A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2019 оны 10 сарын 10 өдөр

Төрийн ордон,Улаанбаатар хот

ҮЙ ОЛНООР ХӨНӨӨХ ЗЭВСЭГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

НЭГДYГЭЭР БYЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх үйл ажиллагааны зарчим, зохион байгуулалт, эрх зүйн үндсийг тогтооход оршино.

2 дугаар зүйл.Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."терроризм" гэж улс төр, шашин, үзэл суртал, эдгээртэй адилтгах бусад зорилгодоо хүрэхийн тулд төрийн байгуулал, нийгэм, эсхүл түүний тодорхой хэсэгт нөлөөлөн айдаст автуулахаар хүчирхийлэл үйлдэх, хүчирхийлэл үйлдэхээр заналхийлэх, гамшгийн нөхцөлийг бүрдүүлэх үйл ажиллагааг;

3.1.2."олон улсын терроризм" гэж олон улсын харилцаа, улс орнуудын төрийн хяналт, удирдлагад нөлөөлөх зорилго бүхий улс дамжсан терроризмыг;

3.1.3."террорист үйл ажиллагаа" гэдэгт доор дурдсан үйлдлийг ойлгоно:

3.1.3.а.террорист үйлдлийг төлөвлөх, бэлтгэх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх;

3.1.3.б.террорист үйлдэлд оролцох, террорист байгууллага, аливаа бүлэгт элсэх, сургалт, бэлтгэлд хамрагдах;

3.1.3.в.терроризмд хүн, хуулийн этгээдийг татан оролцуулах, элсүүлэх, ашиглах, сургах, зэвсэглэх;

3.1.3.г.террорист үйлдэлд бэлтгэхээр аливаа бүлэг, байгууллага байгуулах;

3.1.3.д.терроризмыг олон нийтэд зөвтгөх, дэлгэрүүлэх, суртал ухуулга явуулах;

3.1.3.е.террорист үйлдэлд хүн, хуулийн этгээдийг уриалах, өдөөн хатгах, турхирах, албадах;

3.1.3.ё.терроризмыг санхүүжүүлэх, шууд болон шууд бусаар аливаа туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх;

3.1.3.ж.террорист үйлдэлд зориулан аливаа юмс, зэвсэг, хэрэгсэл, технологийг зохион бүтээх, үйлдвэрлэх, тараах, эзэмших, ашиглах, өмчлөх, хадгалах, хянах.

3.1.4."террорист үйлдэл" гэж улс төр, шашин, үзэл суртал, эдгээртэй адилтгах бусад зорилгодоо хүрэхийн тулд төр, олон улсын байгууллагаас хууль бус үйлдэл, эс үйлдэхүй хийхийг шаардаж хүн амыг айдаст автуулах, хүнийг алах, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учруулах, зэвсэгт мөргөлдөөний нөхцөлд сөргөлдөгч аль нэг талд идэвхтэй оролцоогүй хүний эрүүл мэнд, амь насанд хохирол учруулахыг;

3.1.5."террорист этгээд" гэж террорист, террорист байгууллагыг;

3.1.6."террорист" гэж өөрийн хүсэл зоригоор, сайн дураар, санаатайгаар террорист үйл ажиллагааг шууд болон шууд бусаар үйлдэх, түүнд оролцож байгаа хүнийг;

3.1.7."террорист байгууллага" гэж террорист үйл ажиллагааг шууд болон шууд бусаар үйлдэх, эсхүл түүнд оролцохоор өөрийн хүсэл зоригоор, сайн дураар, санаатайгаар нэгдсэн террористуудын аливаа бүлэг, нэгдлийг;

3.1.8."терроризмтой тэмцэх" гэж терроризмын суурь нөхцөл бүрдэх, террорист үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсоох, хохирол, хор уршгийг арилгахаар авч хэрэгжүүлж байгаа улс төр, эдийн засаг, нийгэм, эрх зүй, зохион байгуулалтын арга хэмжээ, террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны нэгдлийг;

3.1.9."терроризмын суурь нөхцөл" гэж тухайн нутаг дэвсгэр, түүний тодорхой хэсэг, барилга байгууламж, объект, террорист үйл ажиллагаанд өртөж болзошгүй хүчин зүйл, нөхцөл байдлыг;

3.1.10."террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаа" гэж террорист үйлдлийг таслан зогсоох, террорист этгээдийг аюулгүй болгох, баривчлах, хүн, хуулийн этгээдийн аюулгүй байдлыг хангах, хор уршгийг багасгах зорилгоор цагдаа, тагнуул, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх болон төрийн цэргийн байгууллагын томилгоот хүч хэрэгслээр нэгдмэл бодлого, төлөвлөгөө, удирдлагаар гүйцэтгэх цогц ажиллагааг;

3.1.11."террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны хүч хэрэгсэл" гэж террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаанд томилогдсон удирдлагын, хангалтын, тусгай ажиллагааны бүлэг, түүнд дэмжлэг үзүүлэх хэсгийн нэгдэл, тэдгээрийн ашиглах зэвсэглэл, техник хэрэгслийг;

3.1.12."террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны бүс" гэж террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаа явуулахаар энэ хуульд заасны дагуу тогтоосон нутаг дэвсгэрийн тодорхой хэсэг, барилга байгууламж, объект, эдгээртэй залгаа орших байршлыг;

3.1.13."террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны бүсийн дэглэм" гэж террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны бүсэд хуульд заасны дагуу террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны Шуурхай штаб /цаашид "Шуурхай штаб" гэх/-аас тогтоосон онцгой нөхцөлийг;

3.1.14."террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны Нэгдсэн удирдлагын төв /цаашид "Нэгдсэн удирдлагын төв" гэх/" гэж террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, явуулах, үр дүнг Терроризмтой тэмцэх зөвлөлд танилцуулах үүрэг бүхий тусгайлан томилогдсон алба хаагчийн нэгдлийг;

3.1.15."Шуурхай штаб" гэж террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны бүсэд сөрөг тусгай ажиллагаа явуулах томилгоот хүч хэрэгслийн нэгдлийг;

3.1.16."хориг арга хэмжээ" гэж Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлөөс гаргасан тогтоолын дагуу үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэхтэй холбоотой хориг арга хэмжээг;

3.1.17."хориг арга хэмжээний жагсаалт" гэж Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлөөс гаргасан тогтоолын дагуу үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэхтэй холбоотой баталсан хүн, хуулийн этгээдийн жагсаалтыг;

3.1.18."дотоодын жагсаалт" гэж үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэхтэй холбоотойгоор терроризмтой тэмцэх чиг үүрэг бүхий байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газраас баталсан хүн, хуулийн этгээдийн жагсаалтыг;

3.1.19."үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх /цаашид "зэвсэг дэлгэрүүлэх" гэх/" гэж Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хууль тогтоомжоор хориглосон цөмийн, химийн, биологийн, эсхүл үй олноор хөнөөх бүх төрлийн зэвсэг, тэдгээрийн түүхий эд, эд зүйл, тоног төхөөрөмж, технологи болон үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх зорилгоор хоёрдмол зориулалттай бараа, бүтээгдэхүүнийг боловсруулах, үйлдвэрлэх, эзэмших, хадгалах, олж авах, тээвэрлэх, экспортлох, шилжүүлэх, хуримтлуулах, худалдах, худалдан авах, ашиглах аливаа үйл ажиллагааг;

3.1.20."үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх" гэж Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хууль тогтоомжоор хориглосон цөмийн, химийн, биологийн, эсхүл үй олноор хөнөөх бүх төрлийн зэвсэг, тэдгээрийн түүхий эд, эд зүйл, тоног төхөөрөмж, технологи болон үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх зорилгоор хоёрдмол зориулалттай бараа, бүтээгдэхүүнийг боловсруулах, үйлдвэрлэх, эзэмших, хадгалах, олж авах, тээвэрлэх, экспортлох, шилжүүлэх, хуримтлуулах, худалдах, худалдан авах, ашиглахад бүрэн, эсхүл хэсэгчилсэн санхүүгийн дэмжлэг, үйлчилгээ үзүүлэхийг;

3.1.21."хөрөнгө царцаах" гэж аливаа хөрөнгө, мөнгөн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг эрх бүхий этгээдийн шийдвэрээр албадан битүүмжлэх, хураан авах хүртэл хугацаанд захиран зарцуулах, шилжүүлэх, удирдах эрхийг хязгаарлахыг.

3.2.Зэвсэгт мөргөлдөөн болон террорист үйл ажиллагаанд оролцох зорилгоор өөрийн төрөлх, эсхүл оршин суугаа улсаас өөр улсад зорчсон хүнийг энэ хуулийн 3.1.6-д заасан террорист гэж үзнэ.

4 дүгээр зүйл.Зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх үйл ажиллагааны зарчим

Хэвлэх

4.1.Зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх үйл ажиллагаанд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаас гадна дараах зарчмыг удирдлага болгоно:

4.1.1.тогтвортой, цогц, уялдаа холбоотой, шуурхай, тасралтгүй байх;

4.1.2.терроризмын аюулд өртсөн хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учирч болох хохирол, хор уршгийг багасгах;

4.1.3.терроризмтой тэмцэх арга, техник хэрэгсэл, оролцогчдын нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах;

4.1.4.терроризмтой тэмцэх, террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны удирдлага нэгдмэл, төвлөрсөн, тогтвортой байх;

4.1.5.судалгаа, шинжилгээнд суурилсан, шинжлэх ухаан, дэвшилтэт техник, технологи, шинэ мэдлэгт үндэслэсэн байх;

4.1.6.төрөөс хүн, хуулийн этгээд, олон улсын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх.

5 дугаар зүйл.Олон улсын хамтын ажиллагаа

Хэвлэх

5.1.Төр, нийгэм, хүний аюулгүй байдлыг хангахын тулд Монгол Улсын олон улсын гэрээний дагуу гадаад улс, олон улсын байгууллагатай зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх чиглэлээр хамтран ажиллана.

6 дугаар зүйл.Зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх арга хэмжээний үндсэн чиглэл

Хэвлэх

6.1.Төрөөс зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх талаар дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:

6.1.1.терроризмын нөхцөл байдал, түүний суурь нөхцөлийг үнэлэх;

6.1.2.зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх улс төр, эдийн засаг, нийгэм, эрх зүй, зохион байгуулалтын арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх;

6.1.3.терроризмын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, терроризмоос ангид байх үзлийг төлөвшүүлэх;

6.1.4.терроризм үл нутагших, террорист этгээд нэвтрэхгүй, орогнохгүй байх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх;

6.1.5.террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны бэлэн байдлыг хангах;

6.1.6.хүн, хуулийн этгээд, улсын онц чухал объект, хүн ам олноор төвлөрсөн газрыг террорист үйлдлээс сэргийлэн хамгаалах;

6.1.7.террорист үйлдэлд өртөх эрсдэлийг бууруулах, түүнээс үүсэх хохирол, хор уршгийг багасгахад чиглэсэн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;

6.1.8.зэвсэг, бодис, хэрэгсэл, юмсыг террорист үйлдэлд ашиглахаас сэргийлэх;

6.1.9.зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх чиглэлээр олон улсын болон гадаад, дотоодын байгууллагатай хамтран ажиллах;

6.1.10.зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэхэд хүн, хуулийн этгээд, хэвлэл мэдээллийн болон бусад байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлэх.

6.2.Энэ хуулийн 6.1.1-д заасан терроризмын нөхцөл байдлыг үнэлэхдээ бүс нутаг, улс оронд үйлдэгдсэн, үйлдэгдэж болзошгүй терроризм, түүний чиг хандлага, арга хэлбэр, аюул занал, эрсдэлд дүн шинжилгээ хийж, олон улсын байгууллагын зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх бодлого, үйл ажиллагааг харгалзан дүгнэлт гаргана.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТНЫ БҮРЭН ЭРХ

7 дугаар зүйл.Улсын Их Хурлын бүрэн эрх

Хэвлэх

7.1.Улсын Их Хурал зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

7.1.1.зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг батлах, тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;

7.1.2.зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэхэд чиглэсэн төсөл, хөтөлбөр, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг улсын төсөвт тусгаж батлах.

8 дугаар зүйл.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх

Хэвлэх

8.1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

8.1.1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгч-Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүн нь бүрэн эрхийн хүрээнд зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх үйл ажиллагааны талаар холбогдох төрийн байгууллагын тайлан, мэдээллийг сонсох, Засгийн газарт чиглэл өгөх;

8.1.2.террорист үйлдлийн улмаас онц байдал тогтоосон үед цэрэг хөдөлгөх захирамж гаргах;

8.1.3.зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх талаар хуульд заасны дагуу холбогдох дүрмийг батлах.

9 дүгээр зүйл.Засгийн газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

9.1.Засгийн газар зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

9.1.1.зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх бодлогын баримт бичиг боловсруулах, хэрэгжүүлэх;

/Энэ заалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

9.1.2.зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах, энэ талаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд үүрэг, даалгавар, чиглэл өгөх;

9.1.3.хуульд өөрөөр заагаагүй бол зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх талаар хамтран ажиллах Засгийн газар хоорондын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах;

9.1.4.терроризмтой тэмцэх үйл ажиллагаанд төрийн цэргийн байгууллагын томилгоот бүлгийг оролцуулах саналыг Зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагчид тавих;

9.1.5.террорист үйлдлийн улмаас онц байдал тогтоох нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд Монгол Улсын Үндсэн хууль, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу онц байдал тогтоох асуудлыг тавьж шийдвэрлүүлэх;

9.1.6.Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлийн хориг арга хэмжээний тогтоолыг даруй хэрэгжүүлэх;

9.1.7.Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлд хүн, хуулийн этгээдийг хориг арга хэмжээний жагсаалтад оруулах, хасах тухай хүсэлт гаргах;

9.1.8.терроризмтой тэмцэх чиг үүрэг бүхий байгууллагын саналыг үндэслэн дотоодын жагсаалтыг батлах;

9.1.9.хоёрдмол зориулалттай бараа, бүтээгдэхүүний жагсаалт батлах.

10 дугаар зүйл.Тагнуулын байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

10.1.Тагнуулын байгууллага зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

10.1.1.терроризмтой тэмцэх ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх;

10.1.2.зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх хууль тогтоомж, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Засгийн газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, боловсронгуй болгох тухай саналаа Засгийн газарт хүргүүлэх;

10.1.3.хуульд заасны дагуу хүн, хуулийн этгээд, төрийн байгууллагаас шаардлагатай мэдээллийг гаргуулан авах, мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэх;

10.1.4.үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий болон төрийн захиргааны төв байгууллагатай мэдээлэл солилцох, хамтран ажиллах журмыг холбогдох байгууллагын саналыг үндэслэн батлах;

10.1.5.Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хууль тогтоомжоор хориглосон цөмийн, химийн, биологийн болон үй олноор хөнөөх бүх төрлийн зэвсэг, тэдгээрийн түүхий эд, тоног төхөөрөмж, техник, технологи, тэсэрч дэлбэрэх, хүчтэй үйлчлэх хорт бодис, зэвсэг, цахим сүлжээ бусад техник хэрэгсэл, эд зүйл, юмсыг террорист үйлдэлд ашиглахаас, терроризм болон зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хүн, хуулийн этгээдэд шаардлага хүргүүлэх, биелэлтийг хангуулах;

10.1.6.Нэгдсэн удирдлагын төв, Шуурхай штабыг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ЗЭВСЭГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ҮНДЭС

11 дүгээр зүйл.Терроризмтой тэмцэх зөвлөл

Хэвлэх

11.1.Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэгтэй байгууллага, холбогдох төрийн байгууллагын зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх хамтын ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, мэдээлэл солилцох чиг үүрэг бүхий орон тооны бус Терроризмтой тэмцэх зөвлөл /цаашид "Зөвлөл" гэх/-ийг Тагнуулын ерөнхий газрын даргаар ахлуулан байгуулна.

11.2.Зөвлөл нь хуульд заасан эрх хэмжээгээ хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх ажлын албатай байх бөгөөд түүний албан хаагчийг Тагнуулын ерөнхий газрын дарга томилж, чөлөөлнө.

11.3.Ажлын албаны албан хаагч нь тагнуулын байгууллагын албан хаагч байна.

11.4.Зөвлөлийн ажиллах журам, ажлын албаны бүтэц, орон тоог Засгийн газар, Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг Ерөнхий сайд Тагнуулын ерөнхий газрын даргын саналыг үндэслэн батална.

11.5.Зөвлөлийн шийдвэр тогтоол хэлбэртэй байна.

11.6.Зөвлөл, түүний ажлын албаны үйл ажиллагаанд шаардагдах зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.

11.7.Аймаг, нийслэл дэх Зөвлөлийн орон тооны бус салбар зөвлөл /цаашид "салбар зөвлөл" гэх/-ийг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга даргална.

11.8.Зөвлөл нь тогтоосон журмын дагуу үйлдсэн тамга, тэмдэг, бэлгэдэл, хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ.

12 дугаар зүйл.Зөвлөлийн эрх хэмжээ

Хэвлэх

12.1.Зөвлөл дараах эрх хэмжээг хэрэгжүүлнэ:

12.1.1.зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, үндэсний хөтөлбөр, төсөл, нэгдсэн төлөвлөгөө, тайлан, холбогдох шийдвэрийн төслийг боловсруулж Ерөнхий сайдад танилцуулах;

12.1.2.зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх талаар гадаад улс, олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх;

12.1.3.зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх чиглэлээр төрийн байгууллага, иргэн, хэвлэл мэдээллийн болон бусад байгууллагын хамтын ажиллагааг уялдуулан зохицуулах;

12.1.4.энэ хуулийн 6.2-т заасан үнэлгээг хийж, дүгнэлтийг Ерөнхий сайд болон Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн бусад гишүүнд танилцуулах, терроризмтой тэмцэх чиг үүрэг бүхий байгууллагыг шуурхай мэдээллээр хангах;

12.1.5.энэ хуулийн 6.1.3-т заасан чиглэлээр сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах;

12.1.6.хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд төрийн байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг зохицуулах;

12.1.7.террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны хүч хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах, хамтарсан сургууль, нэгдсэн дадлагыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах;

12.1.8.Нэгдсэн удирдлагын төвийг байгуулах;

12.1.9.зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх чиглэлээр салбар зөвлөл, холбогдох байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагааг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, үүрэг, даалгавар, заавар, зөвлөмж, чиглэл өгөх, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих.

12.2.Салбар зөвлөл энэ хуулийн 12.1.3, 12.1.5-д заасан эрх хэмжээг хэрэгжүүлж, харьяа нутаг дэвсгэртээ зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмоос урьдчилан сэргийлэх, үүсэж болзошгүй эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

13 дугаар зүйл.Зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх талаар төрийн байгууллага, албан тушаалтны үүрэг

Хэвлэх

13.1.Төрийн байгууллага, албан тушаалтан зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх талаар дараах нийтлэг үүрэг хүлээнэ:

13.1.1.зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг үйл ажиллагааны онцлогт нийцүүлэн төлөвлөх, хэрэгжүүлэх;

13.1.2.Зөвлөлийн шийдвэрийг биелүүлэх, хэрэгжилтийг тайлагнах;

13.1.3.террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаа явуулах, хохирол, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох ажиллагаанд дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх;

13.1.4.терроризмтой тэмцэх чиг үүрэг бүхий байгууллагатай мэдээлэл солилцох, судалгаа болон эрсдэлийн үнэлгээ хийх нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх.

13.2.Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд багтдаг байгууллага, албан тушаалтан энэ хуулийн 13.1-д зааснаас гадна дараах үүргийг хүлээнэ:

13.2.1.зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, үр дүнг Зөвлөлд тайлагнах;

/Энэ заалтад 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

13.2.2.энэ хуулийн 12.1.4-т заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг Зөвлөлд тухай бүр гаргаж өгөх;

13.2.3.Зөвлөлтэй үйл ажиллагаагаа уялдуулах, мэдээлэл солилцох, дэмжлэг үзүүлэх, мэргэшсэн албан хаагчийг ажиллуулах.

14 дүгээр зүйл.Зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмоос урьдчилан сэргийлэх талаар хүн, хуулийн этгээдийн хүлээх үүрэг

Хэвлэх

14.1.Хүн, хуулийн этгээд зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмоос сэргийлэх талаар дараах үүрэг хүлээнэ:

14.1.1.зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой холбоотой мэдээ, мэдээллийг төрийн байгууллагад даруй өгөх;

14.1.2.террорист үйлдэл, үйл ажиллагаанд өдөөн хатгасан аливаа явуулга, суртал ухуулга, үзэл санаанд автахгүй байх;

14.1.3.терроризмыг сурталчлах, олон нийтэд уриалах, нийтийн өмнө зөвтгөх аливаа үйл ажиллагаа явуулахгүй байх;

14.1.4.терроризмоос сэргийлэх, террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааг явуулах, хохирол, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох ажиллагаанд дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх.

14.2.Хориг арга хэмжээний болон дотоодын жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдийг шууд болон шууд бусаар санхүүжүүлэх, түүнд эдийн засгийн эх үүсвэр олгох, санхүү, бусад бүх төрлийн үйлчилгээ, туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэхийг хориглоно.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ТЕРРОРИСТ ҮЙЛДЛИЙН СӨРӨГ ТУСГАЙ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС

15 дугаар зүйл.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаа

Хэвлэх

15.1.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаанд дараах ажиллагаа хамаарна:

15.1.1.террорист үйлдлийг илрүүлэх, хүн, хуулийн этгээдийг хамгаалах;

15.1.2.террорист үйлдэлд өртсөн хүн, эд хөрөнгийг аврах;

15.1.3.террорист үйлдлийн шалтгаан нөхцөлийг арилгах;

15.1.4.террорист үйлдлийг таслан зогсоох арга хэмжээг авах;

15.1.5.террорист этгээдийг баривчлах, аюулгүй болгох;

15.1.6.террорист үйлдэлд ашиглаж байгаа болон ашиглахад зориулсан эд хөрөнгө, эд зүйл, юмс, мөнгөн хөрөнгө, террорист үйл ажиллагаа, үйлдлээс олсон хөрөнгө, орлогыг илрүүлэх, хураах;

15.1.7.тухайн нөхцөл байдлаас шалтгаалан эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрээр бэлтгэн явуулах хууль тогтоомжид заасан бусад тусгай ажиллагаа.

16 дугаар зүйл.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны хүч хэрэгсэл

Хэвлэх

16.1.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаанд доор дурдсан байгууллагын хүч хэрэгсэл оролцоно:

16.1.1.тагнуулын төв байгууллага, түүний төв болон орон нутаг дахь салбар, нэгж;

16.1.2.цагдаагийн төв байгууллага, түүний харьяа алба, нэгж, нутаг дэвсгэр хариуцсан байгууллага;

16.1.3.улсын хил хамгаалах байгууллага;

16.1.4.шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага;

16.1.5.онцгой байдлын байгууллага;

16.1.6.дотоодын цэргийн штаб, анги, салбар;

16.1.7.терроризмтой тэмцэх Зөвлөлийн бусад бүрэлдэхүүн байгууллага;

16.1.8.зэвсэгт хүчний Ерөнхий командлагчийн захирамжаар томилогдсон зэвсэгт хүчний нэгтгэл, анги, салбар.

16.1.9.төрийн тусгай хамгаалалтын байгууллага.

/Энэ заалтыг 2020 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн./

16.2.Энэ хуулийн 16.1-д заасан байгууллагын мэргэшсэн алба хаагчдаас бүрдсэн томилгоот хэсэг нь террорист үйлдлийн үед тэсэрч дэлбэрэх, цацраг идэвхт, хими, биологийн бодис болон хүчтэй үйлчлэх хорт бодис илрүүлэх, аюулгүй болгох ажиллагааг гүйцэтгэнэ.

16.3.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаанд гадаадын цэрэг, тусгай хүчний салбар, нэгжийг Гадаадын цэргийн хүчнийг байрлуулах, дамжин өнгөрүүлэх тухай хуульд заасны дагуу оролцуулж болно.

16.4.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаанд нисдэг тэрэг, хуягт тээвэрлэгч, газар уснаа явагч зэрэг тусгай тоноглогдсон тээврийн хэрэгсэл, зэвсэг, галт хэрэглэл, албаны нохой болон бусад тусгай техник хэрэгсэл ашиглана.

17 дугаар зүйл.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааг удирдах

Хэвлэх

17.1.Зөвлөл террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны зорилго, агуулга, цар хүрээнд нийцүүлэн Нэгдсэн удирдлагын төвийг байгуулна.

17.2.Хойшлуулшгүй тохиолдолд Зөвлөлийн даргын шийдвэрээр холбогдох байгууллагын хүч хэрэгслийг шууд томилон ажиллуулна.

17.3.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааг Нэгдсэн удирдлагын төв удирдаж, Зөвлөлийн шийдвэрийг террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны бүсэд Шуурхай штаб хэрэгжүүлнэ.

17.4.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаанд оролцож байгаа хүч хэрэгсэл тусгай ажиллагаа үргэлжлэх хугацаанд Шуурхай штабын даргад шууд захирагдана.

17.5.Шуурхай штабын хүсэлт, шаардлагыг төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, хүн, хуулийн этгээд нэн даруй биелүүлж, түүнд бүх талын дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх үүрэг хүлээнэ.

18 дугаар зүйл.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаа явуулах журам

Хэвлэх

18.1.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааг Монгол Улсын олон улсын гэрээ, энэ хууль болон холбогдох бусад хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, зааврын дагуу явуулна.

18.2.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаа явуулах дүрмийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр Монгол Улсын Ерөнхийлөгч батална.

18.3.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаа явуулах журам, зааврыг Зөвлөлийн дарга батална.

18.4.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаанд дэмжлэг, туслалцаа үзүүлсэн хүнд Засгийн газраас тогтоосон журмын дагуу урамшуулал олгоно.

18.5.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаа явуулах дүрэм, журам, зааврын нууцын зэрэглэлийг Төрийн болон албаны нууцын тухай хуульд нийцүүлэн тогтооно.

19 дүгээр зүйл.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны бүсийн дэглэм

Хэвлэх

19.1.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны бүс, түүний дэглэмийг Шуурхай штабын дарга тогтоож, Цагдаагийн албаны тухай хуулийн Дөрөв, Тавдугаар бүлэг, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 22.4 дүгээр зүйлд заасан ажиллагааг явуулна.

19.2.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны бүсийн дэглэм тогтоосон үед дараах хязгаарлалтыг тогтооно:

19.2.1.олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим сүлжээнд хяналт тогтоох, эсхүл террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаа дууссанд тооцох хүртэл хугацаанд үйл ажиллагааг нь зогсоох;

19.2.2.радио, харилцаа холбооны хэрэгсэл ашиглахад тусгай хяналт тогтоох.

20 дугаар зүйл.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааг дууссанд тооцох

Хэвлэх

20.1.Террорист үйлдлийг таслан зогсоосон, террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны бүсэд хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд аюул учрах нөхцөл байдлыг арилгасан тохиолдолд Зөвлөлийн шийдвэрээр террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааг дууссанд тооцно.

21 дүгээр зүйл.Террорист үйлдлийн хохирол, хор уршгийг арилгах

Хэвлэх

21.1.Хүн ам, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчинд террорист үйлдлээс үүсэх гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох арга хэмжээг хуульд зааснаар зохион байгуулна.

21.2.Террорист үйлдлийн хохирлыг арилгах арга хэмжээг Засгийн газрын шийдвэрээр хэрэгжүүлнэ.

22 дугаар зүйл.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаанд оролцох алба хаагчийн нийгэм, эдийн засаг, хууль зүйн баталгаа

Хэвлэх

22.1.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаанд оролцохоор томилогдсон зэвсэгт хүчин, хилийн ба дотоодын цэрэг, цагдаа, тагнуул, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тусгай бэлтгэл, зориулалт бүхий нэгжийн алба хаагчийг гэнэтийн осол, амь насны даатгалд заавал хамруулж, холбогдох зардлыг төр хариуцна.

22.2.Засгийн газар террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаанд оролцох тусгай бэлтгэл, зориулалт бүхий нэгжийн алба хаагчийн галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл, техник, тоног төхөөрөмж болон бусад эдийн хангалтыг хариуцна.

22.3.Энэ хуулийн 16.1-д заасан байгууллагын алба хаагч террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаанд оролцсоны улмаас гэмтсэн, эрүүл мэндэд нь хохирол учирсан бол эмчилгээний зардал, хөдөлмөрийн чадвараа алдсан тохиолдолд тэтгэмж, үндсэн цалингийн зөрүү болон хиймэл эрхтэн хийлгэх, амраах, нөхөн сэргээхтэй холбогдох зардлыг төр хариуцна.

22.4.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны үед үүрэг гүйцэтгэсэн алба хаагчид олгох албан томилолтын зардлыг ердийн үеийнхээс гурав дахин нэмэгдүүлж олгоно.

22.5.Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны нэгжид ажилласан алба хаагчийн ажилласан нэг жилийг нэг жил дөрвөн сартай дүйцүүлэн тооцно.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ХОРИГ АРГА ХЭМЖЭЭ

23 дугаар зүйл.Хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нийтлэг журам

Хэвлэх

23.1.Хориг арга хэмжээг энэ хуульд заасан журмын дагуу даруй хэрэгжүүлнэ.

23.2.Хориг арга хэмжээний болон дотоодын жагсаалт батлах, жагсаалтаас гаргах, түүнийг хянах, жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдийн хөрөнгийг царцаах, эрхийг түр хязгаарлах, жагсаалттай холбоотой гомдлыг хүлээн авах, хянан шийдвэрлэх, гуравдагч этгээдийн хөрөнгийг тусгаарлах харилцааг зохицуулсан журмыг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, Улсын ерөнхий прокурор, Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Тагнуулын ерөнхий газрын даргын саналыг үндэслэн Засгийн газар батална.

23.3.Тагнуулын байгууллага Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлөөс гаргасан тогтоолыг үндэслэн энэ хуулийн 23.2-т заасан журмын дагуу аливаа хүн, хуулийн этгээдийг хориг арга хэмжээний болон дотоодын жагсаалтад оруулах талаар холбогдох арга хэмжээг авна.

23.4.Энэ хуулийн 23.2-т заасан журмын дагуу авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ тухайн хүн, хуулийн этгээдтэй холбогдуулан эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа эхэлсэн эсэхээс үл хамаарна.

23.5.Хориг арга хэмжээний болон дотоодын жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээд өөрийн эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хууль бусаар зөрчсөн гэж үзвэл энэ хуулийн 23.2-т заасан журмын дагуу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гомдол гаргах эрхтэй.

23.6.Хүн, хуулийн этгээд аливаа үйлчилгээ үзүүлэхдээ хориг арга хэмжээний болон дотоодын жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээд, тэдгээрийг санхүүжүүлдэг этгээдийн шууд болон шууд бус өмчлөл, эсхүл хяналтад байгаа хөрөнгийг даруй царцааж тагнуулын байгууллагад 24 цагийн дотор мэдээлнэ.

23.7.Хориг арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангуулах, түүнд хяналт тавих ажлыг Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 19.1-д заасан байгууллага хэрэгжүүлнэ.

24 дүгээр зүйл.Хориг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх

Хэвлэх

24.1.Тагнуулын байгууллага, Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Санхүүгийн мэдээллийн алба болон холбогдох төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээд хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ доор дурдсан хөрөнгийг царцаана:

24.1.1.тодорхой террорист үйлдэл, үйл ажиллагаагаар хязгаарлахгүй хориг арга хэмжээний болон дотоодын жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдийн өмчлөл буюу хяналтаа тогтоосон бүхий л мөнгөн хуримтлал, бусад хөрөнгө;

24.1.2.хориг арга хэмжээний болон дотоодын жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдээс бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн, дангаараа буюу хамтран, шууд болон шууд бусаар өмчлөл буюу хяналтаа тогтоосон бүхий л мөнгөн хуримтлал, бусад хөрөнгө;

24.1.3.энэ хуулийн 24.1.1, 24.1.2-т заасан хөрөнгөөс бий болсон мөнгөн хуримтлал, бусад хөрөнгө, хориг арга хэмжээний болон дотоодын жагсаалтад орсон хүн, хуулийн этгээдийн заавраар, тэдгээрийн нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хүн, хуулийн этгээдийн мөнгөн хуримтлал буюу бусад хөрөнгө;

24.1.4.Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөлийн тогтоолоор хориг арга хэмжээний жагсаалтад оруулсан бусад хөрөнгө.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

25 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

25.1.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

25.2.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй бол тагнуулын байгууллагаас Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэхээр харьяалах дээд шатны байгууллага, албан тушаалтанд санал тавьж шийдвэрлүүлнэ:

25.2.1.энэ хуулийн 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4-т заасан үүргээ биелүүлээгүй албан тушаалтны албан тушаалын цалингийн хэмжээг 6 сар хүртэл хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах;

25.2.2.энэ хуулийн 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4-т заасан үүргээ удаа дараа биелүүлээгүй, эсхүл энэ хуулийн 17.4, 17.5-д заасан үүргээ биелүүлээгүй албан тушаалтныг албан тушаал бууруулах, албан тушаалаас нь огцруулах, эсхүл төрийн албанаас халах.

25.3.Энэ хуулийн 25.2-т заасан саналыг хүлээн авсан харьяалах дээд шатны байгууллага, албан тушаалтан нь тухайн албан тушаалтанд саналын дагуу холбогдох хариуцлага хүлээлгэж, энэ талаар 14 хоногийн дотор тагнуулын байгууллагад хариу мэдэгдэнэ.

25.4.Энэ хуулийн 25.3-т заасныг биелүүлээгүй, эсхүл биелүүлэхээс үндэслэлгүйгээр татгалзсан бол тухайн албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэх саналыг тагнуулын байгууллагаас түүнийг томилох, чөлөөлөх эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд тавьж шийдвэрлүүлнэ.

25.5.Тагнуулын байгууллагаас энэ хуульд заасан бүрэн эрх, эрх хэмжээний хүрээнд гаргасан шийдвэрийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хүн, хуулийн этгээд шийдвэрийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авч, хариу мэдэгдэх үүрэгтэй.

25.6.Энэ хуульд заасан байгууллага, албан тушаалтан, хүн, хуулийн этгээд энэ хуульд заасан үүргээ биелүүлсний улмаас бусдад гэм хор учруулсан бол Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Иргэний хууль болон бусад хуульд заасан аливаа хариуцлагад татах үндэслэл болохгүй.

26 дугаар зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

26.1.Энэ хуулийг 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW OF MONGOLIA

October 10, 2019                                                                                  Ulaanbaatar City

(2022.08.26-ны өдрийн орчуулга)       Unofficial translation

ON COUNTERING PROLIFERATION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION AND TERRORISM

/Revised version/

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Purpose of the Law

1.1. The purpose of this Law is to establish principles, organizational structures and legal grounds for countering proliferation of weapons of mass destruction and terrorism.

Article 2. Legislation on Countering Proliferation of Weapons of Mass Destruction    and Terrorism             

2.1. The legislation on countering proliferation of weapons of mass destruction and terrorism shall consist of the Constitution of Mongolia, Law on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism, this Law and other legislative acts enacted inconsistent with these laws.             

2.2.If an international treaty, to which Mongolia is a party, provides otherwise than this law, the provisions of international treaty shall prevail.

Article 3. Definition of Terms

3.1. The following terms used in this Law shall be understood as follows:

3.1.1. "terrorism" means an activity of violence or threat to commit violence or cause disastrous conditions in order to influence and frighten state establishment, society, wholly or certain part of it, in pursuit of political, religious, ideological and other identical goals;

3.1.2. "international terrorism" means a transnational terrorism aiming to influence on international affairs, state control and management of the nations;

3.1.3. "terrorist activity" means the following:

3.1.3(a) planning, preparing for, organizing or executing a terrorist act;

3.1.3(b) taking part in a terrorist act, joining terrorist organization or group, engaging in training or preparation activities; 

3.1.3(c) engaging or recruiting, using, training or arming a person or legal entity for terrorism;

3.1.3(d) establishing any group or organization for preparation for terrorist act;

3.1.3(e) publicly justifying, proliferating or advocating terrorism;

3.1.3(f) urging, provoking, inciting or forcing a person or legal entity;

3.1.3(g) financing terrorism or providing any direct or indirect support or assistance;

3.1.3(h) inventing, producing, delivering, possessing, using, owning, storing or controlling any items, weapon, tools or technology for the purpose of terrorist act;

3.1.4. "terrorist act" means any act of frightening population through demanding government or international organization to act or not to act illegally, or killing, or causing health or material damages to a person, or causing death or injury to  a person refusing actively participate in any part of armed conflict in pursuit of political, religious, ideological and other identical goals;

3.1.5. "terrorist person" means a terrorist or any terrorist organization;     

3.1.6. "terrorist" means individual who willfully, voluntarily or intentionally commits or participates directly or indirectly in terrorist act;

3.1.7. "terrorist organization" means any group or association of terrorists who willfully, voluntarily or intentionally joined together to commit directly or indirectly, or to participate in terrorist act;

3.1.8. "counter terrorism" means a combination of political, economic, social, legal and organizational measures or counter-terrorist special task actions taken for preventing, detecting, disrupting terrorism basic conditions or terrorist activities, or eliminating damages or losses;

3.1.9. "terrorism basic condition" means the territory or its certain part, buildings or facilities or factors and conditions that might be affected by terrorist activity;

3.1.10. "counter-terrorist special task actions" means comprehensive operations executed by police, intelligence, court decision enforcement organizations and state military special task forces under integrated policy, plan and command for the purpose to disrupt terrorist act, neutralize or arrest a terrorist person, or to ensure  security of individuals or legal entity, or minimizing damages and losses;

3.1.11. "manpower and equipment of counter-terrorist special task operations" means management, supply and special operation groups or support units assigned to counter-terrorist special task, or weapons and equipment to be employed  by them;

3.1.12. "counter-terrorist special task operations zone" means territorial boundary designated under counter-terrorist act special operations according to this Law, or building, facilities or neighboring locations;

3.1.13. "counter-terrorist special task operations zone regime" means emergency conditions set by Counter-Terrorist Special Task Actions Operative Staff (hereinafter referred to as "Operative Staff") in counter-terrorism special task zone according to this Law;

3.1.14. "Integrated Management Center on Counter-Terrorist Special Task  Operations" (hereinafter referred to as "Integrated Management Center") means a unit of specially  assigned officers responsible for organizing, conducting and reporting on results of counter-terrorist special task operations to the Counter Terrorism Council;

3.1.15. "Operative Staff" means an integration of manpower and equipment designated to carry out special counter activities in counter-terrorist special task operations zone;

3.1.16. "sanctions" means countering proliferation of weapons of mass destruction    and terrorism related to sanctions imposed in accordance with United Nations' Security Council Resolution;

3.1.17. "sanction list" means a list of individuals and legal entities designated by United Nations' Security Council Resolutions related to countering proliferation of weapons of mass destruction and terrorism;

3.1.18. "domestic designation" means a list of individuals and legal entities  designated by Government, based on proposal of authority in charge of countering terrorism matters in relation to countering proliferation of weapons of mass destruction and terrorism;

3.1.19. "proliferation of weapons of mass destruction" (hereinafter referred to as "proliferation of weapons") means any activities on processing, manufacturing, possessing, storing, acquiring, transporting, exporting, transferring, stockpiling, selling, purchasing or using nuclear, chemical, biological or any type of weapons of mass destruction, their raw materials, spare parts, equipment, technology or dual use goods for the purpose of proliferation of weapons of mass destruction prohibited by legislation pf Mongolia and international treaties to which  Mongolia is a party;

3.1.20. "financing of proliferation of weapons of mass destruction" means fully or partially providing financial support or services for processing, manufacturing, possessing, storing, acquiring, transporting, exporting, transferring, stockpiling, selling, purchasing or using nuclear, chemical, biological or any type of weapons of mass destruction, their raw materials, spare parts, equipment, technology or dual use goods for the purpose of proliferation of weapons of mass destruction prohibited by legislation of Mongolia and international treaties to which Mongolia is a party;

3.1.21. "asset freezing" means restricting asset or bank account administration, transfer or management rights until such assets or cash seized or confiscated by a decision of a competent authority.

3.2. A person travelling from home country or country of residence to another country for the purpose of participating in armed conflict or terrorist activities shall be regarded as terrorist in accordance with Article 3.1.6 of this Law.

Article 4. Principles of Countering Proliferation of Weapons and Terrorism Activities

4.1. In addition to the principles stipulated in the Paragraph 2, Article One of the Constitution of Mongolia, the following principles shall be followed in counter proliferation of weapons and terrorism activities:

4.1.1. be sustainable, comprehensive, coherent, prompt and continuous;

4.1.2. minimize a potential damage and loss to life, health and assets of a person affected by terrorism threat;

4.1.3. ensure confidentiality and security of counter-terrorist methods, equipment and participants;

4.1.4. provide for integrated, centralized and sustainable management of counter terrorism and counter-terrorist special task operations;

4.1.5. rely on research and analysis, science, advanced technology and innovative knowledge;

4.1.6. enhance government-driven inter-action among individuals, legal entities and promote international co-operation.

Article 5. International Cooperation

5.1. With a view to ensure state, social and human security, international cooperation on countering proliferation of weapons and terrorism shall be launched with foreign states and international organization in accordance with international treaties to which Mongolia is a party.

Article 6. Main directives of Countering Proliferation of Weapons and Terrorism Activities

6.1. The State shall take the following measures toward countering proliferation of weapons and terrorism:

6.1.1. make assessment of terrorism profile and its basic conditions;

6.1.2. plan and take political, economic, social, legal and organizational measures to counter proliferation of weapons and terrorism;

6.1.3. launch anti-terrorism public advocacy campaign and introduce terrorism-free-ideology;

6.1.4. create an environment preventing localization of terrorism, penetration and sheltering of terrorists;

6.1.5. ensure preparedness of terrorist countering special task operations;

6.1.6. prevent and protect individuals, legal entities, state facilities of critical importance and highly populated public places from terrorist acts;

6.1.7. take preventive measures to mitigate terrorist act impact risk and minimize related damages and losses;

6.1.8. prevent from usage of weapons, substances, equipment and items for terrorist acts;

6.1.9. cooperate with international, foreign and domestic organizations on countering proliferation of weapons and terrorism;

6.1.10. expand engagement of individuals, legal entities, press, media and other organizations in countering proliferation of weapons and terrorism;

6.2. When assessing terrorism profile  stipulated in Article 6.1.1 of this Law, analysis of terrorism acts committed or might be committed regionally or domestically, its trends, forms, threat and risks shall be made, and recommendations in line with international counter terrorism policy and practices shall be provided.

CHAPTER TWO

POWERS OF STATE AUTHORITIES AND OFFICIALS

Article 7. Powers of State Great Khural

7.1. State Great Khural shall exercise the following powers on countering proliferation of weapons and terrorism:

7.1.1. to adopt a state policy and legislation on countering proliferation of weapons and  terrorism and exercise a control over the implementation thereof;

7.1.2. to allocate in the state budget and approve necessary funds for implementation of counter proliferation of weapons and terrorism projects, programs and activities.

Article 8. Powers of President of Mongolia

8.1. President of Mongolia shall exercise the following powers on countering proliferation of weapons and terrorism:

8.1.1. President of Mongolia as a Head of the National Security Council shall, within own powers, to consider reports and information of related state authorities on countering proliferation of weapons and terrorism activities and provide a guidance to Government;

8.1.2. to enact an order on military action in case of state of emergency due to terrorist act;

8.1.3. as per the law, to approve relevant procedures on countering proliferation of weapons and terrorism.

Article 9. Powers of Government

9.1. Government shall exercise the following powers on countering proliferation of weapons and terrorism:

9.1.1. to develop and implement a policy document on countering proliferation of weapons and terrorism;

/This sub-paragraph was revised by the law as of December 17, 2021/

9.1.2. to ensure compliance with countering proliferation of weapons and terrorism legislation, and provide order, directive and guidance to relevant authorities and officials;

9.1.3. unless otherwise stipulated in laws, to conclude intergovernmental cooperation treaties or agreements in countering proliferation of weapons and terrorism;

9.1.4. to submit to the Commander-in-Chief of the Armed Forces a proposal to deploy a state military Special Task Team in counter terrorism activity;

9.1.5. in case of emergency situation due to terrorist act, to propose and have a decision made on declaring a state of emergency in accordance with Constitution of Mongolia and other related legislation;

9.1.6. to provide for prompt compliance with the United Nations' Security Council Resolutions related to sanctions;

9.1.7. to propose a designation or delisting of individuals and legal entities to the United Nations Security Council for sanction listing;

9.1.8. to adopt a Domestic Designation List based on proposal of counter terrorism competent organization;

9.1.9.  to adopt a dual use goods and products list.

Article 10. Powers of Intelligence Organization

10.1. The Intelligence organization shall exercise the following powers on countering proliferation of weapons and terrorism:

10.1.1. to organize and implement counter terrorism activities;

10.1.2. to submit to Government a proposal on complying with and improving counter proliferation of weapons and terrorism legislation and decisions made by President of Mongolia and Government;

10.1.3. as per the laws, to acquire any necessary information from individuals, legal entities or state authorities and develop a Consolidated database;

10.1.4. based on proposal of relevant authority, to adopt a procedure on information sharing and cooperation with national security special enforcement structures and state administrative bodies;

10.1.5. to require individuals and legal entities to ensure prevention from financing proliferation of weapons and terrorism, and use of nuclear, chemical, biological and any type of mass destruction weapons, their raw materials, equipment, technics, technology, explosives, highly hazardous substances, weapons, electronic network, other technical devices, goods and items, prohibited by legislation of Mongolia and international treaties to which Mongolia is a party, in terrorist acts, and ensure a compliance thereof;

10.1.6. to provide the Integrated Management Center and Operative Staff with management and coordination.

CHAPTER THREE

COUNTERING PROLIFERATION OF WEAPONS AND TERRORISM ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Article 11.Counter Terrorism Council

11.1. Non-staff Counter Terrorism Council (hereinafter referred to as "Council") chaired by a Director of General Intelligence Agency shall be set up with a function to coordinate cooperation of countering proliferation of weapons and terrorism, and ensure information sharing with national security special enforcement structures and state relevant authorities.

11.2. The Council shall have a Secretariat to assist in exercising powers stipulated in the Law. Personnel of the Secretariat shall be appointed or dismissed by a Director of General Intelligence Agency.

11.3. Personnel of the Secretariat shall be staff-members of intelligence organization.

11.4. Procedures of the Council, Secretariat structure and staff shall be approved by Government, while composition of the Council shall be approved by Prime Minister based on proposal of a Director of General Intelligence Agency.

11.5. Decisions of the Council shall be formulated in a resolution form.

11.6. Operational expenses of the Council and Secretariat shall be funded by state budget.

11.7. Aimag and Capital city non-staff branch councils (hereinafter referred to as "Branch  Council") shall be chaired by Governors of respective aimag and capital city.

The Council shall use stamp, seal, symbol and letterhead created in accordance  with determined procedures.

Article 12. Powers of the Council

12.1. The Council shall exercise the following powers:

12.1.1. to arrange for compliance with countering proliferation of weapons and terrorism legislation, develop and submit to Prime Minister a proposal on national programs, projects, consolidated plan, report and relevant draft resolutions;

12.1.2. to launch cooperation and implement joint projects and programs on countering proliferation of weapons and terrorism with foreign states and international organizations;

12.1.3. to coordinate countering proliferation of weapons and terrorism cooperation of state  authorities, citizens, press, media and other organizations;

12.1.4. to conduct an assessment stipulated in Article 6.2 of this Law and report on recommendations to Prime Minister and other members of National Security Council, and provide counter terrorism authorities with prompt operative information;

12.1.5. to organize training and advocacy on issues stipulated in Article 6.1.3 of this Law;

12.1.6. to coordinate cooperation of state authorities on complying with sanctions;

12.1.7. to ensure preparedness of counter-terrorist special task force manpower and equipment, and organize nationwide joint training and integrated practical exercise;

12.1.8. to establish an Integrated Management Center;

12.1.9. to coordinate and manage activities of countering proliferation of weapons and terrorism Branch Councils, relevant organizations and officials, provide them with directives, guidance, recommendation and instructions, and monitor implementation thereof.

12.2. The Branch Councils shall exercise powers stipulated in Articles 12.1.3 and 12.1.5 of this Law and shall carry out activities on preventing proliferation of weapons and terrorism on respective territory and mitigating potential risks.

Article 13. Responsibilities of State Authorities and Officials in Countering Proliferation of Weapons and Terrorism

13.1. State authorities and officials shall have the following common responsibilities on countering proliferation of weapons and terrorism:

13.1.1. to plan and undertake countering proliferation of weapons and terrorism measures in line with the operational specifics;

13.1.2. to ensure implementation of and report on Council's resolution

compliance;

13.1.3. to conduct counter terrorism special operations, eliminate incurred damages and losses, provide assistance to reconstruction activities;

13.1.4. to share information with counter terrorism authorities and provide assistance in creating enabling environment for research and risk assessment.

13.2. Authorities and officials belong to the composition of the Council shall have the following responsibilities in addition to responsibilities stipulated in Article 13.1 of this Law:

13.2.1. to ensure implementation of action plans on countering proliferation of weapons and terrorism, and report to the Council on output;

/This sub-paragraph was amended by the law as of December 17, 2021/

13.2.2. to provide as needed the Council with report and information necessary to exercise powers stipulated in Article 12.1.4 of this Law;

13.2.3. to ensure coordination of activities with the Council, share information, provide support and employ professional staff.

Article 14. Responsibilities of Individuals and Legal Entities in Preventing Proliferation of Weapons and Terrorism

14.1. Individuals and legal entities shall have the following responsibilities in preventing proliferation of weapons and terrorism:

14.1.1. to expeditiously provide state authorities with proliferation of weapons and  terrorism related reports and information;

14.1.2. to accord zero tolerance to any attempt, propaganda or ideology provoking terrorist act or activity;

14.1.3. to refuse any activity advocating, urging or publicly justifying terrorism;

14.1.4. to provide assistance to terrorism prevention, counter terrorism special operations, elimination of damage and losses or reconstruction activities;

14.2. It shall be prohibited to provide direct or indirect financing, economic resources, financial and other services or assistance to sanction list designated or domestically designated individuals and legal entities.

CHAPTER FOUR

LEGAL GROUND FOR MANAGEMENT AND STRUCTURE OF    COUNTER TERRORIST SPECIAL TASK OPERATIONS

 

Article 15. Counter-Terrorist Special Task Operations

15.1. The Counter-terrorist special task operations shall include the following actions:

15.1.1. to detect terrorist act and protect individuals and legal entities;

15.1.2. to rescue individuals and assets affected by terrorist act;

15.1.3. to eliminate causes and conditions of terrorist acts;

15.1.4. to take measures to disrupt terrorist acts;

15.1.5. to arrest and neutralize terrorist person;

15.1.6. to detect and confiscate assets, properties or cash used and being used for terrorist act, and assets or proceeds of terrorist activity;

15.1.7. other special operations, stipulated in the legislation, to be conducted, depending on circumstances, upon decision of competent organization or officials.

Article 16. Manpower and Equipment of Counter-Terrorist Special Task  Operations

16.1. Manpower and equipment of the following organizations shall be employed in counter-terrorist special task operations:

16.1.1. central intelligence authority, its headquarter and local branches or units;

16.1.2. central police authority, its affiliated divisions, units and local offices;

16.1.3. state border protection authority;

16.1.4. court decision enforcement authority;

16.1.5. emergency management authority;

16.1.6. staffs, units, branches of internal troops;

16.1.7. other authorities-members of Counter-Terrorism Council;                   16.1.8.divisions, units or branches of armed forces appointed by order of Commander-in-Chief of the Armed Forces;

 16.1.9.state special protection authority.

 /This sub-paragraph was added by the law as of May 14, 2020/

16.2. An assigned team comprising of professional officers of the organizations referred in Article 16.1 of this Law shall undertake detection and neutralization of explosives, radioactive, chemical, biological and highly hazardous substances to explode during terrorist act.

16.3. Foreign military troops, special task operation branch or unit may be involved in counter-terrorist special task operations in accordance with the Law on Deployment and Transit of Foreign Military Forces.

16.4. Specially equipped transport means, including helicopter, armored personnel carrier and all-terrain vehicle, as well as weapons, firearms, trained dogs and other special equipment shall be used in counter-terrorist special task operations.

Article 17. Management of Counter-Terrorist Special Task Operations

17.1. The Council shall set up an Integrated Management Center compatible with the aim, substance and scope of counter-terrorist special task operations.

17.2. In urgent situations, manpower and equipment of relevant authorities shall be directly deployed at the decision of the Chair of the Council.

17.3. The Integrated Management Center shall manage counter-terrorist special task operations and Operative Staff shall implement resolution of the Council in the counter-terrorist special task zone.

17.4. Manpower and equipment deployed for counter-terrorist special task operations shall be under Operative Staff's direct management throughout duration of such operations.

17.5. State and local administrative authorities, individuals and legal entities shall immediately comply with request and requirements of Operative Staff, and be responsible for providing any support and assistance.

Article 18. Counter-Terrorist Special Operations Procedure

18.1. Counter-terrorist special task operations shall be undertaken in accordance with international treaties, to which Mongolia is a party, this Law and other relevant laws and respective procedures and regulations;

18.2. President of Mongolia shall approve the charter for counter-terrorist special task operations upon its submission by Government.

18.3. Chair of the Council shall approve procedure and counter-terrorist special task operation guidelines.

18.4. Individuals who facilitated or assisted counter-terrorist special task operations shall be entitled to remuneration according to procedures approved by Government.

18.5. Confidentiality rating of counter-terrorist special task operation charter, procedure and guidelines shall be determined in accordance with the Law on State and Official Secret.

Article 19. Regime of Counter-Terrorist Special Operation Zone

19.1. Counter-terrorist special task operation zone and regime of such a zone  shall be defined by the Operative Staff Commander who shall be entrusted to carry out prompt actions stipulated in Chapters Four and Five of Law on Police and Article 22.4  of Criminal Procedure Law.

19.2. The following restrictions shall be imposed in counter-terrorist special operation zone:

19.2.1. setting control over public press, media and internet network, or terminate the activities until counter-terrorist special operations are considered as completed;

19.2.2. setting special control over use of radio and communication means.

Article 20. Consideration of Counter-Terrorist Special Operations to be  Completed

20.1. In case of disruption of terrorist act and elimination of threat to human life, health or assets in counter-terrorist special task operation zone, the counter-terrorist special measures shall be considered as completed upon the decision of the Council.

Article 21.Elimination of Damages and Consequences of Terrorist Acts

21.1. Measures on prevention from potential disaster threats caused by terrorist acts to population, property and environment, as well as rescue thereof, elimination of harm or urgent reconstruction shall be taken in accordance with the Law.

21.2. Measures on eliminating damages caused by terrorist act shall be taken upon Government decision.

Article 22. Social, Economic and Legal Guarantees of Personnel Participating in Counter-Terrorist Special Operations

22.1. Personnel of specially trained or designated units of armed forces, border or internal troops, police, intelligence and court decision enforcement organizations assigned to counter terrorism special task operations shall be entitled to accident and life insurance, and state coverage of related expenses.

22.2. Government shall be responsible for supplying personnel of specially trained or designated units with firearms, special tools, technics, equipment or other economic resources.

22.3. The State shall bear expenses related to medical treatment in case of injuries and health damages, social benefits in case of loss of working ability, reimbursement of basic salary residual, and costs of prostheses or cost of recreation and rehabilitation incurred by personnel of organizations stipulated in Article 16.1 of this Law as a result of participation in counter-terrorist special task operations.

22.4. Amount of special assignment allowances payable to the personnel participating in counter-terrorist special task operations shall be tripled against its normal rate.

22.5. One-year service of personnel participated in counter-terrorist special task operations shall be equal to one year and four months of ordinary service.

CHAPTER FIVE

 SANCTIONS

Article 23. General Procedure on Sanctions Compliance

23.1. The Sanctions shall be complied in accordance with procedures stipulated in this Law.

23.2. Government shall, based on proposals of Cabinet members in charge of fiscal and budget, and legal affairs, State Prosecutor General, Governor of Mongol Bank, Chair of Financial Regulatory Commission, and/or Director of General Intelligence Agency, approve procedure regulating relations on adopting Sanctions list or Domestic designations, delisting, monitoring it, freezing assets and temporary restriction of rights of individuals or legal entities listed in the sanctions, receipt and processing of complaints in regards with listing, and segregation of third-party assets.

23.3. Intelligence organization shall, based on the United Nations Security Council Resolution, take relevant measures to designate any individual or legal entity in Sanction List or Domestic List in accordance with procedures stipulated in Article 23.2 of this Law.

23.4. Measures stipulated in Article 23.2 of this Law shall be taken regardless any criminal procedures initiated in relation to the individual or legal entity.

23.5. Individual or legal entity designated in Sanction List or Domestic List who considers own rights, freedom or legitimate interests are illegally violated shall have a right to submit a complaint to competent authority or official in accordance with procedures stipulated in Article 23.2 of this Law.

23.6. Individuals or legal entities providing any services shall freeze assets directly or indirectly owned or controlled by Sanction Listed or Domestically designated individual or legal entity, or persons providing financing to them and report to intelligence organization within 24 hours.

23.7. Organization stated in Article 19.1 of Law on Combating Money Laundering and Terrorism Financing shall enforce and monitor the sanctions compliance.

 

Article 24. To take measures on Sanctions Compliance

24.1. Intelligence organization, Mongol Bank, Financial Regulatory Commission, Financial Information Unit, relevant state authorities, individuals and legal entities shall freeze the following assets while complying with the sanctions:

24.1.1. not limited to certain terrorist act or activity, funds or other assets of owned or controlled by sanction listed or domestically designated individual or legal entity;

24.1.2. funds or other assets wholly or partially, solely or jointly, directly or indirectly owned or controlled by sanction listed or domestically designated individual or legal entity;

24.1.3. funds or other assets generated from the assets stated in Articles 24.1.1 and 24.1.2 of this Law, or funds or other assets of individuals and legal entities acting at the direction or on behalf of sanction listed or domestically designated individuals or legal entities;

24.1.4. Other assets that are subject of the United Nations Security Council resolutions related to sanctions.

CHAPTER SIX

MISCELLANEOUS

Article 25. Penalties for Violators of this Law

25.1. Any individual or legal entity violated this Law shall be punishable under the Criminal Code and Law on Infringement.

25.2. If an act of an official violating this Law is not of criminal nature, the intelligence organization pursuant to Law on Public Service shall submit a penalty proposal to affiliated higher competent authority or official as follows:

25.2.1. reduce salary by up to 20 percent for up to 6 months in case of failure to comply with obligations stated in Articles 13.1.2, 13.1.3 and 13.1.4 of this Law;

25.2.2. demote, dismiss from current position or civil service in case of repeated failure of the obligations stated in Articles 13.1.2, 13.1.3 and 13.1.4 or failure to comply with obligations stated in Articles 17.4 and 17.5 of this Law respectively;

25.3. Upon receipt of the proposal stated in Article 25.2 of this Law, the higher competent authority or official shall impose relevant penalty to the official and report back to the intelligence organization within 14 days.

25.4. In case of failure or unreasonable refusal to comply with Article 25.3 of this Law, the intelligence organization shall make a penalty proposal to the competent authority or official in charge of appointment and dismissal of the failing official.

25.5. State authorities and officials, individuals and legal entities receiving resolution made by intelligence organization within its power and mandate take relevant measures and report back on thereof.

25.6. If damage is caused as a result of compliance with this law by organizations, officials, individuals and legal entities stated in this law, it shall not serve as a ground to apply penalties stipulated in Criminal Code, Law on Violations, Civil Code or other laws.

Article 26. Entering into Force

26.1. This Law shall come into force on October 10, 2019.

 

 

CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA ZANDANSHATAR.G