A

A

A

Бүлэг: 1979

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙДЫН ТУШААЛ

2019 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдөр

Дугаар А/430

Улаанбаатар хот

АЛБАН ТУШААЛЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Боловсролын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.27 дахь заалт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны "Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам батлах тухай" 03 дугаар тогтоолыг тус тус хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ НЬ:

1.Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын үлгэрчилсэн тодорхойлолтыг нэгдүгээр, багшийн албан тушаалын үлгэрчилсэн тодорхойлолтыг хоёрдугаар, арга зүйчийн албан тушаалын үлгэрчилсэн тодорхойлолтыг гуравдугаар, туслах багшийн албан тушаалын үлгэрчилсэн тодорхойлолтыг дөрөвдүгээр, тусгай цэцэрлэгийн сэргээн засалч багшийн албан тушаалын үлгэрчилсэн тодорхойлолтыг тавдугаар, тогоочийн албан тушаалын үлгэрчилсэн тодорхойлолтыг зургаадугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.

2.Албан тушаалын үлгэрчилсэн тодорхойлолтод нийцүүлэн ажилтнуудын албан тушаалын тодорхойлолтыг боловсруулан баталж, тэднийг сонгон шалгаруулах, тэдэнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, гэрээний биелэлтийг үнэлэхдээ үндэслэл болгон ажиллахыг холбогдох төсвийн ерөнхий менежер нарт даалгасугай.

3.Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг сургуулийн өмнөх боловсролын бодлогын газар (Г.Дуламжав), аймаг, нийслэлийн Боловсролын газрын дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.

4.Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын "Ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт батлах тухай" 2007 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдрийн 354 дүгээр тушаалын хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, багш, арга зүйчийн ажлын байрны тодорхойлолтод хамаарах хэсгийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД Ё.БААТАРБИЛЭГ