохируулгад хамруулах;

22.2.3.хэмжих хэрэгслийн техникийн бэлэн байдал, ашиглалтад болон хэмжил гүйцэтгэх аргачлал, хэмжлийн шаардагдах нарийвчлал, хэмжил зүйн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгах.

22.3.Иргэн, төрийн бус байгууллага хэмжил зүйн чиглэлээр дараах эрх, үүрэгтэй:

22.3.1.хэмжих хэрэгсэлд шалгалт тохируулга, шалгалт баталгаажуулалт, хэмжил зүйн хяналт шалгалт хийлгэх хүсэлт гаргах;

22.3.2.хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээ, хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга, шалгалт баталгаажуулалтын талаар мэдээлэл авах;

22.3.3.хэмжих хэрэгслийн ашиглалт, хэмжил гүйцэтгэх аргачлал, хэмжих хэрэгслийн шалгалт баталгаажуулалтын явцад гарсан зөрчлийг эрх бүхий байгууллагад мэдээлэх, гарсан зөрчлийг арилгах талаар шаардах, шийдвэрлүүлэх;

22.3.4.хэмжих хэрэгслийн загварын туршилт, шалгалт баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд ажиглагчаар оролцох, энэ талаар санал, хүсэлт гаргах.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД

23 дугаар зүйл.Хэмжил зүйн үйл ажиллагааны санхүүжилт

Хэвлэх

23.1.Хэмжил зүйн зөвлөл, хэмжил зүйн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага, аймаг, нийслэлийн хэмжил зүйн байгууллага болон хэмжил зүйн мэргэжлийн байгууллагын чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотой үйл ажиллагааны зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.

23.2.Хэмжил зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн Төсвийн тухай хуульд заасны дагуу төсвийн зарлагын хэмнэлт, үндсэн үйл ажиллагааны нэмэлт орлогыг хэмжил зүйн салбарыг бэхжүүлэх арга хэмжээнд зарцуулна.

23.3.Хэмжил зүйн олон улсын байгууллагын гишүүний татварыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.

23.4.Хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг хэмжил зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална.

24 дүгээр зүйл.Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

24.1.Хэмжил зүйн хууль тогтоомж зөрчсөн албан тушаалтанд Төрийн албаны тухай хуульд, хүн, хуулийн этгээдэд Зөрчлийн тухай хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Орчуулгыг 2022-10-20-ний өдөр хянасан)                 Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

May 9, 2019                                                 Ulaanbaatar city

 

ON METROLOGY

/Revised version/

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISION

Article 1.Purpose of the law

1.1.The purpose of the Law shall be to regulate relations with regard to ensuring the measurement integrity, establishing a legal framework to foster socio-economic development by metrology policy and coordinating relationships with respect to consumer protection in metrology.

Article 2.Legislation on Metrology

2.1.The legislation on metrology shall comprise the Constitution of Mongolia, this law and other legislative acts enacted in compliance with these laws.

2.2.In case any international treaty to which Mongolia is a party provides otherwise than this Law, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3.Legal terms and definitions 

3.1.The following terms used in this law shall have the following meanings:

3.1.1."Measurement" shall mean a process of determination of quantity values of measured;

3.1.2."Units of measurement" shall mean a unit of quantity which is selected as a reference for the performance of a measurement;

3.1.3."Measurement standard" shall mean a measuring instrument intended to transfer measurement unit and its quantity value to other measuring instruments by determination, establishing, conservation, reproducing and comparison thereof. 

3.1.4."National standard" shall mean a measurement standard with highest accuracy at the national level;

3.1.5."Measuring instrument" shall mean a device with metrological characteristics used for the execution of the measurement;

3.1.6."Traceability" shall mean a characteristic of measurement result obtained by calibration chain against the measurement standard;

3.1.7."Calibration of measuring instrument" shall mean a process of determination of measurement result by comparison the value of measuring instrument to the reference value of measurement standard under specified condition;

3.1.8."Reference material" shall mean а material, sufficiently homogeneous and stable with reference to specified properties, which has been established to be fit for its intended use in measurement or in examination of nominal properties;

3.1.9."Measurement procedure" shall mean a document specifying a physical principle as a foundation for the execution of measurement and the conditions and methods of use of the measuring instrument;

3.1.10."Professional organization for metrology" shall mean a legal entity that has been authorized to perform metrological activities in specific sector;

3.1.11."Type testing of measuring instrument" shall mean a conformity assessment activity by a competent authority where specimens of an identified type of measuring instrument is tested and property value is determined;

3.1.12."Verification of measuring instrument" shall mean a conformity assessment activity that verify by the competent authorities whether the measuring instrument meets the specified requirements;

3.1.13."Pre-packaged product" shall mean goods which quantity is predetermined and sealed to prevent the changes thereof. 

3.2.Terms other than those specified in paragraph 3.1 of this Law shall be understood and applied in accordance with the definitions, interpretations and vocabularies approved by the International Organizations for Standardization and Metrology.

CHAPTER TWO

UNITS OF MEASUREMENT, MEASUREMENT STANDARD, TRACEABILITY

Article 4.Units of measurement

4.1.The International System of units of measurement adopted by the General Conference on Weights and Measures shall be used in Mongolia. 

4.2.Measurement unit other than those set forth in paragraph 4.1 of this Law may be used identically as a measurement unit of the international system by the decision of the Government.

4.3.The Government shall establish procedures for the names and symbols of the units of measurement and their writing and application.

4.4.The quality and technical specifications of exported products may be expressed in units of measurement other than those specified in paragraph 4.1 of this Law upon the request of the customer.

Article 5.Measurement standard and reference material

5.1.The Government shall approve National standards whilst the state administrative body in charge of metrology approve reference materials. 

5.2.The national measurement standards shall be kept under the protection of the State.

5.3.Certified standardized reference materials shall be used as measurement standards.

5.4.National measurement standards and certified reference materials shall be registered in the State integrated database of metrology. 

Article 6.Metrology traceability

6.1.Unit of national measurement standards and reference materials shall be in conformity with the units of measurement specified in paragraph 4.1 of this Law. 

6.2.The traceability of national standards and reference materials shall be provided by comparison with international or accepted foreign measurement standards.

6.3.Working standards shall be traceable to the national or the higher-level measurement standards recognized by the foreign countries. 

6.4.Unit of measurement shall be traceable to measurement standards and relevant measuring instruments according to a  procedure, which specified in paragraph 7.2 of this Law.

Article 7.Measurement, measuring instrument and procedure for measurement

7.1.Measurement shall be performed in accordance with the standard and procedure. 

7.2.The organization performing a measurement shall develop and approve a procedure of measurement used for its operation. 

7.3.Measuring instrument shall comply with standard, metrological, technical and operational requirements.

7.4.For the activities specified in paragraph 8.1 of this Law, measurement shall be performed by using measuring instruments that are verified and registered with the state integrated database of metrology. 

7.5.In prevention from altering the measurement results, measuring instruments used for the purpose specified in paragraph 8.1 of this Law shall be designed and sealed.

7.6.Specific requirements for measuring instruments to be used in the activities specified in paragraph 8.1 of this Law shall be determined by Technical Regulations. 

7.7.The Government shall approve Technical Regulations specified in paragraph 7.6 of this Law.

CHAPTER THREE

METROLOGICAL INSPECTION

Article 8.Metrological inspection, scope and form

8.1.The legal metrological inspection shall include the following measurement, measuring instruments and procedure used in the following areas:

8.1.1.Diagnosis and treatment of human and animals;

8.1.2.Ensuring the security;

8.1.3.Environmental protection;

8.1.4.State defense;

8.1.5.Trade and service transaction. 

8.2.Legal metrological inspection for ensuring the integrity of measurement consist of the following activities: 

8.2.1.Type testing of measuring instrument; 

8.2.2.Verification of measuring instrument; and

8.2.3.Competency assessment and registry of legal entities involved in manufacture, import, installation and repair of measuring instrument.

8.3.State metrological inspection shall comprise the following forms:

8.3.1.Supervision on enforcement of legislation on metrology;

8.3.2.Metrological inspection on quantity of pre-packaged products.

Article 9.Type testing of measuring instrument

9.1.Measuring instrument used for the purpose specified in paragraph 8.1 of this Law shall be subjected to type testing.

9.2.Metrology Institute shall carry out type testing of measuring instrument. 

9.3.Professional organization for metrology of the specific sector may conduct a type testing of measuring instruments used for the purpose specified in subparagraphs 8.1.1 to 8.1.4 within its activities scope.

9.4.The measuring instrument shall be registered with the state integrated database of metrology and a certificate shall be issued confirming the approval of the measuring instrument type in the event of type testing results accepted or recognition of type testing results. 

9.5.Type testing of measuring instrument shall be conducted in accordance with procedure as specified in paragraph 9.6 of this Law and relevant standards.

9.6.The State administrative body in charge of metrology shall adopt the procedure of the type testing and approval, and type testing results of a measuring instrument. 

9.7.The type of the measuring instrument for import shall be accepted without repeat testing if its type is approved and certificate is issued by the following organizations:

9.7.1.International Organization of Legal Metrology /OIML/;

9.7.2.Metrology organization or producer authorized by the body specified in subparagraph 9.7.1 of this Law; 

9.7.3.Metrology central organizations of foreign country, which entered into contract and agreement with the organization, specified in paragraph 19.1 of this Law. 

Article 10.Verification of measuring instrument

10.1.Citizen, Legal entities and citizens shall be obliged to ensure the verification of measuring instruments used as specified in paragraph 8.1 of this Law as measuring instruments after produced, imported, installed, repaired and before use.

10.2.Verification of measuring instruments shall be a responsibility of organization for metrology of aimag or capital city.

10.3.Professional organization for metrology of the specific sector may perform a verification of measuring instruments used specified in subparagraphs 8.1.1 to 8.1.4 of this Law within its activities scope.

10.4.The inspection and verification of measuring instrument shall be performed by the authorized person who as state inspection officer in accordance with the relevant standards. 

10.5.The appropriate seal, stamp or mark shall be affixed and verification certificate shall be issued confirming the verification of the measuring instruments by the verified body. 

10.6.State administrative body in charge of metrology shall approve the design of sealing mark and certificate of verification or a rejection notice of measuring instrument. 

10.7.The measuring instruments shall be considered not verified in case verification sealing, mark disturbed, removed, the certificate has been lost, falsified and the validity period has expired or measuring instrument broken or provides invalid readings.

10.8.It is prohibited to sell or use the measuring instruments in the activities specified in paragraph 8.1 of this Law, which are not verified.

10.9.In case measuring instruments are not subjected to type testing and registered with state integrated database of on metrology, such measuring instrument is not subject to have verified.

10.10.The State administrative body in charge of metrology shall approve re-verification interval of measuring instruments based on the proposal submitted by the relevant state central administrative body.

10.11.Producer's which is authorized to conduct initial verification of measuring instruments by International organization for Metrology and metrology organization of the producing country, accredited according to the international accreditation system, initial verification results of measuring instruments can be accepted mutually based on the agreement between thereof. 

10.12.The State administrative body in charge of metrology shall approve the procedure for organizing verification of measuring instruments.

Article 11.Competency assessment and registration of legal entities or organizations in charge of manufacture, import, installation and repair of measuring instruments 

11.1.Competency assessment of legal entities and organizations to manufacture, import, install and repair-measuring instruments for in activities specified in paragraph 8.1 of this Law, and the State administrative body in charge of metrology shall conduct registration into state integrated database of metrology.

11.2.The requirements for assessment of capacity of legal entities and organizations engaged in the activities specified in paragraph 11.1 of this Law, and registration of them into the state integrated database on metrology shall be determined by standards.

/This paragraph was modified according to the law of January 6, 2023/

11.3.The standards specified in Article 11.2 of this Law shall be approved on accordance with Law on standardization, technical regulation and accreditation of conformity assessment.

/This paragraph was added according to the law of January 6, 2023/

Article 12.Metrological control and inspection on pre-packaged products quantity 

12.1.Value of quantity for pre-packaged products shall be complied with the metrological requirements specified in relevant standards, guidelines and procedures.

12.2.Packaging containers and labels of pre-packaged products shall be complied with the requirements of standard.

12.3.The State administrative body in charge of metrology shall approve the procedure for Metrological control and inspection of pre-packaged products quantity. 

Article 13.State inspection of metrology

13.1.State inspection of metrology shall be implemented by the authority specified in article 9 of the Law on State inspection.

13.2.The authority specified in paragraph 13.1 of this Law shall conduct the following inspections in addition to those specified in paragraph 10.9 of the Law on State inspection:

13.2.1.Control on legal compliance in metrology;

13.2.2.Control on whether the application of units complied with the recognized units;

13.2.3.Control over the production, import, installation and repair of measuring instruments;

13.2.4.Control of whether the measuring instrument used in the activities specified in paragraph 8.1 of this Law subjected to the type testing and verification, control over use and operation; 

13.2.5.Metrological control of pre-packaged products quantity.

13.3.State inspectors to implement metrological inspection specified in subparagraphs 13.2.1-13.2.5 of this Law shall be attended on a metrology training and hold certificate.

13.4.State administrative body in charge of inspection shall submit an annual inspection report to the Metrology Council specified in article 18 of this Law.

Article 14.Calibration of measuring instrument

14.1.Measuring instruments used in activities other than those specified in paragraph 8.1 of this Law may subject to the calibration. 

14.2.The calibration of the measuring instrument shall be performed by the calibration staff assessed in accordance with the procedure specified in subparagraph 19.2.4 of this Law. 

14.3.Calibration laboratory shall have a procedure for calibration of the measuring instruments.

14.4.Calibration laboratory shall issue a calibration certificate and affix calibration mark to the calibrated measuring instrument.

14.5.Calibration laboratory of measuring instrument shall be accredited.

14.6.The calibration certificates and results issued by the foreign metrology organization that has entered into a mutual recognition agreement with the International Organization for Metrology shall be accepted.

CHAPTER FOUR

POLICY ON METROLOGY, STRUCTURE OF METROLOGICAL INSTITUTION AND  AUTHORITY

Article 15.Policy on Metrology

15.1.The policy for metrology shall be a policy, aiming at establishing and the development of the metrological system in the country that is able to develop national economy, society, science and technology, ensure the protection of human and animal health, environment and public interest and reduce the technical barriers to trade. 

15.2.The Government shall adopt State policy and program on metrology.

/This paragraph was annulled according to the law of December 17, 2021/

Article 16.Structure of metrological institution

16.1.The metrological institution shall comprise Metrology Council, State authority in charge of metrology, metrological organizations of aimag and capital city and professional organizations for metrology.

Article 17.The Authority of the Cabinet member

17.1.The Cabinet member shall exercise the following authorities:

17.1.1.to establish and develop measurement standards;

17.1.2.to develop a technical regulations and standards, to adopt rules and procedures and to ensure compliance with laws and regulations. 

17.2.The Cabinet member in charge of metrology shall adopt a list of legally controlled measuring instruments based on the proposal submitted by State central administrative body.

Article 18.Metrology Council

18.1.Ex-officio metrological council /hereinafter referred to as "Council"/ shall be established next to the State administrative body in charge of metrology and shall consist of representatives of government and non-government organizations, as well as scientific organizations which is responsible for the development of metrology, providing implementation of metrology policy and ensuring inter-sectorial coordination. 

18.2.The Government shall approve the rule and membership of the Council. 

18.3.A chairperson of the state administrative authority in charge of metrology shall chair the Council meeting.

18.4.The Council shall exercise the following rights:

18.4.1.to discusses and draw conclusions on implementation of metrology policy and legislation;

18.4.2.to request relevant organizations and staff to submit a report and information in relation to the topics of the Council meeting agenda and implementation of its decision;

18.4.3.to provides recommendations and duties for enforcement of metrology policy and execution of the activities;

18.4.4.to discuss report specified in paragraph 13.4 of this Law;

18.4.5.to follow up on the implementation of the Council's decisions. 

Article 19.Power of the state administrative authority in charge of metrology

19.1.The state administrative body in charge of metrology is the central metrology organization, which is responsible for development of the state policy on metrology and its implementation and providing professional and methodological guidance.

19.2.State administrative body in charge of metrology shall implement the following duties:

19.2.1.to ensure implementation of law, legislation and policies related to metrology, as well as the Government decisions;

19.2.2.to approve rules and procedures concerning metrology, and to ensure the implementation;

19.2.3.to develop projects and program on the development of measurement standards for approval and implementation;

19.2.4.to approve and enforce standards for assessment of capacities of professional organization for metrology and calibration staff of measuring instrument, and determining requirement for registration in the state integrated database on metrology;

/This sub-paragraph was modified according to the law of January 6, 2023/

19.2.5.to appoint a professional organization for metrology based on proposals submitted by state central administrative body of specific sector;

/This paragraph was annulled according to the law of January 6, 2023/

19.2.6.to become a member of international organizations in charge of matters, expand the international cooperation with international, regional and foreign organization for metrology, and coordinate the activity to recognize measurement results mutually;

19.2.7.to carry out activity and training on metrology based on fees;

19.2.8.to conduct attestation and appoint the state verification officers;

19.2.9.to maintain the state integrated database on metrology.

19.3.State administrative body in charge of metrology shall have Metrology Institute. 

19.4.The Metrology Institute shall have following duties:

19.4.1.to create, design, produce, maintain and provide comparison of national standards and reference materials;

19.4.2.to conduct research and development on metrological issues;

19.4.3.to ensure traceability of national standards at international and national levels;

19.4.4.to carrying out calibration of measuring instruments with high-accuracy;

19.4.5.to conduct type testing of measuring instruments;

19.4.6.to organize and participate in inter-comparisons in international and national levels;

19.4.7.to file calibration and measurement capabilities in the database of International Bureau of Weights and Measures for international recognition. 

19.5.State administrative body in charge of metrology shall adopt the procedure for maintaining of national standards and ensuring its traceability.

Article 20.Metrological organization of aimag and capital city

20.1.Metrological organization of aimag and capital city shall implement the following duties within its respective territories to ensure the integrity of measurement.

20.1.1.to provide implementation of law and legislation and Government decisions;

20.1.2.to establish, maintain, use and develop working standards, and ensure the traceability;

20.1.3.to conduct verification of measuring instruments;

20.1.4.to conduct calibration of measuring instruments. 

20.2.Chairperson of metrological organization of aimag and capital city shall be selected in accordance with Law on Public Services and the chairperson of the state administrative body in charge of metrology shall appoint and release them based on proposal submitted by the Governor of the aimag or capital city.

Article 21.Professional organization for metrology

21.1.Professional organization for metrology may carry out the following functions in addition to those specified in article 22 of this Law. 

21.1.1.to conduct a type testing and verification of measuring instruments used in activities as specified in subparagraphs 8.1.1 - 8.1.4 of this Law within the respective activities scope.

21.1.2.to create, design and maintain national and working standards of related measurement and ensure the traceability. 

CHAPTER FIVE

RIGHTS AND DUTIES OF CITIZENS AND LEGAL ENTITIES

Article 22.Metrology activities of citizens and legal entities

22.1.Legal entities and organizations shall have following rights and duties regarding metrology within their respective business and services:

22.1.1.to appoint person or organizational unit responsible for metrology;

22.1.2.to use the measuring instruments appropriate to the required accuracy and ranges for related measurement;

22.1.3.to use, produce, import, install and repair measuring instruments in the activities specified in paragraph 8.1 of this Law that are only registered with state integrated database on metrology;

22.1.4.to use verified measuring instruments for the calculation in extraction and use of natural resources, trade and services;

22.1.5.to calibrate measuring instruments used in activities not specified in paragraph 8.1 of this Law;

22.1.6.to ensure accuracy and correctness of measurements performed;

22.1.7.to be competency assessed and registered with state integrated database on metrology, if engaged in production, imports, installation and repair of measuring instruments;

22.1.8.to provide that label the quantity and permissible error of packaged products that comply the requirements of paragraphs 12.1 and 12.2 of this Law in compliance with national standards;

22.1.9.to be responsible for the cost of services including calibration and verification of measuring instruments, as well as other work and services.

22.2. Entities and organizations shall conduct internal control of as follows;

22.2.1.to ensure that measuring instruments are complying with type testing and verification interval;

22.2.2.to have calibrated its measuring instruments; 

22.2.3.to monitor technical readiness, operational and metrology procedures, the required accuracy of measuring instruments and implementation for legal requirements of metrology and eliminate any offences.

22.3.Citizens and non-government organizations shall have the following rights and duties in respect of metrology:

22.3.1.to request to conduct calibration and verification on measuring instruments and metrology inspection;

22.3.2.to receive information on metrology services including calibration and verification of measuring instruments;

22.3.3.to inform the relevant organization about violations observed during the use of measuring instruments, measurement procedure and verification of measuring instruments, and demand to have the violations remedied and resolved;

22.3.4.to attended as an observer during type testing and verification of measuring instruments and make a respective comment or request.

CHAPTER SIX

MISCELLANEOUS

Article 23.Financing metrology activities

23.1.The State budget shall fund the activities of Metrology council, state administrative body in charge of metrology, metrological organizations of aimag and capital city and professional organizations for metrology. 

23.2.The Cabinet member in charge of metrology shall authorize disbursement of funds generated from budget savings and additional revenues from primary activities, for purpose of strengthening the metrology sector, in accordance with the Law on Budget;

23.3.The State budget shall fund and pay the membership fee of the International organization for metrology.

23.4.The Cabinet member in charge of metrology shall adopt fee of metrology activities and services.

Article 24.Violations of the legislation and sanctions 

24.1.In case a civil servant violates the Law on Metrology, he/ she shall be subject to liability specified in the Law on Public Services and in case any person or legal entity violates the present law, they shall be subject to liability specified in the Law on Violations.

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREA KHURAL OF MONGOLIA ZANDANSHATAR.G