Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2019 оны 11 сарын 13 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот
МОНГОЛ УЛСЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт
Хэвлэх
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын төсөвт 2020 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, зарцуулах төсвийн хэмжээ, орлого төвлөрүүлэх байгууллага, орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг, орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, төсвийн ерөнхийлөн захирагчид төсөв зарцуулах эрх олгох, Төсвийн тогтворжуулалтын болон Ирээдүйн өв санд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээ, төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр, мөнгөн гүйлгээтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
2 дугаар зүйл.Монгол Улсын 2020 оны төсвийн хууль тогтоомж
Хэвлэх
2.1.Монгол Улсын 2020 оны төсвийн хууль тогтоомж нь Төсвийн тухай хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
МОНГОЛ УЛСЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА, ХӨРӨНГӨ, ӨРИЙН УДИРДЛАГА
3 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2020 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа болон бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:
Хэвлэх

Д/д

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Дүн

/сая төгрөгөөр/

1

Монгол Улсын Их Хурлын дарга

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

100.0

100.0

2

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга

120.0

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

120.0

3

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга

1,709.1

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

1,709.1

4

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар

үүнээс:Ирээдүйн өв санд

175,449.1

174,440.0

155,000.0

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

1,009.1

5

Монгол Улсын Шадар сайд

13,174.0

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

3,850.0

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

9,324.0

6

Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга

6,244.5

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

6,244.5

7

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд

295.5

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

295.5

8

Гадаад харилцааны сайд

5,550.0

Дипломат төлөөлөгчийн газрууд

4,000.0

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

1,550.0

9

Сангийн сайд

7,557,093.9

Татварын ерөнхий газар

4,258,824.6

үүнээс: Төсвийн тогтворжуулалтын санд

55,151.2

Ирээдүйн өв санд

758,205.0

3,024,642.4

117,900.0

150,300.2

5,426.7

Гаалийн ерөнхий газар

Сангийн яам

Гадаад тусламжийн орлогоос санхүүжих

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

10

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд

52,554.5

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

17,000.0

Цагдаагийн ерөнхий газар

5,240.0

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

10,448.7

19,865.9

11

Батлан хамгаалахын сайд

45,190.0

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого

4,490.1

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

40,699.9

12

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд

5,266.9

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

5,266.9

13

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

90,223.0

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар

75,000.0

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

223.0

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

15,000.0

14

Барилга, хот байгуулалтын сайд

2,250.0

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар

2,100.0

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

150.0

15

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд

161,828.3

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

159,200.0

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

2,628.3

16

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд

85,775.5

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

85,775.5

17

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

32,990.0

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

800.0

798.4

31,391.6

18

Эрүүл мэндийн сайд

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгт олгох санхүүжилтийн орлого

Харьяа төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

280,367.3

252,908.7

27,458.6

/Энэ зүйлийг 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./
4 дүгээр зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2020 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээг 7,476,531.2 сая төгрөгөөр баталсугай.
Хэвлэх
/Энэ зүйлд 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./
5 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсөвт 2020 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас эргэн төлөх төлбөрийн хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:
Хэвлэх

Д/д

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Дүн

/сая төгрөгөөр/

1

Сангийн сайд

215,564.2

2

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд

20,600.7

3

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд

5,000.0

4

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд

69,053.5

/Энэ зүйлийг 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./
6 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2020 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид доор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай:
Хэвлэх
6.1.Монгол Улсын төсвөөс 2020 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн зарцуулах зардлын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:

Д/д

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Дүн

/сая төгрөгөөр/

1

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга

6,714.1

Урсгал зардал

6,714.1

2

Монгол Улсын Их Хурлын дарга

47,256.2

Урсгал зардал

Хөрөнгийн зардал

44,880.2

2,376.0

3

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга

2,899.2

Урсгал зардал

2,314.2

Хөрөнгийн зардал

585.0

4

Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч

4,728.9

Урсгал зардал

4,728.9

5

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга

56,310.3

Урсгал зардал

56,310.3

6

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга

1,577.5

Урсгал зардал

1,577.5

7

Улсын ерөнхий прокурор

43,678.1

Урсгал зардал

36,046.6

Хөрөнгийн зардал

7,631.5

8

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

4,688.5

Урсгал зардал

4,688.5

9

Монгол Улсын Ерөнхий аудитор

21,700.1

Урсгал зардал

20,700.1

Хөрөнгийн зардал

1,000.0

10

Авлигатай тэмцэх газрын дарга

27,058.2

Урсгал зардал

Хөрөнгийн зардал

25,987.5

1,070.7

11

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга

4,567.5

Урсгал зардал

4,567.5

12

Төрийн албаны зөвлөлийн дарга

3,492.9

Урсгал зардал

3,492.9

13

Үндэсний статистикийн хорооны дарга

14,630.0

Урсгал зардал

14,030.0

Хөрөнгийн зардал

600.0

14

Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга

38,109.9

Урсгал зардал

38,109.9

15

Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын дарга

54,374.5

Урсгал зардал

54,374.5

16

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

160,002.3

Урсгал зардал

120,457.9

Хөрөнгийн зардал

39,544.3

17

Монгол Улсын Шадар сайд

178,658.5

Урсгал зардал

160,963.5

Хөрөнгийн зардал

17,695.0

18

Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга

433,011.9

Урсгал зардал

62,263.0

Хөрөнгийн зардал

370,748.9

19

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд

157,769.3

Урсгал зардал

138,671.2

Хөрөнгийн зардал

19,098.0

20

Гадаад харилцааны сайд

92,885.6

Урсгал зардал

90,285.6

Хөрөнгийн зардал

2,600.0

21

Сангийн сайд

3,314,365.9

Урсгал зардал

1,588,617.7

үүнээс: Зээлийн хүүгийн төлбөрт

Хөрөнгийн зардал

972,576.4

102,588.1

Гадаад зээл, тусламжаас санхүүжих зардал

1,623,160.2

22

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд

625,792.5

Урсгал зардал

575,142.3

Хөрөнгийн зардал

50,650.2

23

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд

279,244.4

Урсгал зардал

12,056.9

Хөрөнгийн зардал

267,187.5

24

Батлан хамгаалахын сайд

287,679.1

Урсгал зардал

278,642.0

Хөрөнгийн зардал

9,037.1

25

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд

1,717,062.1

Урсгал зардал

1,393,612.9

үүнээс: Сургуулийн өмнөх боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Ерөнхий боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлэг

449,557.7

780,922.8

Хөрөнгийн зардал

323,449.2

26

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд

36,192.2

Урсгал зардал

11,914.3

Хөрөнгийн зардал

24,277.9

27

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд

360,156.7

Урсгал зардал

326,386.0

Хөрөнгийн зардал

33,770.7

28

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

2,379,867.5

Урсгал зардал

2,367,196.0

үүнээс: Хүүхдийн хөгжил хамгааллын тусгай зориулалтын шилжүүлэг

10,676.8

Хөрөнгийн зардал

12,671.5

29

Эрүүл мэндийн сайд

1,058,645.3

Урсгал зардал

үүнээс: Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлэг

938,693.2

160,579.1

Хөрөнгийн зардал

119,952.2

30

Эрчим хүчний сайд

61,924.4

Урсгал зардал

29,653.5

Хөрөнгийн зардал

32,270.9

31

Барилга, хот байгуулалтын сайд

203,302.1

Урсгал зардал

24,176.2

үүнээс: Газрын харилцаа, кадастрын тусгай зориулалтын шилжүүлэг

14,011.7

Хөрөнгийн зардал

179,125.8

32

Соёлын сайд

180,810.8

Урсгал зардал

36,475.0

Хөрөнгийн зардал

144,335.8

6.2.Монгол Улсын төсвөөс 2020 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр олгох санхүүжилтийн хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:

Д/д

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Дүн

/сая төгрөгөөр/

1

Сангийн сайд

1,491.8

2

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд

25,993.4

3

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд

71,839.0

4

Барилга, хот байгуулалтын сайд

5,000.0

/Энэ зүйлийг 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./
7 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвөөс 2020 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зарлагын хэмжээг 11,653,262.0 сая төгрөгөөр баталсугай.
Хэвлэх
/Энэ зүйлд 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./
8 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2020 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн дүнг 1,330,855.4 сая төгрөгөөр баталсугай.
Хэвлэх
/Энэ зүйлд 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./
9 дүгээр зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд санхүүжүүлэх "Барих-Шилжүүлэх" концессын төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эргэн төлөлтийн дүнг 323,492.3 сая төгрөгөөр баталсугай.
Хэвлэх
/Энэ зүйлд 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./
10 дугаар зүйл.Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу Төсвийн тогтворжуулалтын санд 2020 оны төсвийн жилд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээг 55,151.2 сая төгрөгөөр баталсугай.
Хэвлэх
/Энэ зүйлд 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./
11 дүгээр зүйл.Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасны дагуу Ирээдүйн өв санд 2020 оны төсвийн жилд хуримтлуулах хөрөнгийн хэмжээг 943,205.0 сая төгрөгөөр баталсугай.
Хэвлэх
/Энэ зүйлд 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./
12 дугаар зүйл.Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 12.1.2, 12.1.4-д зааснаас бусад зориулалтаар үүсгэсэн өрөөс 2020 оны төсвийн жилд төлөх Засгийн газрын гадаад, дотоод зээллэгийн үндсэн төлбөрийн хэмжээг 987,168.0 сая төгрөгөөр баталсугай.
Хэвлэх
/Энэ зүйлд 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./
13 дугаар зүйл.Засгийн газрын 2020 оны төсвийн жилд нэмэгдүүлэх өр болон өрийн баталгааны дээд хэмжээг 4,850,755.9 сая төгрөгөөр баталсугай.
Хэвлэх
/Энэ зүйлд 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./
14 дүгээр зүйл.Засгийн газар Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, Өрийн удирдлагын тухай хууль болон Засгийн газрын өрийн удирдлагын 2019-2022 оны стратегийн баримт бичигт нийцүүлэн өрийн зохицуулалтын үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлнэ.
Хэвлэх
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ОЛГОХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ
ОРЛОГО, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН САН БОЛОН УЛСЫН ТӨСВӨӨС ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ
15 дугаар зүйл.2020 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:
Хэвлэх

Д/д

Аймаг

Олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ

/сая төгрөгөөр/

1

Архангай

13,051.5

2

Баян-Өлгий

7,642.2

3

Баянхонгор

18,764.2

4

Булган

3,958.8

5

Говь-Алтай

14,904.7

6

Дундговь

11,671.5

7

Завхан

18,898.0

8

Өвөрхангай

16,988.8

9

Сүхбаатар

10,227.5

10

Сэлэнгэ

5,259.6

11

Төв

9,673.8

12

Увс

24,641.9

13

Ховд

10,924.8

14

Хөвсгөл

20,274.0

15

Хэнтий

12,695.0

16

Говьсүмбэр

2,145.0

Нийт дүн

201,721.3

/Энэ зүйлийг 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./
16 дугаар зүйл.2020 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:
Хэвлэх

Д/д

Аймаг, хот

Төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ

/сая төгрөгөөр/

1

Дорноговь

1,079.0

2

Дорнод

199.7

3

Өмнөговь

51,434.7

4

Дархан-Уул

1,824.1

5

Улаанбаатар

275,188.3

6

Орхон

29,220.1

Нийт дүн

358,945.9

/Энэ зүйлийг 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./
17 дугаар зүйл.2020 оны төсвийн жилд Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг, Орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжих урсгал зарлагын хэмжээг доор дурдсанаар баталсугай:
Хэвлэх

Д/д

Аймаг, хот

Шилжүүлгийн хэмжээ

/сая төгрөгөөр/

1

Архангай

4,778.4

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

540.0

2

Баян-Өлгий

6,222.2

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

358.6

3

Баянхонгор

6,425.8

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

638.5

4

Булган

3,292.5

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

534.3

5

Говь-Алтай

7,569.7

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

479.4

6

Дорноговь

15,224.8

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

184.5

7

Дорнод

6,927.6

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

500.0

8

Дундговь

5,176.6

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

244.5

9

Завхан

4,508.3

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

308.4

10

Өвөрхангай

5,753.9

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

482.9

11

Өмнөговь

14,188.5

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

376.8

12

Сүхбаатар

12,621.5

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

494.8

13

Сэлэнгэ

7,739.5

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

482.5

14

Төв

7,125.6

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

538.7

15

Увс

5,570.7

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

439.9

16

Ховд

9,703.2

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

533.1

17

Хөвсгөл

7,142.8

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

962.4

18

Хэнтий

7,273.8

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

558.4

19

Дархан-Уул

6,423.7

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

1,025.1

20

Улаанбаатар

23,201.5

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

227.9

21

Орхон

4,295.9

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

301.1

22

Говь-Сүмбэр

1,140.0

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

60.3

Нийт дүн

172,306.6

/Энэ зүйлийг 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
БУСАД ЗҮЙЛ
18 дугаар зүйл.Төсвийн ерөнхийлөн захирагч бүрийн 2020 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх чанарын болон тоо хэмжээний үзүүлэлтийг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
Хэвлэх
19 дүгээр зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.
Хэвлэх
20 дугаар зүйл.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд санхүүжүүлэх "Барих-Шилжүүлэх" концессын төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эргэн төлөлтийн жагсаалтыг 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.
Хэвлэх
21 дүгээр зүйл.Олон улсын байгууллагын төсөл, хөтөлбөрөөс 2020 онд сумын Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох урамшуулал, дэмжлэгийг 4 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
Хэвлэх
22 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР