A

A

A

Бүлэг: 1979

САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2019 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр

Дугаар 293

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Татварын ерөнхий хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1."Татварын харилцан тохирох журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Тушаалын хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллахыг Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар /Ж.Ганбат/, Татварын ерөнхий газар /Б.Заяабал/-т үүрэг болгосугай.

3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Сангийн сайдын 2013 оны 260 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД Ч.ХҮРЭЛБААТАР