A

A

A

Бүлэг: 1979

/ГТЕГ-ын 2016-06-21-ний А/238-р тушаалаар хүчингүй болсон/

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

МАЯГТ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ачааны манифест", "Хавсралт манифест", "Тээврийн мэдүүлэг"-ийн маягт, Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн програмд бичигдэх "Ачааны манифест", "Ачааны манифест нөхөн бичих, хянах, бүртгэх журам/

2011 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр Дугаар 256 Улаанбаатар хот

1. “Ачааны манифест”-ын маягтыг 1 дүгээр, “Хавсралт манифест”-ын маягтыг 2 дугаар, “Тээврийн мэдүүлэг”-ийн маягтыг 3 дугаар, Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн програмд бичигдэх “Ачааны манифест”-ыг 4 дүгээр, “Ачааны манифест нөхөн бичих, хянах, бүртгэх журам”-ыг 5 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.

2. Тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн хэлтэс /Д.Баасан/-т үүрэг болгосугай.

3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны 49, 2007 оны 212, 2007 оны 778 дугаар тушаалын 2 дахь заалтыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

4. Энэ тушаалыг 2011 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

ДАРГА Д.ЦЭВЭЭНЖАВ