A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2019 оны 12 сарын 12 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ТУХАЙ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, зах зээлийн шударга өрсөлдөөний таатай орчныг бүрдүүлэх, үндэсний болон нийтийн ашиг сонирхолд нийцсэн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Өргөн нэвтрүүлгийн хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Өргөн нэвтрүүлгийн хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хууль, Харилцаа холбооны тухай хууль, Радио долгионы тухай хууль, Зар сурталчилгааны тухай хууль, Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль, Зөвшөөрлийн тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

2.2.Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.

3 дугаар зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ

Хэвлэх

3.1.Олон нийтийн радио, телевизийн үйл ажиллагаатай холбогдох харилцааг Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хуулиар зохицуулна.

3.2.Радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдох харилцааг Радио долгионы тухай хуулиар зохицуулна.

3.3.Монгол Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгчийн сонгууль болон аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн сурталчилгаатай холбогдох харилцааг сонгуулийн хууль тогтоомжоор зохицуулна.

3.4.Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчийн түгээх зар сурталчилгаатай холбогдох энэ хуулийн 24 дүгээр зүйлд зааснаас бусад харилцааг Зар сурталчилгааны тухай хуулиар зохицуулна.

3.5.Энэ хуулийн 3.1, 3.2, 3.3, 3.4-т зааснаас бусад өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэхтэй холбогдох харилцааг энэ хуулиар зохицуулна.

4 дүгээр зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт

Хэвлэх

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно:

4.1.1."өргөн нэвтрүүлэг" гэж радио, телевизийн хөтөлбөр бэлтгэж, нэгтгэн харилцаа холбооны сүлжээ, төхөөрөмжөөр нэг цэгээс олон нийтэд нэгэн зэрэг хүргэхийг;

4.1.2."өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ" гэж энэ хуулийн 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5-д заасан үйлчилгээг;

4.1.3."радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ" гэж радио давтамж ашиглан сүлжээ байгуулж, хэрэглэгч хүлээн авах төхөөрөмж ашиглан радио, телевизийн үйлчилгээг тодорхой хүрээнд үнэ төлбөргүй хүлээн авах боломжоор хангах үйлчилгээг;

4.1.4.“олон суваг дамжуулах үйлчилгээ” гэж утастай, утасгүй, хиймэл дагуулын сүлжээгээр, интернэт протоколд суурилж радио, телевизийн олон сувгийг хэрэглэгчид гэрээний үндсэн дээр дамжуулан хүргэхийг;

/Энэ заалтад 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

4.1.5."радио, телевизийн үйлчилгээ" гэж өөрийн редакцад хөтөлбөр бэлтгэн харилцаа холбооны сүлжээнд холбогдож, олон нийтэд түгээх үйлчилгээг;

4.1.6."олон нийтийн радио, телевиз" гэж Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хуульд заасан зөвхөн олон нийтийн эрх ашигт үйлчилдэг, ашгийн төлөө бус радио, телевизийн үйлчилгээг;

4.1.7."арилжааны радио, телевиз" гэж хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай, ашгийн төлөө үйл ажиллагаа эрхлэх радио, телевизийн үйлчилгээг;

4.1.8."контент" гэж харилцаа холбооны сүлжээгээр дамжиж байгаа үг, дуу, тэмдэг, дохио, текст, зураг, график, хөдөлгөөнт дүрс бүхий бүх төрлийн мэдээ, мэдээллийг электрон хэлбэрт хувиргасныг;

4.1.9."хөтөлбөр" гэж бүх төрлийн нэвтрүүлгийг радио, телевизээр дамжуулах хуваарьт оруулсан багцыг;

4.1.10."нэвтрүүлэг" гэж радио, телевизээр дамжуулах зориулалтаар бэлтгэсэн бүх төрлийн контентыг;

4.1.11."үндэсний бүтээл" гэж Монгол Улсын иргэн, эсхүл тухайн бүтээлийн уран бүтээлчдийн багийн гишүүдийн гуравны нэгээс доошгүй хувь нь Монгол Улсын иргэн бүтээсэн бүтээлийг;

4.1.12."мэдээ" гэж Монгол Улсын болон олон улсын цаг үеийн үйл явдлын талаарх өдөр бүрийн тогтмол мэдээллийн нэвтрүүлгийг;

4.1.13."захиалгат нэвтрүүлэг" гэж радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчид нэвтрүүлгийг бэлтгэх, дамжуулахаар хандсан хүсэлтийн дагуу бэлтгэсэн нэвтрүүлгийг;

4.1.14."суваг" гэж радио, телевизийн хөтөлбөрийг дамжуулах сүлжээний багтаамжийн нэгжийг;

4.1.15."ивээн тэтгэгч" гэж нэвтрүүлгийг бэлтгэхэд санхүүгийн болон бусад хэлбэрээр дэмжлэг үзүүлж байгаа этгээдийг;

4.1.16."хадмал тайлбар" гэж телевизийн нэвтрүүлгээр гарч байгаа дүрслэлийн дуу, чимээ, авиа, яриаг тухайн агшинд нь дэлгэц дээр бичгэн хэлбэрээр илэрхийлэхийг;

4.1.17."нэгдмэл сонирхолтой этгээд" гэж хувь хүн, хуулийн этгээдтэй ашгийн төлөө үйл ажиллагаагаар холбогдсон хувь хүн, хуулийн этгээдийг;

4.1.18."ашгийн төлөө үйл ажиллагаа" гэж компани, нөхөрлөл, хувиараа эрхлэх аж ахуй, худалдаа, зээл, санхүүгийн бүх төрлийн байгууллагын үйл ажиллагааг;

4.1.19."үндсэн багц" гэж хэрэглэгч олон суваг дамжуулах үйлчилгээнээс худалдан авч болох анхдагч, хамгийн бага багцыг;

4.1.20."бүтээл" гэж зохиогчийн оюуны бүтээлч үйл ажиллагааны бодит үр дүнг;

4.1.21."өргөн нэвтрүүлгийн радио, телевиз" гэж олон талт хөтөлбөртэй, энэ хуулийн 6.1.2-т заасан үйлчилгээний сүлжээгээр заавал дамжих арилжааны радио, телевизийн үйлчилгээг;

/Энэ заалтад 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

4.1.22."төлбөртэй радио, телевиз" гэж хэрэглэгч тухайн сувгийг сонгон, олон суваг дамжуулах үйлчилгээгээр дамжуулан төлбөр төлснөөр идэвхжих радио, телевизийн үйлчилгээг.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

5 дугаар зүйл.Өргөн нэвтрүүлгийн бодлого, зохицуулалт болон өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчийн баримтлах зарчим

Хэвлэх

5.1.Өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаанд дараах зарчмыг баримтална:

5.1.1.хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёс, үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, үндэсний эв нэгдлийг хангах, хууль дээдлэх;

5.1.2.төрт ёс, түүх, соёл, хэл бичгийн уламжлал, үндэсний үнэт зүйлсийг түгээн дэлгэрүүлэх;

5.1.3.хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн ололт, өв, үнэт зүйлсийг хүндэтгэх;

5.1.4.улс төр, шашин, нийгэм, эдийн засгийн олон ургалч үзэл бодлыг хүндэтгэх;

5.1.5.төр, шашны байгууллага, улс төрийн намаас хараат бус, бие даасан байх;

5.1.6.хариуцлагатай, мэргэшсэн сэтгүүл зүйг хөгжүүлж, сэтгүүлчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахин мөрдөх;

5.1.7.олон нийтийн нийтлэг эрх ашигт нийцсэн, тэнцвэртэй, бодит мэдээ, мэдээлэл олж авах иргэний эрхийг хүндэтгэх;

5.1.8.хүүхэд, залуучуудын хүмүүжил, ёс суртахуунд сөргөөр нөлөөлөхгүй байх;

5.1.9.өргөн нэвтрүүлгийг эзэмшлийн хэт төвлөрлөөс хамгаалах, зах зээлийн өрсөлдөөний таатай орчныг бүрдүүлж, өргөн нэвтрүүлгийн салбарын хөгжлийг дэмжин хөгжүүлэх;

5.1.10.үндэсний бүтээлийг дэмжин хөгжүүлэх;

5.1.11.нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээнд харшлахгүй байх.

6 дугаар зүйл.Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний төрөл

Хэвлэх

6.1.Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ дараах төрөлтэй байна:

6.1.1.радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ;

6.1.2.олон суваг дамжуулах үйлчилгээ;

6.1.3.олон нийтийн радио, телевизийн үйлчилгээ;

6.1.4.арилжааны радио, телевизийн үйлчилгээ;

6.1.5.өргөн нэвтрүүлгийн радио, телевизийн үйлчилгээ;

6.1.6.төлбөртэй радио, телевизийн үйлчилгээ.

6.2.Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх хүрээг Монгол Улсын нийт нутаг дэвсгэр болон тодорхой бүс нутгаар тогтооно.

6.3.Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх хүрээг тодорхой бүс нутгаар хязгаарлах тохиолдолд Харилцаа холбооны зохицуулах хороо /цаашид "Зохицуулах хороо" гэх/ өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх нутаг дэвсгэрийг тусгай зөвшөөрөлд нь тусгайлан заана.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ

7 дугаар зүйл.Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх нийтлэг журам

Хэвлэх

7.1.Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээг Зохицуулах хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрлийн дагуу эрхэлнэ.

7.2.Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээдэд олгоно.

7.3.Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг дараах этгээдэд олгохыг хориглоно:

7.3.1.төрийн байгууллага, иргэн;

7.3.2.улс төрийн нам, эвсэл, тэдгээрийн дэргэд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага;

7.3.3.гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд;

7.3.4.шашны байгууллага;

7.3.5.төлөөлөн удирдах зөвлөл, эсхүл удирдлагын баг /захирал, дэд захирал, менежер/-ийн 30-аас дээш хувь нь гадаадын иргэн эзэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага.

7.4.Зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрөл олгохдоо дараах зарчмыг баримтална:

7.4.1.өргөн нэвтрүүлгийн талаар төрөөс баримталж байгаа бодлого, харилцаа холбоо, өргөн нэвтрүүлгийн хөгжлийн ирээдүйн чиг хандлага, техник, технологийн дэвшил, хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээ, эрх ашигт нийцүүлэн зах зээлд үр ашигтай, шударга өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх;

7.4.2.өргөн нэвтрүүлгийн зах зээлийн багтаамж, хүн амын тоо, нягтрал, эрэлт хэрэгцээ, өрсөлдөөний нөхцөл байдлын талаарх судалгаанд үндэслэх;

7.4.3.радио, телевизийн газрын тоон сүлжээний үйлчилгээ болон олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийг радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй давхардуулан олгохгүй, эзэмшил нь тусдаа байх;

7.4.4.тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл хүлээн авах, шийдвэрлэх хугацаа, тусгай зөвшөөрлийн төрөл, үйлчилгээ эрхлэх хүрээ, байршил болон тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбогдох журам, бусад баримт бичгийг цахим хуудсаараа дамжуулан нийтэд мэдээлэх;

/Энэ заалтад 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

7.4.5.энэ хуулийн 6.1.3, 6.1.6-д зааснаас бусад төрлийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрлийг нээлттэйгээр сонгон шалгаруулах;

/Энэ заалтад 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

7.4.6.гадаадын хөрөнгө оруулагч этгээдэд радио, телевизийн газрын сүлжээний болон өргөн нэвтрүүлгийн радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохыг хориглох.

7.5.Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 9.2, 9.5, 9.6, 9.7, 9.9,  9.14-т заасан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой энэ хуулиар зохицуулснаас бусад харилцааг Харилцаа холбооны тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

8 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчид тавих ерөнхий шаардлага

Хэвлэх

8.1.Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч дараах нөхцөлийг хангасан байна:

8.1.1.өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө боловсруулж, баталсан байх;

8.1.2.стратеги төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын, хүний нөөцийн, техник технологийн болон аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг бүрэн хангасан байх;

/Энэ заалтад 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

8.1.3.өмнө нь өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байсан бөгөөд энэ хууль болон Харилцаа холбооны тухай хууль, Радио долгионы тухай хуулийг удаа дараа зөрчиж тусгай зөвшөөрлөө цуцлуулсан бол тусгай зөвшөөрлийг цуцалснаас хойш гурван жил өнгөрсөн байх.

/Энэ заалтад 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9 дүгээр зүйл.Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг

Хэвлэх

9.1.Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг, Харилцаа холбооны тухай хуулийн 13 дугаар зүйл, Радио долгионы тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд зааснаас гадна энэ хуульд заасан шаардлага хангасныг нотлох баримт бичгийг бүрдүүлнэ.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

9.2.Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд эзэмшлийн мэдээллийг Зохицуулах хорооноос баталсан маягтад нийцүүлэн хавсаргаж ирүүлэх бөгөөд хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигч, эцсийн эзэмшигч, эцсийн өмчлөгчийг эзэмшлийн мэдээлэлд дурдана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

10 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрөл олгох, олгохоос татгалзах

Хэвлэх

10.1.Зохицуулах хороо Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 9.5, 9.14-т заасан тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийг хүлээн авч дараах ажиллагааг явуулна:

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

10.1.1.өргөдлийг бүртгэж, энэ тухай тодорхойлолтыг өргөдөл гаргасан этгээдэд өгөх;

10.1.2.өргөдөл, түүнд хавсаргасан баримт бичиг нь энэ хуульд заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг хянах;

10.1.3.хүсэлт гаргагч нь энэ хуулийн 8.1-д заасан нөхцөлийг хангасан эсэхийг шалгасны үндсэн дээр тухайн нөхцөлийг хангасан гэж үзвэл тусгай зөвшөөрөл олгож болох тухай мэдэгдлийг өгч, ажлын таван өдрийн дотор олгох.

10.2.Харилцаа холбооны тухай хуулийн 14.2, Радио долгионы тухай хуулийн 11.2.2-т зааснаас гадна доор дурдсан үндэслэлээр тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзаж болно:

10.2.1.хүсэлт гаргагч энэ хуульд заасан шаардлагыг хангаагүй;

10.2.2.тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн бүрдүүлбэр хангаагүй;

10.2.3.хүсэлт гаргагчийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэхэд шаардагдах хөрөнгө оруулалт, техник төхөөрөмж, мэргэжлийн боловсон хүчний төлөвлөлт хангагдаагүй, хөтөлбөрийн бодлого нь энэ хууль болон бусад хууль тогтоомжтой нийцээгүй.

10.3.Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгч нь дахин өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахаар өргөдөл гаргасан бол тусгай зөвшөөрлийн гэрээ, нөхцөл, шаардлагыг бүрэн хангасан байна.

10.4.Зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан бол татгалзсан үндэслэлээ тодорхой заасан хариуг бичгээр, эсхүл Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 18.2-т заасан систем, албаны цахим шуудангаар дамжуулан цахим хэлбэрээр өгнө.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

10.5.Зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийг ажлын гурван өдрийн дотор олон нийтэд мэдээлнэ.

10.6.Зохицуулах хороо Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 9.2, 9.6, 9.7, 9.9-д заасан тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олгоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

10.7.Сонгон шалгаруулалт явуулахаас 30-аас доошгүй хоногийн өмнө сонгон шалгаруулалтын урилгыг олон нийтэд ил тод мэдээлэх бөгөөд энэ хугацааг нэг удаа 14 хоногоор сунгаж болно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

10.8.Сонгон шалгаруулалтад энэ хуульд заасан шаардлагаас гадна дараах нөхцөлийг харгалзан үзнэ:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

10.8.1.энэ хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлага хангасан байдал;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

10.8.2.өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ хүргэхээр төлөвлөсөн энэ хуулийн 8.1.1-д заасан стратеги төлөвлөгөө нь төрөөс баримтлах бодлого, энэ хуульд заасан зарчим, шаардлагыг хангасан байдал;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

10.8.3.зохицуулалтын чиглэлийг хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө, түүнийг хэрэгжүүлснээр үүсэх үр дүн;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

10.8.4.үйлчилгээний төлөвлөлт, хөтөлбөр, техник, технологийн сонголт нь энэ хуулийн Тавдугаар бүлэгт заасан тавигдах шаардлагыг хангасан байдал;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

10.8.5.өрсөлдөөн, зах зээлд үзүүлэх нөлөө.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

10.9.Энэ хуулийн 10.8-д заасан нөхцөлийн дагуу үнэлгээ өгч, хамгийн өндөр үнэлгээ авсан этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

10.10.Энэ хуулийн 10.9-д заасны дагуу шалгарсан этгээд эрх бүхий этгээдээс шалгарсан тухай мэдэгдэл хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдрийн дотор гэрээг байгуулаагүй тохиолдолд дараагийн хамгийн өндөр үнэлгээ авсан этгээдтэй гэрээ байгуулна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

10.11.Энэ хуулийн 10.6-д заасан сонгон шалгаруулалтаар нэг этгээд хүсэлт ирүүлсэн бол тухайн этгээд хуульд заасан шаардлагыг хангасан тохиолдолд шалгарсан тухай мэдэгдэл хүргүүлнэ. Мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдрийн дотор гэрээ байгуулж, тусгай зөвшөөрлийг олгоно.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

10.12.Дараах тохиолдолд сонгон шалгаруулалтыг дахин зарлана:

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

10.12.1.энэ хуулийн 10.7-д заасан хугацаанд хүсэлт ирүүлээгүй;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

10.12.2.сонирхогч этгээдийн ирүүлсэн хүсэлт хуульд заасан шаардлага хангаагүй;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

10.12.3.энэ хуулийн 10.10-т заасан хугацаанд гэрээ байгуулаагүй.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

10.13.Энэ хуулийн 10.12.1-д заасны дагуу зарласан сонгон шалгаруулалтад сонирхогч этгээд хүсэлт ирүүлээгүй бол тухайн жилд дахин сонгон шалгаруулалт зарлахгүй.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

10.14.Тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой энэ хуулиар зохицуулснаас бусад харилцааг Харилцаа холбооны тухай хуулиар зохицуулна.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

11 дүгээр зүйл.Хураамж

Хэвлэх

11.1.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд заасны дагуу улсын тэмдэгтийн хураамж төлнө.

12 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа

Хэвлэх

12.1.Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 9.2, 9.6, 9.7, 9.14-т заасан тусгай зөвшөөрлийг таван жилийн хугацаатай, 9.5, 9.9-д заасан тусгай зөвшөөрлийг 10 жилийн хугацаатай олгож, хугацааг анх олгосон хугацаагаар сунгана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

13 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах

Хэвлэх

13.1.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч тухайн тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 30-аас доошгүй хоногийн өмнө түүний хугацааг сунгуулах тухай өргөдлийг Зохицуулах хороонд гаргана.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

13.2.Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах өргөдөлд дараах баримт бичгийг хавсаргана:

13.2.1.тусгай зөвшөөрлийн хуулбар;

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон./

13.2.2.улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;

13.2.3.тусгай зөвшөөрлийн гэрээ, нөхцөл, шаардлагыг хэрэгжүүлж ажилласан тухай тайлан.

13.3.Зохицуулах хороо энэ хуулийн 13.1-д заасан өргөдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 10 өдөрт багтаан тусгай зөвшөөрлийг сунгах эсэх тухай шийдвэр гаргана.

13.4.Зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгасан шийдвэрийг гаргаснаас хойш ажлын гурван өдрийн дотор энэ тухай олон нийтэд мэдээлж, тусгай зөвшөөрлийн бүртгэлд холбогдох тэмдэглэлийг хийнэ.

13.5.Зохицуулах хороо Харилцаа холбооны тухай хуулийн 14.11-д заасан үндэслэлээр тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахаас татгалзана.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

14 дүгээр зүйл.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх

/Энэ зүйлийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

Хэвлэх

14.1.Тусгай зөвшөөрлийг Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6.1 дүгээр зүйл, Харилцаа холбооны тухай хуулийн 14.12-т зааснаас гадна дараах үндэслэлээр 90 хүртэл хоногийн хугацаагаар түдгэлзүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

14.1.1.Зохицуулах хорооны хяналт, мониторингийн тайлан, шалгалтаар холбогдох хууль тогтоомж зөрчсөн нь тогтоогдсон;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

14.1.2.тусгай зөвшөөрөлд заасан үйлчилгээ эрхлэх хүрээ, байршилд үйл ажиллагаа явуулаагүй;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

14.1.3.оюуны өмчийн эрхийг удаа дараа зөрчсөн нь холбогдох мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтээр тогтоогдсон.

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

14.2.Зохицуулах хороо энэ хуулийн 14.1.3-т заасан үндэслэл, нөхцөл, шаардлага арилгасан гэж үзвэл тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүсэлтийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийг сэргээнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

15 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэх

/Энэ зүйлийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

Хэвлэх

15.1.Тусгай зөвшөөрлийг Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 1.5 дугаар зүйлийн 18-д зааснаас гадна өөрийн компанийн нэгдлээс бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

15.2.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч өөрийн компанийн нэгдэлд тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлж болох бөгөөд энэ тохиолдолд радио давтамж, радио давтамжийн зурвас ашиглах тусгай зөвшөөрлийг хамтад нь шилжүүлнэ.

/Энэ хэсгийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./

16 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох

Хэвлэх

16.1.Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6.2 дугаар зүйл, Харилцаа холбооны тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, Радио долгионы тухай хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

16.2.Зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тухай шийдвэрийн талаар Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6.3 дугаар зүйлийн 4-т заасан журмаар тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид мэдэгдэж, шийдвэр гаргаснаас хойш ажлын гурван өдөрт багтаан цахим хуудсаар нийтэд мэдээлэх бөгөөд түүнд тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгосон үндэслэлийг тодорхой заана.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

16.3.Энэ хуулийн 16.2-т заасан тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон шийдвэрийг зөвшөөрөхгүй бол тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч түүнийгээ нотлох баримт бичгийг Зохицуулах хороонд ирүүлнэ.

16.4.Зохицуулах хороо энэ хуулийн 16.3-т заасан нотлох баримт бичгийг хянаж үндэслэлтэй гэж үзвэл тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай шийдвэрийг хүчингүй болгох бөгөөд үндэслэлгүй гэж үзвэл тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгож, энэ тухай шийдвэрийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид мэдэгдэнэ.

16.5.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч энэ хуулийн 16.4-т заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл гомдлоо шүүхэд гаргах эрхтэй.

17 дугаар зүйл.Тусгай зөвшөөрөл дуусгавар болох үндэслэл

Хэвлэх

17.1.Дараах үндэслэлээр тусгай зөвшөөрөл дуусгавар болно:

17.1.1.тусгай зөвшөөрлийн хүчин төгөлдөр байх хугацаа дууссан;

17.1.2.Зохицуулах хороо тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ОНЦЛОГ ЗОХИЦУУЛАЛТ

18 дугаар зүйл.Хэт төвлөрөл үүсэхээс сэргийлэх

Хэвлэх

18.1.Хуулийн этгээд нь өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний дараах төрлийн тусгай зөвшөөрлийн нэгээс илүүг буюу давхар эзэмшихийг хориглоно:

18.1.1.радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ;

18.1.2.олон суваг дамжуулах үйлчилгээ;

18.1.3.өргөн нэвтрүүлгийн радио, телевизийн үйлчилгээ.

18.2.Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний зах зээлд шударгаар өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх, зах зээлийн хэт төвлөрөл үүсэхээс сэргийлэх журмыг Зохицуулах хороо батална.

19 дүгээр зүйл.Эзэмшлийн ил тод байдлыг хангах

Хэвлэх

19.1.Өргөн нэвтрүүлгийг хараат бус, нээлттэй, ёс зүйтэй байлгах зорилгоор өргөн нэвтрүүлгийн эзэмшлийг ил тод байлгана.

19.2.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь Зохицуулах хороонд жил бүрийн 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор тусгай зөвшөөрлийн эзэмшлийн талаарх дараах мэдээллийг хүргүүлнэ:

19.2.1.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн гаргасан хувьцааных нь тав ба түүнээс дээш хувийг эзэмшигчийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр, компанийн эрх бүхий албан тушаалтны жагсаалт;

19.2.2.эзэмшиж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нэр, төрөл, тоо, үйл ажиллагааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл;

19.2.3.өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий бусад хуулийн этгээдэд эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо, хувь хэмжээ, хэрэв нөхөрлөл бол оруулсан эд хөрөнгийн хэмжээ.

19.3.Гаргасан хувьцааных нь тав ба түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигч болон компанийн эрх бүхий албан тушаалтан өөрчлөгдсөн тохиолдолд өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгч нь энэ тухай 30 хоногийн дотор Зохицуулах хороонд бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

/Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

19.4.Зохицуулах хороо энэ хуулийн 19.2, 19.3-т заасан мэдээлэлтэй танилцаад өргөн нэвтрүүлгийн салбарт шударгаар өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх, зах зээлийн хэт төвлөрөл үүсэхээс сэргийлэхэд чиглэсэн шаардлагатай арга хэмжээг энэ хуулийн 18.2-т заасан журмын дагуу авч хэрэгжүүлнэ.

19.5.Тусгай зөвшөөрлийн эзэмшлийн талаарх мэдээллийг Зохицуулах хороо олон нийтэд мэдээлнэ.

19.6.Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрлийн эзэмшлийн мэдээллийг Зохицуулах хороонд гаргаж өгөөгүй, нуусан тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авна.

20 дугаар зүйл.Өргөн нэвтрүүлэг хөгжүүлэх

Хэвлэх

20.1.Төрөөс өргөн нэвтрүүлгийн хөгжлийг дэмжих, радио, телевизийн үндэсний бүтээл үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилгоор Өргөн нэвтрүүлэг хөгжүүлэх сангаар дамжуулан дараах чиглэлээр дэмжлэг үзүүлнэ:

20.1.1.өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээг ард иргэдэд алслагдсан, сүлжээ хүрээгүй газарт хүртээмжтэй хүргэх;

20.1.2.үйлдвэрлэхэд өртөг өндөр үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэх;

20.1.3.өргөн нэвтрүүлгийн радио, телевизийн бүтээл үйлдвэрлэлийг дэмжих.

20.2.Өргөн нэвтрүүлэг хөгжүүлэх санг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.

20.3.Өргөн нэвтрүүлэг хөгжүүлэх сангаас радио, телевизэд хөрөнгө хуваарилах шалгуур үзүүлэлтэд үндэсний бүтээлийн хувь хэмжээний шаардлага хангасан болон олон нийтэд хүртээмжтэй байдлыг харгалзана.

20.4.Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгч нь Харилцаа холбооны тухай хуулийн 11 дүгээр зүйл болон Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд заасан Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн санд хөрөнгө төвлөрүүлэхгүй.

20.5.Радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгч нь олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчийн сүлжээнд холбогдох, хөтөлбөр дамжуулахад дараах зарчмыг баримталж, хоорондоо байгуулсан гэрээгээр зохицуулна:

20.5.1.техник холболтын зааглах цэг, нөхцөлийг тогтооход Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9.1.4-т заасан журмыг баримтлах;

20.5.2.олон нийтийн радио, телевизийн үндсэн суваг болон олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгч нь харилцан төлбөр төлөхгүй зарчмаар холбогдох;

20.5.3.өргөн нэвтрүүлгийн радио, телевизүүд нь энэ хуулийн 6.1.2-т заасан үйлчилгээний үндсэн багцын өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээний орлогын 15 хувиас доошгүй хэмжээгээр өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээний хөлс авах;

20.5.4.бусад арилжааны радио, телевиз болон олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгч нь харилцан тохиролцох.

20.6.Өргөн нэвтрүүлгийн телевизүүдийн заавал гишүүнчлэлтэй, нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд болох Монголын телевизүүдийн холбоо /цаашид "Холбоо" гэх/ нь энэ хуулийн 20.5.3-т заасан хөлсийг төвлөрүүлж, өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үзэлтийн судалгааг үндэслэн гишүүдэд хуваарилна.

20.7.Холбоо нь энэ хуулийн 20.5.3-т заасан хөлсийг гишүүддээ хуваарилах журам баталж, орлогын хуваарилалтад жил бүр аудит хийлгэнэ.

20.8.Энэ хуулийн 20.5.3-т заасан хөлс нь олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчийн албан татвар ногдох орлогоос хасагдана.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

21 дүгээр зүйл.Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчид тавигдах шаардлага

Хэвлэх

21.1.Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгч нь тусгай зөвшөөрөлд заасан төрөл, үйлчилгээ эрхлэх хүрээ, байршилд үйл ажиллагаа явуулна.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

21.2.Нэвтрүүлгийг бэлтгэх, нэвтрүүлэх, дамжуулах техник, тоног төхөөрөмж нь сүлжээний найдвартай, үндэсний стандарт, норматив, баримт бичгийн шаардлагыг хангасан байна.

/Энэ хэсэгт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

21.3.Зохицуулах хорооноос баталсан өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчид тавигдах шаардлагыг мөрдөнө.

22 дугаар зүйл.Радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ эрхлэгчид тавигдах шаардлага

Хэвлэх

22.1.Радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ эрхлэгч нь хараат бусаар ажиллаж, сүлжээндээ холбогдох боломжийг радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчид тэгш олгох бөгөөд үнэ тариф ил тод байна.

22.2.Радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ эрхлэгч нь сүлжээний ашиглалт, үйлчилгээний байнгын, тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг бүрэн хангасан байна.

22.3.Төрийн өмчийн радио, телевизийн газрын сүлжээний ашиглалтыг төр хариуцах бөгөөд Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевиз болон өргөн нэвтрүүлгийн радио, телевизийг энэ хуулийн 29.1.5-д заасныг баримтлан үнэ төлбөргүй дамжуулна.

23 дугаар зүйл.Хөтөлбөрт тавигдах ерөнхий шаардлага

Хэвлэх

23.1.Радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгч нь хөтөлбөрөө төрийн албан ёсны хэл болох Монгол хэлээр бэлтгэн дамжуулна.

23.2.Гадаад нэвтрүүлгийг дамжуулахдаа Монгол хэлээр дуу оруулсан, эсхүл бичгэн орчуулгатай байна.

23.3.Өөрийн бүтээсэн болон зохиогчийн эрхийн зөвшөөрөлтэй бүтээлийг дамжуулна.

23.4.Гамшгийн болон онцгой байдал, урьдчилан сэргийлэх үеийн мэдээ, мэдээлэл дамжуулах журмыг дагаж мөрдөнө.

23.5.Энэ хуулийн 21.3-т заасан шаардлагад дараах бүтээлийн хувь хэмжээг тодорхойлно:

23.5.1.үндэсний бүтээл;

23.5.2.орон нутгийн бүтээл;

23.5.3.өөрийн бүтээл;

23.5.4.хадмал тайлбар, дохионы хэл бүхий нэвтрүүлэг;

23.5.5.өргөн нэвтрүүлгийн радио, телевизийн хөтөлбөрт эзлэх үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг.

23.6.Дамжуулж байгаа хөтөлбөр нь Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал, эрх ашигт харшлахгүй байна.

23.7.Мэдээг олон талт эх сурвалжийг ашигласан, үйл явдлыг үнэн, шударга, тэнцвэртэй, хараат бус байхаар мэдээлнэ.

23.8.Мэдээг зар сурталчилгаа, төлбөрт болон захиалгат мэдээ, нэвтрүүлгээс ойлгомжтой байдлаар ялгасан байна.

23.9.Радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгч нь бага, дунд, өсвөр насны хүүхдийг зохисгүй контентоос хамгаалах зорилгоор тодорхой хязгаарлалт хийх арга хэмжээг авна.

24 дүгээр зүйл.Зар сурталчилгаа

Хэвлэх

24.1.Зар сурталчилгааны эхлэл, төгсгөлийг үзэгч, сонсогчид ойлгомжтой байдлаар дуу, дүрсээр илэрхийлнэ.

24.2.Радио, телевизээр дамжуулах аливаа хэлбэрийн зар сурталчилгааны хязгаарлалт, хөтөлбөрийн ивээн тэтгэлт, төлбөрт, захиалгат, теле-худалдааны нэвтрүүлгийн талаарх зохицуулалт хийхтэй холбогдсон журмыг Зохицуулах хороо баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавина.

24.3.Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгч нь дамжуулж байгаа суваг, хөтөлбөр дундуур зар сурталчилгааг нэвтрүүлж үл болно.

24.4.Онц байдал зарласан, эсхүл гамшгийн үеийн нэвтрүүлгийн дундуур зар сурталчилгаа нэвтрүүлж үл болно.

24.5.Радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчид нь Зар сурталчилгааны тухай хуулиар хязгаарласан сурталчилгаа бэлтгэж, нэвтрүүлэхийг хориглоно.

24.6.Төлбөртэй радио, телевиз болон теле-худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн радио, телевизээр зар сурталчилгаа бэлтгэж, нэвтрүүлэхийг хориглоно.

25 дугаар зүйл.Архив

Хэвлэх

25.1.Радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгч нь хөтөлбөрийг дамжуулснаас хойш 60 хоног ба түүнээс дээш хугацаагаар хадгална.

25.2.Маргаан үүссэн тохиолдолд тухайн маргаантай холбогдох нэвтрүүлэг, хөтөлбөрийг уг маргааныг шийдвэрлэж дуусах хүртэлх хугацаанд хадгална.

26 дугаар зүйл.Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчид тавигдах шаардлага

Хэвлэх

26.1.Гадаад улсын радио, телевизийг дамжуулахдаа албан ёсны эрхийг нь авсан, Зохицуулах хороонд бүртгүүлсэн байх бөгөөд хөтөлбөр нь Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдал, эрх ашигт харшлахгүй байна.

26.2.Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгч нь радио, телевизийн хөтөлбөрийг гэрээний үндсэн дээр дамжуулна.

26.3.Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгч нь тухайн нутаг дэвсгэрт дамжуулах тусгай зөвшөөрөлтэй радио, телевизийн хөтөлбөрийг дамжуулна.

26.4.Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгч нь хууль болон гэрээнд зааснаас бусад үндэслэлээр дамжуулж байгаа хөтөлбөр, сувгийн дараалалд өөрчлөлт оруулах, хэсэгчлэн болон бүрэн хаахыг хориглоно.

26.5.Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчийн үйлчилгээний үндсэн багцад энэ хуулийн 4.1.6, 4.1.21-д заасан радио, телевизүүд багтсан байна.

26.6.Олон суваг дамжуулах үйлчилгээний үндсэн багцын үнэ тарифын үндэслэл, үндсэн багцад тавигдах шаардлагыг Зохицуулах хорооноос баталсан журмаар хянаж, зохицуулна.

26.7.Үндэсний олон нийтийн телевиз болон өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн сувгууд нь олон суваг дамжуулах үйлчилгээний үндсэн багцын эхэнд байна.

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ

ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛ

27 дугаар зүйл.Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчид хориглох зүйл

Хэвлэх

27.1.Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгч дараах төрлийн хөтөлбөр бэлтгэн дамжуулахыг хориглоно:

27.1.1.хүүхэд залуусын сэтгэхүйд сөргөөр нөлөөлөх, хүчирхийлэл, садар самууныг сурталчлах, гэмт хэргийн үйлдлийг нарийвчлан зааварчилсан, хар тамхи, сэтгэхүйд нөлөөлөх эм бэлдмэл бэлтгэн боловсруулах, хэрэглэх зэрэг бүтээлийг;

27.1.2.үндэстэн, ястан болон шашин хоорондын мөргөлдөөнд уриалсан, өдөөн хатгасан агуулга бүхий нэвтрүүлэг, зар сурталчилгааг;

27.1.3.үндэс угсаа, хэл, арьсны өнгө, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, бэлгийн чиг хандлага, хөгжлийн бэрхшээлийнх нь улмаас хувь хүн буюу тодорхой бүлгийг үзэн ядах, ялгаварлан гадуурхсан агуулга бүхий нэвтрүүлэг, зар сурталчилгааг.

27.2.Монгол Улсын хууль тогтоомжоор хориглосон бараа, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч иргэн, хуулийн этгээд мэдээ, нэвтрүүлгийг ивээн тэтгэхийг хориглоно.

27.3.Ивээн тэтгэгч иргэн, хуулийн этгээд мэдээ, нэвтрүүлгийн агуулга, хугацаа болон сэтгүүлч, редакцын бие даасан, хараат бус байдалд аливаа хэлбэрээр нөлөөлөхийг хориглоно.

ДОЛДУГААР БҮЛЭГ

ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ

28 дугаар зүйл.Засгийн газрын бүрэн эрх

Хэвлэх

28.1.Өргөн нэвтрүүлгийн талаар баримтлах төрийн бодлого хэрэгжүүлэх, хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулна.

28.2.Төрийн өмчийн радио, телевизийн газрын сүлжээгээр орон даяар болон тухайн орон нутагт нь дамжуулах радио, телевизийн тоог тодорхойлно.

28.3.Өргөн нэвтрүүлэг хөгжүүлэх сан бүрдүүлэх, түүнийг зарцуулах журмыг батална.

29 дүгээр зүйл.Харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын эрх, үүрэг

/Энэ зүйлийн гарчигт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

Хэвлэх

29.1.Өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагааны талаар харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

/Энэ хэсэгт 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

29.1.1.өргөн нэвтрүүлгийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, бодлогын чиглэлийг боловсруулах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах;

29.1.2.олон улсын өргөн нэвтрүүлгийн байгууллагад Монгол Улсыг төлөөлөх;

29.1.3.өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээгээр дамжуулах гамшгийн болон онцгой байдлын талаар урьдчилан сэргийлэх үеийн мэдээ, мэдээлэл дамжуулах журам боловсруулж, батлах;

29.1.4.өргөн нэвтрүүлэг хөгжүүлэх сан бүрдүүлэх, түүнийг зарцуулах журмыг эрх бүхий байгууллагуудтай хамтран боловсруулах;

29.1.5.төрийн өмчийн радио, телевизийн газрын сүлжээгээр орон даяар болон тухайн орон нутагт нь дамжуулах өргөн нэвтрүүлгийн радио, телевизийг сонгох шалгуур үзүүлэлт, тавигдах шаардлагыг батлах, сонгон шалгаруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

29.1.6.хуульд заасан бусад.

30 дугаар зүйл.Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны эрх, үүрэг

Хэвлэх

30.1.Өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагааны талаар Зохицуулах хороо дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

30.1.1.өргөн нэвтрүүлгийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын талаар санал боловсруулах, эрх бүхий байгууллагыг мэдээллээр хангах;

30.1.2.өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн эзэмшлийг олон нийтэд ил тод мэдээлэх, хэт төвлөрөл бий болохоос сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

30.1.3.өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн шударга өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлж, жил бүр үнэлэлт, дүгнэлт гаргах;

30.1.4.өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

30.1.5.өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгч хоорондын орлого хуваах зарчмыг тодорхойлох;

30.1.6.энэ хуулийн 23.5-д заасан хөтөлбөрт тавигдах шаардлагыг батлах;

30.1.7.өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээтэй холбогдсон дараах дүрэм, журмыг батлах, хэрэгжилтэд хяналт тавих:

30.1.7.а.хүүхдийг зохисгүй агуулгаас хамгаалахад чиглэсэн радио, телевизийн хөтөлбөрийн дүрэм;

30.1.7.б.өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн журам;

30.1.7.в.олон суваг дамжуулах үйлчилгээний үндсэн багцын зохицуулалтын журам;

30.1.8.радио, телевизийн хөтөлбөрт тавигдах энэ хуулийн 23, 24 дүгээр зүйлд заасан шаардлагын хэрэгжилтэд хяналт, мониторинг хийх;

30.1.9.өргөн нэвтрүүлгийн зах зээлийн багтаамж, хүн амын тоо, нягтрал, эрэлт хэрэгцээ, өрсөлдөөний нөхцөл байдлын талаарх судалгаанд үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн тоог тогтоох;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

30.1.10.хуульд заасан тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага болон холбогдох журмыг батлах, гэрээ байгуулах, биелэлтэд хяналт тавих;

/Энэ заалтыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

30.1.11.хуульд заасан бусад.

/Энэ заалтын дугаарт 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

31 дүгээр зүйл.Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчийн эрх, үүрэг

Хэвлэх

31.1.Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгч нь Харилцаа холбооны тухай хуулийн 25 дугаар зүйлд зааснаас гадна энэ зүйлд заасан эрх, үүрэгтэй байна.

31.2.Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгч дараах эрхтэй байна:

31.2.1.радио телевизийн үйлчилгээ эрхлэгч нь хуульд нийцүүлэн хөтөлбөрөө өөрөө боловсруулж батлах;

31.2.2.үйлчилгээний үнэ тарифаа өөрөө тогтоох;

31.2.3.радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчид ёс зүйн өөрийн зохицуулалт хийх.

31.3.Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгч дараах үүрэгтэй байна:

31.3.1.үзэгч, сонсогч, хэрэглэгчийн гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх журамтай байх;

31.3.2.радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгч нь өөрийн редакцын бодлого, дүрэмтэй байх;

31.3.3.хөтөлбөрийг бэлтгэх, нэвтрүүлэх, дамжуулах техник, тоног төхөөрөмж, сүлжээний тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах, стандартын шаардлагыг мөрдөх;

31.3.4.радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгч нь хууль болон гэрээнд зааснаас бусад үндэслэлээр хөтөлбөрийг хэсэгчлэн болон бүрэн зогсоохгүй байх.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

ХЯНАЛТ

32 дугаар зүйл.Өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт

Хэвлэх

32.1.Өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтын Зохицуулах хороо, холбогдох бусад төрийн захиргааны байгууллага болон улсын байцаагч хэрэгжүүлнэ.

32.2.Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ, үйл ажиллагаа, техник технологийн горимын хэрэгжилтэд харилцаа холбооны улсын байцаагч хяналт тавина.

32.3.Улсын байцаагч нь энэ хууль, болон холбогдох дүрэм, журам, заавар, стандартын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллана.

33 дугаар зүйл.Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

33.1.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

34 дүгээр зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох

Хэвлэх

34.1.Энэ хуулийг 2020 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unofficial Translation

December 12, 2019

Ulaanbaatar

LAW ON BROADCASTING

Chapter One. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Purpose of the Law

1.1. The purpose of this law is to establish a legal framework for conducting broadcasting services, to create a favorable environment for fair competition in the market, and regulate the relations related to the provision of broadcasting services in the national and public interests.

Article 2. Broadcasting laws and regulations

2.1. Broadcasting legislation consists of the Constitution of Mongolia, the Law on Freedom of the Press, the Law on Communications, the Law on Radio Waves, the Law on Advertising, the Law on Copyright and Related Rights, the Law on Licensing of Business Activities, the Law on Competition, this Law and other laws and regulations which consistent with these laws.

2.2. If an international treaty to which Mongolia is a party provides otherwise than this law, the provisions of the international treaty shall prevail.

Article 3. Scope of the Law

3.1. Relations related to public radio and television activities shall be regulated by the Law on Public Radio and Television.

3.2. Relations related to radiofrequency use licenses shall be regulated by the Law on Radio Waves.

3.3. Relations related to election campaign advertisements during Parliamentary, Presidential, and Local representative bodies elections shall be regulated by the election's laws and regulations.

3.4. Relations related to the advertisement, to be broadcast by broadcasting service providers, other than those specified in Article 24 of this Law shall be regulated by Law on Advertising.

3.5. Relations related to providing broadcasting services, except as indicated in clauses 3.1, 3.2, 3.3, and 3.4 of this Law, shall be regulated by this Law.

Article 4. Definition of legal terminology

4.1. The terms below used in this Law shall bear the meaning as follows:

4.1.1. "Broadcasting" means the preparation and aggregation of radio and television programs and their simultaneous distribution from a single point to the public through communication networks and equipment;

4.1.2. "Broadcasting service" means services as provided in clauses  4.1.3, 4.1.4, and 4.1.5 of this Law;

4.1.3. "Radio and television terrestrial network service" means a service that establishes a network using radio frequencies and provides free access to radio and television services within a certain coverage using customer receiving equipment (set-top-box);

4.1.4. "Multi-channel transmission service" means a distribution service delivering radio and television multi-channels to its customers through a wired, wireless, and satellite network on a contractual basis;

4.1.5. "Radio and television service" means a service preparing and producing programs in its editorial office, and distributing to the public by connecting through the communication network;

4.1.6. "Public radio and television" means non-profit radio and television service that serves solely for public interests as provided in the Law on Public Radio and Television;

4.1.7. "Commercial radio and television" means radio and television services by privately owned, and operated on for-profit activities;

4.1.8. "Content" means conversion of all types of information including words, sounds, symbols, signals, text, images, graphics, and animated images transmitted by means of the communication network, into electronic form;

4.1.9. "Program schedule" means a package of all types of programs scheduled to be broadcast on radio and television;

4.1.10. "Program" means all types of content prepared to be transmitted through radio and television;

4.1.11. "National program" means content created by a citizen of Mongolia, or by a team of artists, of which not less than one-third of the artists are Mongolian citizens;

4.1.12. "News" means a regular, daily scheduled news program on current affairs occurring in Mongolia and abroad;

4.1.13. "Advertiser funded program" means a program produced in accordance with a request to the radio or television service provider to produce, and to broadcast;  

4.1.14. "Channel" means a network capacity unit for transmission of radio and television programs;

4.1.15. "Sponsor" means a person or organization who provides financial, and, or other types of support for the production of a program;

4.1.16. "Caption" means a text description of the sounds, noises, speeches, and conversations of a television program on the screen at that moment;

4.1.17. "Affiliated person or organization" means an inpidual or legal entity connected with an inpidual or legal entity through for-profit activities;  

4.1.18. "For-profit activities" means the activities of companies, partnerships, enterprises, trade, credit, and all types of financial institutions; 

4.1.19. "Basic service package" means primary, the minimum package of television and radio channels, which subscribers can purchase from a multi-channel transmission service provider;

4.1.20. "Program (creative work)" means the actual output of the author's intellectual creative activity;

4.1.21. "Free to air radio and television" means commercial radio and television services that have variety, and perse program genres, and must be carried mandatory over transmission network services specified in clauses 6.1.1 and 6.1.2 of this Law;

4.1.22. "Pay radio and television" means a radio and television service that is activated by a subscriber selecting and paying for the (subscribed) channel via a multi-channel transmission service.

Chapter Two. PRINCIPLES OF BROADCASTING AND SERVICE TYPES

Article 5. Broadcasting policy and regulation, principles to be adhered to by broadcasting service providers

5.1.  The following principles shall adhere in the broadcasting operations:

5.1.1. to ensure human rights, freedom, justice, and national security concepts, national unity, and rule of law;

5.1.2. to propagate rule of law, historical, cultural, and linguistic traditions, and national values.  

5.1.3. to respect the achievements, heritage, and values of human civilization;

5.1.4. to respect for pluralistic opinions of political, religious, social, and economic views;

5.1.5. to be independent and autonomous from the government and religious organizations and political parties;

5.1.6. to develop responsible and professional journalism, and adhere to journalists' professional code;

5.1.7. to respect the rights of citizens to access and receive public interest, balanced, and verified information;

5.1.8. not to affect adversely the education and morals of the children and youth;

5.1.9. to prevent broadcasting services from an undue concentration of ownership, establish a favorable competition environment in the market, and support and facilitate broadcasting sector development;

5.1.10. to support and develop national program;

5.1.11. not to violate public norms, orders, and codes.

Article 6. Types of broadcasting services

6.1. Types of broadcasting services are as follows:

6.1.1. radio and television terrestrial network service;

6.1.2. multi-channel transmission service;

6.1.3. public radio and television service;

6.1.4. commercial radio and television service;

6.1.5. free to air radio and television service;

6.1.6. pay radio and television service.

6.2. The scope of broadcasting services shall be determined for the entire territory of Mongolia, or for certain regions thereof.

6.3. In case of limiting the broadcasting service to a specified region, Communication Regulatory Commission (hereinafter referred to as the "Regulatory Commission") shall indicate the specified territory of broadcasting service in the service license.

Chapter Three. BROADCASTING SERVICE LICENSING

Article 7. General provisions for broadcasting service licensing

7.1. Broadcasting services shall be provided under the license issued by the Regulatory Commission.

7.2. Broadcasting service license shall be granted to a legal entity registered in Mongolia.

7.3. Broadcasting service license shall not be granted to the following person or organization:

7.3.1. government organization, and citizen;

7.3.2. political parties and alliances, and affiliated non-governmental bodies operating under them;

7.3.3. legal entity with the foreign investment;

7.3.4. religious organization;

7.3.5. business entities and organizations in which more than 30 percent of the Board of Directors or Executive Management team members (director, deputy director, manager) are foreign nationals.

7.4. Upon issuing the license The Regulatory Commission shall adhere to the following principles:

7.4.1. to establish conditions for effective and fair competition in the market in accordance with the state policy on broadcasting, future trends of communication and broadcasting development, technology advancement, consumer needs, and interests;

7.4.2. to consider research on broadcasting market capacity, population, density, demands, and competition conditions;

7.4.3. the license for the radio and television terrestrial network service and multi-channel transmission service shall not be overlapped with the license for radio and television service, and shall be owned separately;

7.4.4. to inform the public about the deadline for receiving and processing applications for a license, the types and scopes of licenses, and procedures, and the other documents related to issuing licenses through its website;

7.4.5. broadcasting service licenses shall be selected on an open competitive basis, except license specified in clause 6.1.6 of this Law;

7.4.6. the issuance of the license for radio and television terrestrial network service and free to air radio and television service to the foreign investor is prohibited.

Article 8. General requirements for license applicants

8.1. The Applicant for the license shall meet the following conditions:

8.1.1. mid-term strategic plan for broadcasting service is to be developed and approved.

8.1.2. requirements established by the Regulatory Commission for investment, human resources, technology, and safety are fully met.

8.1.3. in case the applicant previously held the license and the license was revoked due to frequent violations of this Law, Law on Communication and Law on Radio Waves, it has not been elapsed three (3) years since the license was revoked.

Article 9. Documents required for applying for a license

9.1. The application for the license shall be accompanied by the supporting documents which prove that the requirements set forth in clauses 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, and 11.1.4 of the Law on Licensing of Business Activities, Article 13 of the Law on Communications, and Article 10 of the Law on Radio Waves, and in this Law are fully met.

Article 10. Issuance of the license and refusal to issue the license

10.1. Upon the receipt of the application, the Regulatory Commission shall carry out the following activities:

10.1.1. to register the application and provide a reference to the applicant;

10.1.2. to assess whether the application and the attached thereto supporting documents meet the requirements prescribed in this Law;

10.1.3. upon concluding after duly assessment the applicant meets the requirements set forth in clause 8.1 of this Law, provide a notification to the applicant that the license may be granted, and the license shall be granted within five (5) days thereafter.

10.2. The Regulatory Commission may refuse to grant the license in accordance with  clause 14.2 of the Law on Communications, clause 11.2.2 of the Law on Radio Waves, and on the grounds shown below:

10.2.1. the applicant does not meet the requirements prescribed by this Law;

10.2.2. the documents required to obtain the license have not been submitted to the full extent;

10.2.3. the applicant's investment, equipment, and professional staff planning required for the broadcasting service have not been provided, and the program policy is inconsistent with this Law and other legislation.

10.3. If the broadcasting service provider applies for a new, or other broadcasting service license, it shall have fully complied with the previous license agreement, terms, and conditions.

10.4. If the Regulatory Commission refuses to grant the license, it shall provide a written or e-mail response stating the reasons for the refusal.

10.5. The Regulatory Commission shall notify the public of the decision to grant the license within three working days.

Article 11. Duties to be paid

11.1. The license holder shall pay the state stamp duty in accordance with the Law on State Stamp Duties.

Article 12. License period

12.1. The license shall be issued for a period of not less than five (5) years.

Article 13. Extension of License

13.1. The license holder may apply to the Regulatory Commission for the extension of the license three (3) months prior to the expiration of the license.

13.2. The license extension application shall be accompanied by the following documents:

13.2.1. a copy of the license;

13.2.2. the receipt of state stamp duty payment;

13.2.3. the report on the implementation of the license agreement, terms, and conditions. 

13.3. The Regulatory Commission shall make a decision on whether to renew the license within 10 working days upon the receipt of the application specified in clause 13.1 of this Law.

13.4. The Regulatory Commission shall notify the public within three working days of the decision to extend the license and make a relevant record in the license registry.

Article 14. Suspension of License

14.1. The license may be suspended for up to 90 days on the following grounds in addition to those specified in Article 13 of the Law on Licensing of Business Activities:

14.4.1. violations of the relevant laws and regulations have been revealed by inspection of the Regulatory Commission;

14.4.2. failure to operate within the scope specified in the license;

14.4.3. repeated violations of intellectual property rights have been determined by the resolving conclusion of relevant professional authorities' inspections.

Article 15. Prohibition of License transfer

15.1. It is prohibited to transfer the license to others, except within a group of companies, for the purpose of ownership, possession, or utilization in addition to those specified in clause  5.3 of the Law on Licensing of Business Activities.

Article 16. Revocation of License

16.1. The license shall be revoked on the grounds specified in Article 14 of the Law on Licensing of Business Activities, Article 15 of the Law on Communications, and Article 18 of the Law on Radio Waves.

16.2. The Regulatory Commission shall notify the license holder of the decision to revoke the license in accordance with clause 14.2 of the Law on Licensing Business Activities, and shall publish the decision on its website within three working days after the decision is made with a clear statement of the grounds upon which the decision is based.

16.3. If the license holder disagrees with the decision to revoke the license specified in clause 16.2 of this Law, it may submit supporting documents to the Regulatory Commission that prove the need to uphold the decision made.

16.4. The Regulatory Commission shall review the evidence specified in clause 16.3 of this Law and, if it deems it is justified, cancel the decision to revoke the license. If it considers it groundless, it shall revoke the license and notify the license holder of the decision.

16.5. If the license holder disagrees with the decision to revoke the license stated in clause 16.4 of this Law, it may have the right to appeal to the court.

Article 17. Termination of License

17.1. The license may be terminated in the following cases:

17.1.1. the license has been expired;

17.1.2. the Regulatory Commission has revoked the license.

Chapter Four. SPECIFIC PROVISIONS ON BROADCASTING SERVICE

Article 18. Preventing undue concentration

18.1. Legal entity is prohibited to hold more than one license or dual license for the following types of broadcasting services:

18.1.1. radio and television terrestrial network service;

18.1.2. multi-channel transmission service;

18.1.3. free to air radio and television service.

18.2. The Regulatory Commission shall approve procedures to establish conditions for fair competition in the broadcasting services market and to prevent undue concentration in the market.

Article 19. Ensuring ownership transparency

19.1.  Ownership of broadcasts shall be transparent in order to ensure independence, openness, and ethics of broadcasting.

19.2. The legal entity holding the license shall submit the following information on the license holder ownerships to the Regulatory Commission by December 31st of each year:

19.2.1. family name, surname, and given name of the holder of five or more percent of the shares issued by the legal entity holding the license, and a list of the governing persons of the company;

19.2.2. detailed information containing the name, type, quantity, and business activities of the broadcasting licenses held by the legal entity;

19.2.3. the quantity and percentage of shares held at the other legal entities holding the broadcasting service license and the amount of assets contributed in case of partnership.

19.3. In the event of a change in a shareholder holding five or more percent of the issued shares, or a change in governing person of a company, the broadcaster shall notify the Regulatory Commission in writing within 30 days.

19.4. The Regulatory Commission shall review the information specified in clauses 19.2 and 19.3 of this Law and take necessary measures to establish a condition for fair competition in the broadcasting sector and prevent undue market concentration in accordance with the procedures set forth in clause 18.2 of this Law.

19.5. The Regulatory Commission shall disclose information on the ownership of the license holder to the public.

19.6. In case of non-disclosure or concealment of information on the ownership of the broadcasting service license holder to the Regulatory Commission, penalty actions shall be taken to the effect until the license is revoked.

Article 20. Broadcast development

20.1. The Government shall provide support in the following areas through the Broadcasting Development Fund in order to promote the development of broadcasting and the production of the national programs for radio and television:

20.1.1. delivering broadcasting services to the public in remote and inaccessible areas;

20.1.2. producing, broadcasting of genres of programs that are more expensive to produce, such as national history, culture, tradition, children, and educational topics;

promoting the production and broadcasting of genres of programs that are more expensive to produce.

20.1.3. support the content production of free to air radio and television;

20.2. The Broadcasting Development Fund will be financed from the state budget.

20.3. Criteria for allocating funds from the Broadcasting Development Fund to radio and television shall take into account the compliance of national program quotas requirement and its availability to the public.

20.4. Broadcasting service providers shall not contribute to the Universal Service Obligation Fund specified in Article 11 of the Law on Communications and Law on Government Special Funds.

20.5. Radio and television service providers shall follow the principles, when connecting and transmitting the programs through the multi-channel transmission service provider's network, stated and regulated by an agreement concluded between them, as follows:

20.5.1. to follow the procedure set forth in clause 9.1.4 of the Law on Communications in determining the technical interconnection point and conditions;

20.5.2. public radio and television main channel and multi-channel transmission service provider shall connect on a mutually non-payment basis;

20.5.3.  Free to air radio and televisions shall receive free to air television services fee in the amount of not less than 15 percent of the free to air television service revenue of the basic service package of service providers specified in clause 6.1.2 of this Law;

20.5.4. other commercial radio and television and multi-channel transmission service providers shall connect on a mutual agreement basis.

20.6. The Mongolian Television Association (hereinafter referred to as the "Association"), a public legal entity with mandatory membership of free to air televisions, shall collect the fees specified in clause 20.5.3 of this Law and distribute them among its members based on an audience share survey of free to air television.

20.7. The Association shall approve the procedure for distributing the fees specified in clause 20.5.3 of this Law among its members and conduct an annual audit of the income distribution.

20.8. Fees specified in clause 20.5.3 of this Law shall be deducted from the taxable income of multi-channel transmission service providers.

Chapter Five. REQUIREMENTS FOR BROADCASTING SERVICE PROVIDERS

Article 21. Requirements for broadcasting service providers

21.1. Broadcasting service providers shall operate within the types and scope specified in the license.

21.2. The equipment for the production, broadcasting, and transmission of the program shall meet the requirements of network operation reliability standards.

21.3. The requirements for broadcasting service providers approved by the Regulatory Commission shall apply.

Article 22. Requirements for radio and television terrestrial network service provider

22.1. Radio and television terrestrial network service providers shall operate independently and provide equal access to radio and television service providers, and prices and tariffs shall be transparent.

22.2. The radio and television terrestrial network service provider shall provide continuous, uninterrupted, and reliable operation and maintenance of the network.

22.3. The state shall be responsible for the operation of the state-owned radio and television terrestrial network and shall transmit the Mongolian national public radio and television, and free to air radio and television free of charge in accordance with clause 29.1.5 of this Law.

Article 23. General requirements for the program

23.1. Radio and television service providers shall produce and broadcast their programs in the official state language, Mongolian.

23.2. Foreign content, programming must be broadcast with a Mongolian voice-over or subtitle.

23.3. Radio and television service providers shall broadcast programs that they produced or for which they hold broadcast copyrights.

23.4. Radio and television service providers shall follow procedures for disseminating emergency alert warning information, and information during states of disasters and emergencies.

23.5. In the requirements specified in clause 21.3 of this Law shall determine the programming quotas of the following:

 23.5.1. national program;

 23.5.2. local program;

 23.5.3. own program;

 23.5.4. caption program, and program with sign language;

23.5.5. national history, culture, traditions, children's and educational programs of free to air radio and television.

23.6. The program must not be in conflict with the national security concept and interests of Mongolia.

23.7. News programs shall be reported from a variety of sources, on accurate, impartial, balanced, and independent perspectives.

23.8. News programs shall be clearly distinguished from advertisement, paid, and advertiser-funded news and programs.

23.9. Radio and television service providers shall take certain restrictive measures to protect children and youth from inappropriate content.

Article 24. Advertisement

24.1. The beginning and end of the advertisement shall be marked with sound and images, in the recognizable form for viewers, listeners.

24.2. The Regulatory Commission shall approve and monitor the implementation of procedures related to restrictions on all forms of radio and television advertisement, program sponsorship, paid, advertiser-funded programs, and teleshopping program regulations.

24.3. Multi-channel transmission service providers shall not broadcast any advertisements through the channels and programs they transmit.

24.4. No advertisements shall be aired during a state of emergency alert or disaster warning program.

24.5. Radio and television service providers are shall not produce and broadcast any advertisements restricted by the Law on Advertising.

24.6. No advertisements shall be allowed to broadcast on pay radio and television, and on commercial television specialized in the teleshopping program genre.

Article 25. Archiving

25.1. The radio or television service provider shall retain the program for 60 days or more after the transmission.

25.2. In the event of a dispute, the program related to the dispute shall be retained until the dispute is resolved.

Article 26. Requirements for multi-channel transmission service providers

26.1. Multi-channel transmission service providers shall obtain the official re-transmission copyrights when transmitting foreign radio and television programs, and shall be registered with the Regulatory Commission. The re-transmitting foreign radio and television programs shall not be in conflict with National security concepts and interests.  

26.2. Multi-channel transmission service providers shall transmit radio and television programs on a contract basis.

26.3. Multi-channel transmission service providers shall transmit licensed radio and television service providers programs, within the license scope.

26.4. Multi-channel transmission service providers are prohibited from modifying the sequence of programs, and channels being transmitted, and partially or fully closing them on grounds other than those specified in the law and the contract.

26.5. The basic service package of multi-channel transmission service providers shall include radios and televisions specified in clauses 4.1.6 and 4.1.21 of this Law.

26.6. The price and tariff basis of the basic service package of multi-channel transmission services, and its requirements shall be reviewed and regulated in accordance with the procedures approved by the Regulatory Commission.

26.7. National public television and free-to-air television channels shall be at the beginning of the basic service package of multi-channel transmission services.

Chapter Six. PROHIBITIONS FOR BROADCASTING SERVICES

Article 27. Prohibitions for Broadcast service providers

27.1.  Broadcast service providers are prohibited from producing or transmitting the following types of programs:

27.1.1. that negatively affect the mentality of the children and youth, propagate violence and pornography, describing criminal acts in detail, and preparing and consuming drugs and psychotropic substances;

27.1.2. programs and advertisements that urge or provoke conflict between nations, ethnic groups, or religions;

27.1.3. programs and advertisements that hate or discriminate against inpiduals or groups because of their ethnicity, language, race, sex, social origin, status, wealth, religion, opinion, sexual orientation, or disability.

27.2. Citizens and legal entities producing goods and products prohibited by the legislation of Mongolia shall be prohibited from sponsoring news and programs.

27.3. Sponsoring citizens and legal entities are prohibited from influencing the content and duration of the news and programs, as well as journalists and editorial independence.

Chapter Seven. RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF THE ORGANIZATION RESPONSIBLE FOR BROADCASTING POLICY AND REGULATION

Article 28.  Powers of the government

28.1. Implement the state policy on broadcasting and organize the implementation of legislation.

28.2. Determine the quantity of radio and televisions to be broadcast nationwide and in the local area through the state-owned radio and television terrestrial network.

28.3. Approve the procedure for establishing and spending the broadcasting development fund.

Article 29. Rights and responsibilities of the state central administrative body in charge of communications

29.1. The state central administrative body in charge of communications shall exercise the following powers with respect to broadcasting activities:

29.1.1. to develop the state policy and policy direction on broadcasting and ensure the implementation of the legislation;

29.1.2. to represent Mongolia in international broadcasting organizations;

29.1.3. to develop and approve procedures for transmission of emergency alert warnings and preventing information during states of disasters and emergencies through the broadcasting network;

29.1.4. to develop the procedures for establishing and spending the broadcasting development fund, in cooperation with the relevant authorities;

29.1.5. to approve the criteria and requirements for the selection of free to air radio and television to be broadcast nationwide and in the local area through the state-owned radio and television terrestrial network, and to organize the selection, monitor the implementation;

29.1.6. other powers provided by law.

Article 30. Rights and responsibilities of the Communications Regulatory Commission

30.1. The Regulatory Commission shall exercise the following powers:

30.1.1. to develop proposals on the state policy on broadcasting and provide information to the competent authorities;

30.1.2. to report and allow ownership information of broadcasting service providers publicly available, and to take measures to prevent undue concentration;

30.1.3. to establish conditions for fair competition for broadcasting service providers shall conduct an annual evaluation and make a conclusion about the status of competition;

30.1.4. to approve the terms and conditions of licenses of broadcasting service providers and monitor their implementation;

30.1.5. to determine the principle of revenue sharing between broadcasting service providers;

30.1.6. to approve the requirements for the program specified in clause 23.5 of this Law;

30.1.7. to approve the following rules and procedures related to broadcasting services and monitor their implementation:

 a. rules of radio and television programs for protecting children from inappropriate content;

 b. procedures on broadcasting services license;

 c. procedures for regulating the basic service package of multi-channel transmission services;

30.1.8. to monitor the implementation of the requirements set forth in Articles 23 and 24 of this Law for radio and television programs;

30.1.9. other powers provided by law.

Article 31. Rights and responsibilities of broadcasting service providers

31.1. A broadcaster shall have the rights and responsibilities set forth in Article of this Law in addition to those specified in Article 25 of the Law on Communications.

31.2. Broadcast service providers have the following rights:

31.2.1. radio and television service providers shall develop and approve their own programs in accordance with the laws and regulations;

31.2.2. to determine service prices and tariffs by themselves;

31.2.3. to establish their own ethical self-regulation.

31.3. Broadcasting service providers have the following responsibilities:

 31.3.1. to have procedures for receiving and resolving complaints from viewers, listeners, and consumers;

 31.3.2. radio and television service providers shall have their own editorial policies and rules;

31.3.3. to provide continuous, uninterrupted, and reliable operations of the technical equipment's and networks for production, broadcasting, and transmission of the program, and to comply with the requirements of the standards;

31.3.4. radio and television service providers shall not suspend the program in part or in full on grounds other than those specified by law or contract.

Chapter Eight. SUPERVISION

Article 32. Supervision on broadcasting service activities

32.1.   Supervision shall be exercised by the Regulatory Commission, other relevant state administrative bodies, and state inspectors.

32.2. The state communications inspector shall supervise the implementation of broadcasting services, activities, and technical and technological procedures.

32.3. The state inspector shall monitor the implementation of this law and relevant rules, procedures, regulations, instructions, and standards.

Article 33.  Liability for violators of broadcasting laws and legislations

33.1. A person or legal entity that violates this Law shall be subject to liabilities specified in the Criminal Code, and the Law on Violations.

Article 34. Entry into force

34.1. This law shall come into force on July 1, 2020.

 

CHAIRMAN OF STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA G.ZANDANSHATAR